V septembru se ponovno začenja postopek izbire najboljših študentskih del za Prešernovo nagrado za študijsko leto 2020/2021.

Rok za oddajo del v dekanat UL FGG je 10. 9. 2021.

Skladno z 2. členom Pravilnika se za nagrade lahko potegujejo dela študentov, predložena v predpisanem načinu in obliki, ki izrazito presegajo redne študijske zahteve in so bila zaključena med 1. 9. 2020 in 31. 8. 2021.

Vloga mora vsebovati:

  1. En tiskan izvod predlaganega dela vezan v spiralo.
  2. Predlagano delo v elektronski obliki (pripravljeno samo za branje) – datoteke poimenujte na naslednji način: Ime Priimek – Naslov Diplomske Naloge
  3. Delo mora biti vezano v spiralo, velikost A4, na naslovnici besedilo Univerze v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, naslov dela, ime in priimek avtorja, kraj in letnica); notranja stran je tej enaka, le da je pod imenom in priimkom avtorja besedilo: “Delo je pripravljeno v skladu s Pravilnikom o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom, pod mentorstvom …………….” Za notranjo stranjo mora biti povzetek vsebine dela v slovenskem jeziku in povzetek vsebine dela v angleškem jeziku (vsak povzetek največ na eni strani), povzetkoma sledi kazalo.
  4. Navedba področja dela
  5. Navedba dveh visokošolskih učiteljev, ocenjevalcev predlaganega dela
  6. Podatke o kandidatu:
  • ime in priimek, letnik in smer študija (tudi morebitni datum zagovora diplome)
  • točen naslov stalnega bivališča in začasnega bivališča v času študija
  • številko osebnega računa in naslov banke, kjer je račun odprt
  • davčna številka

 

Pravilnik za podeljevanje Prešernovih nagrad UL je objavljen na spletni strani UL:

http://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravilniki/2013071216381840/

 

Pravilnik o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom UL FGG je na povezavi

Pravilnik o nagradah in priznanjih UL FGG