Javni razpis ŠIPK – ŠTUDENTSKI IN INOVATIVNI PROJEKTI ZA DRUŽBENO KORIST 2016-2018

(projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem)

 1. rok

 Objava razpisa:

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS

31.3.2017

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-projektno-delo-z-negospodarskim-in-neprofitnim-sektorjem-studentski-inovativni-pro/

 

Trajanje projekta: od 3 do 4 mesecev

Obdobje upravičenih stroškov:  1.10.2017–31.7.2018

Koordinatorka na članici je za UL FGG ga. Konstanca Soss: konstanca.soss@fgg.uni-lj.si; 041-795094.

Rok za oddajo projektnih predlogov koordinatorki UL FGG: 13.10.2017.

Vsaka članica (fakulteta) lahko prijavi največ 3 projektne predloge.

 

POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE PROJEKTOV

 

 1. Del projektnih aktivnosti se mora izvesti neposredno v lokalnem/regionalnem okolju, iz katerega izhaja prvo partner oz. kjer je nastal izziv, ki ga bo projekt skušal rešiti/izboljšati (merilo št- 1.7).

 

 1. ŠTUDENTI
 • najmanj 6 in največ 10 do/podiplomskih študentov
  • zagotoviti interdisciplinarnost: študenti prihajajo iz vsaj 2 različnih študijskih področij po Klasiusu
  • zagotoviti binarnost: študenti iz obeh stopenj programa: univerzitetnega programa (2. bolonjska stopnja) in visokošolskega strokovnega programa (1. bolonjska stopnja)
  • vsaj trije študenti vpisani pri članici, ki bo izvajala projekt
 • študent mora biti vpisan v javno veljaven visokošolski študijski program (ne na višješolski ali srednješolski program)
 • študent se lahko vključi v projekte PKP in ŠIPK le dvakrat (1x v času dodiplomskega in 1x v času podiplomskega ter 2x v času enovitega magistrskega študija); upošteva se JR PKP 2014 – 2020.

 

 1. PARTNERJI NA PROJEKTU
 • sodelovati mora negospodarska ali neprofitna organizacija iz lokalnega/regionalnega okolja (prvi partner), kjer je nastal izziv, ki ga bo projekt skušal rešiti/izboljšati
 • imeti mora registriran sedež v statistični regiji, v kateri se rešuje izziv opredeljen v projektu (natančnejši pogoji pri koordinatorki)
 • v projekt se lahko vključi tudi organizacija z gospodarskega ali družbenega področja (drugi partner), ki na inovativen način pristopi k reševanju problema z namenom družbenega razvoja
 • partner lahko v okviru posameznega prijavnega roka sodeluje pri samo enem projektu.

 

 1. MENTORJI
 • vsaj en pedagoški mentor; lahko se jih vključi tudi več, vendar morajo biti iz različnih študijskih programov (3-mestni Klasius)
 • vsaj en strokovni sodelavec (pri prvem partnerju); v kolikor je vključen tudi drugi partner, mora biti vsaj en strokovni sodelavec tudi pri drugem partnerju.

 

 1. UPRAVIČENI STROŠKI
 • študenti – denarna spodbuda bruto 9,00 EUR, največ 40 ur/mesec = 360,00 EUR (neto izplačilo: 5,3875 EUR * 40 ur = 215,50 EUR)
 • upravičene stroške za opravljeno delo študenta je možno uveljavljati od datuma dviga študentske napotnice
 • pedagoški mentorji – za koordiniranje in vodenje projekta: 20 EUR/uro, največ 40 ur/mesec
 • podporno strokovno osebje – za koordiniranje in vodenje projekta: 12 EUR/uro, največ 8 ur/mesec
 • strokovni sodelavec (prvi partner) – sodelovanje na projektu: 15 EUR/uro, največ 10 ur/mesec oz. največ 150 EUR/mesec
 • v primeru dveh partnerjev se mesečni strošek 10 ur razdeli na 7 ur (105 EUR/mesec) + 3 ure (45 EUR/mesec).

 

 

Dodatne informacije: konstanca.soss@fgg.uni-lj.si; 041-795094.