Predmeti na FGG

Fizika - B - OG - VSŠ

Letnik izvajanja: 1. letnik
Študijski program: B - Operativno gradbeništvo (VS)
Izvajalci: izvajalec: doc. dr. Jure Kokalj
ECTS 6 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Fizikalne količine in merske enote; opis gibanja. Premo gibanje. Krivo gibanje v ravnini: vektorska obravnava gibanja, tangentni in radialni pospešek, kroženje; sila; opis sile z vektorjem. 1. in 3. Newtonov zakon. Sila podlage, teža, sila upora, sila vzmeti; navor sile; težišče; 2. Newtonov zakon. Izrek o gibanju težišča; sile pri kroženju, vztrajnostni moment, Steinerjev izrek; delo sile, moč sile; kinetična, potencialna in prožnostna energija; ohranitev mehanske energije; Newtonov gravitacijski zakon; zgradba snovi. Osnovne lastnosti trdne snovi, kapljevin in plinov; Hookov zakon; stisljivost; Boylovzakon; težni tlak, manometri. Merjenje tlaka z zaprtim in odprtim živosrebrnim manometrom; vzgon; temperatura; temperaturna razteznost; plinska enačba, zmesi plinov; notranja energija, toplota, zakon o ohranitvi energije. Toplotni izvori. Specifična toplota, toplotna kapaciteta, sežigna toplota; prenos toplote; prevajanje toplote; toplotni upor, prevanje skozi več plasti. prestopni koeficienti, K-faktor; spremembe agregatnega stanja. Izhlapevanje in vlažnost; higrometri.

Namen predmeta:

Cilji

- seznaniti študenta z osnovnimi zakonitostmi in pomenom fizikalnih metod pri opisu naravnih pojavov.

Predmetnospecifične kompetence

- razume in uporablja fizikalni način razmišljanja pri formulaciji in reševanju tehničnih problemov

- obvladuje praktične in teoretične osnove fizike, potrebne za študij in razumevanje stroke.

Literatura:

Kladnik, R. 1989. Visokošolska fizika, Mehanski in toplotni pojavi. Ljubljana, DZS, 228 str.

Kladnik, R. 1989. Visokošolska fizika, Valovni pojavi. Ljubljana, DZS, str. 80-86.

Kladnik, R. in Šolinc, H. 1990. Zbirka fizikalnih nalog z rešitvami 1. 2. natis. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1990. 237 str., ilustr.