Predmeti na FGG

Inženirska matematika I - B - TUN - VSŠ

Letnik izvajanja: 1. letnik
Študijski program: B - Tehnično upravljanje nepremičnin (VS)
Izvajalci: izvajalec: izr. prof. dr. Marjeta Kramar Fijavž
asistent: strok. sod. mag. Mojca Premuš
ECTS 5 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Množice, števila, preslikave. Linearna algebra: geometrijski vektorji, sistemi linearnih enačb, matrike, determinante. Lastne vrednosti in lastni vektorji matrik. Številska zaporedja in vrste. Limita in zveznost funkcije ene spremenljivke, lastnosti zveznih funkcij. Odvod funkcije ene spremenljivke, lastnosti odvedljivih funkcij, lokalni in globalni ekstremi.

 

Namen predmeta: Cilji:
- osnovna znanja, na katerih lahko grade strokovni predmeti.
- Obvladovanje osnovnih računskih veščin.
- Krepiti smisel za sistematičnost, jasnost in preciznost formulacij.
Kompetence:
- Pozna in razume osnovna matematična orodja.
- Je sposoben uporabiti osnovne računske veščine v strokovni praksi upravljanja nepremičnin.
Literatura:


Vidav, I. 1987. Višja matematika I. Ljubljana, DZS, DMFA založništvo.

Jamnik, R. 1980. Matematika. Ljubljana, DZS, DMFA založništvo.

Mizori Oblak, P. 2001. Matematika za študente tehnike in naravoslovja I (zbirka nalog). Ljubljana, UL FS.