Predmeti na FGG

Komunalno gospodarstvo in gradbena zakonodaja - B - OG - VSŠ

Letnik izvajanja: 1. letnik
Študijski program: B - Operativno gradbeništvo (VS)
Izvajalci: izvajalec: doc. dr. Daniel Kozelj
asistent: asist. dr. Peter Lamovec
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta:

Pojem, pomen in vloga komunalnih dejavnosti; komunalna infrastruktura: pojmovna opredelitev; kot del premoženja lokalnih skupnosti; stroškovni vidiki izvajanja komunalnih dejavnosti: amortizacija, cene za komunalne proizvode in storitve; organiziranost komunalnih dejavnosti; gradnja objektov kot upravna zadeva; načela in prvine upravnega postopka; gradbeno in uporabno dovoljenje: vsebina; postopek pridobitve; prostorski akti: vrste, vsebina in njihov pomen pri predpisovanju lokacijskih pogojev; stvarne pravice na nepremičninah in njihova vloga pri pridobivanju gradbenega dovoljenja; opremljanje zemljišč za gradnjo.

Namen predmeta:

Cilji

- seznaniti študenta s posebnostmi komunalnega gospodarstva in najpomembnejšo gradbeno zakonodajo.

Predmetnospecifične kompetence

- poznavanje in razumevanje pomena in vloge ter ekonomskih in organizacijskih vidikov delovanja komunalnih dejavnosti

- poznavanje in razumevanje pomena in vloge regulacijskih mehanizmov pri gradnji objektov in drugih posegov v prostor

- poznavanje in obvladovanje procesa pridobitve gradbenega in uporabnega dovoljenja pri gradnji objektov

- poznavanje in razumevanje vsebinelastninskih in drugih stvarnih pravic nanepremičnini ter načine njihove pridobitve

- seznanitev s procesom opremljanja zemljiščza gradnjo in razumevanje njegovih stroškovnih posledic.
Literatura:

Izbrana poglavja iz:

Rakar, A. 2013. Komunalno gospodarstvo in gradbena zakonodaja: študijsko gradivo. Ljubljana, UL FGG, 132 strani.

Polajnar, M. 2013. Komunalno gospodarstvo in gradbena zakonodaja: študijsko gradivo za vaje. Ljubljana, UL FGG, prosojnice.

Tratnik, M. 2010. Stvarnopravni zakonik. Ljubljana, Uradni list Republike Slovenije, 344 strani.

Jerovšek, T. 1999. Zakon o splošnem upravnem postopku. Ljubljana, Uradni list RS, 57 strani.