Pogosta vprašanja

Izpiti

Kdaj in kako se prijavim na izpit?

Na izpit se prijavite vsaj pet dni pred razpisanim izpitnim rokom do 23.59 ure preko spletnega referata UL FGG. To pomeni, da morajo biti med zadnjim dnevom prijave in dnevom izpita štirje dnevi. Nosilec predmeta oz. namestnik sme k izpitu sprejeti samo študente, ki so prijavljeni na izpit.

Kdaj se odjavim od izpita?
Odjava od izpita je možna samo preko spletnega referata najkasneje en dan pred razpisanim datumom izpita do 12.00 ure. Odjava pri izvajalcu izpita ni možna. Izjemoma je odjava od izpita možna samo v Referatu za študijske zadeve na podlagi ustreznega potrdila, ki izkazuje, da je bil študent na dan izpita zadržan zaradi višje sile. Študentu, ki se ni odjavil in ni prišel na izpit in zato nima opravičljivega razloga, se v rubriko vpiše NI (ni prostopil). Študent s tem izgubi en izpitni rok.
Kakšen je postopek pri prijavi na komisijski izpit?

 V primeru četrtega ali petega opravljanja izpita študent najmanj 14 dni pred izpitnim rokom vloži prošnjo za opravljanje izpita. Dekan po prejemu prošnje in v primeru odobritve petega opravljanja izpita določi komisijo v sestavi: predstojnik oddelka (predsednik komisije), nosilec ali izvajalec predmeta in član komisije. Zoper odločitev dekana o imenovanju komisije ni pritožbe. Delo v komisiji organizira nosilec oz. izvajalec predmeta. Odjava od četrtega ali petega opravljanja izpita brez objektivnih razlogov zaradi višje sile ni možna.

Kaj pomeni 'odprta prijava'?
Odprta prijava pomeni, da je študent prijavljen na izpit. Prijava se zaključi ( zapre) z vpisom ocene na dan, ko v Referat za študijske zadeve prispe izpitni seznam.
Ali imam pravico izboljševati oceno?

Študent, ki je izpit pri določeni učni enoti že uspešno opravil, želi pa boljšo oceno, lahko izpit enkrat ponavlja pred zaključkom študija.  V primeru ponavljanja izpita iz prejšnjega odstavka velja višja ocena, v evidenci sta vpisani oceni obeh opravljanj izpita. Študent nima možnosti popravljanja pozitivne ocene pri izpitu, pri katerem je bil dvakrat ali večkrat neuspešen (Študijski red Univerze v Ljubljani).

Izpit sem plačal, vendar sem se pozabil odjaviti? Kaj je s plačilom?
Kdor se od izpita pravočasno ne odjavi in v roku 3 dni od izpita ne izkaže upravičenega razloga, bo moral izpit ponovno plačati.
Kaj se zgodi, če petič ne opravim izpita?
V primeru, da študent tudi v zadnjem možnem opravljanju ne opravi posameznega izpita, se ga izpiše iz študijskega programa, po katerem je doslej študiral. Tak študent se lahko v skladu z zakonskimi možnostmi ponovno vpiše v drug študijski program
Zaradi nenadne bolezni, nisem mogel pristopiti na izpit. Prav tako se nisem mogel več odjaviti. Kaj lahko storim?
Če v roku 3 delovnih dni po izpitnem roku dostavite v Referat za študentske zadeve pojasnilo in zdravniško opravičilo, se bo upoštevalo, da je izpit odjavljen pravočasno.

Vpis

Kje in kako se vpišem v višji letnik?
Študent, ki ima opravljene vse izpite letnika, ki so pogoj za napredovanje v višji letnik, se vpiše preko spletnega referata – pregleda oz. izpolni vpisni list, ga natisne, podpiše in po pošti pošlje v Referat za študijske zadeve z ostalimi prilogami. Samo elektronsko izpolnjen vpisni list še ne pomeni, da je študent vpisan.
Se lahko vpišem v višji letnik, če ne izpolnjujem pogojev?

Študent se lahko izjemoma vpiše v višji letnik, tudi če ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, kadar ima za to opravičene razloge, kot npr.: materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, priznan status osebe s posebnimi potrebami, aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah, aktivno sodelovanje v organih univerze. O vpisu iz prejšnjega odstavka odloča Komisija za reševanje prošenj študentov na osnovi prošnje študenta, ki ji je priložena ustrezna dokumentacija in mnenja študentovega tutorja učitelja. Prošnja študenta, ki nima izbranega tutorja se zavrže kot nepopolna, razen v primeru nesreče, bolezni ali drugega dogodka, zaradi katerega si študent ni mogel izbrati tutorja.

Kdaj se lahko vpišem?

Datume vpisov v prve in višje letnike objavi Referat za študijske zadeve na spletni strani FGG. Podrobnejše informacije dobiš na spodnjih povezavah:

Razlika med ponavljanjem in pavziranjem?

V kolikor študent ponavlja letnik ima status študenta. V času študija lahko ponavlja samo enkrat. Že opravljeni izpiti se mu priznajo. Če je študent ponovno vpisan v isti letnik, se šteje, da posamezni izpit iz tega letnika opravlja prvič, ko po ponovnem vpisu prvič pristopi k temu izpitu, ne glede na to, ali je ob prvem vpisu v ta letnik k temu izpitu že pristopil. Ponavljavec ima pravico do ponovnega opravljanja vseh obvezanosti: vaj, kolokvijev…

Študent pavzira, če nima pogojev za vpis v višji letnik ali za ponavljanje letnika. V času pavziranja lahko opravlja manjkajoče študijske obveznosti letnika, v katerega je bil nazadnje vpisan in obdrži pravico do opravljanja izpitov (izpiti se plačajo).

Kaj so izbirni predmeti in kako jih izberem?

V skladu s študijskim programom mora študent ob vpisu v letnik poleg obveznih predmetov vpisati izbirne predmete, ki jih izbere sam. Izbirne predmete lahko izbira iz nabora skupnih izbirnih predmetov študijskega programa ali iz nabora ostalih predmetov drugih študijskih programov UL FGG ali drugih fakultet v Sloveniji in tujini, vendar morajo biti to predmeti enake ali višje stopnje študija. Študent lahko izbere predmete izven študijskega programa, v katerega je vpisan le, če veljavni študijski program to omogoča in če skupno število prostih mest, ki so predvidena za izbirni predmet, ni doseženo. Posamezen izbirni predmet lahko študent v celotnem trajanju študija na vseh stopnjah izbere le enkrat. Obseg kreditnih točk izbranih izbirnih predmetov lahko preseže z učnim programom zahtevano število kreditnih točk.
Izbirne predmete za celoten letnik študija študenti izbirate ob vpisu v letnik, torej do 30. 9., morebitne spremembe zaradi upravičenih razlogov, ki jih ob vpisu študent ni mogel predvideti (premalo vpisanih in zaradi tega neizvedba posameznega izbranega predmeta, zavrnitev pri vpisu predmeta na drugi članici UL ipd.) so mogoče izjemoma do 31. 10. Po tem datumu se podatki kot dokončni uporabijo pri vseh izračunih, analizah in statistikah.
V kolikor boste izbirali izbirne predmete drugih fakultet potrebujete izpolniti prošnjo. Oddate jo v Referat za študijske zadeve, najdete jo na naši spletni strani: Obr. 19 – Vpis_zunanjega_izbirnega_predmeta.

Razno

Kaj moram storiti, če izgubim študentsko izkaznico?

Oddati morate prošnjo za dvojnik študentske izkaznice, obrazec najdete na naši spletni strani. Vlogo oddate v Referat za študijske zadeve.

Spremenila sem priimek. Kako pridobim novo študentsko izkaznico?
Velja enako, kot za izdajo dvojnika študentske izkaznice (predhodna točka).
Kje dobim informacije o strokovni praksi?
Vse informacije dobite pri doc. dr. Andreji Istenič Starčič, na Jamovi 2 v sobi 113 (01/4768 596).
Kje dobim informacije o organizaciji in poteku študijskega procesa, ocenjevanju, komisijskih izpitih itd … za študij na prvi in drugi stopnji?

V Pravilniku o študiju na prvi in drugi stopnji UL FGG, ki je objavljen na spletni strani UL FGG:

Kje dobim informacije glede mednarodne izmenjave?

Informacije o mednarodnih izmenjavah (Erasmus+, CEEPUS ipd.) na podstrani o mednarodnih izmenjavah. Podrobnejše informacije dobite pri ga. Romani Hudin na Jamovi 2 v sobi P3 (tel: 01/4768 628) ali na romana.hudin@fgg.uni-lj.si.

Kako urediti izpis iz fakultete?

Za izpis potrebujete prošnjo (Obrazec št. 5: Prošnja za izpis), študentsko izkaznico, poravnane pa morate imeti tudi vse finančne obveznosti.

Ali imam možnosti priznavanja predmetov iz druge fakultete?
Seveda. Če imate opravljene izpite na drugi fakulteti, potem lahko oddate prošnjo za priznavanje izpitov. Prošnji je potrebno priložiti potrjen učni načrt predmeta, katerega izpit želite, da se vam prizna in oceno izpita. Študijski odbor pregleda vašo prošnjo in vas pisno obvesti o rezultatu obravnavane prošnje.
Skip to content