Dr. Marko Lavrenčič je prvi doktorant UL FGG, ki je dobil posebno pohvalo “cum laude” za odličen doktorat z naslovom

NUMERIČNI POSTOPKI ZA NELINEARNE STATIČNE IN DINAMIČNE ANALIZE LUPINSKIH SISTEMOV RAZLIČNIH VELIKOSTI

(angl. Numerical Procedures for nonlinear static and dynamic analyses of shell systems of various sizes).

Komisijo pri zagovoru doktorske disertacije so sestavljali profesorji iz Nemčije, Hrvaške in Slovenije.