Osnovni podatki:

Naslov v izvirniku: Vzpostavitev večnamenske evidence podatkov o nepremičninah in prostorskega informacijskega sistema za nepremičnine v lasti Republike Slovenije in v upravljanju Ministrstva za pravosodje (NEPIS-MP)
Sodelavci: Samo Drobne, Marjan Čeh, Miran Ferlan, Anka Lisec, Krištof Oštir, Jernej Tekavec,
Barbara Trobec, Miran Janežič, Eva Primožič, Katja Tič, Helena Žnidaršič, Bujar Fetai
Trajanje:

36 mesecev

1. 11. 2019 – 31. 10. 2021

Šifra: V2-1946
Vodilni partner: UL FGG
Vodja projekta: doc. dr. Samo Drobne (UL FGG)
Partnerji:

 

Geodetski inštitut Slovenije d.o.o.

Finančni vir:

Javna Agencija za raziskovalno dejavnost RS

Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije

Ključne besede: nepremičnina, kataster, zemljiška knjiga, upravljanje nepremičnin, prostorski podatki, nepremičninski informacijski sistem, sodstvo

Opis:

Kakovostni in celoviti podatki o pravnih in fizičnih lastnostih nepremičnin so ključnega pomena za upravljanje nepremičnega premoženja. V Sloveniji se institucije, kot so ministrstva, ki imajo v upravljanju praviloma večje število nepremičnin, soočajo z velikimi izzivi pri upravljanju nepremičnin ter načrtovanju dejavnosti in investicij v teh nepremičninah zaradi omejenega dostopa do informacij, ki so ključne za sprejemanje odločitev. Veliko oviro pri sprejemanju odločitev v zvezi z upravljanjem in koriščenjem nepremičnin takih institucije je mogoče najti v dejstvu, da odločevalci nimajo na voljo ustreznega nepremičninskega informacijskega sistema. S takim izzivom se med drugim srečuje tudi naročnik projekta, to je Ministrstvo za pravosodje RS, ki upravlja in uporablja za svoje dejavnosti množico nepremičnin po vsej Sloveniji.

Namen projekta je razviti konceptualni model za vzpostavitev večnamenskega informacijskega sistema s prostorsko podatkovno bazo o nepremičninah v lasti Republike Slovenije in v upravljanju Ministrstva za pravosodje RS (NEPIS-MP), ki bo v prvi vrsti zagotovila:

 • shranjevanje in vzdrževanje podatkov o nepremičninah, s katerimi razpolaga ministrstvo,
 • pregledovanje podatkov o nepremičninah tako z opisnim kot prostorskim poizvedovanjem,
 • informacije, ključne za upravljanje z nepremičninami in načrtovanje dejavnosti, ki se odvijajo na teh nepremičninah ter
 • povezovanje z vsemi uradnimi prostorskimi in nepremičninskimi evidencami.

Razvita bo konceptualna zasnova za NEPIS-MP, ki mora omogočiti različna prostorska in statistična poizvedovanja/poročanja ter tudi načrtovanje nadaljnjih prostorskih potreb in s tem vzporedno načrtovanje investicij v nepremičnine za potrebe Ministrstva za pravosodje RS. Projekt vključuje naslednje ključne naloge:

 • pregled obstoječih nepremičninskih informacijskih rešitev, vključujoč analizo podatkov in postopkov, ki jih ima na voljo Ministrstvo za pravosodje RS; pregled nepremičnin v upravljanju ali najemu Ministrstva za pravosodje RS na podlagi uradnih nepremičninskih zbirk;
 • modeliranje postopkov za vzdrževanje podatkov o nepremičninah, ki jih ima v upravljanju Ministrstvo za pravosodje;
 • razvoj konceptualnega modela nepremičninskega informacijskega sistema;
 • primer podatkovne zbirke za izbrano skupino nepremičnin za ponazoritev podatkovnega modela in funkcionalnosti predlaganega nepremičninskega informacijskega sistema.

Cilji projekta so:

Glavni rezultat naloge bo konceptualni model nepremičninskega informacijskega sistema, ki bo v primeru realizacije prispeval predvsem k:

 • učinkovitemu upravljanje nepremičnin v lasti Republike Slovenije in v upravljanju Ministrstva za pravosodje RS ter v uporabi pravosodnih organov (sodišč, tožilstev, državnega odvetništva idr.); 
 • učinkovitemu načrtovanje in koordiniranje prostorskih potreb pravosodnih organov ter učinkovitemu vodenju investicij in investicijsko-vzdrževalnih del za potrebe teh organov; 
 • povezljivosti nepremičninskega informacijskega sistema z vsemi uradnimi nepremičninskimi evidencami (kataster, zemljiška knjiga) in drugimi prostorskimi/nepremičninskimi evidencami na nivoju države;
 • optimalizaciji načrtovanja dejavnosti z vidika zasedenosti objektov.

Faze projekta:

Delo je organizirano v štiri delovne svežnje (DS), kot sledi:

 • DS1 – Delovni sveženj 1 [M01–M24]: Koordinacija projekta in diseminacija;
 • DS2 – Delovni sveženj 2 [M01–M12]: Analiza obstoječih postopkov in informacijskih rešitev za upravljanje nepremičnin naročnika ter zahtev za novi nepremičninski informacijski sistem;
 • DS3 – Delovni sveženj 3 [M13–M18]: Modeliranje postopkov in razvoj konceptualnega modela nepremičninskega informacijskega sistema;
 • DS4 – Delovni sveženj 4 [M019–M24]: Testiranje konceptualnega modela in končna priporočila.

 Projekt izvajata dve raziskovalni organizaciji, to sta Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG) kot koordinator projekta ter Geodetski inštitut Slovenije (GIS), ki imata jasno določene naloge in obveznosti.