Predmeti na FGG

Geodezija - B -TUN - VSŠ

Letnik izvajanja: 1. letnik
Študijski program: B - Tehnično upravljanje nepremičnin (VS)
Izvajalci: izvajalec: doc. dr. Miran Kuhar
izvajalec: izr. prof. dr. Tomaž Ambrožič
asistent: asist. Gašper Štebe
ECTS 8 kreditnih točk
Vsebina predmeta: Definicije geodezije, organiziranost stroke in kompetence geodeta. Razdelitev geodezije (področja, naloge, povezava z drugimi vedami). Mednarodna organiziranost geodezije, kratka zgodovina geodezije. Geodezija kot stroka, ki zagotavlja družbeno prostorsko infrastrukturo - geodezija s stališča uporabnika. Merjenje, osnovni pojmi metrologije. Števila kot rezultat merjenja in računanja, pomembne cifre, napake pri numeričnem računanju. Trigonometrija v ravnini in na krogli, uporaba v geodeziji. Zemlja in aproksimacije oblike Zemlje. Vrste koordinat v ravnini, pretvorba koordinat. Smerni kot. Metode določitve položaja točk v ravnini: zunanji, notranji urez, ločni presek; poligon. Geografske koordinate na Zemlji-krogli.  Geodetski nalogi na krogli. Geodetske meritve (pregled) (uvod v mersko in instrumentalno tehniko, merske enote, merski sistem, merski postopek, pogreški (vzroki in vrste), reprezentativnost merjenja, občutljivost merskega sistema, lastnosti merskih instrumentov, osnovi pojmi in oznake (preizkus, kalibracija, justiranje, umerjanje, razločljivost, občutljivost, preciznost, natančnost, zanesljivost, ponovljivost). Merska strategija (merski in računski prostor, geodetska merska tehnika).
Namen predmeta: Cilji:
- Študentje celovito spoznajo pomen geodezije kot stroke ter področja geodezije, ki so prepoznavna tudi v drugih geoznanostih.
- Spoznajo pomen zajemanja prostorskih podatkov z vidika uporabnika ter uporabnost različnih načinov zajemanja.
- Spoznajo razvoj stroke, merskih postopkov in opreme v kronološkem smislu ter največje dosežke v geodeziji, poleg tega pa se seznanijo z nekaterimi novimi tehnikami in tehnologijami.
- Spozna delovanje teodolita in konstrukcijske pogoje
 
Kompetence:  
- prepozna in razume, katere prostorske podatke uporabniku zagotavljajo posamezna področja geodezije
- Zna zagotoviti merske pogoje in uporabiti osnovno mersko opremo za kotne meritve
- Zna izračunati koordinate točk v ravnini na osnovi opazovanj smeri in dolžin.
- Razume pomen geografskih koordinat na Zemlji.
Literatura: Kogoj D., Stopar, B. 2009. Geodetska izmera. Gradivo za strokovni izpit iz geodetske stroke, Ljubljana, Inženirska zbornica Slovenije. Dostopno na: http://www.izs.si/fileadmin/dokumenti/strokovni_izpiti/msgeo/Geodetska_izmera_2009.pdf
Kuhar M. 2014. Geodezija 1. del, prosojnice s predavanj in izbrana poglavja.
Ghilani C., Wolf P.R. 2008. Elementary Surveying - Introduction to geomatics. Pearson Prentice Hall.
Učno gradivo v spletni učilnici UL FGG.