Predmeti na FGG

Inženirska matematika II - B - OG - VSS

Letnik izvajanja: 2. letnik
Študijski program: B - Operativno gradbeništvo (VS)
Izvajalci: izvajalec: izr. prof. dr. Gašper Jaklič
asistent: strok. sod. mag. Mojca Premuš
ECTS 5 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Riemannov integral funkcije ene spremenljivke: primitivna funkcija, integracijske metode (integracija po delih, uvedba nove spremenljivke v določeni in nedoločeni integral), uporaba,
- funkcije več realnih spremenljivk: zveznost, parcialni odvod, gradient, verižno pravilo, totalni diferencial, ekstremi - lokalni, globalni,
- dvojni Riemannov integral: definicija, lastnosti, izračun, uvedba novih spremenljivk, uporaba,
- navadne diferencialne enačbe: rešitev, začetni problem, linearna diferencialna enačba.

Namen predmeta:

Cilji

- osnovna znanja, na katerih lahko grade strokovni predmeti

- obvladovanje računskih veščin

- sposobnost kritične presoje podatkov indobljenih računskih rezultatov

- zna v praksi uporabiti različne matematičnemetode.

Predmetnospecifične kompetence

- pozna in razume matematična orodja

- je sposoben kritične presoje podatkov indobljenih računskih rezultatov

- je sposoben uporabiti različne matematičnemetode v strokovni praksi.

Literatura:

Izbrana poglavja iz:

Vidav, I. 1981. Višja matematika II. Ljubljana, DZS, DMFA založništvo, str. 299-314.

Elliott Mendelson, Frank Ayres, Schaum’s. 1999. Outline of Calculus. McGraw-Hill, str. 206-288, 442-463, 511-519.

Mizori - Oblak, P. 2001.Matematika za študente tehnike in naravoslovja I, II (zbirka nalog). Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, str. 65-198, 200-205.