Katedra za geoinformatiko in katastre nepremičnin (KGKN)

Katedra pedagoško in raziskovalno deluje na področjih opazovanja Zemlje, geoinformatike in upravljanja nepremičnin. Naše delo močno zaznamujejo nove tehnološke rešitve za zajem in obdelavo množice prostorskih podatkov ter vse bolj prepoznavna vloga geoinformatike v družbi. Prostorski podatki z geoinformacijskimi rešitvami so namreč postali ključni za sprejemanje strateških in operativnih odločitev ter so temelj za trajnostni razvoj, upravljanje zemljišč in drugih naravnih virov, kmetijstvo in gozdarstvo, logistiko in turizem, upravljanje s tveganji ter ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah itn. Področje delovanja katedre je posledično izrazito interdisciplinarno, kar prinaša veliko izzivov in priložnosti.

Na področju daljinskega zaznavanja se osredotočamo na obdelavo množice podatkov z algoritmi rudarjenja podatkov in strojnega učenja ter analizo časovnih vrst, kjer izzive prinašajo večspektralni podatki satelitov Sentinel ter prostorski podatki, zajeti s senzorji na letalih in brezpilotnih letalnikih. Pri informacijskem modeliranju prostora se ukvarjamo z razvojem postopkov za generiranje topološko urejenih 3D-modelov ter premoščanjem razlik med konceptoma BIM in GIS (GeoBIM). Posebno pozornost namenjamo prostorski analitiki v podporo regionalnemu planiranju in vrednotenju nepremičnin. Na področju nepremičninskih administrativnih sistemov so izzivi povezani z razvojem 3D-katastra, optimizacijo katastrskega (pre)urejanja nepremičnin ter zagotavljanjem kakovostnih nepremičninskih podatkov.

Predstojnik katedre:


prof. dr. Krištof Oštir

Na katedri smo redno zaposleni oziroma smo vključeni v raziskovalno delo habilitirani visokošolski učitelji in habilitirani visokošolski sodelavci:

zaposleni telefon email
doc. dr. Marjan Čeh, univ. dipl. inž. geod. +386 1 4768 653 marjan.ceh@fgg.uni-lj.si
asist. dr. Urška Drešček, univ. dipl. inž. geod. +386 1 4768 561 urska.drescek@fgg.uni-lj.si
doc. dr. Samo Drobne, univ. dipl. inž. geod. +386 1 4768 649 samo.drobne@fgg.uni-lj.si
viš. pred. dr. Miran Ferlan, univ. dipl. inž. geod. +386 1 4768 647 miran.ferlan@fgg.uni-lj.si
asist. Bujar Fetai bujar.fetai@fgg.uni-lj.si
asist. mag. Peter Golob, univ. dipl. inž. geod. peter.golob@fgg.uni-lj.si
izr. prof. dr. Anka Lisec, univ. dipl. inž. geod. +386 1 4768 560 anka.lisec@fgg.uni-lj.si
prof. dr. Krištof Oštir, univ. dipl. fiz. +386 1 4768 650 kristof.ostir@fgg.uni-lj.si
asist. Ana Potočnik Buhvald, mag. inž. geod. geoinf. +386 1 4768 629 ana.potocnik-buhvald@fgg.uni-lj.si
asist. Matej Račič +386 1 4768 629 matej.racic@fgg.uni-lj.si
asist. dr. Jernej Tekavec, univ. dipl. inž. geod. +386 1 4768 561 jernej.tekavec@fgg.uni-lj.si
doc. dr. Mihaela Triglav Čekada, univ. dipl. inž. geod. +386 1 2002 900 mihaela.TriglavCekada@fgg.uni-lj.si
strok. sod. Barbara Trobec, univ. dipl. inž. geod. +386 1 4768 561 barbara.trobec@fgg.uni-lj.si

Poletna šola ESA
EO and AI for Forestry – poletna šola Evropske vesoljske agencije na UL FGG (20.‒24. september 2021) Gozd je vir hrane, energije, zaslužka za več kot milijardo ljudi po svetu. Gozdovi predstavljajo 80 % svetovne kopenske biotske raznovrstnosti. Biotska raznovrstnost...
EO Browser govori slovensko
EO Browser, najbolj priljubljen pregledovalnik satelitskih posnetkov na svetu, je od nedavnega na voljo v slovenščini. S pregledovalnikom EO Browser, ki ga je razvilo podjetje Sinergise d. o. o., lahko hitro in preprosto brskamo in primerjamo satelitske posnetke polne...
GeoTAK
Projekt Erasmus+ GeoTAK
Naša raziskovalna skupina sodeluje kot evropski partner v projektu Earsmus+ GeoTAK (2021-2024). Prvo srečanje projektnih partnerjev se je zaradi aktualnih epidemioloških razmer odvijalo na daljavo, in sicer med 10. in 12. februarjem 2021. Vsekakor verjamemo, da bomo v...
UAV oblak točk
Raziskovalni projekt: Uporaba UAV v katastru
V okviru raziskovalnega projekta (2019-2021), ki ga financirata Javna Agencija za raziskovalno dejavnost RS in Geodetska uprava RS pri Ministrstvu za Okolje in prostor RS, preučujemo možnosti uporabe daljinskega zaznavanja za namene zajema katastrskih prostorskih...
Evropska mreža EUnet4DBP in GeoBIM
EUnet4DBP (angl. European Network for Digital Building Permits) je mreža raziskovalcev in drugih deležnikov s področja geografskih informacijskih sistemov (GIS) in informacijskega modeliranja gradnje (BIM), katere cilj je pripraviti strategijo in z izmenjavo dobrih...
Raziskovalna in strokovna dejavnost

Znanstvenoraziskovalno in strokovno delo katedre je usmerjeno v razvoj sodobnih geoinformacijskih rešitev ter algoritmov analiz prostorskih podatkov v podporo odločanju v prostoru. Pomemben poudarek je namenjen tudi razvoju sistemov nepremičninskih administrativnih sistemov, optimizaciji postopkov katastrskega (pre)urejanja nepremičnin ter zagotavljanju kakovostnih nepremičninskih podatkovnih zbirk v okviru prostorske podatkovne infrastrukture.

Dosežke znanstvenoraziskovalnega in strokovnega dela člani katedre predstavljamo v mednarodno uveljavljenih revijah ter na domačih in mednarodnih znanstvenih in strokovnih srečanjih. Strokovno delovanje katedre je široko in interdisciplinarno, tako smo člani katedre aktivni v različnih nacionalnih in mednarodnih strokovnih združenjih, kot so Zveza geodetov Slovenije, Inženirska zbornica Slovenije, Slovenski inštitut za standarde – Tehnični odbor za geografske informacije, Slovensko društvo Informatika, Urad RS za statistiko – Sosvet za statistiko okolja in Sosvet za statistiko nepremičnin, Mednarodna zveza geodetov FIG, Mednarodna organizacija ISPRS, Evropska akademija EALD, FAO pri Organizaciji združenih narodov, Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj OECD ipd. Člani katedre tako na nacionalni kot na mednarodni ravni sodelujemo kot (so)organizatorji znanstvenih in strokovnih dogodkov, poletnih šol, smo uredniki, člani uredniških odborov strokovnih revij in zbornikov posvetov ter smo aktivno vpeti v mednarodno okolje na področju razvoja visokošolskega izobraževanja, povezanega z geodezijo in geoinformatiko.

S svojo znanstvenoraziskovalno in strokovno dejavnostjo je katedra vključena v nacionalne in mednarodne projekte. Poseben poudarek je namenjen bilateralnemu sodelovanju; tako smo med drugim v preteklih letih utrdili dobro dvostransko sodelovanje (s programi Erasmus in drugimi bilateralnimi dogovori) s TU Dunaj (Avstrija), HUT Espoo (Finska), TU München (Nemčija), NMBU Ås (Norveška), Univerzo v Beogradu (Srbija), KTH Stockholm (Švedska), Iowa State University (ZDA).

Pedagoško delo

Na področju izobraževanja je poslanstvo katedre usposabljanje strokovnjakov za reševanje problemov v praksi ter za raziskovalno delo na področjih geoinformatike in nepremičninske administracije, kar zajema tudi vzpostavitev, vzdrževanje, varovanje, standardizacijo in prikazovanje prostorskih podatkov, uporabo tehnologije GIS v okviru prostorske podatkovne infrastrukture in nepremičninskih administrativnih sistemov, vzpostavitev in vzdrževanje katastrov nepremičnin ter (pre)urejanje nepremičnin, proučevanje gospodarske, družbene, pravne in politične vloge prostorske podatkovne infrastrukture in katastrov nepremičnin.

Izobraževalna dejavnost katedre se tako nanaša predvsem na znanje geografskih informacijskih sistemov, prostorskih in statističnih analiz podatkov, upravljanja zemljišč oziroma nepremičnin, evidentiranja nepremičnin ter organizacije del in vodenja projektov. Znanje poskušamo posredovati tako, da je kar najbolj usklajeno z razvojem geodetske stroke in znanosti v svetu ter potrebami v organizacijah, ki zaposlujejo večino kvalificiranega kadra (geodetskih strokovnjakov).

S prenovo študija po bolonjskih smernicah smo člani katedre soustvarjali sodoben in prenovljen študijski program geodezije.

Izjemni dosežek

V letu 2016 je izr. prof. dr. Radoš Šumrada prejel plaketo Zveze geodetov Slovenije za življenjsko delo, in sicer za izreden prispevek k razvoju geodezije in geoinformatike v Sloveniji.

Geoinformacijska podpora upravljanju prostora

Študentsko terensko delo – zemljiški kataster

Mednarodni zaključeni projekti:

Domači zaključeni projekti:

Področja prava, stvarnega prava in ekonomike pokrivajo zunanji sodelavci s Pravne fakultete in Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani:

Upokojeni sodelavec:

  • izr. prof. Radoš Šumrada.