​Vodja knjižnice UL FGG je leta 2018 dosegla najvišji strokovni naziv bibliotekarska višja svetnica. Svečana podelitev priznanja je bila 25. 09. 2019 v sklopu Kongresa Zveze bibliotekarskih društev Slovenije v Mariboru.

“Doc dr. Teja Koler Povh je usmerjevalka strokovnega dela na področju visokošolskega in specialnega knjižničarstva. V prvem obdobju kariere se je posvečala izgradnji knjižnične zbirke specialne knjižnice, strokovni obdelavi knjižničnega gradiva, urejanju bibliografij raziskovalcev in izobraževanju uporabnikov. V zadnjih desetih letih se intenzivno ukvarja z izgradnjo univerzitetnih digitalnih repozitorijev, bibliometrijskimi analizami in promocijo odprtega dostopa do znanstvenih objav. Kot docentka za področje informacijske znanosti je vključena v pedagoško delo in informacijsko opismenjevanje študentov različnih smeri in stopenj študija. Kot raziskovalka sodeluje v raziskovalnih projektih in strokovnih organih matične fakultete in Univerze v Ljubljani. Njena osebna bibliografija obsega 150 enot, od tega več kot 30 strokovnih ali znanstvenih člankov v domači in tuji periodiki. S svojim raziskovalnim, pedagoškim, strokovnim in mentorskim delom pomembno prispeva k razvoju bibliotekarstva in knjižnične dejavnosti v Republiki Sloveniji.«

Več v povezavi na intervju