Predmeti na FGG

Urbanistično projektiranje monokulturnih območij in območij mešane rabe - B II - PN

Letnik izvajanja: 2. letnik
Študijski program: B II - Prostorsko načrtovanje
Izvajalci: nosilec in izvajalec: doc. dr. Gregor Čok
asistent: asist. dr. Gašper Mrak
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta: Predavanja:
• Temeljni pojmi s področja urbanističnega projektiranja; osnovni urbanistični elementi, projektni ukrepi, projektni normativi in tehnične zahteve,
• Projektna izhodišča, cilji in posebnosti pri načrtovanju:
- gospodarskih con (proizvodne, poslovne in skladiščne stavbe; racionalnost funkcionalne zasnove, fleksibilni urbanistični in arhitekturni pogoji, delitev na upravni in tehnološki del, zazidalna situacija vs. območje za razvoj objektov, manipulativne površine,  interne javne in zelene javne površine),
- vzgojno izobraževalnih, zdravstvenih in družbeno upravnih kompleksov (funkcionalna vpetost v prostor, programski segmenti, kompozicija stavbnih volumnov, strukturna zasnova, varnost, zunanje površine),
- športnih in rekreativnih kompleksov (funkcionalni principi športnih dejavnosti, normativne dimenzije, interesne skupine uporabnikov, interna funkcionalna zasnova, načrtovanje dostopa, spremljajoče dejavnosti),
- turističnih kompleksov (hoteli, apartmaji, eko-resorti ipd.; interesne skupine, potrebe, tipologija nastanitvenih enot, funkcionalni sklopi, interne povezave, programska pestrost, vizualna privlačnost, zunanje površine, spremljajoča ponudba).
Seminar
• Na izbrani lokaciji izdelati prostorsko rešitev (urbanistični projekt na nivoju OPPN) z opredeljenimi urbanističnimi elementi.
Namen predmeta:

Cilji:
• Podati celovita znanja na področju urbanističnega projektiranja: gospodarskih con; vzgojno izobraževalnih, zdravstvenih in družbeno upravnih kompleksov; športnih in rekreativnih ter turističnih kompleksov.
• usposobiti kandidate za praktično delo na različnih nalogah urbanističnega projektiranja, pridobitev izkušenj pri timskem delu in pri sodelovanju s strokovnjaki raznih disciplin.

Kompetence:
• Pozna in razume strokovne pojme urbanističnega projektiranja (urbanistične elemente, projektne ukrepe in normative).
• Pozna in razume specifična projektna izhodišča, cilje in posebnosti pri načrtovanju posameznih projektov (glede na program).
• Pozna in razume aktualne izzive sodobne družbe (delovno okolje, družbena infrastruktura).
• Pozna in razume potrebe in pričakovanja posameznih deležnikov v procesu projektiranja (uporabnik, investitor, javni interes).
• Obvlada veščino projektnega dela pri zasnovi urbanističnih rešitev.

Literatura:

• Lynch, K., 1984, Site planning, MIT Press, 3. izdaja, Cambridge.

• Čerpes, I., Blejec, G., Koželj, J., Čerpes, I., (ur.), 2008, Urbanistično načrtovanje, Ljubljana, Fakulteta za arhitekturo

• Carmona, M. et al. (2003), Public Places - Urban Spaces: the Dimensions of Urban Design. Oxford: Architectural Press
Skip to content