Predmeti na FGG

Osnove mehanike tal - B - OG - VSŠ

Letnik izvajanja: 2. letnik
Študijski program: B - Operativno gradbeništvo (VS)
Izvajalci: izvajalec: doc. dr. Matej Maček
izvajalec: doc. dr. Vladimir Vukadin
ECTS 5 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Pomen geologije v gradbeništvu; zgradba zemlje, tektonika plošč, endogeni in eksogeni procesi, osnove geološke karte in geoloških profilov; kamnine: razdelitev kamnin po nastanku, mineralna sestava kamnin, klasifikacija kamnin v gradbeništvu, kamnine na slovenskem ozemlju; goološka starost, tektonska dogajanja, geološka okolja, pomembna za gradbeništvo; osnove hidrogeologije; pobočni procesi; IG lastnosti kamnin in kamninske mase in načini preiskovanja; geološke raziskave za potrebe gradbeništva; osnovne fizikalne in mehanske lastnosti zemljin, zemljina kot trifazni sistem, osnovne laboratorijske preiskave zemljin; klasifikacija zemljin; standardi v geotehniki; prvotne in dodatne napetosti v tleh; voda v tleh, pojem pornega tlaka, efektivnih in totalnih napetosti, strujanje vode; konsolidacija tal; dodatne napetosti v tleh pod temelji enostavnih oblik, računanje posedkov tal pod obtežbami enostavnih oblik po metodi ploščine diagrama dodatnih napetosti in z uporabo edometrskega modula stisljivosti; račun časovnega razvoja posedkov (konsolidacije).

Namen predmeta:

Cilji

- spoznati osnove geologije z namenom razumevanja sestave tal in procesov na površini in globoko v litosferi

- spoznati osnovne kamnine, bistvene fizikalne lastnosti kamnin, osnove tektonike in inženirske geologije s hidrogeologijo ter

- usvojiti osnove mehanike tal in razumeti bistvene posebnosti v primerjavi z ostalimi področji gradbeništva (odvisnost od preiskav tal, večfaznost in nelinearnost zemljin, 3D prostor).

  

Predmetnospecifične kompetence

- sposobnost komunikacije med gradbenikom in geologom

- izvedba preprostih laboratorijskih preiskav,

- razumevanje preprostih geološko geotehničnih poročil o preiskavah tal

- izračuni prvotnih napetosti v tleh, dodatnih napetosti zaradi obtežbe z enostavnimi objekti

- izračuni posedkov pod preprostimi objekti in nasipi, izračuni časovnega razvoja posedkov

-sposobnost razumevanja in kritične presoje rezultatov.
Literatura:

Ribičič, M. 2002. Inženirska geologija I, skripta. Ljubljana, UL FNT.
Ribičič, M. 2002. Inženirska geologija II, skripta. Ljubljana, UL FNT.
Šuklje, L. 1984. Mehanika tal. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, str. 1-197 in 212-268.
Nonveiller, E. 1990. Mehanika tla i temeljenje građevina. Zagreb, Školska knjiga, str. 13-309 in 401-455.
Viri v spletni učilnici: Petkovšek, A. 2006. Skripta za predmet Inženirska geologija. Ljubljan, in Majes, B. 2006. Skripta za predmet Mehanika tal. Ljubljana, Dostopno na: http://www.fgg.uni-lj.si.