Predmeti na FGG

Ruralno planiranje (5 KT) - B II - PN

Letnik izvajanja: 1. letnik
Študijski program: B II - Prostorsko načrtovanje
Izvajalci: izvajalec: viš. pred. dr. Mojca Foški
asistent: asist. dr. Gašper Mrak
ECTS 5 kreditnih točk
Vsebina predmeta: Pojem podeželja, njegove funkcije, več funkcionalni pomen podeželja, povezanost mestnega in podeželskega prostora (urbano- ruralni kontinuum), podeželska naselja (tipi naselij) in njihove funkcije (opremljenost naselij). Naravne in družbene razmere v podeželskem prostoru Slovenije. Metode ruralnega planiranja ter cilji razvoja podeželja, razumevanje celovitosti razvoj podeželja v Sloveniji in v evropskih državah. Mednarodni ter slovenski dokumenti razvoja podeželja, povezljivost z ukrepi kmetijske politike ter drugimi sektorskimi dokumenti. Urejanje in razvoj podeželskih naselij: celovit pristop pri urejanju in razvoju podeželskih naselij, vloga in pomen interdisciplinarnega dela ter pomen posameznih deležnikov, podatkovne baze za razvoj in urejanje naselij, kmetijstvo in njegove zahteve pri razvoju vasi, uskladitev posameznih rab prostora v vasi, komunalno urejanje vasi, načrti prenove, sanacije in rekonstrukcije vasi, širitev vasi, pridobivanje stavbnih zemljišč... Urejanje podeželskega prostora z agrarnimi operacijami ter posamezne faze pri realizaciji teh projektov ob upoštevanju celostnih potreb po prostoru.
Namen predmeta:

Cilji:

Spoznati posebnosti podeželskega prostora, pomen podeželja v družbeno-ekonomskem razvoju države, razumevanje prepletenosti sektorskih vsebin, celovitost razmišljanja in načrtovanja.

Spoznati z metodološke pristope in procese urejanja podeželskega prostora.

Spoznati se s politikami razvoja podeželja na evropski ravni ter v državi razumevanje pomena in možnosti kmetijsko ureditvenih operacij pri celostnem razvoju vasi in podeželja in celostno urejanje vasi.

Povezovanje različnih vsebin v projektno delo.

Kompetence:

Poznavanje postopkov izdelave projektov za urejanje podeželskega prostora.

Možnost sodelovanja v interdisciplinarnih skupinah za razvoj podeželja.

Poznavanje vsebin zemljiško ureditvenih operacij za celostno urejanje podeželja
Literatura:

Zavodnik Lamovšek, A., Fikfak, A., Barbič, A. 2010. Podeželje na preizkušnji. Ljubljana, FGG in GIS.

Fikfak, A., Gabrijelčič, P. 2002. Rurizem in ruralna arhitektura. Ljubljana, UL FA.

Stritar, A. 1990. Krajina, krajinski sistemi, raba in varstvo tal v Sloveniji. Ljubljana,Partizanska knjiga.

Dewey, T. 2012. Rural Design, a new design discipline. London, Routledge.

Gradiva odložena na spletno učilnico UL FGG / Other study material via the student web classroom.