Izdajateljski svet revije Gradbeni vestnik, ki je je glasilo Zveze društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (ZDGITS) in Matične sekcije gradbenih inženirjev Inženirske zbornice Slovenije (MSG IZS), je na svoji zadnji seji 18. junija 2021 za naslednje štiriletno mandatno obdobje za predsednika Izdajateljskega sveta soglasno potrdil red. prof. dr. Matjaža Mikoša, ki je že dosedaj deloval kot član sveta.

Predstavnik fakultete v Izdajateljskem svetu še naprej ostaja doc. dr. Matija Gams, od leta 2020 pa je glavni in odgovorni urednik revije Gradbeni vestnik izr. prof. dr. Sebastjan Bratina. Član Izdajateljskega sveta je v imenu ZDGITS tudi njen predsednik, izr. prof. dr. Andrej Kryžanowski.

Vse sodelavce in študente fakultete vabimo k objavi znanstvenih in strokovnih prispevkov v reviji Gradbeni vestnik. Več o reviji najdete na spletnem naslovu http://www.zveza-dgits.si/gradbeni-vestnik. Vsi objavljeni članki so prosto dostopni, kar je prispevek gradbene stroke k politiki odprte znanosti.