Katedra za matematično in fizikalno geodezijo ter navigacijo (KMFGN)

Katedra za matematično in fizikalno geodezijo ter navigacijo je naslednica katedre za Višjo geodezijo, ki je bila leta 1995 preimenovana v Katedro za matematično geodezijo in geoinformatiko. S spremembo imena se je na katedri poleg višje geodezije začelo razvijati tudi področje geoinformatike in katastrov nepremičnin. Zaradi dokaj velike vsebinske razlike med obema področjema so zaposleni na katedri delovali samo na enem od obeh ločenih raziskovalnih področij. Na področju višje geodezije sta od leta 1996 delovala dva člana: doc.dr. Bojan Stopar in asist.dr. Miran Kuhar. Leta 1998 se jima je pridružila stažistka-asistentka Polona Pavlovčič, univ.dipl. inž. geod. in leta 1999 še stažist-asistent Klemen Kozmus, univ.dipl. inž. geod. Leta 2001 je kot rezultat izvajanja Phare Tempus projekta »Izboljšanje izobraževanja o okolju in infrastrukturi« prišlo do uvedbe novih študijskih programov na univerzitetnem in visokem strokovnem študiju geodezije. Tedaj je bila ustanovljena tudi Katedra za matematično in fizikalno geodezijo ter navigacijo, kateri so se priključili sodelavci Katedre za matematično geodezijo in geoinformatiko, ki so delovali na področju višje geodezije. Katedri sta se leta 2004 priključila mladi raziskovalec Oskar Sterle univ.dipl.inž.geod., ki je od leta 2007 zaposlen kot asistent in laborant Albin Mencin. Leta 2008 je katedro zapustil asist. mag. Klemen Kozmus Trajkovski, ki sedaj deluje v okviru Katedre za kartografijo, fotogrametrijo in daljinsko zaznavanje.

Pedagoško delo

Sodelavci katedre izvajajo pedagoško delo pri predmetih s področij geodetske izmere matematične, fizikalne in satelitske geodezije, geodetske astronomije, satelitske navigacije ter obdelave, analize in interpretacije podatkov opazovanj in računalništva na vseh smereh in stopnjah študija geodezije in tehničnega upravljanja nepremičnin. V obdobju od nastanka katedre je pod mentorstvom učiteljev na katedri diplomiralo 80 diplomantov, 4 magistri in 1 doktor znanosti.

Poslanstvo Katedre za matematično in fizikalno geodezijo Poslanstvo Katedre za matematično in fizikalno geodezijo (KMFG), Oddelka za geodezijo, FGG je zlasti v usposabljanju strokovnjakov za reševanje problemov v praksi, za raziskovalno in pedagoško delo predvsem na področju vzpostavljanja in vzdrževanja državnega koordinatnega sistema ter obdelave in interpretacije podatkov opazovanj, kar vključuje: tehnike in metode obdelave in interpretacije podatkov opazovanj in metode optimizacije geodetskih opazovanj:

  • vzpostavitev in vzdrževanje globalnih koordintanih sistemih, vključno s časovnimi spremembami teh sistemov, tehnike določanja položaja s terestričnimi opazovanji, z metodami geodetske astronomije in satelitske geodezije, vključno s časovnimi spremembami položajev,
  • vzpostavitev in vzdrževanje državnega koordinatnega sistema s terestričnimi opazovanji, metodami geodetske astronomije, gravimetrije in satelitske geodezije, vključno s časovnimi spremembami koordinatnega sistema,
  • preučevanje zemeljskega težnostnega polja in prikazovanje le-tega, vključno s časovnimi spremembami le-tega, in sicer na tak način, da je pridobljeno znanje kandidatov v čim večji meri usklajeno z razvojem geodetske stroke in znanosti v svetu ter potrebami v organizacijah, ki zaposlujejo večino geodetskih strokovnjakov.
Raziskovalno delo

Raziskovalno in strokovno se ukvarjajo s terestričnimi koordinatnimi sistemi, s preučevanjem zemeljskega težnostnega polja, z obdelavo, analizami, optimizacijo in interpretacijo vseh vrst opazovanj ter njihovih časovnih sprememb v terestrični in satelitski geodeziji ter navigaciji.

Razvoj katedre v domačem okolju je bil v preteklem obdobju usmerjen v zasnovo in realizacijo novega državnega koordinatnega sistema Slovenije, s teoretičnimi, konceptualnimi, metodološkimi, praktičnimi in zakonodajnimi postopki povezanimi z izvedbo tako izjemne naloge, s kakršno se geodetska znanost in stroka srečata le vsakih 50 do 100 let. Katedra skrbi za povezavo matematične, fizikalne in satelitske geodezije z vedami kot so gradbeništvo, geologija, seizmologija, hidrografija, rudarstvo, navigacija, promet ter zaščita in reševanje.

V mednarodnem prostoru so sodelavci katedre sodelovali pri enem evropskem projektu iz 5. OP s področja geodinamičnih raziskav območja Srednje Evrope. Pri enem projektu iz 6. OP na področju raziskav potencialov bodočega evropskega navigacijskega satelitskega sistema Galileo v najnatančnejših geodinamičnih nalogah so bili nacionalni koordinator in pri enem projektu iz 6. OP, v okviru raziskav potencialov sistema Galileo na področju varovanja življenj (»safety of life«) so bili zunanji recenzent. Vodili so dva (SLO–ZDA in SLO–HR) in sodelovali pri enem (SLO–BIH) bilateralnem projektu s področja geodinamičnih raziskav na področju Jadrana, Alp, Pananoske nižine in Dinaridov. Vodili so dva aplikativna raziskovalna projekta ARRS s področja zasnove in realizacije novega slovenskega državnega koordinatnega sistema. Vodili so en CRP projekt na področju raziskav posledic uvedbe novega državnega koordinatnega sistema za uporabnike prostorskih podatkov. Vodili so tudi raziskovalni program »Geoinformacijska infrastruktura in trajnostni prostorski razvoj Slovenije« ARRS v obdobju 2004-2008 in ga vodijo tudi v obdobju 2009-2011. V okviru katedre sta se do sedaj izobraževala 2 mlada raziskovalca, ki sta svoje podiplomsko izobraževanje zaključila z magisterijema in 2 stažista-asistenta, od katerih je eden zaključil svoje podiplomsko izobraževanje z magisterijem in eden z doktorsko disertacijo.

Strokovno delo

Na posročju strokovnega dela sodelujemo z domačimi institucijami kot so ministrstva, javna uprava, javni zavodi in raziskovalni inštituti podjetji in strokovni združenji, ki delujejo na področju geodezije in sorodnih strok. Sodelujemo tudi s podjetji v nalogah spremljanja stabilnosti zemeljskega površja in grajenih objektov z metodami in tehnologijami GNSS, pri pridobivanju in interpretaciji prostorskih podatkov zajetih s tehnologijo GNSS, pri nalogah povezave starega in novega državnega koordinatnega sistema, pripravi zakonskih in drugih normativnih besedil ter oblikovanju usmeritev in strategij na področju praktične uporabe novega državnega koordinatnega sistema.

zaposleni telefon email
Veton Hamza +386 1 4768 500 veton.hamza@fgg.uni-lj.si
doc. dr. Miran Kuhar, univ. dipl. inž. geod. +386 1 4768 635 miran.kuhar@fgg.uni-lj.si
Albin Mencin, dipl. inž. geod. +386 1 4768 630 albin.mencin@fgg.uni-lj.si
doc. dr. Polona Pavlovčič Prešeren, univ. dipl. inž. geod. +386 1 4768 631 polona.pavlovcic@fgg.uni-lj.si
Klemen Ritlop klemen.ritlop@fgg.uni-lj.si
doc. dr. Oskar Sterle, univ. dipl. inž. geod. +386 1 4768 603 oskar.sterle@fgg.uni-lj.si
prof. dr. Bojan Stopar, univ. dipl. inž. geod. +386 1 4768 638 bojan.stopar@fgg.uni-lj.si