Predmeti na FGG

Ekonomika in organizacija geodetskih del - B -TUN

Letnik izvajanja: 2. letnik
Študijski program: B - Tehnično upravljanje nepremičnin (VS)
Izvajalci: izvajalec: doc. dr. Marjan Čeh
izvajalec: doc. dr. Mihaela Triglav Čekada
izvajalec: viš. pred. mag. Damir Cibic
asistent: asist. mag. Peter Golob
ECTS 7 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Ekonomika poslovanja (ekonomija in ekonomski problem, osnove finančne matematike, časovna vrednost denarja), tržno gospodarstvo (tržni mehanizmi: povpraševanje in ponudba, tržna cena, popolna in nepopolna konkurenca; prodajne cene, njihova sestava, tržno oblikovanje cen, konkurenca). Prvine poslovnega procesa (trošenje in angažiranje prvin delovnih sredstev, osnovna in obratna sredstva, naložbe ter stroški poslovnih sredstev). Temelji organizacije in managementa, management kot organizacijska funkcija, ravni managementa; strateško planiranje in strateški management. Osnove podjetništva, oblike poslovnega organiziranja, organizacijskih vzorci, oblikovanje strategij, poslanstev in postavljanje ciljev organizacij, informiranje in komunikacija. Organizacija državne in lokalne geodetske službe v Sloveniji in v tujini, strategija geodetske službe, razvoj podjetništva v geodeziji, geoinformatiki in pri tehničnem upravljanju nepremičnin, institut geodeta in odgovornega geodeta, sodno izvedeništvo. Analiza stroškov transakcij ter projektno vodenje v geodeziji, geoinformatiki in pri tehničnem upravljanju nepremičnin: projekt in projektno delo, timsko in skupinsko delo, zagotavljanje kakovosti geodetskih del, problemske analize in rešitve, metode raziskav, priprava strokovnih poročil, strokovno pisanje. Upravljanje človeških virov v geodeziji, geoinformatiki in upravljanju nepremičnin, naloge koordinacije in motivacije, vodenje sestankov, posebnosti reševanja konfliktov pri upravljanju nepremičnin (zemljiški kataster in mejni spori). Interesna združenja geodetov v Sloveniji, mednarodna združenja in smernice. Poklicni kodeks geodetov (FIG), kodeks odgovornih inženirjev (IZS).

Namen predmeta:

Cilji:

Poznavanje osnov ekonomike poslovanja.

Poznavanje temeljnih načel upravljavske in organizacijske teorije.

Poznavanje organizacije geodetske dejavnosti v sloveniji in v tujini (javna služba, izvajalci geodetskih storitev z javnimi pooblastili, odgovornost pri izvajanju geodetskih storitev).

Poznavanje poklicnega kodeksa geodeta in kodeksa odgovornih inženirjev.

Kompetence:

Znanje in razumevanje osnovnih strokovnih pojmov, zakonitosti in postopkov, organizacije dela ter vodenja projektov, pomembnih pri podjetništvu kakor tudi javnih službah (javne geodetske in sorodne službe).

Sposobnost uporabe teoretičnih načel upravljavske in organizacijske teorije v praksi,   poznavaje tehnik motivacije ter spodbujanje dela v skupini.

Sposobnost povezovanja izredno širokega spektra z geodezijo povezljivih nalog, ki se izvajajo tako za državno službo kot zasebne naročnike.

Literatura:

Hauc, A. 2007. Projektni management. Ljubljana, GV založba.

Mihelčič, M. 2009. Ekonomika poslovanja za inženirje. Ljubljana, UL Fakulteta za računalništvo in informatiko.

Bertoncelj, A., Meško, M., Naraločnik, A., Nastav, B. 2011. Trajnostni razvoj organizacije - ekonomski, družbenopolitični in ekološki vidiki. Ljubljana, GV založba.

Igličar, A., Hočevar, M., Zaman Groff, M., Osnove računovodstva, (Učbeniki Ekonomske fakultete). Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2017. V, 452 str.