Skladno s postopnim sproščanjem ukrepom po koncu epidemije je delovna skupina za načrtovanje in koordinacijo aktivnosti v času pojavljanja koronavirusa (v nadaljevanju DS) na UL FGG pripravila protokol za zagotavljanje varnosti pred okužbo COVID-19 na FGG UL . Protokol je usklajen s Priporočili NIJZ glede uporabe mask pri izpitih – 6030-5/2020/439, mnenjem Strokovne komisije UL za odziv na koronavirus, dne 18. 5. 2020 ter objavljenima sklepom in odlokom Vlade v Ur. l., št. 78 in 79/2020 z dne 29. 5. 2020.

PRIHOD IN ODHOD

 • Vsi zaposleni si morajo ob prihodu in odhodu iz stavb FGG UL razkužiti ali umiti roke po predpisanem postopku.
 • Obvezna je uporaba maske v vseh prostorih, kjer ni možno zagotavljali najmanj 1,5 m medsebojne razdalje.
 • Do nadaljnjega se ne rokujemo.

PREHAJANJA MED FIZIČNO LOČENIMI ENOTAMI, KOMUNIKACIJSKE POTI

 • Ne zadržujte se na komunikacijskih poteh. V čim večji meri se gibajte le znotraj svoje enote, kjer je predavalnica/laboratorij.
 • Namesto dvigala uporabite stopnice. Izvzete so osebe z zdravstvenimi omejitvami in transport blaga.
 • Ne dotikajte se oprijemal in ostalih površin (princip nedotikanja). V primeru dotikanja si roke pravilno umijte ali razkužite.

PREDAVALNICA IN ORGANIZACIJA PEDAGOŠKEGA PROCESA

 • Pred vstopom si je potrebno umiti ali razkužiti roke.
 • Pedagoški proces poteka z zagotovljeno minimalno fizično distanco med osebami 1,5 m. Sedežni red je oblikovan po določenih maksimalnih dovoljenih obremenitvah (Priloga 1), zasedejo se le označeni stoli. Izvajalec naj planira izvedbo pouka v najkrajšem možnem času (vključno z vmesnimi odmori), skladno z maksimalnimi obremenitvami.
 • Maska: obvezno nošenje zaščitnih mask v zaprtih javnih prostorih, kjer je medsebojna razdalja manjša od 1,5 metra.
 • Uporabljene maske in rokavice odvrzite v posebej označen koš.

PREZRAČEVANJE

 • V času prisotnosti ljudi v prostorih je potrebno stalno zračenje z dovajanjem zunanjega svežega zraka, z največjim možnim pretokom zraka.
 • Najmanj pa na vsakih 45 min za 10-15 min odprite okna na stežaj. Pri večjih prostorih izvedite prezračevanje z odpiranjem oken in vrat istočasno.
 • Po prenehanju uporabe prostora zaposleni odpre okna in zapusti prostor.

RAZKUŽEVANJE

 • razkuževanje opreme, računalnikov in tipkovnic ni potrebno. Zadostuje umivanje oz. razkuževanje rok pred in po uporabi opreme. Razkuževanje se nadomesti s čiščenjem;
 • uporaba rokavic se priporoča le za dela in postopke, pri katerih je tudi sicer predvidena uporaba rokavic;
 • bistven ukrep je redno in pravilno umivanje rok.

SPECIFIKE IZPITA

 • Izvajalec mora organizirati izpit skladno z maksimalnimi obremenitvami. Študentje lahko sedijo le na označenih sedežih.
 • Ravnanja s testi in drugimi papirji: študent si je dolžan pred prihodom v prostor, kjer se test izvaja, umiti roke; eksaminator lahko teste pregleda takoj, pri čemer si po zaključku pregledovanja umije roke.

KONZULTACIJE, OSTALI STIKI

 • Če je le mogoče, konzultacije izvajajte prek telefona ali video konference.
 • Predlaga se izvedba informativnega dneva preko spleta.

UKREPI VARSTVA PRI DELU IN MEDICINE DELA

 • Vsi smo pri svojem delu dolžni upoštevati ukrepe, določene s strani službe za varnost in zdravje pri delu ter pooblaščenim zdravnikom specialistom medicine dela prometa in športa, ki opredelita posebne zahteve ob upoštevanju značilnosti procesa dela.

VELJAVNOST SPREMEMB PROTOKOLA

 • Ta protokol velja od 1. 6. 2020.
 • S 1. 6. 2020 prenehajo veljati Protokoli za čiščenja in razkuževanja za zagotavljanje varnosti pred okužbo na UL FGG, št. 902-2/2020-6 z dne 8. 5. 2020, Protokol za zagotavljanje varnosti pred okužbo COVID-19 pri kontaktnem pedagoškem delu na FGG UL, št. 902-2/2020-8 z dne 15. 5. 2020 in Protokoli za zagotavljanje varnosti pred okužbo pri raziskovalnem delu na FGG UL, št. 902-2/2020-7 z dne 8. 5. 2020.
 • Spremembe se bodo sproti posodabljale skladno z navodil vlade RS, NIJZ in sklepi rektorja UL.

 

Kontaktna oseba za dodatne informacije:
doc. dr. Mateja Dovjak
predsednica Delovne skupine
mateja.dovjak@fgg.uni-lj.si

Priloga: Protokol za varnost pred okužbo_1.6.2020