Naslov: Napredna metodologija za vrednotenje okoljskih vplivov prenove stavb v celotni življenjski dobi

Mentor: doc. dr. Roman Kunič, UL FGG, pok.
Somentor: izr. prof. dr. Andraž Legat, ZAG
Somentor: prof. dr. Alexander Passer, TU Graz

Javni zagovor doktorske disertacije bo v ponedeljek, 16. 5. 2022, ob 9. uri, v Svečani dvorani UL FGG, II. nadstropje, Jamova cesta 2, Ljubljana in na naslednji povezavi: https://uni-lj-si.zoom.us/j/93719158004