Predmeti na FGG

Gospodarjenje s sekundarnimi in odpadnimi snovmi - BI - VOI

Letnik izvajanja: 2. letnik
Študijski program: B - Vodarstvo in okoljsko inženirstvo (UN)
Izvajalci: izvajalec: prof. dr. Violeta Bokan-Bosiljkov
izvajalec: doc. dr. Sabina Kolbl Repinc
ECTS 6 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Predavanja

Zgodovinski pregled gospodarjenja z odpadnimi snovmi; okoljske politike; mednarodni sporazumi in zakonodaja; lastnosti in značilnosti sekundarnih surovin in odpadkov in klasifikacija odpadkov; predelava in obdelava sekundarnih surovin: fizikalno-kemijska predelava; biokemična obdelava; toplotna obdelava; MBO mešanih komunalnih odpadkov; odlaganje odpadkov na odlagališča; ponovna uporaba nenevarnih odpadkov v gradbenih proizvodih; krožno gospodarstvo in vloga inženirja; zahteve za inženirske pregrade v odlagališču visokoradioaktivnih odpadkov ter v odlagališču nizko in srednje radioaktivnih odpadkov

Seminar

Priprava programskih izhodišč in izdelava idejne zasnove in koncepta gospodarjenja s sekundarnimi surovinami ali analiza različnih nacionalnih praks gospodarjenja s sekundarnimi surovinami. Izhodišča za seminarsko nalogo so štirje usmerjeni sklopi ekskurzij, ki praktično predstavijo krožno gospodarstvo ter predelavo, obdelavo in odlaganje sekundarnih surovin.

Namen predmeta:

Cilji

-    Spoznati problematiko preprečevanja, nastajanja in gospodarjenja s sekundarnimi surovinami,

-    spoznati procesno integrirano varstvo okolja v izbranih gospodarskih panogah in storitvah,

-    spoznati fizikalno-kemične in biokemične lastnosti sekundarnih surovin, relevantnih za njihovo ponovno uporabo, predelavo ali odlaganje,

-    spoznati najnovejše tehnologije ločevanja, zbiranja, ponovne uporabe, predelave in odlaganja komunalnih odpadkov,

-    pridobiti znanja za načrtovanje objektov za ponovno uporabo, predelavo in odstranjevanje sekundarnih in odpadnih snovi,

-    pridobiti znanja za načrtovanje inženirskih pregrad v odlagališčih,

-    spoznati politike, zakonodajo in mednarodne

sporazume na tem področju.

Pridobljene kompetence

-    Zna načrtovati dolgoročne pristope, postopke in naprave za stalno zmanjševanje nastajanja odpadkov,

-    samostojno zna postaviti programska izhodišča in izdelati idejno zasnovo za koncept gospodarjenja s komunalnimi odpadki,

-  samostojno zna izdelati idejno zasnovo inženirskih pregrad v odlagališčih odpadkov.
Literatura:

Williams, P.T. 2005. Waste treatment and disposal, 2nd edition. Wiley-Blackwell, 392 p.

Letcher, T., Vallero, D. (Editors). 2011. Waste: A Handbook for Management. Academic Press, 604 p.

OECD Environmental Performance Reviews: Slovenia 2012, OECD Publishing, 2012, 186 p.

Kranert, M., Cord-Landwehr, K, (Editors). 2010. Einführung in die Abfallwirtschaft, 4. edition, 665 p.

Spletna stran Ministrstva za kmetisjtvo in okolje – delovno področje odpadki. Dostopno na: http://www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/odpadki/.