Katedra za geoinformatiko in katastre nepremičnin (KGKN)

Katedra za geoinformatiko in katastre nepremičnin vsebinsko pokriva široki in hitro razvijajoči se področji geoinformatike ter evidentiranja in upravljanja nepremičnin. Vsebinski področji katedre sta se v današnjem obsegu izoblikovali v okviru nekdanje Katedre za matematično geodezijo in geoinformatiko, ki se je v letu 2001 preimenovala v katedro z današnjim imenom. Večinoma so na njun razvoj vplivale mednarodne smernice razvoja geodetske in geoinformacijske stroke, ki naj bi obsegala področji geodetske izmere in zajema prostorskih podatkov na eni strani ter upravljanja zemljišč oziroma nepremičnin na drugi. Glavno povezavo pa naj bi predstavljalo področje geoinformatike. Hiter razvoj informacijske tehnologije, tehnologije GIS ter vse večjih zahtev družbe po kakovostnih prostorskih podatkih v podporo raznolikim odločitvenim postopkom v prostoru prinaša veliko izzivov in dinamike tako na pedagoškem kot znanstvenoraziskovalnem in strokovnem področju našega delovanja.

Na katedri smo redno zaposleni oziroma smo vključeni v raziskovalno delo habilitirani visokošolski učitelji in habilitirani visokošolski sodelavci:

zaposleni telefon email
doc. dr. Marjan Čeh, univ. dipl. inž. geod. +386 1 4768 653 marjan.ceh@fgg.uni-lj.si
asist. Urška Drešček, univ. dipl. inž. geod. +386 1 4768 561 urska.drescek@fgg.uni-lj.si
doc. dr. Samo Drobne, univ. dipl. inž. geod. +386 1 4768 649 samo.drobne@fgg.uni-lj.si
viš. pred. dr. Miran Ferlan, univ. dipl. inž. geod. +386 1 4768 647 miran.ferlan@fgg.uni-lj.si
asist. Bujar Fetai bujar.fetai@fgg.uni-lj.si
asist. mag. Peter Golob, univ. dipl. inž. geod. peter.golob@fgg.uni-lj.si
izr. prof. dr. Anka Lisec, univ. dipl. inž. geod. +386 1 4768 560 anka.lisec@fgg.uni-lj.si
prof. dr. Krištof Oštir, univ. dipl. fiz. +386 1 4768 650 kristof.ostir@fgg.uni-lj.si
asist. Ana Potočnik Buhvald +386 1 4768 629 ana.potocnik-buhvald@fgg.uni-lj.si
asist. Matej Račič +386 1 4768 629 matej.racic@fgg.uni-lj.si
asist. Jernej Tekavec, univ. dipl. inž. geod. +386 1 4768 561 jernej.tekavec@fgg.uni-lj.si
doc. dr. Mihaela Triglav Čekada, univ. dipl. inž. geod. +386 1 2002 900 mihaela.TriglavCekada@fgg.uni-lj.si
strok. sod. Barbara Trobec, univ. dipl. inž. geod. +386 1 4768 561 barbara.trobec@fgg.uni-lj.si

Evropska mreža EUnet4DBP in GeoBIM
EUnet4DBP (angl. European Network for Digital Building Permits) je mreža raziskovalcev in drugih deležnikov s področja geografskih informacijskih sistemov (GIS) in informacijskega modeliranja gradnje (BIM), katere cilj je pripraviti strategijo in z izmenjavo dobrih...
ESA training
Poletna šola ESA: 10th Advanced Training Course on Land Remote Sensing
Zaradi negotovih razmer, povezanih s pandemijo COVID-19, je organizacijski odbor sprejel odločitev o prestavitvi dogodka za eno leto. Poletna šola 10th Advanced Training Course on Land Remote Sensing bo potekala na UL FGG med 20. in 24. septembrom 2021. EO and AI for...
OGC
Postali smo člani konzorcija OGC
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, je s 1. januarjem 2020 kot prva institucija iz Slovenije postala članica konzorcija OGC® (angl. Open Geospatial Consortium). OGC je vodilno mednarodno združenje za standardizacijo na področju geoprostorskih...
Obisk strokovnjakov z Norveškega Jordskifterett
Na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG), smo 14. in 15. novembra gostili strokovnjake z Norveškega urada za katastrsko-pravno preurejanje zemljišč Akershus in Oslo Jordskifterett. Tako imenovano komasacijsko sodišče (angl. Land...
Slavnostna akademija ob 100-letnici Fakultete
V četrtek 12. 9. 2019 je Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo pri Univerzi v Ljubljani s slavnostno akademijo obeležila 100-letnico delovanja. Med številnimi udeleženci akademije so bili ugledni gosti iz Slovenije in tujine – med drugimi vodja Predstavništva...
Simpozij Dragon 2019
Od 24. do 28. junija 2019 je v Ljubljani potekal simpozij Dragon 2019. Dragon je sodelovanje med Evropsko vesoljsko agencijo in Ministrstvom za znanost in tehnologijo (MOST) Kitajske. Sodelovanje se je začelo leta 2004, zadnja faza Dragon 4, ki se je začela julija...
Razpisani mesti za mlada raiskovalca na področju geoinformatike
Želiš nadaljevati študij, se usposabljati v tujini, vključevati v mednarodne projekte in postati del prebojne raziskovalne skupine na področju opazovanja Zemlje in geoinformatike? Za vse, ki vas zanima opazovanje Zemlje in geoinformatika ter bi želeli sodelovati v...
Strokovni obisk za študente geodezije na Ptuju
Na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo pri Univerzi v Ljubljani (UL FGG), v skladu s cilji študijskih programov, v vsebine dodiplomskih in podiplomskih študijev vključujemo tudi predavanja strokovnjakov iz prakse. V petek 24. 5. 2019 smo tako s študenti 3. letnika...
Natečaj CLGE za najboljšo študentsko nalogo 2018–2019
Evropsko združenje geodetov CLGE (angl. Council of European Geodetic Surveyors) je v sodleovanju z Evropsko GNSS-agencijo GSA (angl. European GNSS Agency) objavilo natečaj za najboljšo študentsko raziskovalno nalogo za akademsko leto 2018–2019. Za zmagovalca oziroma...
Krepitev sodelovanja s Tehniško univerzo v Münchnu
Naša skupina razvija in krepi že tako dobro sodelovanje s Tehniško univerzo v Münchnu (TUM – Technische Universität München) v Nemčiji. Tako je bila Anka Lisec med 15. januarjem in 15. aprilom 2019 na tamkajšnji Fakulteti za gradbeništvo, geodezijo in okoljske študije...
Raziskovalna in strokovna dejavnost

Znanstvenoraziskovalno in strokovno delo katedre je usmerjeno v razvoj sodobnih geoinformacijskih rešitev ter algoritmov analiz prostorskih podatkov v podporo odločanju v prostoru. Pomemben poudarek je namenjen tudi razvoju sistemov nepremičninskih administrativnih sistemov, optimizaciji postopkov katastrskega (pre)urejanja nepremičnin ter zagotavljanju kakovostnih nepremičninskih podatkovnih zbirk v okviru prostorske podatkovne infrastrukture.

Dosežke znanstvenoraziskovalnega in strokovnega dela člani katedre predstavljamo v mednarodno uveljavljenih revijah ter na domačih in mednarodnih znanstvenih in strokovnih srečanjih. Strokovno delovanje katedre je široko in interdisciplinarno, tako smo člani katedre aktivni v različnih nacionalnih in mednarodnih strokovnih združenjih, kot so Zveza geodetov Slovenije, Inženirska zbornica Slovenije, Slovenski inštitut za standarde – Tehnični odbor za geografske informacije, Slovensko društvo Informatika, Urad RS za statistiko – Sosvet za statistiko okolja in Sosvet za statistiko nepremičnin, Mednarodna zveza geodetov FIG, Mednarodna organizacija ISPRS, Evropska akademija EALD, FAO pri Organizaciji združenih narodov, Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj OECD ipd. Člani katedre tako na nacionalni kot na mednarodni ravni sodelujemo kot (so)organizatorji znanstvenih in strokovnih dogodkov, poletnih šol, smo uredniki, člani uredniških odborov strokovnih revij in zbornikov posvetov ter smo aktivno vpeti v mednarodno okolje na področju razvoja visokošolskega izobraževanja, povezanega z geodezijo in geoinformatiko.

S svojo znanstvenoraziskovalno in strokovno dejavnostjo je katedra vključena v nacionalne in mednarodne projekte. Poseben poudarek je namenjen bilateralnemu sodelovanju; tako smo med drugim v preteklih letih utrdili dobro dvostransko sodelovanje (s programi Erasmus in drugimi bilateralnimi dogovori) s TU Dunaj (Avstrija), HUT Espoo (Finska), TU München (Nemčija), NMBU Ås (Norveška), Univerzo v Beogradu (Srbija), KTH Stockholm (Švedska), Iowa State University (ZDA).

Pedagoško delo

Na področju izobraževanja je poslanstvo katedre usposabljanje strokovnjakov za reševanje problemov v praksi ter za raziskovalno delo na področjih geoinformatike in nepremičninske administracije, kar zajema tudi vzpostavitev, vzdrževanje, varovanje, standardizacijo in prikazovanje prostorskih podatkov, uporabo tehnologije GIS v okviru prostorske podatkovne infrastrukture in nepremičninskih administrativnih sistemov, vzpostavitev in vzdrževanje katastrov nepremičnin ter (pre)urejanje nepremičnin, proučevanje gospodarske, družbene, pravne in politične vloge prostorske podatkovne infrastrukture in katastrov nepremičnin.

Izobraževalna dejavnost katedre se tako nanaša predvsem na znanje geografskih informacijskih sistemov, prostorskih in statističnih analiz podatkov, upravljanja zemljišč oziroma nepremičnin, evidentiranja nepremičnin ter organizacije del in vodenja projektov. Znanje poskušamo posredovati tako, da je kar najbolj usklajeno z razvojem geodetske stroke in znanosti v svetu ter potrebami v organizacijah, ki zaposlujejo večino kvalificiranega kadra (geodetskih strokovnjakov).

S prenovo študija po bolonjskih smernicah smo člani katedre soustvarjali sodoben in prenovljen študijski program geodezije.

Izjemni dosežek

V letu 2016 je izr. prof. dr. Radoš Šumrada prejel plaketo Zveze geodetov Slovenije za življenjsko delo, in sicer za izreden prispevek k razvoju geodezije in geoinformatike v Sloveniji.

Geoinformacijska podpora upravljanju prostora

Študentsko terensko delo – zemljiški kataster

Pretekli projekti:

Področja prava, stvarnega prava in ekonomike pokrivajo zunanji sodelavci s Pravne fakultete in Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani:

Upokojeni sodelavec:

  • izr. prof. Radoš Šumrada.