Informacije v zvezi z izpitnim obdobjem in praktičnim usposabljanjem v študijskem letu 2019/2020 ter podaljšanjem statusa študenta zaradi Covid-19 v študijskem letu 2020/2021

Informacije v zvezi z izpitnim obdobjem in praktičnim usposabljanjem v študijskem letu 2019/2020 ter podaljšanjem statusa študenta zaradi Covid-19 v študijskem letu 2020/2021

1. Spomladansko in jesensko izpitno obdobje v š. l. 2019/2020

V elektronskem sporočilu z dne 5. 5. 2020 smo študente UL FGG obvestili, glede spremembe študijskega koledarja UL FGG v študijskem letu 2019/2020 (sklep št. 6.4 Senata UL FGG z dne 22. 4. 2020):

  • Poletni semester se podaljša do petka, 12. 6. 2020.
  • Spomladansko izpitno obdobje se prestavi na obdobje od 16. 6. do 17. 7. 2020.
  • Jesensko izpitno obdobje ostane nespremenjeno, tj. od 17. 8. do 11 9. 2020.

2. Izvedba izpitov v spomladanskem in jesenskem izpitnem obdobju v š. l. 2019/2020

V elektronskih sporočilih z dne 5. 5. 2020 in 4. 6. 2020 smo študente UL FGG obvestili (sklep št. 6.4 Senata UL FGG z dne 22. 4. 2020 ter sklep št. 7.4 Senata UL FGG z dne 24. 6. 2020):

  • V kolikor bodo uredbe Vlade RS to dopuščale, se izpiti v spomladanskem in jesenskem izpitnem obdobju 2019/2020 v največji možni meri izvajajo skladno z akreditacijo, torej neposredno pisno ali ustno v prostorih UL FGG in v razpisanih izpitnih rokih.
  • Zaradi izrednih razmer v času epidemije smo razpisali en dodatni izpitni rok v jesenskem izpitnem obdobju za predmete, ki so se izvajali v letnem semestru študijskega leta 2019/2020.
  • Študenti, ki se uvrščajo v katero od rizičnih skupin, se glede izvedbe izpita dogovorijo osebno po e-pošti z nosilcem/izvajalcem predmeta. Na opravljanje izpita se morajo v vsakem primeru prijaviti na razpisan izpitni rok v spletnem referatu.
  • Izpiti bodo izvedeni skladno z maksimalnimi obremenitvami predavalnic. Študenti lahko sedijo le na označenih sedežih. Pred prihodom v prostor, kjer se izpit izvaja, si študenti morajo razkužiti ali umiti roke. Uporaba maske je obvezna v vseh prostorih, kjer ni možno zagotavljali najmanj 1,5 m medsebojne razdalje. Protokol za zagotavljanje varnosti pred okužbo COVID-19 na FGG UL je objavljen na spletni strani https://www.fgg.uni-lj.si/protokoli-za-zagotavljanje-varnosti-pred-okuzbo-na-ul-fgg/.

3. Praktično usposabljanje v š. l. 2019/2020

V elektronskem sporočilu z dne 5. 5. 2020 smo študente UL FGG obvestili, glede dodatne možnosti opravljanja predmeta Praktično usposabljanje v študijskem letu 2019/2020 (sklep št. 6.5 Senata UL FGG z dne 22. 4. 2020):

  • Študenti prvo- in drugostopenjskih študijskih programov UL FGG v izvajanju lahko v študijskem letu 2019/2020 opravljajo predmet Praktično usposabljanje v obliki naloge, ki jo dodatno izvedejo v okviru potrjene zaključne naloge, in se jim prizna kot opravljeno praktično usposabljanje.

Pomembno: 46. člen Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 se nanaša na prakso v srednješolskem in višješolskem izobraževanju ter osnovnošolskem izobraževanju odraslih – torej ne velja za visoko šolstvo.

4. Podaljšanje statusa študenta zaradi Covid-19 v š. l. 2020/2021

Študenti in študentke, ki zaradi nastanka izjemnih okoliščin v letu 2020, ki so neposredno vplivale na izvajanje študijske dejavnosti v letnem semestru študijskega leta 2019/2020, in niso mogli redno in v roku opraviti študijskih obveznosti za napredovanje oziroma za zaključek študija, imajo pravico do podaljšanega statusa študenta v študijskem letu 2020/21 (49. člen Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije Covid-19 in omilitev njenih posledic – v nadaljevanju interventni zakon).

Pravico do podaljšanega statusa študenta bodo lahko uveljavljali študenti in študentke, ki so v študijskem letu 2019/20 vpisani (ne glede na vrsto vpisa – vpisani v posamezni letnik, ponovno vpisani, vpisani v dodatno leto, študenti s podaljšanim statusom iz upravičenih razlogov) in študenti, ki so do 2 leti prekinili študij.

Študenti bodo morali za podaljšanje statusa študenta v spletnem referatu oddati prošnjo za podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov. V prošnji bodo morali pojasniti, katere konkretne okoliščine vezane na epidemijo Covid-19 so jim preprečile izpolnitev vseh obveznosti za napredovanje oziroma zaključek študija v študijskem letu 2019/2020, saj epidemija sama po sebi oz. navedba epidemije ni upravičen razlog za podaljšanje statusa. K prošnji bodo študenti priložili mnenje tutorja. Ostale priloge niso obvezne.

Možnost oddaje prošnje v spletnem referatu bo aktivirana od vključno 11. 9. 2020 do vključno 15. 9. 2020.

Študenti in študentke bodo o rešitvi prošnje obveščeni v spletnem referatu.

Pomembno: Pravica do izrednega podaljšanja statusa študenta pripada zgolj tistim študentom in študentkam, ki ne bodo redno in v roku opravili svojih študijskih obveznosti zaradi nastanka izjemnih okoliščin v letu 2020 (Covid-19), ki so neposredno vplivale na izvajanje študijske dejavnosti v študijskem letu 2019/20. Do izrednega podaljšanja statusa študenta po tem ukrepu torej niso upravičeni tisti študenti in študentke, ki bodo izpolnjevali pogoje za napredovanje v višji letnik ali pogoje za ponovni vpis v letnik, ter študenti in študentke, ki teh pogojev ne bodo izpolnjevali, a razlogi za to ne bodo neposredno vezani na trenutne izjemne okoliščine.

5. Informacije za tuje študente / Information for students from other countries

Informacije za tuje študente

Zaradi težav pri prehajanju meja in nenehno spreminjajočih se informacij v zvezi s tem priporočamo, da se v zvezi z možnostjo opravljanja študijskih obveznosti na daljavo v spomladanskem in jesenskem izpitnem obdobju obrnete neposredno na izvajalce predmetov in se o tem z njimi individualno dogovorite.

V primeru, da planirate prihod v Slovenijo, predlagamo, da se tik pred odhodom na pot natančno pozanimate o ukrepih in epidemiološki sliki ter možnosti prehajanja državnih meja vzdolž celotne poti. Več informacij v zvezi z prehajanjem meja in dokazili za prestop meje za študente je na voljo na spletni strani https://www.uni-lj.si/v_ospredju/2020052909194226.

Information for students from other countries

Due to current border-crossing-related difficulties and the constantly changing information regarding this, we recommend that you contact the course providers regarding the possibility of taking the exams during spring and autumn examination period online.

If you plan to come to Slovenia, we suggest that – before you start your journey – find out the exact information on measures and the epidemiological situation as well as the possibility of crossing state borders along the entire route. More information on border crossing and the documentation is available at https://www.uni-lj.si/in_front/2020052909254531.

Ljubljana, 15. 7. 2020

Referat za študijske zadeve UL FGG / Office of Student Affairs UL FGG