Predmeti na FGG

Mehanika tal in inženirska geologija - B - VOI

Letnik izvajanja: 2. letnik
Študijski program: B - Vodarstvo in okoljsko inženirstvo (UN)
Izvajalci: izvajalec: doc. dr. Boštjan Pulko
izvajalec: doc. dr. Vladimir Vukadin
asistent: asist. dr. Jasna Smolar
ECTS 7 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Pomen geologije v gradbeništvu. Zgradba Zemlje, tektonika plošč, endogeni in eksogeni procesi, osnove geološke karte in geoloških profilov. Kamnine: razdelitev kamnin po nastanku, mineralna sestava kamnin, klasifikacija kamnin v gradbeništvu, kamnine na slovenskem ozemlju. Geološka starost, tektonska dogajanja, geološka okolja, pomembna za gradbeništvo. Osnove hidrogeologije. Pobočni procesi. IG lastnosti kamnin in načini določanja. Geološke raziskave za potrebe gradbeništva. Osnovne fizikalne in mehanske lastnosti zemljin in kamnin, osnove obnašanja zemljin, laboratorijske preiskave zemljin. Klasifikacija zemljin. Standardi v geotehniki. Prvotne in dodatne napetosti v tleh. Deformacije/posedki tal. Voda v tleh, pojem pornega tlaka, efektivnih in totalnih napetosti, strujanje vode. Konsolidacija tal. Osnove stabilnosti tal in pobočij.

Namen predmeta:

Cilji

-    Cilj predmeta je spoznati osnove geologije z namenom razumevanja sestave tal in procesov na površini, spoznati osnovne mineralogije in petrologije, bistvene fizikalne lastnosti kamnin in postopke njihovega preiskovanja, osnove tektonike in inženirske geologije s hidrogeologijo ter usvojiti osnove mehanike tal in razumeti bistvene posebnosti v primerjavi z ostalimi področji gradbeništva (odvisnost od preiskav tal, večfaznost in nelinearnost zemljin, 3D prostor).

Pridobljene kompetence

-    Sposobnost komunikacije med gradbenikom in geologom,

-    razumevanje geološke karte in geoloških elaboratov

-    izvedba preprostih laboratorijskih preiskav,

-    razumevanje preprostih geotehničnih poročil o preiskavah tal,

-    računi napetosti, posedkov in stabilnosti tal pod preprostimi objekti in nasipi,

-  sposobnost razumevanja in kritične presoje rezultatov.

Literatura:

 

Petkovšek, A. 2006. Skripta za predmet Inženirska geologija, Ljubljana, UL FGG.

Majes, B. 2006. Skripta za predmet Mehanika tal, Ljubljana, Ul FGG.

Ribičič, M. 2002. Inženirska geologija I in II, skripta, Ljubljana, UL FNT.

Šuklje, L. 1984. Mehanika tal. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo.

Nonveiller, E. 1990. Mehanika tla i temeljenje građevina. Školska knjiga, Zagreb, str. 13-309 in 401- 455.