Select Page

V6-1731 Celovita demografska analiza s projekcijami za podeželska in urbana območja

Osnovni podatki:

Naslov v izvirniku: Celovita demografska analiza s projekcijami za podeželska in urbana območja
Sodelavci: 
Trajanje:

18 mesecev

1. april 2018 – 30. november 2019

Šifra: V6-1731
Vodilni partner: ZRC SAZU
Vodja projekta: dr. Janez Nared
Vodja projekta na ZRC: dr. Janez Nared
Partnerji:

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Finančni vir:

 

 

Ključne besede: prebivalstvo, poselitev, storitve splošnega pomena, socioekonomska analiza, demografske projekcije, prostorsko planiranje, regionalno planiranje 

Opis:

Raziskava je namenjena pripravi strokovnih podlag in izhodišč s področja demografskega razvoja za pripravo regionalnih prostorskih planov. Trajnostna poselitev prostora, ki zagotavlja usklajen razvoj območij, je tesno povezana z demografsko sestavo prebivalstva in demografskimi razvojnimi trendi v prostoru. V dosedanji prostorski planerski praksi je bilo demografskim strukturam in procesom namenjenega razmeroma malo prostora. Demografske spremembe, še posebej po letu 1990, bo pri prostorskem načrtovanju potrebno upoštevati bolj celovito kot do sedaj. V raziskavi bomo posebno pozornost namenili medregijskim in medobčinskim razlikam pri pojavih in procesih kot so staranje prebivalstva, zmanjševanje deleža mladih, zmanjševanje števila delovno aktivnega prebivalstva, upadanje naravnega prirasta, manjšanje družin in gospodinjstev ter spremenjena prostorska distribucija prebivalcev – zgoščevanje v urbaniziranih in jedrnih območjih poselitve ter praznjenje v obmejnih in podeželskih območjih. Ocenjene bodo demografske spremembe ki se že odražajo v delovanju omrežij nekaterih dejavnosti, npr. osnovnih šol, otroških vrtcev, domov za starejše občane, zdravstvenih ustanov, pošt, bančnih enot ipd. Sprememba velikosti in sestave gospodinjstev ima odločilen vpliv tudi na ustreznost in izkoriščenost stavbnega fonda ter na stanovanjsko politiko. Z metodo demografske projekcije bomo ocenili demografski potencial regij najverjetnejši razvoj v prihodnje. Ocenjena bo tudi vloga mednarodnih selitev za obnovo slovenskega prebivalstva. Raziskava bo potekala na prostorski ravni občin (LAU 2) in razvojnih regij (NUTS 3), kot jih opredeljuje Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Posebna pozornost bo posvečena demografsko ogroženim goratim in obmejnim območjem. Raziskava bo pri oblikovanju raziskovalnih področij in ciljev upoštevala izhodišča slovenskih razvojnih strateških dokumentov.

Cilji projekta so:

  • Pripraviti izhodišča in smernice za strokovne podlage s področja demografskega razvoja za pripravo regionalnih prostorskih planov.
  • Opredeliti razloge za praznjenje nekaterih obmejnih in podeželskih območij.
  • Prikazati demografsko sliko po posameznih regijah in njen vpliv na dosedanji in prihodnji razvoj poselitve po opredeljenih območjih v razvojnih regijah, za kar bo izdelana podrobnejša tipizacija območij znotraj regij.
  • Opredeliti območja, ki jim preti izpraznitev, stagnacija ali zmerni demografski razvoj ter območja z vitalnim demografskim razvojem.
  • Oceniti prihodnja gibanja značilnosti gospodinjstev za potrebe načrtovanja ustrezne mreže in načina oskrbe s storitvami splošnega pomena ter za spremembe namembnosti in strukture stavbnega fonda.
  • Oceniti potrebno priseljevanje na osnovi demografskih projekcij za ohranjanje in obnavljanje delovno aktivnega kontingenta prebivalstva in posledično za ohranjanje poselitve.
  • Oblikovanje predlogov instrumentov za ohranjanje poselitve obmejnega pasu.

Faze projekta:

Delovni sklop 1: Vodenje projekta (koordinira ZRC SAZU, FGG sodeluje)
Koordinacija partnerstva, priprava poročil ARRS in zaključnega poročila.
Trajanje: 1. 4. 2018 – 30. 11. 2019

 Delovni sklop 2: Diseminacija rezultatov (koordinira ZRC SAZU, FGG sodeluje)
Organizacija javnega posveta, znanstvena diseminacija – monografija, dva znanstvena članka.
Trajanje: 1. 3. 2019 – 30. 11. 2019

Delovni sklop 3: Določitev demografsko homogenih območij in analiza osnovnih socioekonomskih kazalnikov (koordinira ZRC SAZU, FGG sodeluje)
Analiza demografskih razvojnih trendov na ravni občin, oblikovanje območij s homogenim demografskim razvojem, analiza socioekonomskih značilnosti po demografsko homogenih območjih.
Trajanje: 1. 4. 2018 – 30. 6. 2018

Delovni sklop 4: Izdelava demografskih projekcij (koordinira ZRC SAZU, FGG sodeluje)
Izbor metode in izdelava demografskih projekcij za razvojne regije in demografsko homogena območja, določitev variant demografskih projekcij.Trajanje: 1. 5. 2018 – 30. 9. 2018

Delovni sklop 5: Identifikacija problemskih območij in vzrokov zanje na podlagi socioekonomske analize in demografskih projekcij ter njihova primerjava s propulzivnimi območji (koordinira ZRC SAZU, FGG sodeluje)
Opredelitev tipov problemskih območij na podlagi socioekonomske analize in rezultatov demografskih projekcij, s poudarkom na podeželskih in obmejnih problemskih območjih.
Trajanje: 1. 6. 2018 – 31. 3. 2019

Delovni sklop 6: Identifikacija ključnih razvojnih izzivov, vezanih na demografski razvoj in iskanje rešitev (koordinira FGG, ZRC SAZU sodeluje)
Na podlagi ugotovitev iz delovnega sklopa 5 bomo identificirali ključne razvojne izzive in predloge strategij za oživitev poselitve in aktivacijo izpraznjenega stavbnega fonda po opredeljenih problemskih območjih.
Trajanje: 1. 10. 2018 – 31. 3. 2019

Delovni sklop 7: Ocena demografskega potenciala razvojnih regij in opredelitev strateških usmeritev prostorskega razvoja na državni ravni, upoštevaje demografske trende in potrebe po opremljenosti državnega ozemlja s storitvami splošnega pomena (koordinira FGG, ZRC SAZU sodeluje)
Opredelitev splošnega demografskega stanja po regijah in kako te le-tega upoštevajo pri razvoju. Opredelitev splošnih smernic državni prostorski politiki za upoštevanje demografskih trendov pri prostorskem razvoju in opremljenosti s storitvami splošnega pomena.
Trajanje: 1. 12. 2018 – 31. 7. 2019

Delovni sklop 8: Smernice za pripravo strokovnih podlag s področja demografije za potrebe regionalnih prostorskih planov (koordinira FGG, ZRC SAZU sodeluje)
Oblikovanje smernic za strokovne podlage s področja demografije za potrebe regionalnih prostorskih planov.
Trajanje: 1. 7. 2019 – 30. 9. 2019

Skip to content

Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

Nastavitve piškotkov na tem spletnem mestu so nastavljene na "dovolite piškotke", da vam omogočijo najboljšo možno izkušnjo brskanja. Če še naprej uporabljate to spletno mesto, ne da bi spremenili nastavitve piškotkov, ali če spodaj kliknete "Sprejmi", se s tem strinjate.

Zapri