Strokovne naloge KGKN

2019

Opredelitev nadgradnje funkcionalnosti programskih paketov za geodetske katastrske storitve


Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor | Vodja projekta: dr. Marjan Čeh| Datum zaključka: 30.9.2019

Ključne besede: zemljiški kataster, nadgradnja, programski paketi, geodetske katastrske storitve


Množično izboljševanje geometričnih podatkov katastra zemljišč je v zadnjem obdobju doživelo značilen napredek, temu pa v Sloveniji ni uspela slediti programska podpora za izvajanje posamičnih geodetskih storitev, zato je treba analizirati razliko med obstoječimi načini posodabljanja in izboljševanja geometričnih podatkov katastrov zemljišč in zahtevami, ki jih pred izvajalce geodetskih katastrskih storitev postavljajo parametri kakovosti že uveljavljenega množičnega izboljševanja. Na osnovi rezultatov analize je podana rešitev za nadgradnjo programske opreme za geodetske katastrske storitve (PP GKS).

Končno poročilo projekta (PDF)

2017

Izdelava pravil vodenja, vzdrževanja in izboljšave grafičnega dela evidence zemljiškega katastra


Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije | Vodja projekta: dr. Marjan Čeh | Datum zaključka: 30. 10. 2017

Ključne besede: zemljiški kataster, grafični del, vodenje, vzdrževanje, izboljšava


V okviru naloge se pripravijo pravila vzdrževanja oziroma osveževanja podatkov baze z novejšimi meritvami, pravila shranjevanja in obdelave podatkov novejših meritev in opredeli vloga izvajalcev geodetskih storitev, izvajalcev izboljšave lokacijskih podatkov ter vloga Geodetske uprave RS v procesu vzdrževanja podatkov.

Končno poročilo projekta (PDF)

2016

Opredelitev parametrov za oceno kakovosti koordinat zemljiškokatastrskih točk


Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor | Vodja projekta: dr. Marjan Čeh | Datum zaključka: 25. 11. 2016

Ključne besede: zemljiški kataster, zemljiškokatastrski prikaz, kakovost, koordinate


Cilj naloge je opredeliti način določitve, vodenja in vzdrževanja enotnih parametrov kakovosti koordinat zemljiškokatastrskih točk v obstoječem in novem podatkovnem modelu, ki bo zgrajen v okviru prenove informacijskih rešitev.

Končno poročilo projekta (PDF)

2015

Izboljšava položajne točnosti zemljiškokatastrskega prikaza z urejanjem mej katastrskih občin in uporabo podatkov iz elaboratov geodetskih meritev


Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor | Vodja projekta: dr. Marjan Čeh | Datum zaključka: 30. 11. 2015

Ključne besede: zemljiški kataster, katastrski prikaz, analiza, točnost, natančnost


Namen naloge je proučiti možnosti in predlagati metodo izboljšave položajne in geometrijske kakovosti podatkov ZKP na območjih pretežne grafične izmere, kjer se je ZKP (v preteklosti analogni katastrski načrt) praviloma vzdrževal grafično (grafični vklopi izmerjenih parcelnih mej oz. mejnih točk) in kjer so bile izvedene tudi geodetske izmere ter numerična določitev absolutnega položaja katastrskih mejnih točk v državnem koordinatnem sistemu.

Končno poročilo projekta (PDF)

Analiza možnosti izboljšave položajne točnosti, natančnosti in zanesljivosti zveznega grafičnega sloja zemljiškega katastra (ZKP)


Naročnik: Geodetska uprava Republike Slovenije | Vodja projekta: dr. Marjan Čeh | Datum zaključka: 30. 6. 2015

Ključne besede: zemljiški kataster, katastrski prikaz, analiza, točnost, natančnost


Cilj naloge je raziskati možnosti za povečanje stopnje homogenosti natančnosti podatkov o položaju mejnih točk ZKP in s tem povečanje točnosti podatkov o položaju, tako da bi bilo mogoče izboljšati podatke o položaju točk in posledično parcelnih mej, z oceno njihove kakovosti za vsako točko v podatkovnem nizu.

Končno poročilo projekta (PDF)

2013

Izboljšava zemljiškokatastrskih podatkov v katastrski občini 1996 Log za območje naselja Log v Občini Log – Dragomer


Naročnik: LGB, geodetski inženiring in informacijske tehnologije, d.o.o. | Predstavnik izvajalke: dr. Marjan Čeh | Datum zaključka: 20. 12. 2013

Ključne besede: katastrski načrt, zemljiškokatastrski načrt, izboljšava katastra, homogenizacija, Systra


Zaradi načina izdelave in vzdrževanja katastrskih načrtov so se po transformaciji v državni horizontalni koordinatni sistem D48/GK pojavila večja odstopanja med zemljiškokatastrskim prikazom in stanjem v naravi. Pri analizi vzrokov za večja odstopanja bodo upoštevani zadnji vpisani zemljiškokatastrski podatki, zbirka listin, katastrski načrti, ortofoto načrti in izmerjeni mejniki. Rezultat analize bo temelj za odločitev, ali je potreba za del katastrske občine 1996 Log nova izmera ali zadostuje izboljšava zemljiškega katastra na osnovi obstoječih podatkov in izmere mejnikov.

Končno poročilo projekta (PDF)

Skip to content