Naslov: Stanje in težnje razvoja rabe prostora v Sloveniji in primerjava z evropskimi državami


Mentor: prof. dr. Andrej Pogačnik

Somentor: izr. prof. dr. Marjan Ravbar

Javni zagovor doktorske disertacije bo v petek, 8. 11. 2019, ob 13.30 uri, v Svečani dvorani UL FGG, II. nadstropje, Jamova cesta 2, Ljubljana.