Danes bo ob 17. uri v učilnici II/1 predavanje Barbare Černič, kjer bo predstavljen projekt Masovnega zajema poseljenih zemljišč in dejanske rabe poseljenih zemljišč, informacije o sami ideji nastanka tovrstne evidence ter ključnih primerih uporabe podatkov.

Stavbna zemljišča so izrednega pomena za prostorski razvoj, predstavljajo pomemben kapital, gospodarno ravnanje z njimi pa je pogoj za uspešen ekonomski in družbeni napredek.  V razvitih državah jim je zato namenjena posebna pozornost. Kljub temu žal ugotavljamo, da v Sloveniji ni ustreznih pravno stabiliziranih podatkov o stavbnih zemljiščih, ki bi omogočili odgovorno in učinkovito ravnanje s prostorom, kot omejeno dobrino. Zavedanje o pomanjkanju podatkov, ki bi bili podlaga za učinkovite procese ne področju prostorskega načrtovanja in umeščanja objektov v prostor, izvajanje zemljiške politike in v končni fazi vrednotenje nepremičnin ter vzpostavitev davka na nepremičnine, je sprožilo potrebo po obstoju kvalitetnih prostorskih evidenc. Na tem področju Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) uvaja novo evidenco, imenovano Evidenca stavbnih zemljišč, katere zagonski del je masovni zajem poseljenih zemljišč. Le ta se pod okriljem Ministrstva za okolje in prostor izvaja na Geodetskem inštitutu Slovenije, na nivoju celotne države.