Osnovni podatki:

Naslov v izvirniku: Večjezični slovar za področje geoinformatike
Sodelavci: UL FGG:
Anka Lisec, Krištof Oštir, Samo DrobneMarjan Čeh, Urška Drešček, Jernej Tekavec, Miran Ferlan, Mojca Kosmatin Fras, Dušan Petrovič, Dušan Kogoj, Klemen Kregar

ZRC SAZU:
Žiga Kokalj, Tatjana Veljanovski, Mojca Žagar Karer, Nina Ledinek

Trajanje: 1. 9. 2021 – 28. 2. 2023
Šifra: V2-2133
Vodilni partner: UL FGG
Vodja projekta: Izr. prof. dr. Anka Lisec
Partnerji:

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti

Finančni vir:

Javna Agencija za raziskovalno dejavnost RS

 

 

 

Geodetska uprava Republike Slovenije

Ključne besede: geoinformatika, geodezija, daljinsko zaznavanje, fotogrametrija, kartografija, prostorski podatki, opazovanje Zemlje, terminološki slovar

 

Opis:

Jezik je živ in poseben izziv za njegov razvoj pomenijo terminološka področja, ki jih zaznamuje hiter tehnološki napredek. Med tovrstna področja sodi tudi geoinformatika, ki se ukvarja z zajemom, obdelavo ter uporabo prostorskih podatkov in informacij za namene podpore različnim odločitvam v prostoru in času. Zato se z njo srečuje vse več znanstvenikov in razvojnikov, pa tudi posameznikov, ki geoinformacijske rešitve uporabljajo v vsakdanjem življenju. Terminološki slovar, ki obravnava strokovno izrazje (têrmine) za področje geoinformatike, je tako prepotreben pripomoček za vse širšo množico uporabnikov. Ti se pogosto srečujejo tudi z izzivi iskanja ustreznega slovenskega prevoda iz splošno uveljavljene angleške različice termina, saj strokovne razlage v slovenskem jeziku še niso bile sistematično zbrane in usklajene.

Projekt z naslovom »Večjezični slovar za področje geoinformatike« je namenjen razvoju zasnove terminološkega slovarja za področje geoinformatike, ki bo vključeval definicijo posameznega termina (iztočnice) v slovenskem jeziku, morebitne sopomenke ter tujejezična ustreznika (prevod termina) v angleškem in nemškem jeziku. Angleško-nemško-slovenski slovar, ki bo dopolnjeval terminološki slovar, bo še povečal njegovo uporabnost, hkrati pa podprl kontinuiteto razvoja obeh slovarjev.

Ključni cilji:

V okviru projekta bo razvita zasnova večjezičnega strokovnega slovarja. Zasnova večjezičnega strokovnega slovarja se pri tem nanaša tako na procesni model razvoja in vzdrževanja slovarja kot na njegov vsebinski del. Poleg vsebine in strukture slovarja bo zasnova slovarja torej vsebovala procesni vidik, s posebnim poudarkom na procesnem modelu za usklajevanje prevodov in razlage terminov s strani več udeležencev.

Pripravljen bo nabor iztočnic oziroma terminov za slovar. Ti bodo hierarhično organizirani v tematske sklope in pojmovni sistem za lažjo pomensko interpretacijo terminov. Naloge projekta se nadalje nanašajo na izbor nabora terminov, za katere bodo že v okviru projekta pripravljena celotna gesla z ustrezniki v angleškem in nemškem jeziku. Pri tem bomo izhajali iz najbolj aktualnih mednarodno prepoznavnih terminoloških slovarjev za obravnavano področje, kjer pa bo vsebina prilagojena posebnostim področja v Sloveniji. Poleg zasnove slovarja, e-rešitve za razvoj slovarja in nabora terminov, je pomemben predviden rezultat 18-mesečnega projekta izvedbeni načrt za vzpostavitev slovarja ter njegovo posodabljanje oziroma dopolnjevanje po zaključku projekta

Delovni sklopi:

Delovni sveženj 1 (DS1): Razvoj konceptualnega modela slovarja  [M01-M06]

Delovni sveženj 2 (DS2): Nabor terminov – geslovnik  [M01-M06]

Delovni sveženj 3 (DS3): Razvoj e-rešitve za razvoj in vzpostavitev e-slovarja [M01-M12]

Delovni sveženj 4 (DS4): Priprava slovarskih sestavkov za izbrane pojme [M06-M18]

Delovni sveženj 5 (DS5): Koordinacija projekta in diseminacija [M01-M18]