Objava zagovorov zaključnih del

študent datum in ura prostor naslov dela
Ana Poglajen 14. 07. 2022 ob 09:00 H-10 Določanje zrnavostne sestave rečnih plavin na naravnih prodiščih
Tomaž Durcik 14. 07. 2022 ob 09:00 Svečana dvorana Projektiranje armiranobetonske etažne plošče
Teja Maučec 14. 07. 2022 ob 09:00 Svečana dvorana Elastični spektri pospeškov glede na osnutek novega Evrokoda 8
Nika Brulc 06. 07. 2022 ob 10:00 Sejna soba Izdelava pomorske karte Marine Portorož
Matic Godnič 05. 07. 2022 ob 08:30 Svečana dvorana Navidezni prelet odseka kolesarske poti Mojstrana - Kranjska Gora
Špela Gorišek 30. 06. 2022 ob 12:00 Svečana dvorana Analiza arhivskih gradiv franciscejskega katastra v katastrski občini Babni vrt
Josip Štimac 30. 06. 2022 ob 12:00 Svečana dvorana Vpis stavbe v nepremičninske evidence za namene vpisa etažne lastnine – primerjalna analiza med Slovenijo in Hrvaško
Tim Kastrevc 30. 06. 2022 ob 12:00 Svečana dvorana Predlog prostorske ureditve podeželskega naselja na primeru Šentvid pri Stični
Jani Cerar 28. 06. 2022 ob 11:00 Svečana dvorana Vpliv temperature vgrajenih vroče valjanih asfaltnih plasti na zgoščenost
Neja Fazarinc 28. 06. 2022 ob 10:00 Svečana dvorana Spletna aplikacija za učenje dinamičnega odziva enostavne konstrukcije
Lenart Hostnik 28. 06. 2022 ob 11:00 Svečana dvorana Optimizacija koncesijskih območij vzdrževanja državnih cest
Mirjana Anđelić 23. 06. 2022 ob 08:00 Svečana dvorana Razvoj spletne aplikacije za izračun optimalne poti v 3D
Tina Glasnović 22. 06. 2022 ob 11:00 Svečana dvorana Sprejemljivost posameznih ukrepov energijske prenove večstanovanjske stavbe med stanovalci
Matic Možina 22. 06. 2022 ob 11:00 Svečana dvorana Podnebne spremembe in nevarnost pregrevanja v brunarici: primerjava pasivnih ukrepov hlajenja z umerjenim modelom
Martin Ferjan 22. 06. 2022 ob 09:00 Svečana dvorana Izdelava interaktivnega pripomočka za razumevanje bioklimatskih ukrepov za pasivno solarno ogrevanje
Tjaša Volčjak 22. 06. 2022 ob 09:00 Svečana dvorana Vpliv zasnove odprtin v stavbnem ovoju na osvetljenost prostorov in pojav bleščanja
Mitja Zupančič 20. 06. 2022 ob 15:00 Svečana dvorana Analiza določitve položaja z metodo GNSS-RTK v oteženih pogojih
Urška Maček 15. 06. 2022 ob 09:00 H-40 Ocena uporabnosti metod neposrednih padavin za določanje območij poplavljanja
Borut Mavc 15. 06. 2022 ob 09:00 H-40 Ureditev odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju Velike planine
Magdalena Tasevska 09. 06. 2022 ob 09:00 preko spleta Vpliv potresnih in valovnih obremenitev na likvifakcijo – študija primera Amantea (Kalabrija, Italija)
Matevž Jenko 26. 05. 2022 ob 12:00 H-10 Meritve transporta plavin na Kamniški Bistrici in Pšati
Barbara Šket 25. 05. 2022 ob 12:00 Svečana dvorana Fotogrametrična izdelava 3D modela čebeljega panja
Neža Govekar 20. 05. 2022 ob 09:00 Svečana dvorana Katalog v skladu s slovenskimi pravilniki izdelanih gradnikov modela cestnega telesa
Žan Žak Hribar 06. 05. 2022 ob 10:00 Svečana dvorana Stroškovno optimalni pristop k energijski sanaciji tipične poševne strehe.
Vasja Hodnik 22. 04. 2022 ob 11:00 H-10 Analiza možnosti optimizacije energetske proizvodnje HE Moste na Savi
Blaž Košorok 22. 04. 2022 ob 11:00 H-10 Analiza možnosti optimizacije energetske proizvodnje HE Medvode na Savi
Savin Kotnik 21. 04. 2022 ob 11:15 Svečana dvorana Idejni načrt cest in ulic novega naselja v Šempetru v Savinjski dolini
Vera Brezovar 19. 04. 2022 ob 14:30 Svečana dvorana Določitev dnevnih pomikov droga točke KOPE na mareografski postaji Koper
Lucijan Troha 19. 04. 2022 ob 14:30 Svečana dvorana Spletna GIS aplikacija za dostop do baze satelitskih posnetkov
Nejc Mandelj 28. 03. 2022 ob 09:00 H-10 Idejna zasnova vodovodnega omrežja za naselja Brezovica pri Borovnici, Niževec, Zabočevo, Dražica in Ohonica
Luka Končan 28. 03. 2022 ob 09:00 H-10 Variantne rešitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter gradnje kanalizacijskega sistema naselij krajevne skupnosti Blagovna občine Šentjur pri Celju
Peter Vidmar 23. 03. 2022 ob 09:00 Svečana dvorana uporaba skupnega podatkovnega okolja v fazi izgradnje objekta
Simon Arčan 23. 03. 2022 ob 09:00 Svečana dvorana Hitra primerjalna analiza idejnih zasnov odseka 3. razvojne osi z BIM-orodji
Teodora Mishevska 17. 03. 2022 ob 13:00 Svečana dvorana funkcionalna območja in regije visokošolskega izobraževanja v Sloveniji
Lucija Stanić 17. 03. 2022 ob 13:00 Svečana dvorana Določitev spremembe geometrije zvonika na Črnem Kalu
Lea Kostevc 18. 02. 2022 ob 09:00 H-10 Analiza specifičnih značilnih pretokov slovenskih rek
David Mihelič 17. 02. 2022 ob 09:00 Svečana dvorana Izhodišča za parametrizacijo standardiziranih postavk za krovska dela
Tomaž Škrlep 17. 02. 2022 ob 13:00 Svečana dvorana Vsebine prostorskega načrtovanja v delokrogu diplomantov geodezije
Samir Hozanović 17. 02. 2022 ob 09:00 Svečana dvorana Uporaba metode zmanjšanega prečnega prereza za določitev mehanske odpornosti lesenega nosilca v pogojih naravnega požara
Mario Farič 28. 01. 2022 ob 10:00 Svečana dvorana Potresni odziv enostransko utrjenih prekladnih delov kamnitih zidov
Stefan Kordić 28. 01. 2022 ob 10:00 Svečana dvorana preliminarni načrt podpiranja predora
Peter Hrovat 20. 01. 2022 ob 10:00 Svečana dvorana Izdelava izvedbenega načrta BIM, 3D modela in simulacije gradnje galerije Jelični vrh
Jaka Potočnik 12. 01. 2022 ob 14:15 Svečana dvorana Vpliv optičnih lastnosti površin notranjega okolja stavb na cirkadiani potencial dnevne svetlobe
Marcos Alexopoulos 23. 12. 2021 ob 09:00 preko spleta Uporaba produktov reanaliz za namen hidrološkega modeliranja: izbrani primeri v Sloveniji
Simon Brdar 16. 12. 2021 ob 13:15 Svečana dvorana Potresnoodporno projektiranje 22-nadstropne armiranobetonske stavbe
Aleksander Felc 16. 12. 2021 ob 13:15 Svečana dvorana Harmonična analiza visoke lesene stavbe
Jure Stamač 16. 12. 2021 ob 10:00 Svečana dvorana Hrup v vzgojno-varstvenih ustanovah in predlogi rešitev z vidika varovanja zdravja
Filip Gruden 16. 12. 2021 ob 10:00 Svečana dvorana higrotermalni odziv stavbnega ovoja na pojav plesni v dvostanovanjskem objektu
Žan Gregorc 15. 12. 2021 ob 12:30 Svečana dvorana 3D modeliranje kapele samostana Jurklošter iz oblaka točk terestričnega laserskega skeniranja
Aleks Mahmutović 15. 12. 2021 ob 10:00 Svečana dvorana Posebnosti BIM načrtovanja za uporabo razširjene resničnosti v procesu gradnje
Loris Strain 15. 12. 2021 ob 11:00 Svečana dvorana Kapacitetna in prometno varnostna analiza dveh križišč na cesti Strada Nuova per Opicina (SR 58) občina Trst, Opčine
Katja Jenko 15. 12. 2021 ob 11:00 Svečana dvorana Kapacitetna analiza priključevanja obrtne cone Vaše na obstoječe cestno omrežje
Sabina Jerič 15. 12. 2021 ob 11:00 P-IV/6 Opredelitev kakovosti stalno delujoče GNSS-postaje FGGH v Ljubljani
Jure Črček 15. 12. 2021 ob 12:30 Svečana dvorana Primerjava BLK360 in Riegl VZ-400 za skeniranje jam
Aleksandar Nikolovski 15. 12. 2021 ob 11:00 Svečana dvorana Kapacitetna in prometno varnostna analiza izbranega obstoječega križišča v mestu Kumanovo (Severna Makedonija)
Jernej Prevolnik 21. 10. 2021 ob 09:00 Svečana dvorana Idejna zasnova železniške povezave med Ljubljano in Celjem skozi Tuhinjsko dolino
Žan Belšak 20. 10. 2021 ob 14:00 Svečana dvorana Primerjalna analiza vrednotenja stavbnih zemljišč po zakonih o množičnem vrednotenju nepremičnin iz leta 2006 in leta 2017
Žiga Maroh 20. 10. 2021 ob 16:00 Svečana dvorana Metode vizualizacije digitalnega modela reliefa z uporabo ArcGIS Pro rastrskih funkcij
Zvonimir Bano 20. 10. 2021 ob 14:00 Svečana dvorana Sanacija geodetske mreže v Luki Koper
Luka Pretnar 20. 10. 2021 ob 14:00 Svečana dvorana Lasersko skeniranje industrijskega objekta
Sena Srna 05. 10. 2021 ob 10:00 Svečana dvorana Sonaravne rešitve za?upravljanje s padavinsko?vodo v mestih
Marta Lipoglavšek 30. 09. 2021 ob 10:00 P-IV/6 Izdelava kart igrišča Golf Grad Otočec
Petra Tihole 30. 09. 2021 ob 10:00 Svečana dvorana Projektiranje klasičnih in krožnih križišč ter odcepov s pristopom BIM
Nastasja Šater 30. 09. 2021 ob 09:00 Svečana dvorana Gradnja novih kopnih površin v Koprskem zalivu s postopkom hidravličnega transporta v luči novih EN standardov za zemeljska dela
Luka Drole 27. 09. 2021 ob 14:00 H-10 Idejna zasnova renaturalizacije odseka reke Ljubljanice
Marko Žarov 27. 09. 2021 ob 14:00 H-10 Analiza možne energetske izrabe vodotokov z malimi hidroelektrarnami
Matej Mešl 27. 09. 2021 ob 14:00 H-10 Vpliv sonaravnih ukrepov za zmanjšanje erozijske nevarnosti na poplavnih območjih
Youssef Almezeraani 27. 09. 2021 ob 10:00 Konferenčna soba (II/1) Vključevanje ocene življenjskega cikla stavb v načrtovalski proces s pomočjo integracije BIM
Taiane Barichello Bohrer 27. 09. 2021 ob 14:00 Konferenčna soba (II/1) Zagotavljanje kakovosti modelov BIM pri vodenju projektov
Angela Cristina de Hugo Silva 27. 09. 2021 ob 12:00 Konferenčna soba (II/1) Uporaba razširjene resničnosti v različnih delotokih BIM projektiranja
Ekaterina Moskvina 27. 09. 2021 ob 10:00 Konferenčna soba (II/1) Vpliv uporabe zmogljivostnega načrtovanja v povezavi z BIM metodologijo na postopek načrtovanja stavb
SAJEDEH NAGHAVI SENJANI 27. 09. 2021 ob 10:00 Konferenčna soba (II/1) Delotok BIM za pred-izvedbeno presojo izvedljivosti z uporabo aktivnosti 4D
Mahya Nazari 27. 09. 2021 ob 14:00 Konferenčna soba (II/1) Minimalni podatki za 4D simulacijo infrastrukturnih projektov in njihovega odtisa CO2
Gregory Onyibe 27. 09. 2021 ob 14:00 Konferenčna soba (II/1) BIM knjižnice in delovni postopek optimizacije načrtovanja opažev betonskih
José Luis Rodríguez Hernández 27. 09. 2021 ob 12:00 Konferenčna soba (II/1) Generativno projektiranje za izboljšanje izvedljivosti s pristopom BIM in vitko proizvodnjo
Andraž Starc 27. 09. 2021 ob 12:00 Konferenčna soba (II/1) Reinženiring poslovnih procesov z uporabo orodij BIM in aplikacijskih vmesnikov
Sanja Kodrin 24. 09. 2021 ob 13:00 P-IV/6 Predlog prostorskega razvoja podeželskega naselja
Selvedina Hušidić 24. 09. 2021 ob 13:00 P-IV/6 Uporaba Helmertove transformacije v ravnini v geodetski izmeri
Marko Modic 22. 09. 2021 ob 12:00 P-II/5 analiza cen oskrbe s pitno vodo v občini Vrhnika in sosednjih občinah
Marko Guštin 22. 09. 2021 ob 11:00 P-II/5 Prometno-tehnični vidik izvedljivosti cestnih povezav Šared?Markovec in Šared?Padna v občini Izola
Mejra Mešić 21. 09. 2021 ob 13:15 P-II/5 Prometno tehnična in prometno varnostna analiza območja ob OŠ Mozirje
Luka Kondić 21. 09. 2021 ob 11:30 P-II/5 Vpliv črne jeklarske žlindre na lastnosti masivnih betonov
Gašper Šenk 21. 09. 2021 ob 13:15 P-II/5 Prometno tehnična in prometno varnostna analiza odsekov R2-430/1079 in 1080 skozi Vodice
Jaka Krnc 21. 09. 2021 ob 09:00 P-II/5 Lastnosti betonov z žlindrinim cementom
Rok Maver 21. 09. 2021 ob 12:00 P-IV/6 Pregled stanja točk državnih trigonometričnih mrež na območju Žužemberka
Janez-Jani Kosec 21. 09. 2021 ob 11:30 P-II/5 Rekonstrukcija večkrakega križišča v Selu pri Vodicah
Nejc Vrhovec 21. 09. 2021 ob 09:00 P-II/5 Analiza vpliva različnih ravni zunanjega hrupa na ravni hrupa v stavbah pri različnih sestavah stavbnega ovoja
Sebastjan Bohinec 21. 09. 2021 ob 10:00 P-IV/6 Klasična izmera kontrolne mreže točk na ljubljanskem avtosejmu
Andraž Furlan 21. 09. 2021 ob 08:30 P-IV/6 Tehnični, pravni in finančni vidiki uporabe daljinsko vodenih letalnikov za namene geodetske dejavnosti
Tinkara Langus 21. 09. 2021 ob 08:30 P-IV/6 Vpliv sestave fotogrametričnega bloka na točnost aerotriangulacije.
Veljko Miljković 21. 09. 2021 ob 08:30 P-IV/6 Izmera veslaške proge na Bledu
Matej Vesel 21. 09. 2021 ob 10:00 P-IV/6 Uporaba satelitskih sistemov GPS, GLONASS, Galileo in Beidou v geodetski izmeri
Veronika Lavrič 21. 09. 2021 ob 12:00 P-IV/6 Upoštevanje starih katastrskih elaboratov ob katastrski izmeri
Tilen Pinter 21. 09. 2021 ob 10:00 H-25 Spremenljivost rečnih profilov vodomernih postaj porečja Savinje
Elia Riccobon 21. 09. 2021 ob 13:15 P-II/5 Izdelava pripomočkov za praktično dimenzioniranje armiranobetonskih prečnih prerezov v skladu z EC2
Lucija Klinc 21. 09. 2021 ob 09:00 P-II/5 Zasnova enodružinske hiše po načelih univerzalnega načrtovanja za vsa življenjska obdobja
Nataša Jožef 21. 09. 2021 ob 12:30 Svečana dvorana Študija možnosti evidentiranja služnostne pravice v katastru nepremičnin
Anja Šinkovec 21. 09. 2021 ob 12:30 Svečana dvorana Analiza kakovosti direktnega georeferenciranja daljinsko vodenega letalnika z metodama RTK in PPK
Jan Jež 21. 09. 2021 ob 12:30 Svečana dvorana Funkcionalne regije srednješolskega izobraževanja v Sloveniji
Gregor Ivnik Dujovič 16. 09. 2021 ob 11:00 H-10 Zasnova sanacije posledic hudourniške poplave Tržiške Bistrice na odseku Slap-Jelendol
Nik Požun 16. 09. 2021 ob 08:00 Konferenčna soba (II/1) Kapacitetna in prometno varnostna analiza AC priključka Kranj vzhod na G2-104/1136 v km 1,110
Nika Struna 16. 09. 2021 ob 09:00 P-IV/6 Izmera kretniške zveze kretnic številka 8 in 9 na železniški postaji Breg
Veronika Grabrovec 16. 09. 2021 ob 09:00 Svečana dvorana 3D modeliranje samostana Jurklošter iz fotogrametričnega oblaka točk
Ida Šelih 16. 09. 2021 ob 09:00 P-IV/6 Kontrola stabilnosti geodetske mreže na Letalnici bratov Gorišek
Anže Gracar 16. 09. 2021 ob 09:00 Svečana dvorana Določitev debeline snežne odeje letalnice v Planici na osnovi primerjave fotogrametričnih 3D modelov
Jan Kus 16. 09. 2021 ob 08:00 Konferenčna soba (II/1) Projektiranje armiranobetonske plošče v stanovanjski hiši
Žiga Kobale 16. 09. 2021 ob 09:00 P-IV/6 Določitev višinske transformacijske ploskve na izbranih območjih Slovenije
Andraž Erčulj 16. 09. 2021 ob 11:00 P-IV/6 Določanje nihanja gladine Bohinjskega jezera
Gašper Oder 16. 09. 2021 ob 11:00 P-IV/6 Pregled tehnologij in zasnova samovozečega avtomobila
Jakob Blatnik 16. 09. 2021 ob 11:00 H-10 Predlog vodne izkaznice za stavbe
Aljaž Peklaj 16. 09. 2021 ob 09:00 Svečana dvorana Celosten postopek izdelave georeferenciranega oblaka točk Velike dvorane Županove jame
Urška Šraj 15. 09. 2021 ob 10:00 Konferenčna soba (II/1) Vzpostavitev standardizacije gradbenih virov kot temelj e-poslovanja v sklopu Industrije 4.0
Lucija Dragovan 15. 09. 2021 ob 09:00 Svečana dvorana Analiza uporabnosti termografije v arheologiji
Simona Špehar 15. 09. 2021 ob 11:00 Konferenčna soba (II/1) Prenos toplote in vodne pare skozi steno iz slame in ilovnatih ometov
Anja Kržan 15. 09. 2021 ob 09:00 Svečana dvorana Analiza možnosti uvedbe 3D-katastra v Sloveniji z vidika 3D-modeliranja stavb
Adis Kožar 14. 09. 2021 ob 15:00 Svečana dvorana Vpliv priprave vzorca zemljine na rezultate Proctorjevega testa
Nina Črnigoj 14. 09. 2021 ob 09:00 Svečana dvorana Analiza višin planinsko zanimivih vrhov in drugih značilnih točk v Sloveniji
Adna Vukalić 14. 09. 2021 ob 09:00 Svečana dvorana Izdelava turistične karte jezera Jasna in okolice
Martin Maglica 14. 09. 2021 ob 15:00 Svečana dvorana Požarna analiza armiranobetonske stavbe
Ema Kogovšek 14. 09. 2021 ob 15:00 Svečana dvorana Nosilnost tal - primerjava rezultatov analitične enačbe in numeričnih analiz
Blaž Petovar 10. 09. 2021 ob 08:30 Svečana dvorana Primerjava različnih modelov geoida na območju Slovenije
David Purić 10. 09. 2021 ob 08:30 Svečana dvorana Kontrola vodil sedežnice v NC Planica
Mark Bryan Alivio 03. 09. 2021 ob 10:00 H-10 Ocena poplavne škode zaradi naraščanja gladine morja
Steven Brazda 03. 09. 2021 ob 10:00 H-10 Poplave zaradi taljenja snega in sočasnega delovanja več dejavnikov v Severni Ameriki in Evropi
Juš Gašparič 31. 08. 2021 ob 11:00 Svečana dvorana Projekt izdelave karte pohodniške poti po Kamniški Bistrici
Anamarija Plestenjak 30. 08. 2021 ob 12:00 H-25 Vzdrževanje in rekonstrukcija prečnih objektov na primeru Kamniške Bistrice
Katjuša Potočnik 24. 08. 2021 ob 09:00 P-IV/6 Vpliv epidemije covid-19 na trg stanovanjskih nepremičnin v Gorenjski statistični regiji
Filip Viler 24. 08. 2021 ob 09:30 Svečana dvorana Vzpostavitev sistema za neposredno georeferenciranje daljinsko vodenega letalnika
Miha Koplan 23. 08. 2021 ob 12:00 Svečana dvorana Parametrična analiza nosilnosti zidane vila blok stavbe
Nejc Slemenšek 20. 08. 2021 ob 11:00 Svečana dvorana Problem bočne refrakcije v predoru
Petar Jukić 19. 08. 2021 ob 10:00 Svečana dvorana Analiza razlik med prodajnimi cenami in posplošenimi (tržnimi) vrednostmi nepremičnin v občini Domžale
Tomaž Gnidovec 10. 08. 2021 ob 08:30 Svečana dvorana Vzvratno inženistvo na primeru tradicionalnega sloveskega plovila Batela
Žiga Roštohar 15. 07. 2021 ob 09:30 preko spleta Vpliv različnih pristopov k sanaciji toplotnega mostu pri balkonski konzoli
Matic Janko 15. 07. 2021 ob 09:30 preko spleta Integracija pogodbenega popisa del in terminskega plana s 3D modelom zgradbe v programskem okolju BEXEL Manager
Luka Prezelj 14. 07. 2021 ob 09:00 H-10 Vrednotenje premeščanja sedimentov na podlagi podatkov o zapolnjenosti hudourniških pregrad
David Krznar 14. 07. 2021 ob 09:00 H-10 Hidrološka analiza poplav za porečje Krke
Stefano Caprinozzi 12. 07. 2021 ob 14:00 Potresni odziv jeklenih rezervoarjev s plavajočimi strehami
Luka Alič 30. 06. 2021 ob 13:00 preko spleta Analiza pristopov vzdrževanja katastrskega prikaza na območjih izboljšanega grafičnega katastra
Špela Kne 30. 06. 2021 ob 12:00 H-10 Idejne rešitve odvodnje in čiščenja odpadnih voda naselij na levem bregu reke Save med Dvorsko vasjo in Posavcem
Mojca Sevšek 29. 06. 2021 ob 12:00 Svečana dvorana Forenzične preiskave poplavnih dogodkov kot osnova za sanacijo njihovih posledic
Luka Mehle 29. 06. 2021 ob 11:00 Svečana dvorana Primerjava metod za izračun hrupa železniškega prometa CNOSSOS-EU in RMR
Kaja Moličnik Turk 24. 06. 2021 ob 10:00 Svečana dvorana Analiza vpliva obnašanja uporabnikov na kakovost notranjega okolja in rabe energije v stavbah
Jerneja Čehovin 24. 06. 2021 ob 12:00 Svečana dvorana Uporaba generatorja valov za določanje lastnosti in dosega valov na nagnjeni obali
Kristina Potočnik 16. 06. 2021 ob 10:00 Svečana dvorana Geodetske meritve v kamnolomu Calcit Stahovica
Sašo Weixler 16. 06. 2021 ob 10:00 Svečana dvorana Izdelava tematske karte razširjenosti boksa v Sloveniji
Tomo Trepal 09. 06. 2021 ob 08:15 preko spleta Sanacija geodetske mreže okrog Osnovne šole Polhov Gradec
Jernej Gortnar 28. 05. 2021 ob 09:00 preko spleta Reinženiring procesov terminske in stroškovne spremljave gradnje z BIM
Andrej Turk 27. 05. 2021 ob 13:30 preko spleta Predlog tehničnih smernic za načrtovanje skupnih prometnih prostorov
Eva Marič 27. 05. 2021 ob 14:30 preko spleta Analiza uspešnosti energijske sanacije večstanovanjskih stavb v Turjaškem naselju v Kočevju s pomočjo IR kamere
Anita Kaplan 21. 05. 2021 ob 11:00 preko spleta Smernice za načrtovanje avtomatskih parkirnih naprav
Matija Majhen 21. 05. 2021 ob 12:00 preko spleta Numerična analiza velike zračno podprte konstrukcije nepravilne oblike
Ivo Pertot 20. 05. 2021 ob 09:00 preko spleta Analiza delovanja Centralne čistilne naprave Nova Gorica s programom BioWin
Vesna Dimc 20. 05. 2021 ob 15:00 preko spleta REKONSTRUKCIJA CESTNE MREŽE V OBMOČJU NASELJA ŠENTJERNEJ
Jernej Pejanović 20. 05. 2021 ob 13:00 preko spleta Zelene površine za potrebe starejših občanov na podeželju
Tim Primožič 20. 05. 2021 ob 10:30 preko spleta idejna zasnova odvodnje odpadnih in padavinskih voda naselja Kulen Vakuf v Bosni in Hercegovini
Sara Bećirević 19. 05. 2021 ob 17:30 preko spleta Intenzivno naravno prezračevanje kot strategija za zmanjšanje potrebe po ohlajevanju stavbe
Uroš Jotanović 19. 05. 2021 ob 16:30 preko spleta Tehnologije za zajem podatkov snovnega sveta v informacijska okolja za gradbeništvo
Nik Poglajen 26. 04. 2021 ob 15:00 preko spleta Jeklen trietažni poslovni objekt
Andraž Starič 26. 04. 2021 ob 16:00 preko spleta Spremljava investicijskega projekta s strani naročnika
Muniru Nyei 23. 04. 2021 ob 09:00 preko spleta BIM v konstrukcijskem inženirstvu: študija interoperabilnosti BIM orodij pri modeliranju, analizi in projektiranju
Jakob Lipičar 22. 04. 2021 ob 09:00 preko spleta Analiza neposrednih poplavnih škod
Tadej Prevec 22. 04. 2021 ob 14:30 preko spleta Določitev osnovnih lastnosti porečij v Sloveniji
Matic Klun 25. 03. 2021 ob 11:15 preko spleta Predlog alternativnih rešitev za razbremenitev prometne infrastrukture na območju Ljubljanske urbane regije
Katja Novak 24. 03. 2021 ob 14:15 preko spleta Ocena mehanskih lastnosti betona predhodno izpostavljenega visokim temperaturam z uporabo neporušnih metod
Matej Matos 24. 03. 2021 ob 14:15 preko spleta Določitev verjetnostnih porazdelitev časovnih razmakov med vozili za prometno modeliranje nesemaforiziranih in krožnih križišč v slovenskem prostoru
Ines Arh 08. 03. 2021 ob 12:15 preko spleta Analiza izvajanja komasacij stavbnih zemljišč v Sloveniji po letu 2010
Valentina Rutar Polanec 25. 02. 2021 ob 11:00 preko spleta Razvoj zelene stene za čiščenje sive vode in prenos toplote
Sara Sečnik 25. 02. 2021 ob 10:00 preko spleta Predlog postopka čiščenja odpadne vode papirne in tekstilne industrije za doseganje zakonskih kriterijev za izpuste v kanalizacijo
Jan Kopač 19. 02. 2021 ob 09:00 preko spleta Statična in požarna analiza lesenega večetažnega objekta v Novem mestu
Matej Durcik 18. 02. 2021 ob 09:00 preko spleta Rekonstrukcija križišča na regionalni cesti R2-444 v naselju Ozeljan
Amir Karadžić 18. 02. 2021 ob 08:00 preko spleta Laboratorijska analiza materialnih lastnosti mineralnih agregatov
Anže Kovačič 29. 01. 2021 ob 09:00 preko spleta Določitev geometričnih lastnosti nedokončanega železniškega predora v Godoviču
Sandra Humar 29. 01. 2021 ob 09:00 preko spleta Primerjava postopkov nove izmere na izbranih območjih
Jana Breznik 27. 01. 2021 ob 13:00 preko spleta Analiza dinamike voda z uporabo časovne vrste satelitskih posnetkov Sentinel-1
Jernej Nejc Lombar 20. 01. 2021 ob 11:00 preko spleta Celostni pristop utrjevanja javnih stavb zgrajenih pred uvedbo predpisov za potresno odporno gradnjo v Sloveniji
Tilen Leban 20. 01. 2021 ob 10:00 preko spleta Analiza potrebnih ukrepov za doseganje skoraj nič-energijske stavbe na poslovnem objektu Šampionka
Manca Hrovat 23. 12. 2020 ob 11:00 preko spleta Potencial uporabe butane zemljine v sodobnem stavbarstvu
Amel Emkić 23. 12. 2020 ob 11:00 preko spleta Razvoj sodobnega zidaka za polnilna zidovja primernega za jadransko regijo
Sabina Glavič 18. 12. 2020 ob 09:00 preko spleta Navidezni prelet izbranega odseka kolesarske poti
Matija Mugerli 18. 12. 2020 ob 14:30 preko spleta Analiza daljnovodnih stebrov po EN 50341-1:2012
Aleš Šoster 18. 12. 2020 ob 10:00 Nastanek Zn-Pb-Ag rudišča Bašibos
Matej Toporiš 17. 12. 2020 ob 09:00 preko spleta Vihanje pločevin pri obremenitvi z bočnim pritiskom.
Anita Zore 17. 12. 2020 ob 10:00 preko spleta Vpliv prestrezanja padavin na erozijo
Matevž Piry 17. 12. 2020 ob 10:00 preko spleta Analiza projektnih pretokov z upoštevanjem negotovosti
Marko Stermecki 16. 12. 2020 ob 14:00 preko spleta Globalna analiza in dimenzioniranje montažnih elementov industrijskih prostorov Iskra mehanizmi
Anže Setnikar 16. 12. 2020 ob 13:00 preko spleta Infrastrukturni ukrepi za višji nivo prometne varnosti na AC
Andrej Hlača 27. 11. 2020 ob 08:00 preko spleta Geodetska izmera triangulacijsko-trilateracijske mikromreže HE Brežice
Natali Komadina 27. 11. 2020 ob 08:00 preko spleta Analiza postopkov in geodetskih elaboratov v Republiki Hrvaški za evidentiranje stavb
Lara Letnar 10. 11. 2020 ob 14:15 preko spleta Geodetsko spremljanje stabilnosti pregrade Drtijščica na Gradiškem jezeru
Jure Mlekuž 09. 11. 2020 ob 11:00 preko spleta Načrtovanje merilnih kampanj za odkrivanje vodnih izgub na vodovodnih sistemih
Anja Judež 21. 10. 2020 ob 13:30 preko spleta Predlog postopka izdelave ureditvenega območja podeželskih naselij
Ana Frankovič 15. 10. 2020 ob 10:00 Svečana dvorana Vrednotenje inovativnih fasadnih panelov z zaključnim slojem iz alkalijsko aktiviranih industrijskih in gradbenih odpadkov
Meta Katarina Tavčar 15. 10. 2020 ob 11:15 Svečana dvorana Analiza sanacije plazu in možnost rabe izkopanih zemljin za preoblikovanje terena na lokaciji
Benjamin Cerar 08. 10. 2020 ob 16:00 preko spleta Kalibracija enačb mejnega stanja za armiranobetonske konstrukcije na osnovi zanesljivosti konstrukcij
Lidija Dugon 30. 09. 2020 ob 09:00 Svečana dvorana UPORABA FOTOGRAMETRIČNIH PODATKOV ZA ODKRIVANJE IN SPREMLJANJE DEPONIJ
Simon Lesjak 29. 09. 2020 ob 13:30 Svečana dvorana Ureditev ribjega prehoda na Demšarjevem jezu na Poljanski Sori
Rok Indihar 29. 09. 2020 ob 13:30 Svečana dvorana Klasifikacija hudourniških pregrad s primerom uporabe
Nabih Msharbash 29. 09. 2020 ob 11:00 Konferenčna soba (II/1) Razvoj seznama gradiv na osnovi BIM s študijami primerov
Vanesa Antonela Valentina Bertero 29. 09. 2020 ob 09:00 Konferenčna soba (II/1) Uporaba BIM za zgradbe tipa načrtaj-izgradi-preseli
Matteo Mandrile 29. 09. 2020 ob 13:00 Konferenčna soba (II/1) BIM kot pospoševalec analiz grajenega okolja na več merilih
Filipe Mateus Moraes Finco 29. 09. 2020 ob 13:00 Konferenčna soba (II/1) Zahteve in knjižnice pri prenovi hidro-elektrarn z BIM
Roger Peicho 29. 09. 2020 ob 09:00 Konferenčna soba (II/1) BIM za raziskovanje in predstavljanje arhitekturnega oblikovanja
Md Tousif Rahman 29. 09. 2020 ob 15:00 Konferenčna soba (II/1) Upravljanje geotehničnih podatkov v okolju BIM
Cristian David Rincón Pinzon 29. 09. 2020 ob 15:00 Konferenčna soba (II/1) Izmere gradbenih količin predorskih konstrukcij na osnovi geotehničnega BIM modela
Camila Andrea Sandoval Bustos 29. 09. 2020 ob 15:00 Konferenčna soba (II/1) Integrirani delotoki projektiranja BIM nad in pod površjem tehnoloških objektov
Fernando Silva 29. 09. 2020 ob 11:00 Konferenčna soba (II/1) Projektno Nacrtovanje In-situ Preiskav in Utrditvenih Ukrepov Z Orodjem BIM
Ana Gloria De Luna Guajardo 29. 09. 2020 ob 09:00 Konferenčna soba (II/1) BIM-procedure zagotavljanja in nadzora kakovosti na osnovi izkušenj s težavami pri izvedljivosti
Matic Kuhar 24. 09. 2020 ob 10:00 Svečana dvorana Načrtovanje površin za mirujoči promet
Jernej Radakovič 24. 09. 2020 ob 10:00 Svečana dvorana Analiza uporabe pristopa BIM pri projektiranju obvoznice Brežice
Paulo Šolić 22. 09. 2020 ob 12:00 Svečana dvorana Izračun trase veslaške proge med Debelim Rtičem in Ankaranom
Kristina Cerar 22. 09. 2020 ob 14:00 Svečana dvorana Opazovanje mestnega toplotnega otoka
David Sevšek 22. 09. 2020 ob 14:00 Svečana dvorana Opazovanje koncentracij plinov v ozračju s satelitom Sentinel-5P
Lucija Bastarda 22. 09. 2020 ob 12:00 Svečana dvorana Analiza kakovosti zakoličevanja z uporabo GNSS
Matjaž Krebs 22. 09. 2020 ob 12:00 Svečana dvorana Izboljševanje ločljivosti podatkov Sentinel-2
Robert Brglez 22. 09. 2020 ob 08:30 Svečana dvorana Višinska referenčna ploskev (SLO_VRP2016/Koper) na območju Ljubljane
Jakob Tavčar 22. 09. 2020 ob 09:30 P-III/3 Izdelava priročnika za uporabo sistemskih opažev
Nejc Pev 22. 09. 2020 ob 08:30 P-II/6 Variantni rešitvi odvodnje padavinskih voda s ceste v naselju Rogoznica
Nina Kranjec 22. 09. 2020 ob 08:30 Svečana dvorana Preučevanje gozdnih sestojev in posameznih drevesnih vrst iz normalizirane intenzitete laserskih točk
Luka Žižmond 22. 09. 2020 ob 09:30 P-III/3 Analiza poteka izvedbe del projekta rekonstrukcije cestnega odseka
Simon Šanca 21. 09. 2020 ob 12:00 Svečana dvorana Samodejna klasifikacija stavb z globokim učenjem
Helena Žužel 21. 09. 2020 ob 12:00 Svečana dvorana Katastrski postopek razdružitve solastnine in skupne lastnine agrarne skupnosti
Miha Pajnič 21. 09. 2020 ob 14:00 Svečana dvorana Izmera soteske Mlačca in določitev debeline ledene stene z laserskim skeniranjem
Nina Stajnko 21. 09. 2020 ob 14:00 Svečana dvorana Izdelava oblaka točk cerkve sv. Janeza Krstnika v Bohinju
Špela Osolin 21. 09. 2020 ob 11:00 Svečana dvorana Varstvo naselbinske dediščine v Sloveniji - primer Črna vas, Ljubljana
Domen Kunič 17. 09. 2020 ob 12:00 Svečana dvorana Analiza potresne odpornosti zidane stavbe s poenostavljeno nelinearno analizo
Uroš Tolar 17. 09. 2020 ob 12:00 Svečana dvorana Uporaba metode KarstALEA za napovedovanje kraških pojavov na trasi proge 2TDK
David Hovnik 17. 09. 2020 ob 13:30 P-IV/7 Analiza pomena atmosferskih popravkov satelitskih posnetkov
Ožbej Vene 17. 09. 2020 ob 13:30 preko spleta Prenova Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani z namenom dosega kakovostnega notranjega okolja in minimalne možne rabe energije
Blaž Šušteršič 17. 09. 2020 ob 13:30 P-IV/7 Projekt izdelave karte dostopov na Martuljške gore
Luka Janežič 15. 09. 2020 ob 09:00 P-IV/7 Izmera geodetske mreže za izračun premikov točk plazu Obešnik
Anja Purnat 15. 09. 2020 ob 09:00 P-IV/7 Analiza izbranih katastrskih postopkov – posebni primeri
Đorđe Đukić 15. 09. 2020 ob 11:30 Svečana dvorana Potresnoodporno projektiranje montažne armiranobetonske stavbe z upoštevanjem osnutka novega Evrokoda 8
Simon Savić 15. 09. 2020 ob 11:30 Svečana dvorana Prenova ovoja stavbe enodružinske hiše za učinkovitejšo rabo energije in kakovostno notranje okolje
Domen Štihec 14. 09. 2020 ob 12:00 Svečana dvorana Interoperabilnost orodij BIM pri parametričnem projektiranju infrastrukturnih objektov
Darjan Grudnik 14. 09. 2020 ob 11:00 P-III/3 Eksperimentalno podprta numerična analiza vijačenih spojev iz armirane plastike
Jure Starc 14. 09. 2020 ob 12:00 Svečana dvorana Seizmični stresni test stavbnega fonda Univerze v Ljubljani
Andraž Kovačič 14. 09. 2020 ob 12:00 Svečana dvorana Predlog prenove negovalne bolnišnice na Vrazovem trgu v smeri kakovostnega notranjega okolja in učinkovite rabe energije
Lazar Cerović 10. 09. 2020 ob 11:00 P-III/3 Primerjava izračunov srednje dnevne vrednosti temperature zraka po različnih metodah
Neža Ema Komel 10. 09. 2020 ob 14:30 Svečana dvorana Nadgradnja obstoječih algoritmov za tvorjenje plastnic topografskih kart kraškega površja
Klemen Stoporko 10. 09. 2020 ob 14:30 Svečana dvorana Analiza prečnih profilov na reki Dravi iz podatkov pridobljenimi z različnimi metodami izmere
Špela Zorko 10. 09. 2020 ob 13:30 Svečana dvorana Vpliv urbanih zelenih površin na vrednost stanovanj
Blaž Dolgan 08. 09. 2020 ob 10:00 P-II/2 Dimenzioniranje armiranobetonskih stebrov v skladu z Evrokodom 2
Tanja Grabrijan 08. 09. 2020 ob 10:00 Svečana dvorana Izmera in izračun geodetske mreže Potoška planina
Gaja Medved 08. 09. 2020 ob 10:00 Svečana dvorana Izdelava taktilne karte izbranega območja v Litvi
Igor Mlakar 08. 09. 2020 ob 11:00 P-III/2 enačbe valovanja morja
Filip Baumgartner 08. 09. 2020 ob 10:00 P-II/2 Analiza razlik med prodajnimi cenami in posplošenimi (tržnimi) vrednostmi v občini Radovljica in v okoliških občinah
Dani Gabršček 07. 09. 2020 ob 11:00 Svečana dvorana Uporaba informacijskega in geološkega modela predora v orodju za mehansko analizo po MKE
Timotej Jurček 07. 09. 2020 ob 11:00 Svečana dvorana Laboratorijske meritve reologije naravnega drobirskega materiala
Boštjan Furman 25. 08. 2020 ob 10:00 P-IV/7 Izdelava projekta organizacije gradnje za objekt večnamenske športne dvorane in dvonivojskega parkirišča v občini Lukovica
Marijo Miličević 25. 08. 2020 ob 10:00 P-IV/7 Uporaba navidezne resničnosti za izboljšanje izobraževanja na področju varnosti in zdravja pri delu v gradbenem sektorju
Tine Hren 25. 08. 2020 ob 09:30 Svečana dvorana Določitev položaja cerkvenega zvonika v D96/TM z uporabo terestričnega laserskega skeniranja
Petra Podržaj 25. 08. 2020 ob 09:30 Svečana dvorana 3D lasersko skeniranje Županove jame
Matija Gerčer 20. 08. 2020 ob 09:00 Svečana dvorana Predlog uporabniškega vmesnika za kataster GJI v okolju QGIS
Ema Kovič 20. 08. 2020 ob 09:00 Svečana dvorana Analiza izbranih katastrskih postopkov izravnave meje
Ajda Lučovnik 20. 08. 2020 ob 09:00 P-II/5 Prispevek leseno-steklenih stenskih elementov k potresni odpornosti lesene enostavne stavbe
Ehab Attia 31. 07. 2020 ob 14:00 Konferenčna soba (II/1) POSTOPKI AVTOMATIZIRANE IZDELAVE 4D IN 5D BIM MODELO
Arlind Dervishaj 31. 07. 2020 ob 14:00 Konferenčna soba (II/1) Pristop BIM za metode trajnostnega načrtovanja: od bioklimatskega do regenerativnega načrtovanja
Vítor Ferronato De Lira 31. 07. 2020 ob 12:00 Konferenčna soba (II/1) kibernetska varnost skupnih podatkovnih okolj občutljivih nepremičnin
Mewail Gidey 31. 07. 2020 ob 12:00 Konferenčna soba (II/1) Priložnosti platformskih poslovnih modelov v gradbeništvu
Greta Rossi 31. 07. 2020 ob 14:00 Konferenčna soba (II/1) Vloga računsko podprtega načrtovanja BIM
Muammer Semih Sonkor 31. 07. 2020 ob 12:00 Konferenčna soba (II/1) Sodelovalna okolja BIM: Blaženje kibernetskih varnostnih groženj v fazi načrtovanja
Joao Vieira 31. 07. 2020 ob 14:00 Konferenčna soba (II/1) Podatkovni center za poslovno inteligenco v gradbeništvu
Žan Pleterski 28. 07. 2020 ob 08:30 Svečana dvorana Izmera geodetske mreže za izračun premikov točk plazu Čikla
Jure Krušič 28. 07. 2020 ob 09:00 P-III/2 Projektiranje naknadno vgrajene armature po Evrokodu 2
Anja Novak 14. 07. 2020 ob 10:00 Svečana dvorana Projekt karte za tekmovanja v planinski orientaciji
David Arnuš 07. 07. 2020 ob 09:30 Svečana dvorana Analiza funkcionalnih regij v Sloveniji po spolu delovno aktivnega prebivalstva
Marko Jalovec 07. 07. 2020 ob 09:30 Svečana dvorana Analiza umestitve središč za oskrbo starostnikov v Sloveniji
Aleksandar Šašić Kežul 06. 07. 2020 ob 11:00 Svečana dvorana Primerjava klasičnega in popolnega ortofota z vidika kakovosti in ekonomičnosti izdelave
Patricija Vrhovšek 06. 07. 2020 ob 11:00 Svečana dvorana Prepoznavanje japonskega dresnika iz posnetkov multispektralnega fotoaparata
Ana Mestnik 06. 07. 2020 ob 13:15 Svečana dvorana Sonaravni ukrepi v načrtovanju rabe prostora za zmanjšanje erozijske nevarnosti na poplavnih območjih
Klemen Beličič 06. 07. 2020 ob 13:15 Svečana dvorana Predlog regionalne zasnove prostorskega razvoja turizma na primeru Bele krajine
Enej Truden 24. 06. 2020 ob 14:00 Svečana dvorana Pristop BIM za železniško infrastrukturo s primerom projekta odseka Brezovica–Preserje
Andraž Starc 24. 06. 2020 ob 14:00 Svečana dvorana Vodenje in uporaba tehnologij BIM na primeru energetskega objekta
Aleš Križanič 19. 06. 2020 ob 11:30 Svečana dvorana Analiza in korekcija terminskega plana ter njegovo posodabljanje
Urban Bračko 19. 06. 2020 ob 10:00 preko spleta Mestna prometna infrastruktura v dobi avtonomnih vozil
Jaka Majnik 19. 06. 2020 ob 09:00 preko spleta Primerjava variantnih rešitev rekonstrukcije križišča glavne ceste Kranj – Sp. Brnik in ceste na avtocestnem priključku Sp. Brnik
Marko Mauhar 11. 06. 2020 ob 10:00 preko spleta Izdelava karte zgornje doline Kolpe iz podatkov OpenStreetMap
Matej Lenarčič 11. 06. 2020 ob 15:00 preko spleta Primerjava potresne odpornosti armiranobetonske stavbe projektirane po obstoječi in novi različici standarda Evrokod 8
Gašper Mauko 29. 05. 2020 ob 08:00 preko spleta Simulacija vodnega udara v dograjeni hidroelektrarni Tonstad na Norveškem
Rok Rošer 28. 05. 2020 ob 11:00 preko spleta Temperaturna segregacija pri vgradnji asfaltnih zmesi
Luka Kočevar 28. 05. 2020 ob 10:00 preko spleta Uporaba programa SCIA za analizo in projektiranje sovprežnih plošč
Gaj Rak 28. 05. 2020 ob 08:30 preko spleta Ocena dnevne osvetljenosti stanovanjskega stavbnega fonda v Sloveniji po drugi svetovni vojni
Jan Kalar 22. 05. 2020 ob 14:00 preko spleta Eksperimentalne meritve toplotnega toka in določevanje toplotne prehodnosti toplotnega ovoja stavbe
Andraž Zalar 22. 05. 2020 ob 13:00 preko spleta Preiskave akustičnih lastnosti protihrupnih ograj
Žiga Plevel 21. 05. 2020 ob 10:00 preko spleta Projektiranje armirano-betonske AB diafragme za zaščito gradbene jame ob upoštevanju potresne obtežbe
Tamara Šoronda 21. 05. 2020 ob 09:00 preko spleta Projektiranje tipičnih armiranobetonskih nosilnih elementov več etažne poslovne stavbe
Leja Špiler 14. 05. 2020 ob 10:30 preko spleta Opazovanje obsega ledu na Grenlandiji z daljinskim zaznavanjem
Matic Klančišar 11. 05. 2020 ob 12:30 preko spleta Obdelava kinematičnih terestričnih meritev s Kalmanovim filtrom
Klara Kovač 07. 05. 2020 ob 11:00 preko spleta Projektiranje mestnih prometnih površin za hendikepirane udeležence prometa
Anja Dolšak 07. 05. 2020 ob 10:00 preko spleta Presoja vidikov energijske prenove v smeri zdrave in okolju prijazne gradnje na primeru večstanovanjske stavbe
Matic Planinšek 29. 04. 2020 ob 10:30 preko spleta Geodetski monitoring pomikov kontrolnih točk na pregradi zadrževalnika Vogršček
Bojan Fajdiga 23. 04. 2020 ob 09:00 preko spleta Načrtovanje časovnega poteka obnove poslovne stavbe
Ajla Begulić 16. 04. 2020 ob 12:00 preko spleta Analiza konstrukcijskih sklopov toplotnega ovoja večstanovanjske stavbe v Vižmarjih
Rok Fabjan 09. 04. 2020 ob 10:00 preko spleta Analiza stroškov in koristi pridobivanja agregata iz naravnih in sekundarnih virov
Martina Rakuša 01. 04. 2020 ob 13:00 preko spleta Razvoj metode povezovanja grafičnih in opisnih podatkov o zemljiščih za vzpostavitev večnamenskega katastra
Ratko Švraka 20. 03. 2020 ob 11:00 . Spremembe predpisov za projektiranje mostov in njihov vpliv na lastnosti tipičnega armiranobetonskega nadvoza
Ana Lončarić 19. 03. 2020 ob 17:00 . Izdelava realistične upodobitve gradu Mokrice in okolice
Barbara Virant 13. 03. 2020 ob 11:00 Svečana dvorana Vpliv stopnje prezračevanja na koncentracijo radona v notranjem okolju
Rok Jelenovič 27. 02. 2020 ob 12:00 Svečana dvorana Analiza kakovosti zakoličevanja z uporabo GNSS
Robi Dolenc 27. 02. 2020 ob 12:00 Svečana dvorana Vzpostavitev nivelmanske mreže za spremljanje pomikov pri izgradnji objekta Šumi
Sanes Mehić 20. 02. 2020 ob 09:00 Svečana dvorana Načrtovanje sodobnih konstrukcijskih sklopov iz pretežno naravnih materialov v pogledu prehoda toplote in vlage
Vid Pristavec 20. 02. 2020 ob 09:00 Svečana dvorana Spremljanje vlažnosti v kompozitih z mineralnim vezivom
Polona Jeretina 19. 02. 2020 ob 13:00 Svečana dvorana Obnova toplotnega ovoja enostanovanjske hiše na Izlakah
Jaka Cerar 19. 02. 2020 ob 13:00 Svečana dvorana Skupno podatkovno okolje za načrtovanje v gradbeništvu
Nives Šelekar 19. 02. 2020 ob 09:30 Svečana dvorana Vpliv stopnje prezračevanja na kakovost notranjega zraka v izobraževalnih ustanovah in pisarnah
Gašper Šmid 19. 02. 2020 ob 09:30 Svečana dvorana Analiza karakterističnih nosilnih elementov stavbe za zdravstveno oskrbo v različnih projektnih stanjih
Blaž Jeraj 18. 02. 2020 ob 10:00 Svečana dvorana Eksperimentalna analiza vplivov soli na učinkovitost izboljšanja morskih glin z apnom za gradnjo nasipov
Blaž Hribar 18. 02. 2020 ob 10:00 Svečana dvorana Vpliv zasnove transparentnega stavbnega ovoja na energijsko bilanco stavbe ter kvaliteto notranjega toplotnega in svetlobnega okolja
Tim Mikuletič 18. 02. 2020 ob 10:00 Svečana dvorana Filtracijske lastnosti morskega mulja z in brez kemijskih dodatkov
Aleksander Brenko 30. 01. 2020 ob 10:00 Svečana dvorana Primerjalna analiza vpliva posameznih meril na višino nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v mestnih občinah v Sloveniji
Andraž Kete 28. 01. 2020 ob 10:00 H-10 Račun vala zaradi morebitne porušitve jezu Melje in dela nasipa na dovodnem kanalu hidroelektrarne Zlatoličje
Eva Jazbec 28. 01. 2020 ob 10:00 H-10 Prenos zasebnih vodovodnih sistemov v javno upravljanje
Žiga Ščukovt 28. 01. 2020 ob 10:00 H-10 Povezava sušnih kazalnikov z meritvami vodne bilance v tleh
Lara Humar 20. 12. 2019 ob 10:15 Svečana dvorana Računske metode za določitev nosilnosti tlačno obremenjenih pilotov
Mitja Vavtar 20. 12. 2019 ob 09:30 Svečana dvorana Kritična analiza predlogov celostne prometne strategije Sevnice
Amar Ajdinović 17. 12. 2019 ob 11:00 Svečana dvorana Analiza razmerij med najemninami in prodajnimi cenami stanovanj v Mestni občini Ljubljana
Valentin Hegediš 17. 12. 2019 ob 10:15 Svečana dvorana Izdelava in analiza časovne vrste satelitskih posnetkov različnih virov
Nejc Povšič 11. 12. 2019 ob 08:30 Svečana dvorana Projektiranje prednapetega mostu na lokalni cesti, izdelanega iz betonov visoke trdnosti
Matevž Vertot 22. 11. 2019 ob 11:00 Svečana dvorana Mehanizem kontrole dostopa na avtocestnih priključkih in preveritev z mikrosimulacijskim modelom za izbran primer
Rok Igličar 22. 11. 2019 ob 11:00 Svečana dvorana Nadgradnja na B strani železniške postaje Postojna
Andraž Blaznik 21. 11. 2019 ob 09:00 Svečana dvorana Geodetski monitoring v kraški jami Ulica pečina
Katarina Černe 28. 10. 2019 ob 14:30 Svečana dvorana Difuzija vodne pare skozi zunanjo steno s toplotno izolacijo na notranji strani
Maksi Podobnik 25. 10. 2019 ob 13:00 Svečana dvorana Obnašanje lameliranega konstrukcijskega stekla pri povišanih temperaturah
Leon Mačak 25. 10. 2019 ob 13:00 Svečana dvorana Vpliv notranje nege na tlačno trdnost betona visoke trdnosti
Stevan Gajić 23. 10. 2019 ob 08:30 H-10 Analiza delovanja CČN Domžale-Kamnik s pomočjo programskega orodja Aqua Designer
Tadej Dolenc 23. 10. 2019 ob 08:30 H-10 Vpliv posodobitve kanalizacijskega sistema in čistilne naprave Škofja Loka na kakovost izpusta v času padavin
Nejc Novak 22. 10. 2019 ob 08:30 P-III/3 Analiza točnosti fotogrametričnih izdelkov iz fotografij z daljinsko vodenega letalnika
Rok Jesenšek 22. 10. 2019 ob 08:30 P-III/3 Kontrola koordinat in prikaza ARSO vzorčevalnikov za padavine
Jošt Rakovec 22. 10. 2019 ob 14:15 Svečana dvorana Izmera geodetskih mikromrež Plaz in Vrtine za ugotavljanje premikov odlagališča Boršt Rudnika Žirovski vrh
Blaž Mikl 22. 10. 2019 ob 14:15 Svečana dvorana Analiza urbanega odtisa
Dean Melihen 30. 09. 2019 ob 12:00 H-10 Lastnosti mlekarskih odpadnih voda za pridobivanje bioplina
Nejc Tancek 30. 09. 2019 ob 09:00 P-IV/3 Analiza vplivov na opazovanja GNSS
Miha Vičar 30. 09. 2019 ob 09:00 P-IV/3 Določitev primernih območij za postavitev sončnih elektrarn v Sloveniji
Klemen Penca 26. 09. 2019 ob 10:00 Svečana dvorana vpliv parametrov na ceno parametriziranih standardnih postavk za gradbeno obrtniška dela
Katja Kovačič 26. 09. 2019 ob 12:00 Svečana dvorana Pregled evropskih finančnih instrumentov za namen prostorskega razvoja
Luka Naumovski 26. 09. 2019 ob 10:00 Svečana dvorana Vlažnost v času gradnje večetažnih lesenih konstrukcij z uporabo križno lepljenih plošč
Luka Končan 26. 09. 2019 ob 10:00 Svečana dvorana Vpliv gradnje cevovodov pod prometno infrastrukturo na promet in okolje
Nina Vidic 25. 09. 2019 ob 08:15 Svečana dvorana Analiza oblikovanja in razumevanja tematskih kartografskih znakov na slovenskih, poljskih in španskih turističnih kartah
Valentina Lesjak 19. 09. 2019 ob 10:00 Svečana dvorana Določitev vpliva nekontaktne fasadne ozelenitve na toplotni odziv stavbe s pomočjo eksperimentalnih meritev
Urša Mrhar 19. 09. 2019 ob 10:00 Svečana dvorana Analiza in predlog prenove obstoječe stavbe s stališča potresne odpornosti in energijske učinkovitosti
Doron Hekič 19. 09. 2019 ob 08:30 Svečana dvorana Eksperimentalna analiza koeficienta sunka pri prometni obremenitvi
Rok Morgan 19. 09. 2019 ob 08:30 Svečana dvorana Pregled požarov v Sloveniji v obdobju od 2005 do 2018
Doron Hekič 19. 09. 2019 ob 08:30 Svečana dvorana Eksperimentalna analiza koeficienta sunka pri prometni obremenitvi
Polona Hrovat 19. 09. 2019 ob 09:00 P-I/1 Objektna klasifikacija s programom QGIS
Jernej Vipavec 19. 09. 2019 ob 09:00 P-I/1 Določitev prostornine vrtače v vasi Tribuče
Neža Gošte 19. 09. 2019 ob 12:00 Svečana dvorana Vpliv vira dolomitnega agregata na lastnosti samozgoščevalnega betona
Gjorgjija Pandev 19. 09. 2019 ob 12:00 Svečana dvorana Potencial uporabe koruznega stržena kot toplotno izolacijskega materiala
Miha Remec 19. 09. 2019 ob 12:00 Svečana dvorana Analiza nosilnosti stavbe Stare tehnike
Aljaž Frank 19. 09. 2019 ob 14:00 Svečana dvorana Primerjava natezne trdnosti in sprijemnosti z betonom med jekleno in bazaltno armaturo
Jernej Koretič 19. 09. 2019 ob 14:00 Svečana dvorana Analiza pogodbenega terminskega plana, njegova korekcija in prikaz dejanskega poteka izvedbe
Matjaž Kravanja 19. 09. 2019 ob 14:00 Svečana dvorana Celovita prenova večstanovanjske stavbe v Tolminu
Iris Vračar 19. 09. 2019 ob 09:00 P-I/1 Preizkus instrumenta Leica Nova MS50 po standardiziranemu postopku ISO 17123-5
Jani Partikov 19. 09. 2019 ob 16:00 Svečana dvorana Primerjava metod za dimenzioniranje tlačno in upogibno obremenjenih jeklenih elementov
Denis Pirnat 19. 09. 2019 ob 16:00 Svečana dvorana Prenova ovoja enodružinske hiše v Podgorju pri Slovenj Gradcu
Luka Braz 19. 09. 2019 ob 16:00 Svečana dvorana Toplotna izolacija iz netkanega odpadnega tekstila
Nina Brgant 19. 09. 2019 ob 18:00 Svečana dvorana Tehnologija gradnje proizvodno-skladiščnega objekta v Novem mestu
Tilen Kuzman 19. 09. 2019 ob 18:00 Svečana dvorana izvedba protipoplavnih ukrepov v savinjski dolini
Samo Podpečan 19. 09. 2019 ob 10:30 P-I/1 Test sistema IMU v instrumentu Javad Triumph-LSA
Maruša Pucelj 19. 09. 2019 ob 10:30 P-I/1 Vzpostavitev geodetske mreže na Ljubljanskem gradu
Jernej Jensterle 19. 09. 2019 ob 18:00 Svečana dvorana Redčenje slanice z razsoljevalnih naprav z očiščeno vodo s komunalnih čistilnih naprav
Maša Arnež 17. 09. 2019 ob 08:30 Svečana dvorana Oblikovanje spletnih kart na osnovi podatkovne baze Planinske Zveze Slovenije
Špela Bratina 17. 09. 2019 ob 08:30 Svečana dvorana Obdelava in interpretacija gravimetričnih meritev nad kraško jamo: primer Županove jame
Klemen Lovenjak 17. 09. 2019 ob 11:00 Svečana dvorana Uporabnost fotogrametričnega enoslikovnega postopka na primeru zajema podatkov o cestah
Dominik Mlakar 17. 09. 2019 ob 11:00 Svečana dvorana Zgodovina in razvoj geodetske merske tehnike
Matej Lahne 17. 09. 2019 ob 09:00 H-10 Primerjava popisnih količin večstanovanjske stavbe s pomočjo informacijskega modela
Urban Repič 17. 09. 2019 ob 09:00 H-10 Meritve temperatur v betonih z uporabo optičnih kablov
Tajda Božič 17. 09. 2019 ob 09:00 P-II/2 Učinkovitost parcialnih energijskih ukrepov prenove starejše meščanske stavbe in njihovi vplivi na notranje okolje
Gregor Klobčar 17. 09. 2019 ob 09:00 P-II/2 Prometna analiza območja Novi trg v Kamniku
Lea Tori 17. 09. 2019 ob 09:00 P-II/2 Analiza cestnega odseka R1 - 215/1162 Slovenska vas - Puščava
Klemen Lovenjak 17. 09. 2019 ob 09:45 Svečana dvorana Uporabnost fotogrametričnega enoslikovnega postopka na primeru zajema podatkov o cestah
Dominik Mlakar 17. 09. 2019 ob 09:45 Svečana dvorana Zgodovina in razvoj geodetske merske tehnike
Katja Arh 17. 09. 2019 ob 12:00 P-II/2 Dimenzioniranje sestavljenih lesenih stebrov
Veronika Pučnik 17. 09. 2019 ob 12:00 P-II/2 Posebnosti projektiranja konstrukcijskih elementov iz nerjavnih jekel
Tara Subotić 17. 09. 2019 ob 12:00 P-II/2 Strokovne podlage za izvajanje zemljiške politike v občini Sežana
Zala Ferlic 17. 09. 2019 ob 11:00 P-I/1 Analiza uporabnosti nizkocenovnih sprejemnikov GNSS v navigaciji
Filip Viler 17. 09. 2019 ob 11:00 P-I/1 Vpliv ločljivosti fotografij z letalnika na položajno točnost oblaka točk in ortofota
Sara Joveska 17. 09. 2019 ob 12:00 P-I/1 Uporabnost in ustreznost kartografskih prikazov spletnih kartografskih strežnikov
Jan Mustavar 17. 09. 2019 ob 12:00 P-I/1 Primerjava obdelave opazovanj GNSS v različnih programskih paketih
Primož Skledar 17. 09. 2019 ob 12:00 P-I/1 Analiza uporabnosti odprtokodnega programa Sentinel Application Platform za obdelavo satelitskih posnetkov
Matej Kosi 17. 09. 2019 ob 13:30 P-I/1 Arhiviranje listov temeljnega topografskega načrta (TTN)
Demi Mohorčič 17. 09. 2019 ob 13:30 P-I/1 Vzpostavitev koordinatne osnove za izmero Županove jame
Kaja Kolednik 12. 09. 2019 ob 10:00 Svečana dvorana Analiza vplivov okoljsko občutljivih trajnih travinj na komasacije kmetijskih zemljišč
Marko Novak 12. 09. 2019 ob 10:00 Svečana dvorana GIS-orodja v podporo odločanju pri izvajanju komasacij
Marko Novak 12. 09. 2019 ob 10:00 Svečana dvorana GIS-orodja v podporo odločanju pri izvajanju komasacij
Alen Šraj 12. 09. 2019 ob 10:00 Svečana dvorana Študija možnosti uporabe koncepta GeoBIM v Sloveniji
Eva Filipčič 12. 09. 2019 ob 09:30 Sejna soba Analiza strižne nosilnosti sodobne zidovine ob upoštevanju predlaganih sprememb za Evrokod 6
Lucija Konda 12. 09. 2019 ob 10:00 P-II/2 Prenos in obdelava radarske slike padavin za Slovenijo
Lucija Stanić 12. 09. 2019 ob 10:00 P-II/2 Izmera geodetske mreže Vrtine-2 odlagališča Boršt Rudnika Žirovski Vrh
Rok Vodopivec 12. 09. 2019 ob 10:00 P-II/2 Analiza razlik med prodajnimi cenami in posplošenimi tržnimi vrednostmi v Mestni občini Nova Gorica
Katarina Lavtar 11. 09. 2019 ob 09:00 H-10 Vrednotenje ustreznosti enovitih hidroloških modelov za primer porečja Save
Maja Matič 11. 09. 2019 ob 09:00 H-10 Primerjava dveh metod za analizo slik za določitev zrnavosti grobih agregatov in sedimentov
Maja Jelen 11. 09. 2019 ob 12:00 H-10 Hidrološka analiza kraških izvirov v Sloveniji
Klemen Zimic 11. 09. 2019 ob 12:00 H-10 Analiza dinamike premeščanja plavin na odseku akumulacije HE Doblar
Blaž Lipuš 11. 09. 2019 ob 10:15 Svečana dvorana Analiza časovnih vrst satelitskih posnetkov Sentinel-2 na vektorskih podatkih
Tadeja Vok 11. 09. 2019 ob 10:15 Svečana dvorana Določanje vidnosti satelitov na obzorju z dvovrstičnimi elementi NORAD
David Klepej 11. 09. 2019 ob 11:30 Svečana dvorana Ukrepi za spodbujanje trajnostne, pametne in aktivne osebne mobilnosti
Luka Gradišar 11. 09. 2019 ob 13:00 Svečana dvorana Priložnosti generativnega pristopa k načrtovanju stavb
Andrej Veškovo 11. 09. 2019 ob 13:00 Svečana dvorana Potresna analiza in projektiranje izbranih konstrukcijskih elementov armiranobetonske stavbe s povezanimi stenami
Agata Pivk 10. 09. 2019 ob 11:00 H-10 Strižne obremenitve poplavnih območij ob Selški Sori pri visokovodnih dogodkih
Ivo Ušaj 10. 09. 2019 ob 11:00 H-10 Vpliv valov zaradi plovbe na obremenitve in stabilnost brežin
Tomaž Gnidovec 10. 09. 2019 ob 09:00 Svečana dvorana Določitev obsega ledenikov iz kart 2. in 3. avstrijske vojaške izmere
Urška Ošep 10. 09. 2019 ob 10:00 Svečana dvorana Prometna ureditev Ljubnega ob Savinji po načelu skupnega prometnega prostora
Martin Boncelj 06. 09. 2019 ob 09:00 Svečana dvorana Analiza integracij 5D BIM: primer Osnovne šole Litija
Antonio Janevski 06. 09. 2019 ob 09:00 Svečana dvorana Potresni odziv armiranobetonskih mostov s pomanjkljivo prečno armaturo stebrov
Katja Malc 03. 09. 2019 ob 09:00 Svečana dvorana Vzpostavitev mreže točk za preizkus instrumentov RTK-GNSS na višji nadmorski višini
Barbara Kralj 29. 08. 2019 ob 08:30 Svečana dvorana Vpliv požara v načrtovanem jeklenem prizidku na nosilnost obstoječega armiranobetonskega objekta
Matjaž Zupan 29. 08. 2019 ob 08:30 Svečana dvorana Optimizacija morfologije stavbe in soseske glede na osončenost stavbnega ovoja
Valentina Ambrožič 28. 08. 2019 ob 09:00 Svečana dvorana Analiza kakovosti podatkov in produktov v državnem omrežju GNSS SIGNAL
Lenart Hostnik 22. 08. 2019 ob 09:00 Svečana dvorana Variante priključka lokalne ceste v Črnem Potoku na državno cesto v občini Šmartno pri Litiji
Maruša Strmec 22. 08. 2019 ob 09:00 Svečana dvorana Nova prometna ureditev Črnomlja
Andraž Dimc 20. 08. 2019 ob 09:00 Svečana dvorana Umestitev Antonijevega rova v Idriji v državni koordinatni sistem
Matic Godnič 20. 08. 2019 ob 09:00 Svečana dvorana Določitev primernih območij za postavitev vetrnih elektrarn v Sloveniji
Gorazd Prašnikar 16. 07. 2019 ob 09:00 Svečana dvorana geodetski monitoring cerkve svetega Benedikta v Kančevcih
Uroš Sojer 16. 07. 2019 ob 09:00 Svečana dvorana Določitev spremembe geometrije deformabilne cevi iz oblaka točk terestričnega laserskega skeniranja
Urban Kastelic 09. 07. 2019 ob 09:00 Svečana dvorana Analiza jeklenega paličnega nosilca z razponom 40 metrov
Neža Čepon 08. 07. 2019 ob 11:00 H-10 Strižne obremenite poplavnih območij pri visokovodnih dogodkih
Matic Šušteršič 04. 07. 2019 ob 09:00 Svečana dvorana Dimenzioniranje nosilne konstrukcije prednapetega betonskega mostu čez reko Sotlo
Gregor Udovč 04. 07. 2019 ob 09:00 Svečana dvorana Statična in požarna analiza proizvodno-poslovnega objekta v Slovenj Gradcu
Jani Cerar 20. 06. 2019 ob 10:00 P-III/3 Izdelava proizvodnega modela gradnje na osnovi IFC modela zgradbe
David Bišić 19. 06. 2019 ob 08:30 P-III/4 Izmera trase kolesarske steze na otoku Rabu in njen prikaz na turistični karti
Jan Kokalj 19. 06. 2019 ob 08:30 P-III/4 Vzpostavitev geodetske mreže in izmera višine slapa Peričnik
Metka Mesojedec 19. 06. 2019 ob 08:30 P-III/4 Ocena upadanja delovne mobilnosti z razdaljo na ravni občin in statističnih regij po Newton-Raphsonovi metodi
Staš Brzin 19. 06. 2019 ob 09:00 P-III/3 Projektiranje izletnih con med kraki avtocestnih priključkov z uporabo informacijskega modela
Urban Kavka 19. 06. 2019 ob 09:00 P-III/3 Povezava med svetlobnim in toplotnim udobjem na primeru generičnega poslovnega prostora
Rok Krevs 19. 06. 2019 ob 09:00 P-III/3 Uporaba IKT orodij za pripravo dokumentacije LEED
Klemen Kastelic 19. 06. 2019 ob 11:00 P-III/4 Izmera mestne nivelmanske mreže Piran
Tomislav Trepal 19. 06. 2019 ob 11:00 P-III/4 Izmera položajne in višinske mreže pri Osnovni šoli Polhov Gradec
Marko Ograjenšek 12. 06. 2019 ob 09:00 P-III/4 Zagotavljanje interoperabilnosti v železniškem prometu
Dušan Rajlić 12. 06. 2019 ob 09:00 P-III/4 Primerjava poteka projektiranja izbranega odseka ceste v programih Plateia, Civil 3D in ProVI
Jernej Vozelj 12. 06. 2019 ob 09:00 P-III/4 Mobilnost kot storitev
Jernej Vozelj 12. 06. 2019 ob 09:00 P-III/4 Mobilnost kot storitev
Tim Primožič 31. 05. 2019 ob 09:00 Svečana dvorana Ocenjevanje trajnosti na primeru projektne dokumentacije doma za starejše
Luka Trček 31. 05. 2019 ob 11:30 Svečana dvorana Razvoj metode za analizo prepustnosti delovnih zapor na avtocestnem omrežju
Matic Zgonc 31. 05. 2019 ob 11:30 Svečana dvorana Analiza izvajanja zimske službe na avtocestnih počivališčih
Viktorija Stojcheska 30. 05. 2019 ob 10:00 Svečana dvorana Določanje višine oblakov iz enega satelitskega posnetka
Uroš Šeme 30. 05. 2019 ob 12:00 Svečana dvorana Določitev položajev cerkvenih zvonikov v D96/TM na območju JZ dela Ljubljane
Tamara Žnidaršič 30. 05. 2019 ob 12:00 Svečana dvorana Določanje meje zaznavanja sprememb parametrov ravnine pri skeniranju s TLS
David Cirman 23. 05. 2019 ob 08:15 Svečana dvorana Projektiranje večstanovanjske armiranobetonske stavbe v Izoli
Samo Peterka 22. 05. 2019 ob 10:00 Svečana dvorana Avtomatizacija izrisa prostorskih interakcij v ArcGIS
Jovana Grubač 25. 04. 2019 ob 12:30 H-10 Čiščenje odpadnih voda v manjšem poslovnem objektu s pomočjo tehnologije MBR
Nejc Mandelj 25. 04. 2019 ob 12:30 H-10 Idejna zasnova vodooskrbnega sistema za naselje Tihaboj
Andraž Dežman 24. 04. 2019 ob 08:15 Svečana dvorana Projektiranje večetažne armiranobetonske stavbe v Ljubljani
Katja Ogris 24. 04. 2019 ob 08:15 Svečana dvorana Potencial uporabe navidezne resničnosti za izboljšanje komunikacije v gradbenih projektih
Mitja Gregorčič 24. 04. 2019 ob 08:15 Svečana dvorana Računalniški pripomoček za določanje upogibnega momenta po TDR v osno obremenjenih AB elementih
Luka Jurko 24. 04. 2019 ob 08:15 Svečana dvorana Vpliv ozelenjenih konstrukcijskih sklopov in vlažnosti substrata na toplotni odziv stavbe
Aljaž Škrabar 23. 04. 2019 ob 13:30 Svečana dvorana Analiza kakovosti zemljiškokatastrskega prikaza na mejah katastrskih občin
Alja Puš 28. 03. 2019 ob 08:30 Svečana dvorana Dimenzioniranje letaliških ploščadi in projektiranje betonov visokih zgodnjih trdnosti
Aljoša Umek 28. 03. 2019 ob 08:30 Svečana dvorana Vrednotenje okoljskega vpliva enodružinske stavbe
Rok Krek 26. 03. 2019 ob 15:00 Svečana dvorana Analiza in dimenzioniranje armiranobetonske nosilne konstrukcije več-stanovanjske zgradbe
Gašper Maček 26. 03. 2019 ob 15:00 Svečana dvorana Neporušne metode merjenja lastnosti cementnih kompozitov
Tanja Elsner 21. 03. 2019 ob 10:00 Svečana dvorana Predlog ukrepov za reaktivacijo industrijskih degradiranih območij na primeru Zasavske statistične regije
Klemen Oset 21. 03. 2019 ob 10:00 Svečana dvorana Kartiranje prometnih nesreč iz fotografij z daljinsko vodenega zrakoplova
Marko Zaviršek 19. 03. 2019 ob 10:00 Svečana dvorana Ocena višinske točnosti DMR iz posnetkov iz letalnika
Romina Korenika 19. 03. 2019 ob 10:00 H-40 Simulacija izpustov slanice z razsoljevalne naprave z modelom Cormix
Gašper Antolin 28. 02. 2019 ob 09:00 Svečana dvorana Analiza geometrije doskočišč smučarskih skakalnic in fotogrametrično pridobivanje podatkov o letu skakalca
Tomaž Fekonja 22. 02. 2019 ob 10:00 Svečana dvorana Reševanje zemljiških sporov s primeri iz prakse
Jan Cunja 29. 01. 2019 ob 09:00 H-28 Časovna in prostorska analiza največjih hidroloških suš v Sloveniji
Kaja Cipot 24. 01. 2019 ob 09:00 Svečana dvorana Analiza izbranega krožnega križišča v Murski Soboti in predlog za izboljšanje stanja
Tadeja Intihar 24. 01. 2019 ob 09:00 Svečana dvorana Ocena arhitekturnih rešitev stavb Savina Severja z gledišča dnevnega osvetljevanja
Mateja Uršič 24. 01. 2019 ob 09:00 Svečana dvorana Vpliv strešnih oken na energijsko bilanco in dnevno osvetljevanje mansardnega stanovanja na treh različnih lokacijah
Sandi Kaltak 20. 12. 2018 ob 12:15 H-40 Matematično modeliranje drobirskih tokov in oblikovanja hudourniških vršajev
Caterina Leonardi 20. 12. 2018 ob 12:15 H-40 Vpliv sončnega sevanja na odmiranje Escherichie coli v morskem okolju
Maša Vöröš 17. 12. 2018 ob 11:00 Svečana dvorana Povečanje varnosti na površinah za pešce
Neven Verdnik 14. 12. 2018 ob 13:00 H-10 Ureditev suhega zadrževalnika ob reki Muri na območju Gaberja v občini Lendava
Maja Jordan 30. 11. 2018 ob 10:00 Svečana dvorana Analiza vplivov na gradnjo stanovanj po lokalnih skupnostih v Republiki Sloveniji v obdobju 2007–2016
Žiga Domadenik 23. 11. 2018 ob 08:45 Svečana dvorana Projektiranje delno prefabriciranih armiranobetonskih stropnih plošč s polnili
Dominik Klemenčič 23. 11. 2018 ob 08:45 Svečana dvorana Projektiranje mostu z nosilnim sistemom nateznega traku preko Savinje pri Mozirju
Jure Mlinar 22. 11. 2018 ob 15:30 Svečana dvorana Energijska analiza občinske stavbe kulturno zaščitene dediščine v Cerknici
Demian Salom 22. 11. 2018 ob 15:30 Svečana dvorana Vpliv mirovanja nasipnih plasti na dinamične merilne vrednosti
Gregor Kotar 22. 11. 2018 ob 15:30 Svečana dvorana Asfaltne baze in asfaltne zmesi v Sloveniji
Petra Franko 22. 11. 2018 ob 10:00 Svečana dvorana Izmere projektnih količin s pomočjo modela BIM in analiza na izvedenih večstanovanjskih blokih
Peter Kürbus 22. 11. 2018 ob 10:00 Svečana dvorana Sistemizacija in parametrizacija standardiziranih postavk za področje hidroizolacijskih sistemov
Lucijana Radošević 22. 11. 2018 ob 10:00 Svečana dvorana Uporaba BIM za integralno zasnovo proizvodno - poslovnih objektov s primerom
Jana Gomboši 15. 11. 2018 ob 09:00 Svečana dvorana Vpliv zaostalih napetosti na obnašanje ojačanih ukrivljenih pločevin
Eva Primožič 26. 10. 2018 ob 08:30 Svečana dvorana Metode za določevanje urbanega toplotnega otoka
Marjeta Korošec 26. 10. 2018 ob 09:15 Svečana dvorana Gravimetrične meritve ob različnih vodostajih Cerkniškega jezera
Sabina Bastelj 26. 10. 2018 ob 11:00 Svečana dvorana Strokovne podlage za urejanje zemljiške politike v Mestni občini Celje
Sara Poglajen 26. 10. 2018 ob 09:00 P-IV/6 Analiza kakovosti notranjega okolja v izbrani vzgojno-varstveni ustanovi s predlogi izboljšav
Sara Poglajen 26. 10. 2018 ob 09:00 P-IV/6 Analiza kakovosti notranjega okolja v izbrani vzgojno-varstveni ustanovi s predlogi izboljšav
Tina Robida 23. 10. 2018 ob 12:00 H-17 Vpliv starosti in načina hranjenja vzorca na njegovo motnost
Filip Andolšek 18. 10. 2018 ob 14:00 P-III/2 Seizmični stresni test stavbe Fakultete za gradbeništvo in geodezijo
Urban Kralj 18. 10. 2018 ob 14:00 P-III/2 Nastanek in širjenje razpok pri natezno obremenjenem armiranobetonskem elementu
Alja Planinc 28. 09. 2018 ob 10:30 Svečana dvorana Primerjava postopkov priprave prostorskih aktov v zakonodaji sprejeti po osamosvojitvi Slovenije
Mario Farič 26. 09. 2018 ob 13:00 P-III/2 Prometno tehnična in prometno varnostna analiza odseka regionalne ceste R1 232/1315 s predlogi za izboljšanje
Žiga Roškar 25. 09. 2018 ob 08:30 Svečana dvorana Analiza prostorninskih in ravninskih tarč za združevanje aero in terestričnih oblakov točk
Ana Čampa 24. 09. 2018 ob 14:00 Svečana dvorana Možnosti parcelnega preurejanja zemljišč v okviru katastrskih postopkov
Gorazd Furlanič 24. 09. 2018 ob 14:00 Svečana dvorana Prostorske analize za preučevanje nepremičninskega trga
Sabina Magyar 24. 09. 2018 ob 12:00 Svečana dvorana Optimizacija rabe energije enodružinske hiše z upoštevanjem globalnega segrevanja
Aljaž Petrič 24. 09. 2018 ob 12:00 Svečana dvorana Celostna energijska sanacija stavbe Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina
Katarina Čirič 24. 09. 2018 ob 10:30 Svečana dvorana Analiza in določitev izhodišč za organizacijo vrtičkarske dejavnosti v Mestni občini Kranj
Jasna Munda 24. 09. 2018 ob 10:30 Svečana dvorana Priprava prostorskih podatkov, primernih za simulacijo širjenja požarov na prostem
Urban Kristan 24. 09. 2018 ob 11:00 H-10 Modeliranje večnamenskega vtoka iz stranskega kanala za Enajstmlinski potok
Miha Tallarini 24. 09. 2018 ob 11:00 H-10 Ocenjevanje tehničnega stanja cevovodov v vodovodnem sistemu
Domen Logar 21. 09. 2018 ob 10:00 Svečana dvorana Predlog rekonstrukcije dvopasovnega krožišča s kapacitetno in prometno-varnostno analizo
Tilen Lovše 21. 09. 2018 ob 10:00 Svečana dvorana Analiza uporabe sheme IFC za izmenjavo informacijskih modelov zgradb pri pristopu Open BIM
Špela Kne 20. 09. 2018 ob 09:00 H-10 Izvedba vodovoda in odvodnje v naselju Stočje v Kropi
David Krznar 20. 09. 2018 ob 09:00 H-10 Analiza poplavnih dogodkov v Sloveniji 2005-2017
Ana Marija Ločan 20. 09. 2018 ob 09:00 H-10 Hidravlične razmere na prečni zgradbi na Dreti
Matic Možina 20. 09. 2018 ob 08:00 Svečana dvorana Analiza bioklimatskih danosti izbranih lokacij v Srednji Evropi ter njihov vpliv na načrtovanje energijsko učinkovitih stavb
Anja Opara 20. 09. 2018 ob 08:00 Svečana dvorana Bazaltna armatura za ojačenje betonskih konstrukcij
Husein Silić 20. 09. 2018 ob 08:00 Svečana dvorana Primerjava lastnosti samozgoščevalnih betonov iz dolomitnega in apnenčastega agregata
Filipo Damjanov 20. 09. 2018 ob 10:00 Svečana dvorana Pritrjevanje jeklenih konstrukcij na AB podlago z naknadno vgrajenimi sidri
Tilen Erjavec 20. 09. 2018 ob 10:00 Svečana dvorana Potresna analiza armiranobetonskega okvira s polnili in vpliv opečnih polnil na prečno armaturo
Simon Krnc 20. 09. 2018 ob 10:00 Svečana dvorana Projekt organizacije gradnje enodružinske hiše v Trnovem
Matej Mešl 20. 09. 2018 ob 11:00 H-10 Izračun površinskega odtoka z zgornjega dela porečja Dravinje
Gal Perhaj 20. 09. 2018 ob 11:00 H-10 Pomen selektorjev pri SBR reaktorjih
Matevž Strbad 20. 09. 2018 ob 11:00 H-10 Preučevanje površinskega odtoka s fizičnim hidrološkim modelom
Ana Jarc 20. 09. 2018 ob 13:00 H-10 Termovizijska analiza Kulturno prosvetnega doma Savlje – Kleče pred sanacijo
Gabrijel Jelinić 20. 09. 2018 ob 13:00 H-10 Račun vala vsled morebitne porušitve jezovne zgradbe načrtovane hidroelektrarne Mokrice
Nina Poglič 20. 09. 2018 ob 13:00 Svečana dvorana Statistična analiza padavin
Jernej Prevolnik 20. 09. 2018 ob 13:00 Svečana dvorana Analiza cestnega omrežja znotraj Nakupovalnega središča Rudnik
Špela Kne 20. 09. 2018 ob 09:00 H-10 Izvedba vodovoda in odvodnje v naselju Stočje v Kropi
Aljana Cvetko 20. 09. 2018 ob 08:30 P-III/2 Primerjava vsebine in oblike občinskih prostorskih aktov v zakonodaji sprejeti po osamosvojitvi Slovenije
Lucijan Troha 20. 09. 2018 ob 08:30 P-III/2 Analiza uporabnosti inercialnih navigacijskih sistemov v geodeziji
Žan Gregorc 20. 09. 2018 ob 10:00 P-III/2 Izmera mreže Plaz jalovišča Boršt rudnika Žirovski vrh
Lara Letnar 20. 09. 2018 ob 10:00 P-III/2 Sanacija geodetske mreže pregrade Drtijščica na Gradiškem jezeru
Barbara Dominović 19. 09. 2018 ob 10:00 H-10 komunalna ureditev rekracijske cone gramoznice pleterje
Jelko Gomboc 19. 09. 2018 ob 10:00 H-10 Idejna rešitev odvajanja in čiščenja odpadne vode naselij Fikšinci in Gerlinci
Sabina Koplan 19. 09. 2018 ob 10:00 H-10 Idejna rešitev odvajanja in čiščenja odpadne vode naselij v bližini vodnega vira Dobličica
Mateja Ribnikar 19. 09. 2018 ob 10:00 H-10 Uporaba modela Brook90 za ugotavljanje vodne bilance urbanih gozdov
Andreja Medved 18. 09. 2018 ob 08:30 Svečana dvorana Opazovanje suše s satelitskimi posnetki – uporabnost indeksov stanja vegetacije in standardiziranega padavinskega indeksa
Klemen Stropnik 18. 09. 2018 ob 08:30 Svečana dvorana Uporaba programa FME za sistematično spremljanje vegetacije s satelitskimi posnetki
Ajda Kafol Stojanović 18. 09. 2018 ob 09:45 Svečana dvorana Ocena kapacitete vodovodnega sistema kot strokovna podlaga v procesu prostorskega načrtovanja
Nick Bratina 18. 09. 2018 ob 08:00 P-III/2 Vpliv mejnega stanja uporabnosti na projektiranje jeklenih konstrukcij
Marko Guštin 18. 09. 2018 ob 08:00 P-III/2 Tehnologije priprave pitne vode z razsoljevanjem kot dopolnilni vodni vir za vodooskrbo na Obali
Neža Ema Komel 18. 09. 2018 ob 08:00 Sejna soba Pridobivanje podatkov o objektih soške fronte iz podatkov aerolaserskega skeniranja
David Zajec 18. 09. 2018 ob 08:00 P-III/2 Analiza zrnavosti pobočnih odkladnin s pomočjo analize slik
Tomaž Rodica 18. 09. 2018 ob 11:00 P-III/3 Upravljanje večstanovanjskih stavb v slovenskih obalnih občinah
Polona Zorinić 18. 09. 2018 ob 11:00 P-III/3 Določitev nadmorske višine navezovalne točke v Strunjanu
Urška Brišar 18. 09. 2018 ob 10:30 P-III/2 Vpliv različnih vrst cementa na lastnosti apneno-cementnih injekcijskih mešanic
Amel Emkić 18. 09. 2018 ob 10:30 P-III/2 Preiskave strižne nosilnosti zidovine iz sodobnih opečnih votlakov
Anamarija Plestenjak 18. 09. 2018 ob 09:00 H-10 Načrtovanje zadrževalnih sistemov na objektih za hranjenje nevarnih odpadkov s poudarkom na obvladovanju požarnih voda
Anja Pšeničnik 18. 09. 2018 ob 09:00 H-10 Rastlinska čistilna naprava za enodružinsko hišo
Jerneja Čehovin 18. 09. 2018 ob 13:00 P-III/2 Dimenzioniranje skalometov v obalnem inženirstvu
Marko Justin 18. 09. 2018 ob 13:00 P-III/2 Analiza prehoda toplote skozi konstrukcijske sklope na primeru vakuumsko izolacijskih panelov
Maša Rebernik 18. 09. 2018 ob 13:00 P-III/2 Okoljsko vrednotenje ravnih in poševnih streh
Ana Hekič 18. 09. 2018 ob 13:00 P-III/4 Razvoj obstojnih materialov za mozaike
Egzona Kabashi 18. 09. 2018 ob 13:00 P-III/4 Razvoj obstojnih materialov za mozaike
Žiga Poltrini 18. 09. 2018 ob 16:00 P-III/2 Ocena potresne odpornosti zidane stavbe z uporabo poenostavljene nelinearne analize
Jožica Škraba 18. 09. 2018 ob 16:00 P-III/2 Energijska prenova stavbe Plečnikove kulturne dediščine
Filip Gruden 18. 09. 2018 ob 16:00 P-III/2 Analize izračunanih energetskih izkaznic različnih stavb
Andreja Švab Lenarčič 14. 09. 2018 ob 12:00 Svečana dvorana
Leon Kogelnik 14. 09. 2018 ob 08:30 Svečana dvorana Različni vidiki izračuna vpliva troposfere na opazovanja GNSS
Natalija Novak 14. 09. 2018 ob 08:30 Svečana dvorana Primerjava višin določenih z mobilnim kartirnim sistemom in iz lidarskih podatkov
Ana Vendramin 14. 09. 2018 ob 08:30 Svečana dvorana Vpliv natančnosti koordinat oslonilnih točk na fotogrametrične izdelke
Patricija Barbo 13. 09. 2018 ob 09:30 Svečana dvorana Uporaba interaktivne metode fotogrametrične orientacije posnetkov na primeru Ledenika pod Skuto
Nina Kržan 13. 09. 2018 ob 09:30 Svečana dvorana Izračun in vizualizacija gibanja objekta po ortodromi in loksodromi
Matjaž Pukšič 13. 09. 2018 ob 09:30 Svečana dvorana Izdelava spletne turistične karte občine Trnovska vas
Tine Hren 13. 09. 2018 ob 11:00 Svečana dvorana Kontrola geometrije tirnic žerjavne proge na pregradi HE Zlatoličje
Žiga Maroh 13. 09. 2018 ob 11:00 Svečana dvorana Analiza kakovosti določitve položaja z uporabo eno-frekvenčnih opazovanj GNSS
Anja Šinkovec 13. 09. 2018 ob 11:00 Svečana dvorana Ocena vpliva megle na kakovost relativne določitve položaja z GNSS
Maruša Cestnik 13. 09. 2018 ob 12:30 Sejna soba Kako zelena so slovenska mesta
Lidija Dugon 13. 09. 2018 ob 12:30 Sejna soba TESTIRANJE SISTEMA AVTOMATSKEGA PREPOZNAVANJA TARČ (APT) NA REFLEKTIVNIH NALEPKAH
Pia Gornik 13. 09. 2018 ob 12:30 Sejna soba Klasifikacija pokrovnosti z uporabo več časovnih satelitskih posnetkov Sentinel-2
Blaž Kuhar 13. 09. 2018 ob 12:30 Sejna soba Opazovanje razvoje mest s časovno vrsto satelitskih posnetkov
Špela Žagar 13. 09. 2018 ob 16:00 Svečana dvorana Morfologija kot izhodišče za energijsko učinkovito gradnjo
Jernej Gortnar 13. 09. 2018 ob 16:00 Svečana dvorana Planiranje gradnje v okolju BIM
Samo Rajković 13. 09. 2018 ob 16:00 Svečana dvorana Določitev velikosti vpliva toplotnih mostov na ogrevanje tipične enodružinske hiše
Urška Bačar 11. 09. 2018 ob 08:00 Svečana dvorana Vpliv faktorja zazidanosti zemljišča na ceno enostanovanjske hiše
Dejan Bolarič 11. 09. 2018 ob 08:00 Svečana dvorana Dimenzioniranje cevnega ščita pri projektiranju predorov
Vasja Hodnik 11. 09. 2018 ob 09:00 H-28 Analiza hidravličnih razmer na suhem zadrževalniku Logatec
Nandino Koščak 11. 09. 2018 ob 11:00 Svečana dvorana Stroškovna in časovna analiza poteka rušenja poslovnega objekta
Polona Gortnar 11. 09. 2018 ob 08:30 Sejna soba Geodetska dela pri rekonstrukciji ceste
Veronika Grabrovec 11. 09. 2018 ob 08:30 Sejna soba Kontrola višinskih pomikov cerkve sv. Benedikta v Kančevcih
Anže Gracar 11. 09. 2018 ob 08:30 Sejna soba Vpliv pomičnega zaklopa na geometrično distorzijo fotografije
Darja Otrin 11. 09. 2018 ob 10:00 Sejna soba Primerjalna analiza prodaj nepremičnin v lokalnih skupnostih ob Mestni občini Ljubljana
Žan Pavlin 06. 09. 2018 ob 08:30 Svečana dvorana Vrednotenje funkcionalnih regij s pristopom mehke logike
David Merlin 06. 09. 2018 ob 09:15 Svečana dvorana Določevanje prostornin zemeljskih mas z uporabo inštrumenta Leica Nova MS50
Teja Mikelj 06. 09. 2018 ob 09:15 Svečana dvorana Izmera vodil freze na zaletišču Letalnice bratov Gorišek
Meta Uršič 06. 09. 2018 ob 09:15 Svečana dvorana Uporaba podatkov daljinskega zaznavanja za opazovanje onesnaženosti zraka
Andraž Vožič 06. 09. 2018 ob 08:00 Sejna soba Integriran model rabe tal in prometa Tranus
Mihael Blaž 02. 08. 2018 ob 10:00 Svečana dvorana Generacija prometa glede na dejavnost
Vesna Bertoncelj 19. 07. 2018 ob 11:00 H-10 Nizkofrekvenčna nihanja morske gladine v Sredozemskem morju
Tanja Jordan 11. 07. 2018 ob 09:00 Svečana dvorana Ergonomsko oblikovanje pisarniškega delovnega okolja
Vera Brezovar 10. 07. 2018 ob 08:30 P-IV/6 Sanacija sistema reflektivnih nalepk na kaštnih zidovih HE Moste
Miha Blatnik 10. 07. 2018 ob 09:00 Sejna soba Kontrola značilnih spojev jeklenih konstrukcij s programom Idea Statica
Luka Malerič 10. 07. 2018 ob 09:00 Sejna soba Energijska prenova ovoja stavbe v smeri zagotavljanja kakovostnega notranjega okolja in učinkovite rabe energije enodružinske hiše v Ljubljani
Rok Klančnik 10. 07. 2018 ob 10:30 Sejna soba Analiza in dimenzioniranje nosilnih elementov večstanovanjske stavbe A4 v soseski Gaj Preserje
Jure Zupančič 10. 07. 2018 ob 10:30 Sejna soba Različni prečni okvirji enoladijske hale
Nejc Kneževič 27. 06. 2018 ob 16:00 Svečana dvorana Analiza pogodbenih pogojev v gradbenih pogodbah pri javnih naročilih
Martin Kolar 27. 06. 2018 ob 16:00 Svečana dvorana Primerjava klasične gradnje infrastrukturnih vodov s tehnologijo gradnje mikropredorov
Alen Mangafić 26. 06. 2018 ob 09:00 Svečana dvorana uporaba večspektralnih posnetkov z daljinsko vodenega zrakoplova za analizo površja arheološkega parka
Alen Mangafić 26. 06. 2018 ob 09:00 Svečana dvorana Uporaba večspektralnih posnetkov z daljinsko vodenega zrakoplova za analizo površja arheološkega parka
Isak Alijagić 21. 06. 2018 ob 12:00 Svečana dvorana Učinkovitost dvojne fasade z vidika kakovosti notranjega okolja in rabe energije: primer SOP Krško
Gašper Rus 21. 06. 2018 ob 12:00 Svečana dvorana Potresna analiza obstoječe stavbe za izobraževanje s študijo utrditvenih ukrepov
Klemen Vidonja 21. 06. 2018 ob 12:00 Svečana dvorana Primerjava variant in idejna zasnova rekonstrukcije glavne ceste Postojna–Jelšane
Gašper Flajs 21. 06. 2018 ob 14:00 Svečana dvorana Matematična in fizikalna obravnava idealne vzletne krivulje smučarskega skakalca
Jernej Leban 21. 06. 2018 ob 14:00 Svečana dvorana Vpliv protikorozijske zaščite na sprijemnost med betonom in armaturo
Urša Bajec 20. 06. 2018 ob 08:45 Svečana dvorana Modeliranje funkcionalnih območij po pristopu dostopnosti
Urška Ivančič 20. 06. 2018 ob 08:45 Svečana dvorana Primerjanje kategoričnih in numeričnih rastrskih kart s programskim orodjem MCK
Špela Blatnik 20. 06. 2018 ob 08:45 Svečana dvorana
Špela Blatnik 20. 06. 2018 ob 08:45 Svečana dvorana Predlog ureditev za obiskovalce v Krajinskem parku Ljubljansko barje
Blaž Košorok 20. 06. 2018 ob 10:00 H-40 Analiza hidravličnih razmer v odprtem vodonosniku
Anže Srebovt 20. 06. 2018 ob 10:00 H-40 Idejna rešitev odvajanja in čiščenja odpadne vode naselij v južnem delu občine Pivka
Anita Anželak 01. 06. 2018 ob 08:30 Svečana dvorana Primerjava makete Triglava ob Bohinjskem jezeru z dejansko obliko gore
Maja Kozole 01. 06. 2018 ob 08:30 Svečana dvorana Izdelava in upodobitve modela gradu Brestanica
Deanira Polanec 01. 06. 2018 ob 08:30 Svečana dvorana Izboljšava položajne in geometrične kakovosti zemljiškokatastrskega prikaza v izbrani katastrski občini
Davor Grabar 31. 05. 2018 ob 08:00 Svečana dvorana Degradirana območja kot potencial za razvoj alternativnih kulturnih dejavnosti
Martina Kuščer 31. 05. 2018 ob 08:00 Svečana dvorana Predlog nove prometne povezave med Tolminom in naselji v njegovi okolici
Andraž Muhič 31. 05. 2018 ob 08:00 Svečana dvorana Analiza geometrije doskočišča letalnice bratov Gorišek
Matevž Ledinek 31. 05. 2018 ob 13:00 Svečana dvorana Načrtovanje fotogrametričnega snemanja z daljinsko vodenim zrakoplovnim sistemom
David Purić 31. 05. 2018 ob 13:00 Svečana dvorana Vzpostavitev oslonilnih točk za potrebe terestričnega laserskega skeniranja na Letalnici bratov Gorišek
Nika Gerbec 30. 05. 2018 ob 09:00 Svečana dvorana Integracija tehnologij fazno spremenljivih materialov v grajeno okolje z namenom doseganja kakovosti notranjega okolja in varčne rabe energije
Blaž Prosen 30. 05. 2018 ob 09:00 Svečana dvorana Optimizacija dimenzij in vrste slojev voziščne konstrukcije
Klemen Simončič 30. 05. 2018 ob 09:00 Svečana dvorana Gradnja armirano betonskih vodohranov po tehnologiji bele kadi
Jonatan Golja 28. 05. 2018 ob 13:00 Svečana dvorana Strokovne podlage za oblikovanje zemljiške politike v občinah Bovec, Kobarid in Tolmin
Gregor Zupančič 28. 05. 2018 ob 13:00 Svečana dvorana Armirane asfaltne voziščne konstrukcije
Sara Mikec 25. 05. 2018 ob 15:00 H-28 Prehodnost vodnih turbin tipa Kaplan za dolvodne ribje migracije
Jure Zevnik 25. 05. 2018 ob 15:00 H-28 Učinkovita metoda za avtomatsko vzpostavitev merilnih območij v vodovodnih omrežjih
Rok Razinger 25. 05. 2018 ob 09:00 Svečana dvorana Univerzalno načrtovanje turističnega objekta Glamping Ribno
Filip Franc 21. 05. 2018 ob 13:00 Svečana dvorana Projektiranje armiranobetonske konstrukcije večstanovanjske stavbe v Bitoli
Anja Štrus 21. 05. 2018 ob 13:00 Svečana dvorana Analiza požarne varnosti Osnovne šole Zagradec
Miha Tomažič 21. 05. 2018 ob 13:00 Svečana dvorana Statična analiza lesenega mostu preko reke Save v kraju Sava.
Matija Koželj 14. 05. 2018 ob 13:15 Svečana dvorana VIM.NET 2.0: Povečanje stopnje avtomatizacije obdelave podatkov izmere nivelmanskih mrež
Nejc Krašovec 14. 05. 2018 ob 13:15 Svečana dvorana Izravnava geodetskih opazovanj v geodetskem referenčnem sistemu
Domen Ovčar 14. 05. 2018 ob 13:15 Svečana dvorana Analiza funkcionalnih urbanih območij regionalnih središč Slovenije v obdobju 2000–2015
Viktorija Brković 08. 05. 2018 ob 09:00 Svečana dvorana Ureditve, nujne za potrebe turizma v zadrževalnikih hidroelektrarn na Savi
Anja Kitić 08. 05. 2018 ob 09:00 Svečana dvorana Predlog ureditve preskrbe s pitno vodo in odvod odpadnih voda v naselju Strmec na Predelu
Mateja Trnovec 08. 05. 2018 ob 09:00 Svečana dvorana Obravnava poplavne problematike hudournika Suha v Preddvoru s predlogom protipoplavnih ureditev
Ana Potočnik Buhvald 25. 04. 2018 ob 10:15 Svečana dvorana Regeneracija gozdov v Zgornji Mežiški dolini – zaznavanje sprememb z daljinskim zaznavanjem
Timotej Lestan 24. 04. 2018 ob 09:00 H-10 Optimizacije delovanja biološkega dela Centralne čistilne naprave Nova Gorica
Anja Lešek 24. 04. 2018 ob 09:00 H-10 Uporaba metode sledenja delcev za modeliranje transporta in odmiranja Escherichie coli v morju
Lenka Zalokar 24. 04. 2018 ob 09:00 H-10 Izbira sušnega indeksa za razglasitev hidrološke suše površinskih voda v Sloveniji
Anja Forte 24. 04. 2018 ob 09:00 Svečana dvorana Pregled izvedenih preiskav z Ménardovim presiometrom
Enej Skuk 24. 04. 2018 ob 09:00 Svečana dvorana Analiza potenciala BIM za gradbene projekte in primer uporabe modelnih izmer
Katarina Jamnik 18. 04. 2018 ob 09:00 Svečana dvorana Izdelava spletne karte prikaza podzemnih komunalnih vodov
Sašo Šantl 13. 04. 2018 ob 14:00 Svečana dvorana Kriteriji in indikatorji za analizo primernosti gospodarske rabe vode
Jasmina Markovič 29. 03. 2018 ob 12:00 Svečana dvorana Izdelava modela površja iz letalskih posnetkov – uporaba novih fotogrametričnih metod in primerjava z lidarskimi podatki
Pavel Janko 28. 03. 2018 ob 09:00 H-40 Variantna analiza možnosti izrabe energetskega potenciala na mejni Muri
Vito Križman 27. 03. 2018 ob 14:00 Svečana dvorana Študija kakovosti določevanja površin v zemljiškem katastru
Andraž Miculinič 27. 03. 2018 ob 14:00 Svečana dvorana Prostorska ureditev obalnega pasu med Koprom in Izolo na osnovi analize potreb lokalnega prebivalstva
Denis Bojanc 27. 03. 2018 ob 09:00 Svečana dvorana Parametrizacija elementov bivalnih kontejnerjev za projektiranje v BIM
Duje Čajo 27. 03. 2018 ob 09:00 Svečana dvorana Predlog varovalnih ukrepov pred padajočim kamenjem in skalnimi podori za zahodni del mesta Omiš, Hrvaška
Nejc Filipič 27. 03. 2018 ob 09:00 Svečana dvorana Avtomatizirano preverjanje skladnosti stavb s predpisi na osnovi modelov BIM
Mija Sušnik 26. 03. 2018 ob 12:30 Svečana dvorana Predelava vremenskih podatkov za program TCD
Mojca Jarc Simonič 21. 03. 2018 ob 14:00 Svečana dvorana Učinki utrditve opečnih zidov s plastikami, armiranimi z vlakni
Mojca Jarc Simonič 21. 03. 2018 ob 14:00 Svečana dvorana Učinki utrditve opečnih zidov s plastikami, armiranimi z vlakni
Dora Kovač 13. 03. 2018 ob 14:30 Svečana dvorana Analiza toplotnega odziva stavbnega pohištva Vile Zlatica in predlog prenove
Maja Klenovšek 27. 02. 2018 ob 14:00 H-28 Ureditev odvodnje padavinskih voda s površin FGG na Hajdrihovi ulici
Jernej Benčan 23. 02. 2018 ob 12:00 Svečana dvorana Vpis stanovanjsko poslovnega objekta v kataster stavb
Petra Cetin 23. 02. 2018 ob 12:00 Svečana dvorana Modeliranje funkcionalnih urbanih območij Slovenije v obdobju 2000–2015
Ajda Njegovec 23. 02. 2018 ob 13:15 Svečana dvorana Principi inercialne navigacije
Jerica Sanković 23. 02. 2018 ob 13:15 Svečana dvorana Urejanje zemljiškokatastrskih in zemljiškoknjižnih podatkov na območju akumulacijskega jezera Klivnik
Karin Tomažič 23. 02. 2018 ob 12:00 P-III/3 Uporaba naprednih računskih metod za dopolnitev metode efektivnega prečnega prereza v naravnih požarih
Katja Benčina 22. 02. 2018 ob 10:00 Svečana dvorana Vzpostavitev testne baze za spremljanje konvergenčnih profilov
Lavra Borovnik 22. 02. 2018 ob 10:00 Svečana dvorana Modeliranje območij delovne mobilnosti v programskem jeziku R
Timotej Čižek 21. 02. 2018 ob 14:30 Svečana dvorana Problematika izbire metodologije izračuna rabe energije na določitev korekturnih faktorjev v večstanovanjskih stavbah
Tina Muhič 21. 02. 2018 ob 14:30 Svečana dvorana Analiza sistemov socialnih stanovanj v evropskih državah
Matic Gošte 16. 02. 2018 ob 11:30 Svečana dvorana Zagotavljanja mobilnosti s kolesom in vlakom
Alja Koštomaj 16. 02. 2018 ob 11:30 Svečana dvorana In-situ meritve energijskih kazalnikov in kazalnikov kakovosti notranjega okolja na primeru pasivne hiše
Marko Ograjenšek 16. 02. 2018 ob 11:30 Svečana dvorana Vloga nadzora in priglašenega organa v železniškem prometu
Marko Jaćimović 25. 01. 2018 ob 14:00 P-III/3 Optimizacija večstanovanjske skoraj nič-energijske stavbe z orodjem za nestacionarno toplotno analizo
Nejc Presterl 19. 01. 2018 ob 08:30 Svečana dvorana Vzpostavitev geodetske mreže za izgradnjo obvoznice mimo letališča Jožeta Pučnika
Anže Kumar 18. 01. 2018 ob 10:00 Svečana dvorana Praktična uporabnost nekaterih nedestruktivnih preiskovalnih metod pri načrtovanju pregledov premostitvenih objektov
Gregor Svetina 18. 01. 2018 ob 10:00 Svečana dvorana Uporaba BIM pri projektiranju cestne infrastrukture
Samo Pergarec 16. 01. 2018 ob 14:30 Svečana dvorana Fasadna konstrukcija iz mreže kablov za jekleni stolp za shranjevanje energije v Heidelbergu
Karin Ponikvar 16. 01. 2018 ob 14:30 Svečana dvorana Geotehnična analiza nasipa za izvlečni tir iz Luke Koper
Gregor Zadnikar 16. 01. 2018 ob 16:00 Svečana dvorana Celovita prenova enodružinske hiše, zgrajene in dograjene v treh različnih obdobjih
Valerija Lamprečnik 21. 12. 2017 ob 09:30 Svečana dvorana Strokovne podlage za razvoj komunalne infrastrukture v občini Žalec
Miha Bevcer 21. 12. 2017 ob 10:15 Svečana dvorana Pregled in analiza podatkov o kolesarskih poteh v Sloveniji
Matic Zakotnik 19. 12. 2017 ob 09:00 H-10 Zapadli in plavni les v vodotokih
Edo Đuvelek 19. 12. 2017 ob 14:00 H-28 Meritve v realnem času za učinkovito upravljanje sistemov oskrbe s pitno vodo
URŠKA MIŽIGOJ 19. 12. 2017 ob 14:00 H-28 Predlog protipoplavnega sistema na potoku Potočnica za zaščito naselja Stara vas pri Krškem
URŠKA MIŽIGOJ 19. 12. 2017 ob 14:00 H-28 Predlog protipoplavnega sistema na potoku Potočnica za zaščito naselja Stara vas pri Krškem
Teja Fajfar 19. 12. 2017 ob 16:00 Svečana dvorana Informacijske podlage za ocenjevanje tržne vrednosti nepremičnin – primer Mestne občine Kranj
Tomaž Šabec 19. 12. 2017 ob 16:00 Svečana dvorana Projektiranje nosilne konstrukcije poslovne stavbe v Novem mestu
Rok Vogrinčič 19. 12. 2017 ob 16:00 Svečana dvorana Vpliv koeficienta razbremenitve na napoved konvergenčnih pomikov v predorih
Daša Božić 18. 12. 2017 ob 10:30 Svečana dvorana Vpliv požara in razpona na nosilnost lesenih elementov gospodarskega poslopja
Martin Rus 18. 12. 2017 ob 10:30 Svečana dvorana Zasnova visoko učinkovitega stavbnega ovoja trgovskega centra Kovinar v Ribnici z gledišča osvetljenosti in energijske učinkovitosti
Iztok Šušteršič 12. 12. 2017 ob 10:00 Svečana dvorana Utrjevanje stavb s križno lepljenimi lesenimi ploščami
Jošt Sodnik 11. 12. 2017 ob 12:00 Svečana dvorana Ocenjevanje nevarnosti zaradi delovanja drobirskih tokov na hudourniških vršajih
Simon Starček 08. 12. 2017 ob 12:00 Svečana dvorana Uporabnost zbirk prostorskih podatkov in njihove kartografske upodobitve za potrebe obdavčitve nepremičnin
Andjelka Stanić 07. 12. 2017 ob 09:30 Svečana dvorana Metode za porušno analizo masivnih konstrukcijskih elementov
Simon Čuk 28. 11. 2017 ob 12:30 Svečana dvorana Analiza višinskih odstopanj pri bližnjeslikovnem aerofotografiranju in aerolaserskem skeniranju ter terestrični metodi izmere
Alen Avdić 27. 11. 2017 ob 15:30 Svečana dvorana Analiza vzrokov za nastanek plesni v enodružinski hiši in predlog sanacij
Martin Moličnik 27. 11. 2017 ob 15:30 Svečana dvorana Določitev sistema protikorozijske zaščite jeklene konstrukcije
Nina Predovnik 27. 11. 2017 ob 15:30 Svečana dvorana Preverjanje lastnosti injekcijskih mešanic pripravljenih z različnimi mešalniki
Blaž Vrbnjak 27. 11. 2017 ob 15:30 Svečana dvorana Študija variant rekonstrukcije križišča cest R1-221 in LC 12023 v Hrastniku
Ines Ahmić 24. 11. 2017 ob 09:00 Svečana dvorana Primerjava metod dimenzioniranja novih asfaltnih voziščnih konstrukcij v Sloveniji, Nemčiji in ZDA
Rok Kurinčič 24. 11. 2017 ob 09:00 Svečana dvorana Račun požarne odpornosti AB okvirne konstrukcije
Rok Vodopivec 24. 11. 2017 ob 09:00 Svečana dvorana Primerjava programske opreme Synchro in Vistro za analizo uspešnosti servisiranja prometnih zahtev na primeru križišč vzdolž Tržaške ceste v Ljubljani
Rok Kurinčič 24. 11. 2017 ob 09:00 Svečana dvorana Račun požarne odpornosti armiranobetonske okvirne konstrukcije
Tilen Urbančič 24. 11. 2017 ob 12:00 Svečana dvorana Ocenjevanje geometrične podobnosti oblakov točk aerolaserskega skeniranja
Matej Čehovin 03. 11. 2017 ob 11:59 Svečana dvorana Optimizacija naprednih oksidacijskih postopkov pri oksidaciji organskih spojin v postopkih priprave pitne in bazenske vode
Matej Čehovin 03. 11. 2017 ob 12:01 Svečana dvorana Optimizacija naprednih oksidacijskih postopkov pri oksidaciji organskih spojin v postopkih priprave pitne in bazenske vode
Blaž Blatnik 30. 10. 2017 ob 12:30 Svečana dvorana Zagotavljanje kakovosti dimniških tuljav med uporabo s poudarkom na dimniških požarih
Miha Mandelj 30. 10. 2017 ob 12:30 Svečana dvorana Analiza poteka gradnje prizidka poslovno-skladiščnega objekta Uprom
Alen Šuštaršič 30. 10. 2017 ob 12:30 Svečana dvorana Projekt enoetažne industrijske hale
Marko Grabljevec 26. 10. 2017 ob 08:00 Svečana dvorana Vzpostavitev geodetske višinske mreže in analiza geoidnih višin na območju Krvavca
Mateo Turčić 26. 10. 2017 ob 08:00 Svečana dvorana Izdelava 3D modela gradu Smlednik iz posnetkov brezpilotnega letalnika
Sebastjan Kravanja 24. 10. 2017 ob 17:00 Svečana dvorana Raziskava odpornosti visoko zmogljivega vlaknastega betona na udarno obtežbo projektila
Sebastjan Kravanja 24. 10. 2017 ob 17:00 Svečana dvorana Raziskava odpornosti visoko zmogljivega vlaknastega betona proti udarni obtežbi projektila
Klemen Bajc 23. 10. 2017 ob 14:30 Svečana dvorana Projekt hiše z leseno okvirno nosilno konstrukcijo
Žiga Maček 23. 10. 2017 ob 14:30 Svečana dvorana Nelinearna dinamična analiza jeklenih okvirjev na primeru parkirne hiše
Peter Pekolj 23. 10. 2017 ob 14:30 Svečana dvorana Potresna analiza stolpnice v sovprežni izvedbi
Sanja Kvrgić 23. 10. 2017 ob 17:00 Svečana dvorana Obstojnost betonov različnih sestav s kontroliranim razvojem lastnosti
Jure Zabret 23. 10. 2017 ob 17:00 Svečana dvorana Zasnova železniške proge Domžale – Brnik – Kranj
Klemen Bajc 23. 10. 2017 ob 14:30 Svečana dvorana Projekt hiše z leseno okvirno nosilno konstrukcijo
Anita Ogrin 20. 10. 2017 ob 11:00 Svečana dvorana Dinamična analiza prostorskih jeklenih okvirjev v požaru
Teodora Mishevska 29. 09. 2017 ob 15:00 Sejna soba Vpliv notranjih selitev na porazdelitev prebivalstva
Lucija Strmšek 28. 09. 2017 ob 10:00 Svečana dvorana Primerjava standardnih in naprednih metod preiskav cementnih kompozitov pri zgodnjih starostih
Nika Šubic 28. 09. 2017 ob 10:00 Svečana dvorana Izboljšanje akustične klime prostorov v vzgojno varstvenih ustanovah z upoštevanjem psihofizičnega odziva uporabnikov
Martin Hostnik 28. 09. 2017 ob 10:00 Svečana dvorana Numerično modeliranje brizganega betona z uporabo naprednih konstitutivnih modelov
Manca Petek 28. 09. 2017 ob 12:00 H-10 analiza erozivnosti padavin v sloveniji
Dejan Jenko 28. 09. 2017 ob 11:00 P-IV/7 Objektna klasifikacija podatkov ortofota in laserskega skeniranja za aplikacijo v prostorskem načrtovanju
Petra Levičar 28. 09. 2017 ob 11:00 P-IV/7 Možnosti katastrskega preurejanja zemljišč pri obstoječih linijskih infrastrukturnih objektih
Samo Saje 22. 09. 2017 ob 15:30 Svečana dvorana Globalna parametrizacija modelov BIM za infrastrukturne objekte
Adis Sinanović 22. 09. 2017 ob 15:30 Svečana dvorana Projekt 30 etažne jeklene stavbe
Uroš Jamnik 22. 09. 2017 ob 09:00 P-III/3 Klasifikacija pokrovnosti z uporabo podatkov OpenStreetMap in satelitskih posnetkov Sentinel-2
Ksenija Kotar 22. 09. 2017 ob 09:00 P-III/3 Geografsko obtežena regresijska analiza selitev in delovne mobilnosti v Sloveniji v obdobju 2000–2013
Matej Hauptman 22. 09. 2017 ob 10:30 P-III/3 Študija možnosti homogenizacije položajne in geometrijske kakovosti zemljiškokatastrskega prikaza
Borut Žula 22. 09. 2017 ob 10:30 P-III/3 Ocena položajne kakovosti zemljiškokatastrskih točk
Grega Šoič 22. 09. 2017 ob 10:30 P-III/3 Analiza kakovosti določitve položaja v realnem času z uporabo različnih sistemov GNSS
Aleksander Felc 21. 09. 2017 ob 09:00 P-III/2 Projektna rešitev detajla stika medetažne plošče z monolitnim opečnim zidom
Polona Ivančič 21. 09. 2017 ob 09:00 P-III/2 Projektiranje jeklenih nosilcev z odprtinami
Matija Mugerli 21. 09. 2017 ob 09:00 P-III/2 Statična analiza večetažne zidane stavbe v Hrpeljah
Ivan Ribežl 21. 09. 2017 ob 09:00 P-III/2 Projekt jeklene hale s preprostim konstrukcijskim sistemom
Luka Gradišar 21. 09. 2017 ob 15:00 P-III/2 Uporaba BIM za aplikacije virtualne resničnosti v gradbeništvu
Luka Mehle 21. 09. 2017 ob 15:00 P-III/2 Analiza cestnega omrežja v občini Grosuplje
Jernej Radakovič 21. 09. 2017 ob 15:00 P-III/2 Izbira optimalne rešitve za priključitev OPPN za obrtno cono Trebnje na R1-215/1162
Dejan Bizjak 21. 09. 2017 ob 08:30 P-III/3 2D-toplotna analiza stavbnega ovoja na podlagi 3D-modela
Nataša Jožef 21. 09. 2017 ob 08:30 P-IV/7 Analiza uporabnosti programskega paketa FME
Andraž Kovačič 21. 09. 2017 ob 08:30 P-III/3 Račun požarne odpornosti aluminijastih konstrukcij
Helena Pavlin 21. 09. 2017 ob 08:30 P-III/3 Vpliv obdobja gradnje na energetsko učinkovitost stavb
Dejan Savanović 21. 09. 2017 ob 08:30 P-III/3 Preverba že izračunane energetske izkaznice večstanovanjske stavbe s predlogi izboljšanja izolativnosti stavbnega ovoja
Barbara Šket 21. 09. 2017 ob 08:30 P-IV/7 GNSS-izmera za oceno višinske točnosti digitalnega modela reliefa na območju nadvoza Dolgi most
Miha Došler 21. 09. 2017 ob 09:00 H-10 Simulacija toka v Slivniškem jezeru z dvodimenzionalnim matematičnim modelom
Urška Maček 21. 09. 2017 ob 09:00 H-10 Analiza trendov evapotranspiracije v Sloveniji
Borut Mavc 21. 09. 2017 ob 09:00 H-10 Račun vala vsled morebitne porušitve pregrade Loče
Urban Perme 21. 09. 2017 ob 09:00 H-10 Makroekonomski učinki poplav
Sara Bećirević 21. 09. 2017 ob 10:30 P-III/3 Vpliv oblikovanja stavbnega volumna na energetsko bilanco in osončenost ovoja
Miha Božič 21. 09. 2017 ob 10:30 P-III/3 Prenova vzgojnovarstvene ustanove z vidika kakovosti notranjega okolja in rabe energije
Gašper Mauko 21. 09. 2017 ob 10:30 P-III/3 Predlog ureditve sanitarij in informacijske poti na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani po načelih univerzalnega načrtovanja
Gašper Zupanc 21. 09. 2017 ob 10:30 P-III/3 Reševanje toplotnega udobja v lahkih montažnih objektih z uporabo PCM snovi v gradbenih materialih
Meta Krivic 21. 09. 2017 ob 11:30 P-IV/7 Razvoj naselij Smokuč in Rodine v občini Žirovnica
Anja Papež 21. 09. 2017 ob 10:00 P-IV/7 Statična izmera zavarovalne mreže v okolici stalne postaje GNSS v Kočevju
Špela Zorko 21. 09. 2017 ob 10:00 P-IV/7 Analiza trga stavbnih zemljišč in komunalni prispevek v občini Grosuplje
Helena Žužel 21. 09. 2017 ob 10:00 P-IV/7 Analiza sistema zemljiške administracije na Norveškem
Marko Jagodić 20. 09. 2017 ob 10:00 P-III/3 Analiza odseka Viške ceste v Ljubljani z namenom izboljšanja prometne varnosti
Jaka Jerala 20. 09. 2017 ob 10:00 P-III/3 Normativi za kanalizacijska dela
Uroš Jotanović 20. 09. 2017 ob 10:00 P-III/3 Ureditev umiritve prometa na območju Zelene jame
Petra Tihole 20. 09. 2017 ob 10:00 P-III/3 Prometna ureditev območja med Hermanovo in Kvedrovo cesto v Sevnici
Janez Breznikar 19. 09. 2017 ob 09:00 P-III/3 Ocena potresne odpornosti montažne armiranobetonske hale
Nejc Podjed 19. 09. 2017 ob 09:00 P-III/3 Energetska obnova kulturno zaščitene stavbe na Spodnjem Brniku
Jan Magyar 19. 09. 2017 ob 09:00 P-IV/7 Izdelava metričnega prikaza dna Blejskega jezera na osnovi podatkov snemanja s sonarjem Lowrance Elite-5 HDI
Simon Šanca 19. 09. 2017 ob 09:00 P-IV/7 Kinematična metoda PPP (Precise Point Positioning) določitve položaja v GNSS
Patricija Vrhovšek 19. 09. 2017 ob 09:00 P-IV/7 Analiza podatkov Landsat daljšega časovnega obdobja
Janez Breznikar 19. 09. 2017 ob 09:00 P-III/3 Ocena potresne odpornosti montažne armiranobetonske hale
Blaž Božič 19. 09. 2017 ob 09:00 P-III/4 Pregled porušnih mehanizmov natezno obremenjenih bukovih desk
Ana Likovič 19. 09. 2017 ob 09:00 P-III/4 Nosilnost hladno oblikovanih jeklenih upogibnih nosilcev
Matija Majhen 19. 09. 2017 ob 09:00 P-III/4 Nedestruktivno razvrščanje lesa v trdnostne razrede.
Benjamin Cerar 19. 09. 2017 ob 09:00 P-III/2 Razpokanost natezno obremenjenega armiranobetonskega elementa
Jure Starc 19. 09. 2017 ob 09:00 P-III/2 Izdelava računalniškega programa za dimenzioniranje naknadno prednapetih betonskih nosilcev
Tina Hostinger 19. 09. 2017 ob 12:00 H-10 Pristopi k decentraliziranemu gospodarjenju z vodo: primer objekta AMASIKO, Uganda
Rok Indihar 19. 09. 2017 ob 12:00 H-10 Sanacija odtočnih razmer na jezu na Tržiški Bistrici
Mirko Krsmanović 19. 09. 2017 ob 12:00 H-10 Uporaba metode sledenja delcev za širjenje mikroplastike v Severnem Jadranu
Rebeka Rošer 19. 09. 2017 ob 12:00 H-10 Analiza sestave in vrednosti gospodinjske porabe vode in njihove prognoze
Lenart Ugovšek 15. 09. 2017 ob 09:00 Svečana dvorana Umestitev in analiza delovanja poplavnih zadrževalnikov na reki Dreti
Gregor Žvab 15. 09. 2017 ob 09:00 Svečana dvorana Hidravlična analiza vtočnih razmer črpalk za hladilne stolpe
Tilen Koranter 14. 09. 2017 ob 13:00 H-28 Načrtovanje ukrepov za zagotovitev prehodnosti za vodne organizme na Savi Bohinjki pri jezu HE Soteska
Miha Kračun 14. 09. 2017 ob 13:00 H-28 Modeliranje transporta sedimentov v plitvi akumulaciji za oceno vpliva sedimentov na njeno sposobnost zadrževanja visokih voda
Petra Šinkovec 14. 09. 2017 ob 13:00 H-28 Izdelava detajlnega hidravličnega modela Ljubljanice na odseku ob Špici
Jan Pribošek 14. 09. 2017 ob 12:00 P-II/2 Račun energetskih parametrov hidroelektrarne
Klavdija Golja 14. 09. 2017 ob 10:00 H-28 Obvladovanje onesnaževanja voda z območij izvajanja gradbenih del
Katarina Vodeb 14. 09. 2017 ob 10:00 H-28 Primerjava obstoječe mehansko-biološke čistilne naprave z rastlinsko čistilno napravo
Anže Babič 13. 09. 2017 ob 12:00 Svečana dvorana Potresni obremenitveni test za montažne armiranobetonske hale
Urban Bračko 12. 09. 2017 ob 10:00 P-III/3 Ureditev prometa ob skakalnici v Šiški
Petra Podržaj 07. 09. 2017 ob 07:30 P-III/3 Navezava vodomernih lat ob slovenski obali na nivelmansko mrežo Slovenije
Nina Stajnko 07. 09. 2017 ob 07:30 P-III/3 Analiza kart slovenskega ozemlja 18. in 19. stoletja
Simon Arčan 07. 09. 2017 ob 13:00 P-III/3 Mehansko obnašanje toplotno izoliranih temeljev
Jure Mlekuž 07. 09. 2017 ob 13:00 P-III/3 Določanje stabilnosti valobrana po metodi Sainflou
David Pukšič 06. 09. 2017 ob 09:00 P-III/3 Požarna varnost industrijskih objektov
Matic Skalja 06. 09. 2017 ob 09:00 P-III/3 Sistemi za odvzem električne energije v napravah za izkoriščanje energije morskih valov
Gašper Rak 04. 09. 2017 ob 12:00 Svečana dvorana Topološka struktura vodne gladine na sotočju pri deročem toku
Martin Klun 29. 08. 2017 ob 12:00 Svečana dvorana Utrditev upogibno obremenjenega armiranobetonskega nosilca s kompozitnimi CFRP lamelami
Miha Pajnič 24. 08. 2017 ob 09:00 Svečana dvorana Vzpostavitev mreže točk za preizkus instrumentov RTK-GNSS
Jošt Rakovec 24. 08. 2017 ob 09:00 Svečana dvorana Ničelna izmera geodetske mreže HE Brežice
Tim Marovt 24. 08. 2017 ob 09:00 Svečana dvorana Geodetska dela pri gradnji vodovoda naselja Orle
Marko Nusdorfer 24. 08. 2017 ob 09:00 P-III/2 TOPLOTNA PREVODNOST GRADBENIH MATERIALOV
Klemen Strle 24. 08. 2017 ob 09:00 P-III/2 Analiza in izboljšanje prometne varnosti na cestah in križiščih v vasi Matena
Samir Hozanović 10. 08. 2017 ob 08:30 Svečana dvorana Vpliv požarne zaščite na standardno požarno odpornost jeklenih elementov
Marko Berus 04. 08. 2017 ob 10:00 Svečana dvorana Kartografska podpora študiji potresa v Brežicah 1917
Špela Tomažič 18. 07. 2017 ob 09:00 H-10 Modeliranje izmenjave živega srebra med morjem in zrakom na območju Jadranskega morja
Katarina Lavtar 13. 07. 2017 ob 09:00 H-10 Gradbene plošče iz odpadne embalaže kot sekundarni energent v cementarni
Ana Plavčak 13. 07. 2017 ob 11:00 Svečana dvorana Zelena infrastruktura - koncept in načrtovalski preizkus na primeru Savinjske statistične regije
Dijana Maleš 13. 07. 2017 ob 10:00 Sejna soba Analiza nosilne konstrukcije poslovno-stanovanjske večetažne stavbe
Tina Pirnat 13. 07. 2017 ob 09:00 Svečana dvorana Izdelava 3D-modela poslovne stavbe za kataster nepremičnin
Klemen Ritlop 13. 07. 2017 ob 09:00 Svečana dvorana Analiza vpliva različnih modelov troposferske refrakcije na kakovost položaja v GNSS
Bojan Jakše 11. 07. 2017 ob 09:00 Svečana dvorana Različni pristopi k naprednemu numeričnemu modeliranju pritiska vijaka na pločevino
Grega Rodman 11. 07. 2017 ob 09:00 Svečana dvorana Analiza požarne varnosti trgovskega objekta
Pavel Žvanut 11. 07. 2017 ob 12:00 Svečana dvorana Toplotna analiza velikih ločno-težnostnih betonskih pregrad
Jaka Brezočnik 04. 07. 2017 ob 11:00 Svečana dvorana Analiza porušnih mehanizmov križno lepljenih rebrastih plošč
Teja Logar 04. 07. 2017 ob 11:00 Svečana dvorana Preverba optimalnosti zasnove vrtca Mlinček z gledišča učinkovite rabe energije
Nuša Pintar Grebenc 04. 07. 2017 ob 11:00 Svečana dvorana Merjena in izračunana toplotna prehodnost toplotnih ovojev izbranih stavb Univerze v Ljubljani
Urban Jakop 03. 07. 2017 ob 11:00 H-28 Hidrološka analiza poplav za porečje Savinje
Janij Oblak 03. 07. 2017 ob 11:00 H-28 Analiza sezonske spremenljivosti pretokov rek v Sloveniji
Anže Matko 30. 06. 2017 ob 13:00 Svečana dvorana Primerjalna potresna analiza zidanega objekta kulturne dediščine v Radovljici
Luka Miklavčič 30. 06. 2017 ob 13:00 Svečana dvorana Napredne elektronske izmere projektnih količin iz BIM, CAD in PDF s primerom
Maruša Gregorič 29. 06. 2017 ob 10:00 P-III/2 Ureditev območja na cestnem odseku Kronovo-Otočec
Jan Kočila 27. 06. 2017 ob 10:00 Svečana dvorana GNSS in klasične meritve na komparatorski bazi Logatec
Jasmina Šantl 27. 06. 2017 ob 10:00 Svečana dvorana Analiza vpliva prostorske ločljivosti oblakov točk na izračun prostornin
Aleksander Šašo 27. 06. 2017 ob 10:00 Svečana dvorana Pregled in ocena metod zajema geometričnih podatkov zunanjosti stavb za program epiqr® in 3D prikaz
Aleš Žnidarič 26. 06. 2017 ob 12:00 Svečana dvorana Vpliv števila in kvalitete podatkov tehtanja vozil med vožnjo na določitev obremenitve mostov
Anja Judež 23. 06. 2017 ob 10:00 Sejna soba Nivelmanska izmera HE Formin in jezovne zgradbe Markovci
Katja Mestnik 23. 06. 2017 ob 10:00 Sejna soba Analiza postopkov registriranja novega stanja pri komasaciji po Zakonu o kmetijskih zemljiščih
Matjaž Novak 23. 06. 2017 ob 10:00 Sejna soba Kolesarske poti in prostorski razvoj na Ptuju
Damjan Lisec 23. 06. 2017 ob 09:00 Svečana dvorana Numerično modeliranje polno nosilnih vijačenih momentnih spojev
Alenka Pirc 23. 06. 2017 ob 09:00 Svečana dvorana Analiza vpliva lokacije na vrednost stanovanj v Mestni občini Ljubljana
Petra Vresk 23. 06. 2017 ob 09:00 Svečana dvorana Projekt jeklene hale s podrobno analizo vpliva snežne obtežbe
Nik Janeš 22. 06. 2017 ob 09:00 H-28 Možne rešitve ureditve kanalizacijskega omrežja naselji Kočevska Reka, Novi Lazi, Štalcerji in Morava
Matevž Menih 22. 06. 2017 ob 09:00 H-28 Primerjava različnih tehnoloških postopkov čiščenja komunalnih odpadnih voda za KČN
Grega Lajkovič 21. 06. 2017 ob 09:00 Svečana dvorana Ciklični odziv armiranobetonskih stebrov s pomanjkljivimi konstrukcijskimi detajli
Gašper Polak 21. 06. 2017 ob 09:00 Svečana dvorana Optimizacija zadrževalnikov na Savinji
Jera Ivančič 21. 06. 2017 ob 11:00 Svečana dvorana Ocena potresne odpornosti zidane stavbe iz porobetona
Antonio Janevski 21. 06. 2017 ob 11:00 Svečana dvorana Vrednotenje potenciala likvifakcije z uporabo rezultatov CPT preiskave
Urban Ločan 05. 06. 2017 ob 13:00 Svečana dvorana Analiza proizvodnje montažne lesene hiše
Živa Pavšič 05. 06. 2017 ob 13:00 Svečana dvorana Račun standardne požarne odpornosti nosilcev iz lepljenega lameliranega lesa
Žiga Frantar 05. 06. 2017 ob 11:00 Svečana dvorana Račun požarne odpornosti jeklene okvirne konstrukcije
Ana Kragelj 05. 06. 2017 ob 11:00 Svečana dvorana Potresno odporno projektiranje armiranobetonske-lesene stavbe
Aleš Oblak 05. 06. 2017 ob 11:00 Svečana dvorana Primerjava metod za oceno potenciala likvifakcije na podlagi terenskih raziskav tal
Domen Štihec 25. 05. 2017 ob 08:00 Svečana dvorana Analiza energetskih izkaznic pred in po prenovi eno in večstanovanjskih stavb v Pomurski regiji
Katja Ogrin 25. 05. 2017 ob 09:00 Svečana dvorana Eksperimentalno vrednotenje delovanja IR ogrevalnih panelov z vidika toplotnega udobja
Irena Strnad 23. 05. 2017 ob 12:00 Svečana dvorana Uporaba kontinuitetnih makroskopskih modelov za optimalno vodenje prometa
Kaja Hrvacki 22. 05. 2017 ob 13:30 Svečana dvorana Deformacijska analiza s kinematičnim deformacijskim modelom
Andrej Anžlin 18. 05. 2017 ob 13:30 Svečana dvorana Vpliv uklona vzdolžne armature stebrov na potresni odziv obstoječih armiranobetonskih mostov
Rožle Lavrač 15. 05. 2017 ob 13:00 Svečana dvorana Načrtovanje drče na reki Savinji pri Šempetru
Jure Stamač 26. 04. 2017 ob 14:00 Svečana dvorana Obnova toplotnega stavbnega ovoja večstanovanjske stavbe z vrednotenjem ekonomske upravičenosti
Dejan Bojanec 26. 04. 2017 ob 12:00 Svečana dvorana Vpliv deleža finih zrn na strižno trdnost peska
Matic Kotnik 26. 04. 2017 ob 08:30 Svečana dvorana Uporaba BIM pri projektiranju prenove in vzdržljivosti
Sabina Saje 26. 04. 2017 ob 08:30 Svečana dvorana Parametrični model zaletišča in doskočišča smučarske skakalnice
Staš Dobrila 25. 04. 2017 ob 12:30 Svečana dvorana Primerjava programskih orodij pri izdelavi 3D-upodobitve površja
Nina Kepic 25. 04. 2017 ob 15:00 Svečana dvorana Analiza trga nezazidanih stavbnih zemljišč v Republiki Sloveniji v obdobju od januarja 2007 do decembra 2014
Maja Marić 25. 04. 2017 ob 15:00 Svečana dvorana Vpliv dodatkov na razporeditev vode in trdnostne karakteristike 3D tiskanih preizkušancev z uporabo metode selektivne aktivacije vezanja cementa
Nina Kranjec 21. 04. 2017 ob 09:30 Sejna soba Ocena kakovosti GNSS-koordinat izven pokritosti omrežja SIGNAL
Barbara Novak 18. 04. 2017 ob 16:00 H-10 Vpliv mikrostrukture padavin in indeksa listne površine na prestrezanje padavin
Matej Radinja 18. 04. 2017 ob 16:00 H-10 Modeliranje in ocena vplivov razpršenih ukrepov zadrževanja in ponikanja meteorne vode na odtok iz urbanega povodja
Matjaž Cigoj 31. 03. 2017 ob 11:00 Svečana dvorana Plan montaže jeklene konstrukcije
Žan Simčič 31. 03. 2017 ob 11:00 Svečana dvorana Analiza poteka izvedbe projekta enostanovanjske hiše
Barbara Fröhlich 24. 03. 2017 ob 14:00 Svečana dvorana Kartografski prikaz ocenjene potresne ranljivosti in pričakovane poškodovanosti stavb v slovenskih občinah
Tanja Petrin 24. 03. 2017 ob 14:00 Svečana dvorana Analiza odklonov navpičnice na območju testnega poligona Krvavec
Maja Mohorič Taler 21. 03. 2017 ob 16:00 Svečana dvorana Analiza žerjavne proge
Uroš Gantar 07. 03. 2017 ob 10:30 Svečana dvorana Študija vpliva geometrijskih parametrov na odziv lesenih brvi
Anita Kaplan 27. 02. 2017 ob 09:00 Svečana dvorana Ukrepi za izboljšanje prometne varnosti ceste R2 419-1204 in v križišču z LC 394011
Gregor Grbec 23. 02. 2017 ob 13:00 H-28 Optimizacija obratovanja mHE Ceršak na Muri
David Arnuš 23. 02. 2017 ob 12:00 P-IV/4 Analiza vpliva razdalje na notranje selitve v Sloveniji z orodjem IMAGE Studio
Tanja Kodele 23. 02. 2017 ob 12:00 P-IV/4 Predlog idejne zasnove OPPN v Občini Ajdovščina
Jure Stramec 21. 02. 2017 ob 08:30 Svečana dvorana Proučevanje širjenja poselitve na poplavno ogroženih območjih ob Mislinji v letu 2012
Petra Zajšek 20. 02. 2017 ob 15:30 Svečana dvorana Kartografski prikaz razvoja naselja Mengeš
Jure Berkopec 17. 02. 2017 ob 11:00 Svečana dvorana Vpliv vremena in izkušenosti pregledovalcev na objektivnost določanja stanja premostitvenih objektov tekom periodičnih pregledov
Nataša Štupar 17. 02. 2017 ob 11:00 Svečana dvorana Bioklimatsko načrtovanje trajnostnih in podnebno pogojenih sodobnih stavb
Luka Novak 06. 02. 2017 ob 14:00 Svečana dvorana Identifikacija poškodb armirano betonskih konstrukcij z neporušno ultrazvočno metodo
Luka Novak 06. 02. 2017 ob 14:00 Svečana dvorana Identifikacija poškodb armirano betonskih konstrukcij z neporušno ultrazvočno metodo
Miha Češarek 03. 02. 2017 ob 11:00 Svečana dvorana Primerjava postopkov meritev nedrenirane strižne trdnosti
Ema Kovač 03. 02. 2017 ob 11:00 Svečana dvorana Problematična križišča v Občini Vrhnika – analiza izbranega križišča
Gašper Plestenjak 26. 01. 2017 ob 09:00 P-III/2 Analiza odseka regionalne ceste R1 210/1109 in predlog ukrepov za izboljšanje prometne varnosti odseka
Luka Žitnik 26. 01. 2017 ob 09:00 P-III/2 Ocena potresne odpornosti družinske hiše v Grosuplju
Filip Pavelić 23. 01. 2017 ob 10:30 Svečana dvorana Kartografska in geodetska dela pri izdelavi »Navodil o uporabi letališča Otočac«
Zvonimir Bano 23. 01. 2017 ob 11:30 Svečana dvorana Vzpostavitev geodetske mreže za potrebe zakoličbe objekta
Karmen Zupančič 23. 01. 2017 ob 11:30 Svečana dvorana Izdelava spletne karte občine Žužemberk
Matjaž Skvarča 27. 12. 2016 ob 09:00 Svečana dvorana Izdelava modela 5D BIM za projekt trgovsko-parkirne hiše
Blaž Rupnik 16. 12. 2016 ob 09:00 Svečana dvorana Programsko orodje za račun nosilnosti in togosti spojev steber-prečka po komponentni metodi
Blaž Štupar 16. 12. 2016 ob 09:00 Svečana dvorana Jeklen most s poševnimi zategami čez reko Krko v Irči vasi
David Božiček 16. 12. 2016 ob 13:00 Svečana dvorana Zasnova visoko učinkovitega fasadnega ovoja obstoječega poslovnega nebotičnika
Gašper Gosar 16. 12. 2016 ob 13:00 Svečana dvorana Energetska sanacija stavbnega ovoja s prefabriciranimi lesenimi moduli na primeru doma starejših občanov Petra Uzarja
Žana Flander 15. 12. 2016 ob 10:00 Svečana dvorana Primerjava oblikovanja državnih topografskih kart merila 1 : 25 000 v Sloveniji, Španiji in na Poljskem
Maja Lavrič 15. 12. 2016 ob 10:00 Svečana dvorana Določevanje vrst drevja v različnih valovnih dolžinah aerolaserskih podatkov
Matej Mihelič 14. 12. 2016 ob 12:00 P-II/3A Rekonstrukcija križišča v naselju Jurjevica in predlog obvozne tovorne poti na odseku Jurjevica - kamnoloma Kot pri Ribnici
Marko Veškovo 14. 12. 2016 ob 12:00 P-II/3A Problem zastojev na Šmarski cesti v Kopru v času prometnih konic
Jan Ratej 30. 11. 2016 ob 12:15 Svečana dvorana Požarna odpornost lesenih elementov iz križno lepljenih plošč
Nina Vogrič 23. 11. 2016 ob 12:30 Svečana dvorana Korelacija med ultrazvočnimi meritvami in meritvami električne prevodnosti cementnih past v zgodnjem hidratacijskem obdobju
Ožbe Trušnovec 21. 11. 2016 ob 11:00 Svečana dvorana Izračun vodne bilance z modelom SIMPEL
Špela Šega 17. 11. 2016 ob 10:00 P-IV/6 Analiza in primerjava navigacijskih programov in naprav
Klemen Kregar 11. 11. 2016 ob 13:00 Svečana dvorana Optimizacija postopkov terestričnega laserskega skeniranja za meritve visoke natančnosti
Petra Lovšin 28. 10. 2016 ob 10:30 Svečana dvorana Standardizacija popisov del za področje zgornjega ustroja cest po konceptu parametrizacije
Špela Marđetko 28. 10. 2016 ob 10:30 Svečana dvorana Optimizacija izbire ukrepov vzdrževanja za obstoječo stanovanjsko stavbo
Matej Müller 28. 10. 2016 ob 13:00 Svečana dvorana Analiza hidrodinamičnih razmer ob zaklopnih zapornicah na bočnem prelivu
Lucija Cigelšek 28. 10. 2016 ob 08:30 Svečana dvorana Kontrola položajne točnosti državnega ortofota s tehnologijo GNSS
Marko Spreicer 28. 10. 2016 ob 08:30 Svečana dvorana Optimizacija opazovanj v geodetski izmeri
Tjaša Balek 27. 10. 2016 ob 13:30 P-III/5 Stroškovna in časovna analiza izgradnje hleva
Miha Poglajen 27. 10. 2016 ob 14:00 P-III/5 Uporaba toplih asfaltnih zmesi in ponovna uporaba asfalta
Grega Prelovšek 27. 10. 2016 ob 14:00 P-III/5 Dopolnjevanje in testiranje programa Vodu za račun vodnega udara v ceveh enotnega prereza
Lidija Avsenik 27. 10. 2016 ob 15:30 Svečana dvorana Alternativni pomlajevalec kot dodatek za povečanje deleža recikliranega asfalta v asfaltni mešanici
Nuša Brolih 26. 10. 2016 ob 09:00 H-17 Nepremičninski posredniki kot udeleženci na trgu nepremičnin
Jure Lovšin 24. 10. 2016 ob 10:30 Svečana dvorana Pretvorba modela BIM v energijski model stavbe (BEM)
Dejan Semič 24. 10. 2016 ob 10:30 Svečana dvorana Analiza požarne varnosti Kristalne palače na podlagi optimiziranega modela BIM
Marijan Gorjup 11. 10. 2016 ob 14:00 H-28 Uporaba teorije grafov za zasnovo merilnih območij v vodovodnih omrežjih
Lidija Junc 05. 06. 2015 ob 12:00 Svečana dvorana Tveganja in stroški izvedbe projekta z vidika gradbenega inženiring podjetja
Maja Kobetič 05. 06. 2015 ob 12:00 Svečana dvorana Uporabnost podatkov registra nepremičnin za analizo stanovanjskega fonda na primeru občine Črnomelj
Grega Lap 05. 06. 2015 ob 12:00 Svečana dvorana Izdelava delavniških načrtov v programu Dietrichs in prenos podatkov na CNC
Neža Rus 29. 05. 2015 ob 09:00 P-II/2 Preveritev zasnove prizidku Plezalnega centra Ljubljana z vidika osončenosti in osvetljenosti
Andrej Senekovič 28. 05. 2015 ob 09:00 Svečana dvorana Vpliv novega višinskega datuma na obstoječe geodetske načrte
Jure Eržen 28. 05. 2015 ob 12:00 Svečana dvorana Parametrična študija optimizacije zastekljenih površin ovoja stavbe
Špela Prevodnik 28. 05. 2015 ob 12:00 Svečana dvorana Vpliv senčil na osvetljenost prostora
Tanja Srednik 28. 05. 2015 ob 12:00 Svečana dvorana Projekt konstrukcije iz prednapete membrane
Primož Megušar 27. 05. 2015 ob 08:30 Svečana dvorana Vpliv toplotnih mostov na porabo energije za ogrevanje na primeru osnovne šole
Sara Resnik 27. 05. 2015 ob 08:30 Svečana dvorana Davek na zemljišče kot alternativni predlog obdavčitve nepremičnin
Matej Knez 27. 05. 2015 ob 12:00 Svečana dvorana Uporaba virtualnega referenčnega stojišča pri statični in kinematični metodi izmere GNSS
Andrej Pogačnik 27. 05. 2015 ob 12:00 Svečana dvorana Primerjava komasacijskega postopka med Slovenijo in Dansko
Samo Rebernik 27. 05. 2015 ob 12:00 Svečana dvorana Geodetske meritve pri gradnji mikropredorov
Leja Plesničar 27. 05. 2015 ob 12:30 H-40 Meritve in izračun izhlapevanja
Klavdija Mohorič 26. 05. 2015 ob 08:00 Svečana dvorana Predlog ureditve naselja Okroglo v občini Naklo
Samo Remic 26. 05. 2015 ob 08:00 Svečana dvorana Cene zemljišč na različnih razvojnih stopnjah v Gorenjski statistični regiji
Dani Žorž 26. 05. 2015 ob 08:00 Svečana dvorana Izdelava ortofota iz bližnjeslikovnih aeroposnetkov na območju krajinskega parka Sečoveljske soline