Predmeti na FGG

Statika - B - OG VSŠ

Letnik izvajanja: 1. letnik
Študijski program: B - Operativno gradbeništvo (VS)
Izvajalci: izvajalec: viš. pred. dr. Rado Flajs
asistent: doc. dr. Peter Češarek
ECTS 8 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Osnovni koncepti v teoriji konstrukcij: primeri gradbenih konstrukcij (stanovanjske in industrijske stavbe, pregrade, elektrarne, podzemne zgradbe …); osnovni geometrijski modeli gradbenih konstrukcij (modeli podpor in vezi: členkasta, vpeta in drsna podpora, členkasta in drsna vez, linijske konstrukcije: nosilec, steber, vrv, okvir, brana in podobno, ploskovne konstrukcije: stene, plošče in lupine, prostorske konstrukcije); osnovne oblike obtežb gradbenih konstrukcij (lastna teža, veter, sneg, potres, temperatura, koristna obtežba, krčenje, posedanje temeljev, eksplozije, trki); model togega in deformabilnega telesa; osnovne lastnosti gradbenih konstrukcij (togost, podajnost, duktilnost, stabilnost, statična določenost in nedoločenost konstrukcij); osnovni koncepti predpisov pri projektiranju gradbenih konstrukcij.
Statika togega telesa: ravnotežni pogoji za sisteme sil z grafično interpretacijo; račun reakcij in sil v vezeh pri statično določenih linijskih konstrukcijah; ravnotežne enačbe za linijski nosilec, račun osnih in prečnih sil ter torzijskih in upogibnih momentov pri statično določenih linijskih konstrukcijah, pojem ovojnice, pojem vplivnice, določanje najneugodnejše lege obtežbe; opis in uporaba računalniških programov za statično analizo linijskih gradbenih konstrukcij.
     

Namen predmeta:

Cilji

- spoznati osnovne oblike in lastnosti gradbenih konstrukcij

- seznaniti se z osnovami modeliranja gradbenih konstrukcij

- spoznati osnovne koncepte v mehaniki konstrukcij

- poznavanje metod reševanja ravnotežnih enačb statično določenih linijskih konstrukcij z in brez uporabe računalniškega programa.


Predmetnospecifične kompetence

- obvladovanje uporabe osnovnih ravnotežnih enačb statike togega telesa in sistema togih teles,

- razumevanje, interpretacija in kritična presoja podatkov in rezultatov analiz, osnovnih metod reševanja preprostih statično določenih linijskih gradbenih konstrukcij

- uporablja računalniških programov prianalizi linijskih gradbenih konstrukcij.

Literatura:

Izbrana poglavja iz:

Stanek, M., Turk, G. 2005. Statika I : [univerzitetni učbenik]. 2. popravljena in dopolnjena izd.

Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo. VI, 329 str.

Stanek, M., Turk, G. 2008. Statika II. 2. popravljena in dopolnjena izd. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo. 208 str.

Zupan, D. 2013. Statika : gradivo za vaje na študiju 1. stopnje Operativno gradbeništvo. Ljubljana:

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo. 1 optični disk (CD-ROM).

Saje, M., Zupan, D. 2013. NODI : odprtokodni program za nelinearno dinamično analizo ravninskih okvirjev: gradivo pri predmetih Kinematika in dinamika in Numerične metode v teoriji konstrukcij. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo. 1 optični disk (CD-ROM).