Predmeti na FGG

Stvarno pravo - B - GIG

Letnik izvajanja: 3. letnik
Študijski program: B - Geodezija in geoinformatika (UN)
Izvajalci: nosilec in izvajalec: doc. dr. Gregor Dugar
nosilec in izvajalec: asist. dr. Karmen Lutman
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta:

Stvarno pravo, uvod v stvarno pravo, temeljna načela, temeljni pojmi. Pojem stvari javno dobro,
premične in nepremične stvari, deljive in nedeljive stvari, stvari v prometu in izven njega, sestavine, pritikline in plodovi. Posest, pojem in pomen posesti, kriteriji razločevanja posesti od neposesti,
pridobitev in izguba posesti, vrste posesti. Lastninska pravica, uvod, zgodovinski razvoj vsebine in pojma lastninske pravice, sosedsko pravo, večlastninska razmerja, pridobitev lastninske pravice, prenehanje lastninske pravice,   varstvo lastninske pravice. Služnostna pravica, Zastavna pravica, Stvarna bremena, Stavbna pravica, Obligacijske pravice. Zemljiška knjiga, zgodovinski razvoj, notranja ureditev, vrste vpisov in vpisovanje, načela zemljiškoknjižnega sistema,
postopek vpisov v zemljiško knjigo, posebni zemljiškoknjižni postopki.

Namen predmeta:

Cilji:

Osnovni cilj predmeta je študenta na vsebinsko celovit način seznaniti z osnovami stvarnega prava, s poudarkom na pravni ureditvi nepremičnin.

Študent pridobi naslednje kompetence: pozna osnove stvarnega prava in zemljiške knjige.


Kompetence:

Nadaljnja uporaba znanja stvarnega prava omogoča študentu razumevanje pri praktičnem delu pri izpeljavi strokovnih geodetskih del pri evidentiranja nepremičnin in sodnih postopkih.


Literatura:


Juhart, Miha, Tratnik, Matjaž, Vrenčur, Renato, Berden, Andrej, Keresteš, Tomaž, Rijavec, Vesna, Vlahek, Ana. Stvarnopravni zakonik (SPZ): s komentarjem, (Zbirka Nova slovenska zakonodaja).

Juh Juhart Miha, Tratnik Matjaž, Vrenčur Renato. Stvarno pravo, GV Založba, Ljubljana 2009. Relevantni zakoni in podzakonski predpisi: SPZ, ZZK-1, SZ-1.