Predmeti na FGG

Inženirska matematika I - B - OG - VSŠ

Letnik izvajanja: 1. letnik
Študijski program: B - Operativno gradbeništvo (VS)
Izvajalci: izvajalec: izr. prof. dr. Ganna Kudryavtseva
asistent: strok. sod. mag. Mojca Premuš
ECTS 6 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Množice, števila, preslikave; linearna algebra: geometrijski vektorji, sistemi linearnih enačb, matrike, determinante, lastne vrednosti in lastni vektorji matrik; številska zaporedja in vrste; limita in zveznost funkcije ene spremenljivke, lastnosti zveznih funkcij, odvod funkcije ene spremenljivke, lastnosti odvedljivih funkcij, lokalni in globalni ekstremi.

Namen predmeta:

Cilji

- pridobiti osnovna znanja s področja matematike, na katerih lahko študent gradi znanja pri strokovnih predmetih,

-obvladovanje osnovnih računskih veščin in krepitev smisla za sistematičnost, jasnost in preciznost formulacij.

 

Predmetnospecifične kompetence

- razumevanje osnovnega matematičnega orodja, ki ga uporabljajo strokovni predmeti

- sposobnost uporabe osnovnih računskih veščin v strokovni praksi,

- razvijanje matematičnega mišljenja naenostavnejših primerih.

Literatura:

Izbrana poglavja iz:

Vidav, I. 1981. Višja matematika I, DZS, DMFA založništvo, Ljubljana, 1981, str. 9-340.

Mendelson, E. 1999. Frank Ayres, Schaum’s Outline of Calculus, McGraw-Hill, str. 1-115.
Mizori-Oblak, P. 2001. Matematika za študente tehnike in naravoslovja I (zbirka nalog). Ljubljana, Fakulteta za strojništvo, 380 str.