DAREFFORT Danube River Basin Enhanced Flood Forecasting Cooperation

Osnovni podatki:

Naslov v izvirniku: Danube River Basin Enhanced Flood Forecasting Cooperation (DAREFFORT) – INTERREG Danube Transnational Programme
Sodelavci: prof. dr. Mitja Brilly, izr. prof. dr. Mojca Šraj, dr. Mira Kobold, dr. Sašo Petan, Mojca Vilfan, mag. Andrej Vidmar, dr. Gorazd Novak
Trajanje:

36 mesecev

1. junij 2018 – 31. maj 2021

Šifra: DTP2-064-2.1

 

Vodilni partner: VIZITERV Environ Ltd.
Vodja projekta: izr. prof. dr. Mojca Šraj (UL)
Partnerji: OVF, STASA, ECONOMICA, SWME, SHMU, CW, NIHWM, NIMH BAS, UL, UHMC, ICPDR, MFAT, ARSO, MOP, JRC, WMO, ISRBC, BMNT, STMUV, CHMI, RHMSS in SHSM
Finančni vir: Evropska unija + lastna udeležba
Ključne besede: obvladovanje poplavne ogroženosti, dviganje ozaveščenosti, napovedovanje, trajnostno spremljanje poplav in ledu, sodelovanje v porečju Donave, ICPDR DanubeHIS, storitve izmenjave podatkov, EUSDR PA5, izmenjava znanja in e-učenje

Povzetek:

V projektu bomo ugotavljali, kakšne so nacionalne zmogljivosti za napovedovanje poplav, na podlagi česar bodo partnerji in zainteresirane strani lahko bolj celovito razvili obstoječi sistem. Partnerji bodo skupaj oblikovali priporočila o politikah in jih poslali ICPDR, s ciljem vzpostavitve Podonavskega hidrološkega informacijskega sistema (DanubeHIS), kar je temeljni korak k trajnostni izmenjavi podatkov. Glavni poudarek je na povečanju dostopa do evidentiranih hidroloških podatkov o pretokih in oblikovanju ledu ter zagotavljanju usklajenega prenosa podatkov za vse države porečja reke Donave. V ta namen bo pri vseh partnerjih vgrajena vmesna programska oprema, ki bo zagotovila standardizirane baze podatkov kot vir podatkov za EFAS.

Ključni cilji

Prvi cilj projekta je opredeliti in promovirati najsodobnejše tehnike napovedovanja in ozaveščati države o težavah (npr. pomanjkanje enotne izmenjave podatkov na ravni vodotokov) pri napovedi poplav in ledu, da bi pomagali pri izvajanju podonavskega načrta za obvladovanje tveganja v skladu z Direktivo o poplavni nevarnosti. Projekt bo odpravil pomanjkljivosti obstoječih praks napovedovanja poplav, strokovnjaki in oblikovalci politik pa bodo spoznali prakse in potrebe v drugih državah in pridobili celovit pregled nad kompleksnimi sistemi napovedovanja.

Usklajevanje različnih potreb glede napovedovanju nacionalnih poplav je izziv, ki ga je mogoče rešiti s strokovnim povezovanjem in sestanki, da bi olajšali tesnejše sodelovanje strokovnjakov na ravni oblikovanja politik. Zato je naslednji posebni cilj okrepiti medsebojno, institucionalno sodelovanje v smeri boljšega napovedovanja celotnega porečja. Projekt bo okrepil temeljno mednarodno sodelovanje s pripravo smernic za trajnostno izmenjavo podatkov in uskladitev protokolov za izmenjavo podatkov na ravni Podonavja kot najbolj stroškovno učinkovite oprijemljive rešitve, da bi zadostili sedanjim in prihodnjim potrebam za učinkovitejše napovedovanje poplav.

 

Projekt je sestavljen iz petih sklopov:

  • WP1 Vodenje projekta
  • WP2 Komunikacija
  • WP3 Ocena napovedovanja
  • WP4 Usklajena izmenjava podatkov
  • WP5 Prenos znanja