J2-8159 (C): Seizmični stresni test grajenega okolja

Osnovni podatki:

Naslov v izvirniku: Seizmični stresni test grajenega okolja
Sodelavci: Matjaž Dolšek, Peter Fajfar, Jaka Zevnik, Matevž Dolenc, Robert Klinc, Mirko Kosič, Jure Snoj, Nuša Lazar Sinković, Jure Žižmond, Anže Babič, Christoph Adam
Trajanje: 36 mesecev

 

1. junij 2017 – 31. maj  2020

Šifra: J2-8159 (C)
Vodilni partner: UL FGG
Vodja projekta: Matjaž Dolšek (UL FGG)
Vodja projekta na Univerzi Innsbruck: Christoph Adam
Partnerji: ELEA iC projektiranje in svetovanje d.o.o.

 

Unit of Applied Mechanics, Institute of Basic Sciences in Engineering Science Department of Engineering Science, University of Innsbruck

Finančni vir:
Ključne besede: prožnost skupnosti, potresno tveganje, stresni test, potresna izkaznica stavbe in grajenega okolja, BIM, visoko-zmogljivo računsko okolje

Povzetek:

Cilj projekta je razvoj stresnega testa za vrednotenje potresnega tveganja, ki na sistematičen način povezoval analize na nivoju stavb z analizami na nivoju grajenega okolja ter zagotavljal enostavno razumljive informacije o potresnem tveganju za vse zainteresirane deležnike. Z zajemom ključnih podatkov na nivoju stavbe bomo omogočili fizikalno opredeljene simulacije odziva grajenega okolja na potrese, kar predstavlja novost in tudi osnovo za validacijo ocen potresnega tveganja na nivoju grajenega okolja. Zaradi kompleksnosti grajenega okolja se bomo osredotočili na zidane in armiranobetonske stavbe, ki predstavljajo veliko večino gradbenega fonda v Sloveniji in Avstriji. Uporabili bomo obstoječe seizmotektonske modele, s katerimi bomo simulirali izvor potresov in gibanje tal na območju stavbe ali na območju grajenega okolja. Za oceno potresnega tveganja na nivoju stavbe bomo uporabili metode, ki smo jih razvili v predhodnih projektih. Metodologijo bomo dopolnili tako, da bodo rezultati analiz predstavljeni v obliki potresne izkaznice stavbe. Posredni rezultat analiz na nivoju stavbe bo informacijski model stavbe. Osnovan bo na poenostavljenih nelinearnih metodah analize, ki se uporabljajo za projektiranje stavb (npr. Evrokod), vendar so dovolj natančne in računsko obvladljive, kar bo omogočilo fizikalno simulacijo potresnih zahtev na nivoju grajenega okolja. Celotna metodologija bo temeljila na verjetnostnem pristopu, ki poveže potresno nevarnost, potresne zahteve, poškodovanost in stroške/čas obnove.

Z rezultati raziskav bomo postavili temelje za vzpostavitev sodobne regulative na področju varnosti pred potresi in drugimi naravnimi nesrečami. Rezultati bodo koristni tudi za lastnike stavb, organe upravljanja in industrijo. Projekt temelji na rezultatih predhodnih projektov projektne skupine s FGG Univerze v Ljubljani.

Ključni cilji

Ključni cilji raziskav, ki bodo izvedeni v okviru predlaganega raziskovalnega projekta so naslednji:

  1. Razvoj modela za vzpostavitev informiranja družbe o potresnem tveganju, s katerim bi na sistematičen način širili informacije o potresnem tveganju (npr. pričakovana škoda zaradi določenega potresa, pričakovana škoda v določenem obdobju).
  2. Razvoj seizmičnega stresnega testa na nivoju stavbe. Rezultat stresnega testa bo potresna izkaznice stavbe, ki jo bomo zasnovali na osnovi fizikalnih mer o potresnem tveganju.
  3. Razvoj seizmičnega stresnega testa na nivoju grajenega okolja. Razvili bomo fizikalno opredeljen model za oceno izgub grajenega okolja zaradi potresov. Izgube bomo lahko ocenili za izbran potresni scenarij ali z uporabo verjetnostne analize z upoštevanjem potresov, ki so posledica seizmotektonskega modela obravnavanega območja. Rezultat stresnega testa bo potresna izkaznica grajenega okolja.
  4. Demonstracija metodologije za seizmične stresne teste na nivoju stavbe in nivoju grajenega okolja.
  5. Diseminacija rezultatov projekta. Rezultate projekta bomo širili na poljuden način med vse deležnike (pristojna ministrstva, civilna zaščita, Inženirska zbornica, projektantska podjetja, lastniki nepremičnin), saj želimo prispevati k izboljšanju regulative za krepitev prožnosti skupnosti pri reakcijah na potrese.

Delovni slopi projekta

Projekt bo razdeljen v 6 delavnih sklopov:

Delovni sklop 1: Upravljanje projekta

Delovni sklop 2: Razvoj modela za vzpostavitev informiranja družbe o potresnem tveganju

Delovni sklop 3: Razvoj seizmičnega stresnega testa na nivoju stavbe

Delovni sklop 4:  Razvoj seizmičnega stresnega testa na nivoju grajenega okolja

Delovni sklop 5: Demonstracija seizmičnega stresnega testa stavbe in grajenega okolja

Delovni sklop 6: Diseminacija rezultatov.