Na podlagi dopisa UL, Službe za mednarodno sodelovanje, razpisujemo študentske izmenjave za namen študija za študijsko leto 2018/2019.

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (FGG) ima za študijsko leto 2018/2019 sklenjene dvostranske (bilateralne) pogodbe s tujimi fakultetami in drugimi inštitucijami, predstavljenimi  na spletnem naslovu

https://www.fgg.uni-lj.si/mednarodne-izmenjave/partnerji/.

 Minimalni pogoji

 Na razpis se lahko prijavi študent UL pod naslednjimi pogoji:

 • ima v celotnem času študija v tujini aktiven status študenta na matični članici UL,
 • je v času izmenjave vpisan najmanj v drugi letnik prvostopenjskega (BA) študija in
 • ima poravnane finančne obveznosti iz programa Erasmus+.

 Merila za ocenjevanje vlog v primeru večjega števila prijav od razpoložljivih mest:

 • dosedanji študijski uspeh; upošteva se povprečna ocena vseh opravljenih izpitov in vaj na stopnji študija, na kateri je trenutno vpisan, od 6 do 10 točk,
 • motivacijsko pismo, od 0 do 10 točk,
 • kandidati, ki se bodo na tuji instituciji vključili v pedagoški proces, 2 točki,
 • kandidati, ki še niso bili na izmenjavi in izmenjave še nikoli niso odpovedali, 2 točki,
 • kandidati iz višjih letnikov, do 2 točki,
 • poznavanje jezika izvajanja pedagoškega procesa na prijavljeni instituciji, 1 točka, ter
 • morebitne obštudijske dejavnosti in drugi dosežki na področju študija, do 2 točki.

Ostala pravila

 Minimalno število kreditnih točk, ki jih mora študent med izmenjavo v tujini pridobiti in bodo na UL FGG priznane kot redni ali izbirni predmeti, znaša za en semester 20 ECTS, za dva semestra 40 ECTS.

Študent, ki se bo v tujini pripravljal na diplomsko ali magistrsko delo, lahko zaprosi za Erasmus+ finančno pomoč za največ 3 mesece, študent z namenom študija pa največ za en semester (do 6 mesecev) oz. dva semestra (do 10 mesecev).

Študent, ki odhaja v tujino, še naprej prejema celoten znesek morebitne nacionalne štipendije.

Podrobna navodila so predstavljena v dokumentu Navodila za mednarodne izmenjave, objavljenem na spletni strani FGG.

Oddaja prijav

Študent, ki bi se rad prijavil na ta razpis kot »Erasmus+ študent«, mora:

 • izpolniti prijavo v svojem spletnem referatu ter
 • spletni prijavi priložiti motivacijsko pismo v angleškem jeziku (največ 2 strani).

Ostale v prijavi predvidene priloge niso obvezne.

Vsak študent lahko v spletni prijavi izbere največ tri možne destinacije.

Prijave je potrebno oddati v spletnem referatu najkasneje do ponedeljka, 12. 01. 2018.

Podrobnejše informacije dobite v

mednarodni pisarni, kabinet P-3 (romana.hudin@fgg.uni-lj.si).

Več na spletnih straneh UL FGG:

https://www.fgg.uni-lj.si/mednarodne-izmenjave/.

 Na spletnih straneh Univerze v Ljubljani je razpis objavljen na http://www.uni-lj.si/aktualno/razpisi/.

V začetku januarja 2018 bomo organizirali predstavitveno srečanje za vse študente, ki jih zanima izmenjava Erasmus+ za namen študija in praktičnega usposabljanja ter druge oblike študentskih izmenjav. Podrobnosti o predstavitvi bodo objavljene na spletnih straneh UL FGG.

Erasmus+ koordinatorka:

doc. dr. Simona Savšek, prodekanja