Katedra za geoinformatiko in katastre nepremičnin (KGKN)

Katedra za geoinformatiko in katastre nepremičnin vsebinsko pokriva široki in hitro razvijajoči se področji geoinformatike ter evidentiranja in upravljanja nepremičnin. Vsebinski področji katedre sta se v današnjem obsegu izoblikovali v okviru nekdanje Katedre za matematično geodezijo in geoinformatiko, ki se je v letu 2001 preimenovala v katedro z današnjim imenom. Večinoma so na razvoj raziskovalnega in pedagoškega dela vplivale mednarodne razvojne smernice geodetske in geoinformacijske stroke, ki združuje področja geodetske izmere, množičnega zajema in obdelave prostorskih podatkov na eni strani ter uporabo prostorskih podatkov in informacij v podporo odločanju v prostoru, upravljanju zemljišč oziroma nepremičnin na drugi. Hiter razvoj informacijske tehnologije, tehnologije GIS ter vse večjih zahtev družbe po kakovostnih prostorskih podatkih v podporo raznolikim odločitvenim postopkom prinaša veliko izzivov in dinamike tako na pedagoškem kot znanstvenoraziskovalnem in strokovnem področju našega delovanja.

Pedagoško delo

Na področju izobraževanja je poslanstvo katedre usposabljanje strokovnjakov za reševanje problemov v praksi ter za raziskovalno delo na področjih geoinformatike in nepremičninske administracije, kar zajema tudi vzpostavitev, vzdrževanje, varovanje, standardizacijo in prikazovanje prostorskih podatkov, analizo prostorskih podatkov, uporabo tehnologije GIS v okviru prostorske podatkovne infrastrukture in nepremičninskih administrativnih sistemov, daljinsko zaznavanje, vzpostavitev in vzdrževanje katastrov nepremičnin ter (pre)urejanje nepremičnin, proučevanje gospodarske, družbene, pravne in politične vloge prostorske podatkovne infrastrukture in katastrov nepremičnin.

Izobraževalna dejavnost katedre se tako nanaša predvsem na znanje geografskih informacijskih sistemov, prostorske informatike, prostorskih in statističnih analiz podatkov, obdelavo satelitskih podatkov, upravljanja zemljišč oziroma nepremičnin, evidentiranja nepremičnin ter organizacije del in vodenja projektov. Znanje poskušamo posredovati tako, da je kar najbolj usklajeno z razvojem geodetske stroke in znanosti v svetu ter potrebami v organizacijah, ki zaposlujejo večino kvalificiranega kadra (geodetskih strokovnjakov).

S prenovo študija po bolonjskih smernicah smo člani katedre soustvarjali sodoben in prenovljen študijski program geodezije in geoinformatike.

Raziskovalno delo

Znanstvenoraziskovalno in strokovno delo katedre je usmerjeno v razvoj sodobnih geoinformacijskih rešitev ter algoritmov analiz prostorskih podatkov v podporo odločanju v prostoru. Pomemben poudarek je namenjen tudi razvoju sistemov nepremičninskih administrativnih sistemov, optimizaciji postopkov katastrskega (pre)urejanja nepremičnin ter zagotavljanju kakovostnih nepremičninskih podatkovnih zbirk v okviru prostorske podatkovne infrastrukture.

Dosežke znanstvenoraziskovalnega in strokovnega dela člani katedre predstavljamo v mednarodno uveljavljenih revijah ter na domačih in mednarodnih znanstvenih in strokovnih srečanjih. Znanstveno-raziskovalno in strokovno delovanje katedre je široko in interdisciplinarno, tako smo člani katedre aktivni v različnih nacionalnih in mednarodnih združenjih, kot so Zveza geodetov Slovenije, Inženirska zbornica Slovenije, Slovenski inštitut za standarde – Tehnični odbor za geografske informacije, Slovensko društvo Informatika, Urad RS za statistiko – Sosvet za statistiko okolja in Sosvet za statistiko nepremičnin, Mednarodna zveza geodetov FIG, Mednarodna organizacija ISPRS, Evropska akademija EALD, FAO pri Organizaciji združenih narodov, Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj OECD ipd. Člani katedre tako na nacionalni kot na mednarodni ravni sodelujemo kot (so)organizatorji znanstvenih in strokovnih dogodkov, poletnih šol, smo uredniki, člani uredniških odborov znanstvenih in strokovnih revij in zbornikov posvetov ter smo aktivno vpeti v mednarodno okolje na področju razvoja visokošolskega izobraževanja, povezanega z geodezijo in geoinformatiko.

S svojo znanstvenoraziskovalno in strokovno dejavnostjo je katedra vključena v nacionalne in mednarodne projekte. Poseben poudarek je namenjen bilateralnemu sodelovanju; tako smo med drugim v preteklih letih utrdili dobro dvostransko sodelovanje (s programi Erasmus in drugimi bilateralnimi dogovori) s TU Dunaj (Avstrija), Aalto University (Finska), BWU München (Nemčija), TU München (Nemčija), NMBU Ås (Norveška), Univerzo v Beogradu (Srbija), KTH Stockholm (Švedska), Iowa State University (ZDA).

Strokovno delo

Podobno kot znanstveno-raziskovalna dejavnost se strokovno delo članov katedre nanaša na široko področje geoinformatike in upravljanja nepremičnin. Pri tem izpostavljamo predvsem področja prostorske podatkovne infrastrukture, goinformatiko, zemljiške administracije in upravljanje zemljišč. V sodelovanju z Geodetsko upravo RS pripravljamo usmeritve razvoja geodetske in geoinformacijske javne službe v RS in razvijamo rešitve za katastrske sisteme. V sodelovanju z Geodetsko upravo RS in ministrstvi sodelujemo pri razvoju rešitev v okviru državne prostorske podatkovne infrastrukture in daljinskega zaznavanja. Pomembno strokovno področje je povezano z zemljiškim preurejanjem, predvsem komasacijami in drugimi agrarnimi operacijami, kjer v sodelovanju s kmetijskim ministrstvom in podjetji, ki delujejo na tem področju, razvijamo standarde in prakse.

Na področju strokovnega dela smo dejavni tudi na evropski in mednarodni ravni, tako med drugim sodelujemo pri razvoju rešitev in dobrih praks z uglednimi javnimi in zasebnimi institucijami iz številnih evropskih držav, predvsem iz Avstrije, Nemčije in Norveške.

Izjemni dosežek
V letu 2016 je upokojeni izr. prof. dr. Radoš Šumrada prejel plaketo Zveze geodetov Slovenije za življenjsko delo, in sicer za izreden prispevek k razvoju geodezije in geoinformatike v Sloveniji.

Na katedri smo redno zaposleni oziroma smo vključeni v raziskovalno delo habilitirani visokošolski učitelji in habilitirani visokošolski sodelavci:

  zaposleni telefon email
asist. dr. Marjan Čeh, univ. dipl. inž. geod. +386 1 4768 653 marjan.ceh@fgg.uni-lj.si
asist. Urška Drešček, univ. dipl. inž. geod. +386 1 4768 500 urska.drescek@fgg.uni-lj.si
doc. dr. Samo Drobne, univ. dipl. inž. geod. +386 1 4768 649 samo.drobne@fgg.uni-lj.si
viš. pred. dr. Miran Ferlan, univ. dipl. inž. geod. +386 1 4768 647 miran.ferlan@fgg.uni-lj.si
Mateja Krivic, univ. dipl. inž. geod. +386 1 4768 500 mateja.krivic@fgg.uni-lj.si
izr. prof. dr. Anka Lisec, univ. dipl. inž. geod. +386 1 4768 560 anka.lisec@fgg.uni-lj.si
prof. dr. Krištof Oštir, univ. dipl. fiz. +386 1 4768 650 kristof.ostir@fgg.uni-lj.si
asist. Jernej Tekavec, univ. dipl. inž. geod. +386 1 4768 561 jernej.tekavec@fgg.uni-lj.si
doc. dr. Mihaela Triglav Čekada, univ. dipl. inž. geod. +386 1 2002 900 mihaela.TriglavCekada@fgg.uni-lj.si
strok. sod. Barbara Trobec, univ. dipl. inž. geod. +386 1 4768 561 barbara.trobec@fgg.uni-lj.si

Področja prava, stvarnega prava in ekonomike pokrivajo zunanji sodelavci s Pravne fakultete in Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani:

Upokojeni sodelavec:

  • izr. prof. Radoš Šurmada.