Predmeti na FGG

Površinska odvodnja (kanalizacija) - B - OG - VSŠ

Letnik izvajanja: 2. letnik
Študijski program: B - Operativno gradbeništvo (VS)
Izvajalci: izvajalec: doc. dr. Simon Rusjan
izvajalec: doc. dr. Mario Krzyk
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta:

Padavine in odtok; odtok površinskih voda;vodna bilanca. Analiza nalivov za odvodnjo; odtočne razmere. Koincidenca pojavov visokih voda v recipientih in sistemih odvodnje.Zadrževanje in razbremenjevanje voda.Zasnova sistemov za odvodnjo onesnaženih voda; objekti na sistemih za odvodnjo; dimenzioniranje in vzdrževanje sistemov, objektov in naprav. Visoke vode; protipoplavni protipoplavna gradnja objektov; primerne (potrebne) poplavneukrepi; presoja varnosti urbaniziranih površin pred lastnimi in zalednimi padavinskimi vodami. Zajem zalednih voda: dimenzioniranje in izvedba drenaž; urejanje površinskih voda: dimenzioniranje in izvedba (obcestni jarki; kanalete; prepusti); protierozijska zaščita površin (ob cestah, ob manjših vodotokih; na gradbiščih).

Namen predmeta:

Cilji

- usvojitev osnov inženirske hidrologije ter različnih načinov odvodnjavanja površin v grajenem okolju (mestne površine, avtoceste, prometnice) in v naravni krajini (zaledne vode; visoke vode).

  

Predmetnospecifične kompetence

- razumevanje teoretičnega ozadja praktičnega reševanja s poudarkom na različnosti in posebnostih posameznih ukrepov odvodnjavanja in protipoplavne gradnje

- obvladovanje umestitve manj zahtevnih sistemov in objektov odvodnjavanja v prostor

-obvladovanje dimenzioniranja manj zahtevnih sistemov po enostavnejših metodah

- sposobnost ocenjevanja stabilnosti manj zahtevnih sistemov pri vgrajevanju, njihovo statično obremenjenost in oceno proti porušitvi

- poznavanja in razumevanja kontrole vodotesnosti pri kanalskih sistemih.
Literatura:

Brilly, M., Mikoš, M., Šraj, M. 1999. Vodne ujme – varstvo pred poplavami, erozijo in plazovi – univerzitetni učbenik. UL FGG, 186 str.

Brilly, M., Šraj, M. 2005. Osnove hidrologije – univerzitetni učbenik. UL FGG, 309 str. (pogl.10 “Odtok površinskih voda” str. 156-176; pogl.12 “Vodna bilanca” str. 204-217).

Mikoš, M. 2006. Inženirska hidrotehnika – zbirka rešenih primerov. UL FGG, 260 str.

Panjan, J. 1999. Odvodnjavanje onesnaženih voda – skripta. UL FGG, 103 str.

Panjan, J. 2005. Osnove zdravstveno hidrotehnične infrastrukture, UL FGG, 289 str.