Delovna skupina za načrtovanje in koordinacijo aktivnosti v času pojavljanja korona virusa (v nadaljevanju DS) na UL FGG v sestavi doc. dr. Mateja Dovjak (predsednica DS), doc. dr. Sabina Kolbl Repinc (članica), izr. prof. dr. Blaž Stres (član), red. prof. dr. Dejan Zupan (član) je pripravila sledeče protokole:

 1. protokol čiščenja in razkuževanja za zagotavljanje varnosti pred okužbo na UL FGG,
 2. protokol za zagotavljanje varnosti pred okužbo pri kontaktnem pedagoškem delu na UL FGG in
 3. protokol za zagotavljanje varnosti pred okužbo pri znanstvenoraziskovalnem delu na UL FGG

ProtokolI so izdelani skladno s Sklepoma rektorja Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papiča z dne 22. 4. 2020 in 7. 5. 2020 in veljajo za vse aktivnosti na FGG UL.

Protokoli za čiščenja in razkuževanja za zagotavljanje varnosti pred okužbo na UL FGG

Delovna skupina za načrtovanje in koordinacijo aktivnosti v času pojavljanja korona virusa (v nadaljevanju DS) na UL FGG v sestavi doc. dr. Mateja Dovjak (predsednica DS), doc. dr. Sabina Kolbl Repinc (članica), izr. prof. dr. Blaž Stres (član), red. prof. dr. Dejan Zupan (član) je pripravila protokol čiščenja in razkuževanja za zagotavljanje varnosti pred okužbo na FGG UL. Protokol je izdelan skladno s Sklepoma rektorja Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papiča z dne 22. 4. 2020 in 7. 5. 2020 velja za vse aktivnosti na FGG UL.

PRED PRIČETKOM ČIŠČENJA

Pred začetkom čiščenja se zaščitimo z ustrezno osebno varovalno opremo (OVO):

 • zaščitno masko
 • rokavice

Masko in rokavice po potrebi oz. približno na 2 do 3 ure zamenjamo. Pred uporabo in po odstranitvi rokavic in maske si je treba temeljito umiti ali razkužiti roke. Prostor najprej dobro prezračimo (najmanj 1 uro), nato površine prostorov očistimo in po tem še razkužimo. Pri uporabi čistilnih in razkužilnih sredstev upoštevamo navodila proizvajalca.

POOSTRENO ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE PREDMETOV TER DELOVNIH POVRŠIN

Dnevno čiščenje:

 • Čistilke ob koncu dneva prezračijo in očistijo prostor ter zamenjajo vrečko v koših za smeti.
 • Večkrat dnevno (vsake 4 ure) bodo čistile površine, ki so pogosto v stiku z rokami (kljuke) in delovne površine.

PREDAVALNICE IN RAČUNALNIŠKE UČILNICE

 • Ko skupina zapusti prostor, uporabnik prostora odpre okna in prostor zapusti.
 • Čistilka po vnaprej pripravljenem razporedu očisti in razkuži prostor.

 LABORATORIJI IN PISARNE

 • Za čiščenje in razkuževanje tehnične, laboratorijske in raziskovalne opreme je po uporabi prostora zadolžen uporabnik. Dezinfekcijska sredstva ne uporabljajte za monitorje. Dezinfekcijska sredstva za čiščenje in razkuževanje zagotovi UL FGG.
 • Čistilka se ravna po tem protokolu za dnevno čiščenje.

UPORABA TOALETNIH PROSTOROV

 • Na Jamovi c. 2 uporabljajte toaletne prostore v I. in III. nadstropju na študentski strani ter vse toaletne prostore v etažah. Upoštevajte navodila glede uporabe in higiene rok.

PREZRAČEVANJE

 • V času prisotnosti ljudi v prostorih je potrebno stalno zračenje z dovajanjem zunanjega svežega zraka, z največjim možnim pretokom zraka.
 • Najmanj pa na vsakih 45 min za 10-15 min odprite okna na stežaj. Pri večjih prostorih izvedite prezračevanje z odpiranjem oken in vrat istočasno.

 RAVNANJE Z ODPADKI (UPORABLJENE MASKE IN ROKAVICE)

Po končanem čiščenju in razkuževanju uporabljene maske in rokavice pravilno snamete in odvržete v posebej označene koše.

UKREPI VARSTVA PRI DELU IN MEDICINE DELA

 • Vsi smo pri svojem delu dolžni upoštevati ukrepe, določene s strani službe za varnost in zdravje pri delu ter pooblaščenim zdravnikom specialistom medicine dela prometa in športa, ki opredelita posebne zahteve ob upoštevanju značilnosti procesa dela.

VELJAVNOST PROTOKOLA

 • Protokol se uporablja od 11. 5. 2020, ko je predvidena sprostitev omejitev in velja do preklica.
 • Protokol se bo sproti posodabljal skladno z navodil vlade, NIJZ in sklepi rektorja UL.

Kontaktna oseba za dodatne informacije: mateja.dovjak@fgg.uni-lj.si

doc. dr. Mateja Dovjak
predsednica Delovne skupine