Katedra za preizkušanje materialov in konstrukcij (KPMK)

Katedra za preskušanje materialov in konstrukcij (KPMK) je vodilna slovenska pedagoška in raziskovalna enota na področju preiskušanja materialov ter konstrukcij. V zadnjih letih je vse bolj mednarodno prepoznavna po raziskavah na področju ohranjanja nepremične kulturne dediščine.

S svojim pedagoškim delom močno vpliva na širjenje znanja o gradbenih materialih tako med študenti kot strokovnjaki v gradbeni praksi. S svojim razvojno-raziskovalnim delom na področju sodobnih materialov (armirane plastike, konstrukcijsko steklo) in modificiranih klasičnih materialov (samozgoščevalni betoni, napredna zidovina) občutno prispeva k mednarodni zakladnici znanja.

Katedra je bila ustanovljena leta 1995 ob razdružitvi Fakultete za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo (FAGG) ter ustanovitvi Fakultete za gradbeništvo in geodezijo (FGG). Pogoji za nastanek nove katedre so bili izpolnjeni s prihodom novega učitelja za gradiva in eksperimentalno analizo konstrukcije dr. Roka Žarnića, ki je od tedaj tudi njen predstojnik.

Pedagoško delo

Člani katedre trenutno predavamo in vodimo vaje pri skupno osmih predmetih na podiplomskem, univerzitetnem in visokošolskem študiju na UL FGG. Predmeti obravnavajo gradbene materiale, eksperimentalne analize konstrukcij in sanacijo gradbenih objektov, vključno s kulturno dediščino. Na katedri je študij zaključilo 90 diplomantov, 7 magistrandov in 5 doktorandov. Trije diplomanti so prejeli fakultetno Prešernovo nagrado.

Raziskovalno delo

V raziskovalno dejavnost je vse od nastanka katedre močno vpeto študentsko delo v okviru izdelave diplomskih, magistrskih in doktorskih disertacij. Glede na to, da vse raziskave temeljijo na kombinaciji laboratorijskih preiskav in numeričnih simulacij, so teme raziskav v veliki meri odvisne od pridobljenih projektov iz domačih in mednarodnih virov. Del teh raziskav smo opravljali tudi med večmesečnimi gostovanji v tujih laboratorijih.

Sprva smo raziskovali predvsem obnašanje zidov in okvirov z zidanimi polnili pri potresni obtežbi ter modelirali njihovo nelinearno obnašanje. Sledilo je obdobje preiskav obnašanja lesenih panelov in njihovih sidrišč, kar nam je omogočilo pridobivanje podatkov, nujnih za projektiranje potresno odpornih montažnih objektov.

Hkrati smo začeli v okviru mednarodnega projekta raziskovati tudi stropne in stenske konstrukcijske elemente iz armiranih plastik. Te raziskave so spremljale obsežne preiskave lastnosti lameliranih, z vlakni armiranih plastik.

Raziskave konstrukcij in konstrukcijskih elementov so spremljale raziskave gradbenih materialov. Posebno uspešni so bili raziskovalno-razvojni projekti na področju modificiranih betonov in samozgoščevalnih betonov. Razvili smo originalno metodo za ekonomično in natančno določanje poroznosti betona ter raziskali vplive okolja na samozgoščevalne betone.

Raziskovalci katedre se ukvarjamo tudi s problemi zaščite in varovanja nepremične kulturne dediščine. V zadnjih letih smo zelo uspešni pri pridobivanju evropskih projektov iz 7. Operativnega programa, od katerih so trije s področja varovanja kulturne dediščine. V teh projektih se obravnava sistematični pristop k evidintiranju lastnosti dediščine, vplivu klimatskih sprememb na dediščino in potresno odpornost zgodovinskih zidanih stavb.

Člani katedre izvajamo številne projekte na nacionalni ravni, sodelujemo pa tudi pri večjem številu mednarodnih projektov: aktivni smo pri štirinajstih projektih, ki jih financira EU v okvirnih programih, pri osmih projektih EUREKE, osmih projektih COST in osmih bilateralnih projektih.

Za svoje delo smo prejeli tudi nekaj domačih nagrad za raziskovalno delo. Več kot štiridesetkrat smo predavali na tujih univerzah in inštitutih, med drugim tudi v Evropskem parlamentu.

Strokovno delo

Opis strokovnega dela katedre

zaposleni telefon email
asist. dr. David Antolinc, univ. dipl. inž. grad. +386 1 4768 664 david.antolinc@fgg.uni-lj.si
prof. dr. Violeta Bokan-Bosiljkov, univ. dipl. inž. grad. +386 1 4768 663 violeta.bokan-bosiljkov@fgg.uni-lj.si
prof. dr. Vlatko Bosiljkov, univ. dipl. inž. grad. +386 1 4768 670 vlatko.bosiljkov@fgg.uni-lj.si
Franci Čepon, dipl. inž. grad. +386 1 4768 668 franci.cepon@fgg.uni-lj.si
asist. Martin Klun, mag. inž. grad. +386 1 4768 617 martin.klun@fgg.uni-lj.si
asist. dr. Andreja Padovnik +386 1 4768 667 andreja.padovnik@fgg.uni-lj.si
asist. dr. Petra Štukovnik, univ. dipl. inž. geol. +386 1 4768 667 petra.stukovnik@fgg.uni-lj.si