Katedra za geodezijo (KG)

Katedra za geodezijo opravlja izobraževalno, znanstveno-raziskovalno in strokovno dejavnost s področja klasične terestrične geodezije.

Zaposleni na katedri sodelujemo na domačih in mednarodnih srečanjih ter objavljamo prispevke v domači in tuji strokovni literaturi. Včlanjeni smo v strokovna združenja Zveze geodetov Slovenije in Slovenske zveze za geodezijo in geofiziko. Delujemo pretežno v okviru habilitacijskih področij Geodetska izmera, Inženirska geodezija in Matematična geodezija.

Pedagoško delo

V okviru izobraževalne dejavnosti opravljamo svoje pedagoško poslanstvo na študiju geodezije s poučevanjem predmetov Geodezija I, Geodezija II, Terenske vaje I, Terenske vaje II, Meritve povečane natančnosti, Izdelava topografskih načrtov, Geodezija in Detajlna izmera.

Pouk izvajamo na rednem dodiplomskem študiju geodezije, gradbeništva ter vodarstva in okoljskega inženirstva ter študiju geodezije po bolonjskih smernicah Tehnično upravljanje nepremičnin. Pouk izvajamo tudi na izrednem dodiplomskem študiju geodezije in gradbeništva in podiplomskem študiju geodezije.

Študentom posredujemo znanja, povezana z metodami točkovnega zajemanja prostorskih podatkov z namenom upravljanja in gospodarjenja s prostorom. Študenti geodezije se pri tem srečajo z najsodobnejšimi merskimi postopki, opremo in tehnologijami za pridobivanje, obdelavo ter analizo merskih podatkov. Naučijo se oceniti kakovost zajetih podatkov in jih geolocirati v prostor. Pridobijo potrebna znanja s področja izdelave geodetskega načrta, katastrskih postopkov pri urejanju in opremljanju zemljišč z gospodarsko infrastrukturo ter inženirskih postopkov zakoličbe gradbenih objektov in spremljanja njihove stabilnosti.

Izr. prof. dr. Dušan Kogoj je izdal učbenik z naslovom Merjenje dolžin z elektrooptičnimi razdaljemeri, ki študentom predstavlja nepogrešljiv študijski pripomoček. Tomaž Ambrožič in Simona Savšek sta za uspešno pedagoško delo leta 2006 po izboru študentov prejela nagradi za najboljšega predavatelja in najboljšo asistentko na študiju geodezije. Tomaž Ambrožič je to nagrado prejel tudi zadnji dve leti.

V okviru prenove študija po bolonjskih smernicah smo člani katedre soustvarjali sodoben in prenovljen študijski program geodezije v prihodnosti. S svojim pozitivnim pedagoškim pristopom znamo primerno motivirati študente k razmišljanju, zato uspešno opravljamo vlogo mentorjev letnikov, tutorjev in mentorjev diplomantom. V zadnjem desetletju smo bili mentorji ali somentorji več kot 90 diplomantom na rednem in izrednem študiju geodezije, dvema magistrantoma in dvema doktorantoma.

Raziskovalno delo

V okviru znanstveno-raziskovalne dejavnosti se na Katedri za geodezijo ukvarjamo s testiranjem in kalibracijo sodobne merske opreme ter avtomatizacijo meritev in testiranjem višjih stopenj avtomatizacije elektronskih tahimentrov. Izvajamo spremljanje stabilnosti strateško pomembnih objektov, kot so hidroelektrarne in nuklearna elektrarna Krško ter testne geodetske meritve za geomehanske analize, kot denimo pri gradnji predora Šentvid. Področje raziskovalnega dela je usmerjeno predvsem v spremljanje in ugotavljanje tektonskih premikov Ljubljanske kotline in Orliškega preloma v Krškem ter spremljanje posedanja Ljubljanskega barja.

Pri vrednotenju rezultatov uporabljamo uveljavljene metode in postopke matematične geodezije, kot so metoda najmanjših kvadratov in izravnava, ugotavljanje stabilnih točk in deformacijska analiza idr.

Katedra je opremljena s sodobno mersko opremo, ki omogoča testiranje in uporabo novih tehnologij v praksi. Sodelujemo pri pripravi metodologije in navodil za standardizirano uporabo v praksi. S svojim znanjem in referencami smo sodelovali pri uvedbi novega koordinatnega sistema, obnovi mareografa v Kopru, pripravi navodil za detajlno izmero in priporočil pri izvedbi geotehničnih opazovanj.

Strokovno delo

V zadnjih letih smo na Katedri za geodezijo precej okrepili strokovno dejavnost, kar je rezultat pozitivnih recenzij zunanjih ocenjevalcev naših opravljenih strokovnih nalog ter vlaganja v znanje, spremljanja tehnološkega razvoja in nakupa sodobne merske opreme. Vse to zagotavlja kakovostno izvedbo meritev in pridobitev zanesljivih rezultatov.

Področje strokovnega dela je usmerjeno pretežno v merjenje horizontalnih in vertikalnih premikov jezovnih zgradb (Krško, Formin in Markovci, Moste, Vrhovo idr.) ter odlagališča jalovine Boršt rudnika Žirovski vrh. Izvajali smo geodetska dela pri gradnji jeklarne 2 na Jesenicah, sanaciji železniškega predora Počehova, hladilnega stolpa TE Šoštanj in izmeri vpliva izgradnje predora na hribino pred čelom predora Šentvid ter železniškega mostu v Mariboru.

zaposleni telefon email
izr. prof. dr. Tomaž Ambrožič, univ. dipl. inž. geod. +386 1 4768 637 tomaz.ambrozic@fgg.uni-lj.si
izr. prof. dr. Dušan Kogoj, univ. dipl. inž. geod. +386 1 4768 634 dusan.kogoj@fgg.uni-lj.si
asist. dr. Klemen Kregar, univ. dipl. inž. geod. +386 1 4768 658 klemen.kregar@fgg.uni-lj.si
doc. dr. Aleš Marjetič, univ. dipl. inž. geod. +386 1 4768 636 ales.marjetic@fgg.uni-lj.si
doc. dr. Simona Savšek, univ. dipl. inž. geod. +386 1 4768 651 simona.savsek@fgg.uni-lj.si
asist. Gašper Štebe, univ. dipl. inž. geod. +386 1 4768 658 gasper.stebe@fgg.uni-lj.si