Select Page

Objava zagovorov zaključnih del

študent datum in ura prostor naslov dela
David Hovnik 20. 05. 2024 ob 10:00 Svečana dvorana Ocena geometrične točnosti oblakov točk, pridobljenih z UAV lidarskimi sistemi
Polona Ivančič 29. 03. 2024 ob 09:00 Svečana dvorana Projektiranje jeklene stavbe s sipanjem potresne energije v spojih s tornimi dušilci
Matjaž Kravanja 29. 03. 2024 ob 09:00 Svečana dvorana Vpliv toplotne mase stavbnega ovoja na toplotni odziv enodružinske hiše v značilnih podnebjih Slovenije
Dragoljub Šečerov 29. 03. 2024 ob 09:00 Svečana dvorana Vloga digitalne tehnologije pri energetski prenovi večstanovanjskih stavb
Igor Mlakar 28. 03. 2024 ob 09:00 H-40 analiza in vrednotenje posledic ekstremnih in izrednih dogodkov za vplivno območje zadrževalnika pod sušo
Petra Orozel 06. 03. 2024 ob 14:15 Svečana dvorana Metodologija vključevanja modro-zelene infrastrukture v proces priprave prostorskega izvedbenega akta
Urban Vochl 29. 02. 2024 ob 15:00 Svečana dvorana Obravnava uporabe fazno spremenljive snovi v zasteklitvi
Tjaša Čižman 29. 02. 2024 ob 13:30 Svečana dvorana Kazalniki kakovosti notranjega zraka in gospodarnosti rešitev po evropskem okviru trajnostne gradnje Level(s) na primeru prenove večstanovanjske stavbe v Ljubljani
Matija Žibrik 29. 02. 2024 ob 13:30 Svečana dvorana Uporaba IKT pri organizaciji, upravljanju in vodenju gradbišča
Robert Mlakar 29. 02. 2024 ob 15:00 Svečana dvorana Ureditev prometnih povezav v naselju Moste
Ajda Kranjc Požar 29. 02. 2024 ob 11:00 Svečana dvorana Meritve in modeliranje mikroplastike na slovenski obali
Darjan Grudnik 19. 01. 2024 ob 11:00 Svečana dvorana Razvoj upogibnega prednapetega steklenega nosilca
Anja Rupčić 22. 12. 2023 ob 10:00 Svečana dvorana Odvisnost dinamike radona od gradbenotehničnih karakteristik in režima dela v izbranih stavbah vzgojno-varstvenih zavodov v Sloveniji in Črni gori
Davor Kaučič 22. 12. 2023 ob 10:00 Svečana dvorana Razvoj postopkov za projektiranje z iQwood lesenimi paneli
Amir Karadžić 22. 12. 2023 ob 10:00 Svečana dvorana Vpliv modelnih negotovosti na potisno analizo okvirne armiranobetonske stavbe
Patricija Kastelic 20. 12. 2023 ob 11:00 Svečana dvorana Potencial uporabe blata iz čistilnih naprav v geotehničnih kompozitih
Minca Čufer 20. 12. 2023 ob 11:00 Svečana dvorana Informacijske podlage za ocenjevanje tržne vrednosti stanovanjskih nepremičnin v mestni občini Celje
Rok Pristavec 20. 12. 2023 ob 11:00 Svečana dvorana Primerjalna analiza trga stanovanjskih nepremičnin v občinah Vrhnika, Logatec in Postojna v obdobju 2010 - 2022
Miha Vičar 19. 12. 2023 ob 10:00 Svečana dvorana Ugotavljanje sprememb na funkcionalno degradiranih območjih s podatki Sentinel-2
Meta Krivic 19. 12. 2023 ob 10:00 Svečana dvorana Status komunalne opremljenosti stavbnih zemljišč pri pridobivanju gradbenega dovoljenja in odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
Nina Poglič 15. 12. 2023 ob 12:00 H-10 Vrednotenje rešitev za ravnanje z odpadno vodo v planinskih kočah z metodo analize življenjskega cikla
Matej Lahne 15. 12. 2023 ob 12:00 H-10 Analiza vpliva podnebnih sprememb na hidrološke procese v porečju Save do vodomerne postaje Litija
Simona Adrinek 07. 12. 2023 ob 08:15 Vpliv fizikalnih parametrov in hidrogeoloških razmer na toplotne lastnosti sedimentov
Jan Špiler 29. 11. 2023 ob 11:30 Svečana dvorana Numerična optimizacija sorpcije v večfaznem Fickovem modelu prenosa vlage v lesu
Nives Podobnik 29. 11. 2023 ob 11:30 Svečana dvorana Analiza razlik med prodajnimi cenami in posplošenimi tržnimi vrednostmi stanovanjskih nepremičnin v občinah Idrija, Cerkno in Logatec
Gjorgjija Pandev 25. 10. 2023 ob 10:00 Svečana dvorana Ocena potresne odpornosti obstoječe armiranobetonske stavbe z uporabo osnutka nove različice Evrokoda 8
Jan Slobodnik 25. 10. 2023 ob 10:00 Svečana dvorana Uporaba skupnega podatkovnega okolja v fazi gradnje
Blaž Dolgan 25. 10. 2023 ob 10:00 Svečana dvorana Cementni kompoziti z dodatkom fazno spremenljivih materialov (PCM)
Ela Verdnik 24. 10. 2023 ob 11:30 Svečana dvorana Potencial uporabe BIM za zagotavljanje in kontrolo kakovosti v vseh fazah življenjskega cikla manj zahtevnih objektov
Matija Godicelj 24. 10. 2023 ob 11:30 Svečana dvorana Uporaba vitkih metod vodenja projektov v operativnem gradbeništvu
Agata Pivk 23. 10. 2023 ob 11:00 H-40 Analiza erozijske nevarnosti poplavnih površin z uporabo 2D hidravličnega modela premeščanja sedimentov
Žiga Novak 29. 09. 2023 ob 09:00 Svečana dvorana Spoji v konstrukcijah iz nerjavnih jekel
Urban Trateški 28. 09. 2023 ob 08:30 Svečana dvorana Uporaba programa SOFiCAD pri izdelavi gradbenih načrtov
Uroš Tolar 28. 09. 2023 ob 12:00 Svečana dvorana Dimenzioniranje predorske obloge iz mikroarmiranega brizganega betona na podlagi rezultatov preizkušanja žilavosti ploščatih vzorcev
Gaj Kump 28. 09. 2023 ob 08:30 Svečana dvorana Izdelava terminskega plana izgradnje tunela na osnovi tehnike linearnega planiranja
Miha Majnik 28. 09. 2023 ob 10:30 Svečana dvorana Zasnova organizacije gradbišča stanovanjske soseske
Medeja Tomaževič 28. 09. 2023 ob 08:30 Svečana dvorana Analiza in dimenzioniranje karakteristične stropne konstrukcije več–etažne poslovno–stanovanjske stavbe
Jure Krušič 28. 09. 2023 ob 12:00 Svečana dvorana Podrobni kratkoročni operativni plani v gradbeništvu
Gašper Flajs 28. 09. 2023 ob 10:30 Svečana dvorana Parametrična analiza ukrepov za zvišanje potresne odpornosti zidane stavbe v Posočju ob upoštevanju rezultatov neporušnih preiskav
Lucija Babij 27. 09. 2023 ob 09:00 H-10 Vpliv pH in soli v vodi na lastnosti bentonita
Nika Ferjan 27. 09. 2023 ob 09:00 H-10 analiza možnosti izboljšanja hidromorfoloških razmer vzdolž odseka Kamniške Bistrice
Ivo Ušaj 27. 09. 2023 ob 09:00 H-10 Načrtovanje ponovne uporabe sive vode v kombinaciji s solarnimi toplotnimi sistemi za turistični objekt
Fabrizia Della Penna Della Penna 27. 09. 2023 ob 11:30 Konferenčna soba (II/1) Koraki k zelenemu digitalnemu dvojčku za analizo življenjskega cikla pri prenovah stavb
Polina Sherstobitova 27. 09. 2023 ob 16:00 Konferenčna soba (II/1) Samosuverene digitalne denarnice za trajnostnostno gradbeništvo
Mohamad Chaaban 27. 09. 2023 ob 12:30 Konferenčna soba (II/1) Aplikacija okvirja digitalnega dvojčka za upravljanje prenove objekta s tehnologijo BIM
Cesar David Grisales Becerra 27. 09. 2023 ob 14:00 Konferenčna soba (II/1) BIM-vodeni arhitekturni procesi s praktičnimi primeri
Cristian Iaconi 27. 09. 2023 ob 12:30 Konferenčna soba (II/1) Načrtovanje zgradb za 3D tiskanje betona
Daria Kharchenko 27. 09. 2023 ob 11:30 Konferenčna soba (II/1) Načrtovanje in prototip digitalnega dvojčka izobraževalni stavbe
SHEYANU ODEYEMI 27. 09. 2023 ob 15:00 Konferenčna soba (II/1) Dvosmerna interoperabilnost med arhitekturnim in konstrukcijskim BIM za učinkovito konstrukcijsko projektiranje in analizo
Gabriel Pereira de Carvalho Veloso 27. 09. 2023 ob 16:00 Konferenčna soba (II/1) Storitve Web3 za Izmenjavo Informacij na Gradbišču
Minja Radenković 27. 09. 2023 ob 14:00 Konferenčna soba (II/1) Ocena uporabnosti generativnega načrtovanja za razvoj konceptualnih modelov v arhitekturi
Paula Rebello Bender 27. 09. 2023 ob 15:00 Konferenčna soba (II/1) Uporaba BIM za nadzor mostov
Lot Akut Kaduma 27. 09. 2023 ob 12:30 Konferenčna soba (II/1) Okvir za dostop do uporabnih podatkov v okolju BIM s poudarkom na fazi gradnje
Mihala Korelc 25. 09. 2023 ob 09:00 Svečana dvorana Analiza transformacije višin geodetskih načrtov
Lucija Vidonja 25. 09. 2023 ob 09:00 Svečana dvorana Regionalno kolesarsko omrežje v Pomurju s poudarkom na občini Beltinci
Tara Klevišar 25. 09. 2023 ob 09:00 Svečana dvorana Vloga geodezije pri pripravi projektne dokumentacije
Anja Novak 20. 09. 2023 ob 13:00 Svečana dvorana Vpliv geometrije mreže in različnih vrst signalizacije točk na kakovost koordinat predorske podzemne geodetske mreže
Valentina Vrhovec 20. 09. 2023 ob 12:00 Svečana dvorana Uporabnost Evidence dejanske rabe poseljenih zemljišč za prostorsko načrtovanje
Armina Karić 20. 09. 2023 ob 13:00 Svečana dvorana Primerjalna analiza in perspektive izvajanja komasacij kmetijskih zemljišč v državah na območju nekdanje Jugoslavije
Ema Kovič 20. 09. 2023 ob 13:00 Svečana dvorana Primerjalna analiza posamičnih postopov katastrskih preureditev zemljišč po zakonodaji iz leta 2006 in novi zakonodaji iz leta 2021
Matic Meterc 19. 09. 2023 ob 13:00 Svečana dvorana Faznost del pri izvedbi nadgradnje železniške postaje Grosuplje
Rok Jedlovčnik 19. 09. 2023 ob 08:30 Svečana dvorana Optimalno dimenzioniranje armiranobetonskega konzolnega nosilca spremenljive višine
Hana Vidic 19. 09. 2023 ob 13:00 Svečana dvorana Optimizacija zemeljskih del za zmanjšanje okoljskih vplivov
Nejc Peciga 19. 09. 2023 ob 13:30 P-IV/6 Izdelava navideznega sprehoda po stavbi UL FGG
Lucija Gyergyek 19. 09. 2023 ob 11:00 Svečana dvorana Povezava Poslovne cone Komenda z avtocestnim izvozom Vodice
Maj Čapelnik 19. 09. 2023 ob 13:30 P-IV/6 Geodetsko tehnično opazovanje pregradnega objekta hidroelektrarne Dravograd
Nika Širca 19. 09. 2023 ob 09:00 P-IV/6 Pregled ohranjenosti točk državnih trigonometričnih mrež IV. reda v okolici Postojne
Urban Vozelj 19. 09. 2023 ob 12:00 H-10 Analiza vpliva hibridne infrastrukture na poplave
Petar Mishkoski 19. 09. 2023 ob 13:30 P-IV/6 Lasersko skeniranje linijskega objekta z iPhone 13 Pro
Jakob Hrvatin 19. 09. 2023 ob 09:00 P-IV/6 Vpliv družbene infrastrukture za oskrbo starejših na medobčinske selitve v Sloveniji
Jovana Vitanova 19. 09. 2023 ob 08:30 Svečana dvorana Mehanske lastnosti elementov različnih oblik prečnih prerezov izdelanih s 3D tiskom
Domen Dobrovoljc 19. 09. 2023 ob 08:30 Svečana dvorana japonski leseni spoji modelirani s 3D tiskom
Matej Taškov 19. 09. 2023 ob 08:30 Svečana dvorana Vizualizacijsko merjenje valov na hidravličnem modelu
Tina Strehovec 19. 09. 2023 ob 11:00 Svečana dvorana Analiza temperaturnih vplivov na deformacijsko napetostno stanje delno vkopanih armiranobetonskih konstrukcij
Aleksandar Vasilić 19. 09. 2023 ob 11:00 Svečana dvorana Terminski plan izgradnje kolesarske poti na relaciji Velenje - Huda luknja
Tim Perpar 19. 09. 2023 ob 13:00 Svečana dvorana Ravnanje z gradbenimi odpadki pri delni energetski sanaciji stavbe
Manca Alič 19. 09. 2023 ob 12:00 H-10 Trendi pretokov v Sloveniji do konca 21. stoletja
Dhanya Mary Alexander 15. 09. 2023 ob 15:00 Konferenčna soba (II/1) BIM za upravljanje gradbenih zahtevkov in forenzično analizo zamud
Sara Dotta Correa 15. 09. 2023 ob 14:00 Konferenčna soba (II/1) Učinek BIM v AEC izobraževanju: empirična študija
Arsenii Kirillov 15. 09. 2023 ob 15:00 Konferenčna soba (II/1) Razvoj programske opreme z uporabo Brick ogrodja
Vicente Mediano Corona 15. 09. 2023 ob 14:00 Konferenčna soba (II/1) Avtomatizirano preverjanje skladnosti s predpisi v BIM
Mohamed Ahmed A. Ahmed Omar 15. 09. 2023 ob 16:00 Konferenčna soba (II/1) Avtomatizirani delotoki za preverjanje skladnosti modelov BIM z informacijskimi zahtevami
Chamindu Piyathilake 15. 09. 2023 ob 16:00 Konferenčna soba (II/1) Digitalizacija poteka dela pri prenovi fasad z uporabo proizvodnih in montažnih elementov
Razan Rashid 15. 09. 2023 ob 13:00 Konferenčna soba (II/1) AVTOMATIZACIJA BIM: PROJEKTNE MOŽNOSTI ZA OPTIMIZACIJO ENERGETSKE UČINKOVITOSTI
FAITH TANGARA 15. 09. 2023 ob 13:00 Konferenčna soba (II/1) Integracija modelov BIM in modelov AI za oceno stroškov
Mia Jarc 14. 09. 2023 ob 12:30 Svečana dvorana Uporaba tehnologije GIS pri izbiri variante trase ecste
Vita Višček 14. 09. 2023 ob 10:30 Svečana dvorana Optimizacija zasnove pisarniškega okolja podjetja Alva z gledišča osvetljenosti z dnevno svetlobo
Luka Križanec 14. 09. 2023 ob 10:30 P-IV/7 Ponovna vzpostavitev nivelmanske mreže na območju železniškega vozlišča Pragersko
Lana Jeglič 14. 09. 2023 ob 10:30 Svečana dvorana Zasnova fasadnega ovoja po principih krožnega gospodarstva: primer lesene gradnje
Luka Žnidarič 14. 09. 2023 ob 08:00 P-IV/7 Predlog prostorske ureditve naselja Krašči v Občini Cankova
Laura Glodež 14. 09. 2023 ob 10:30 Svečana dvorana Posebnosti pri načrtovanju konstrukcijskih sklopov hlajenih prostorov z visoko vlažnostjo
Leon Golub 14. 09. 2023 ob 10:30 P-IV/7 Analiza izbranih primerov vpisov stavb v kataster nepremičnin
Manca Župevec 14. 09. 2023 ob 10:30 P-IV/7 Analiza podatkov misije NASA GEDI
Andrej Kumprej 14. 09. 2023 ob 08:30 Svečana dvorana Izdelava plana sanacij nadvozov v soupravljanju DARS
Urška Hvala 14. 09. 2023 ob 08:30 Svečana dvorana Zasnova stanovanja po načelih univerzalnega načrtovanja za vsa življenjska obdobja
Luka Medvešek 14. 09. 2023 ob 12:30 Svečana dvorana Prometna analiza križišča Peruzzijeve in Betettove ceste v Ljubljani
Miha Sušec 14. 09. 2023 ob 08:30 Svečana dvorana Vpliv toplotne izolacije zunanjih sten na bruto notranjo površino stavbe
Arnela Karović 14. 09. 2023 ob 12:30 Svečana dvorana Celostna prometna strategija mestne občine Sarajevo
Gašper Lah 14. 09. 2023 ob 10:30 P-IV/7 Analiza letov vladnega letala Falcon
Pia Baškovec 14. 09. 2023 ob 08:00 P-IV/7 Katastrski in zakonodajni postopki pridobivanja in razlastitve nepremičnin v javno korist na državni, Adamičevi cesti skozi naselje Grosuplje
Andrej Ravnikar 14. 09. 2023 ob 08:00 P-IV/7 Vpliv energetskih izkaznic stavb na cene stanovanj
Maja Filač 12. 09. 2023 ob 13:00 P-IV/9 Analiza novosti katastrskih storitev vpisa stavbe v kataster nepremičnin z letom 2022
Živa Lavka 12. 09. 2023 ob 13:00 P-IV/9 Izdelava karte območja Krima za vzpodbujanje telesne aktivnosti prebivalstva
Antonio Pleše 12. 09. 2023 ob 11:00 P-IV/9 Primerjalna analiza katastrske ureditve parcelne meje po zakonodaji v Sloveniji in na Hrvaškem
Blažka Bojnec 12. 09. 2023 ob 13:00 P-IV/9 Uporaba satelitskih posnetkov in geoinformatike pri spremljanju gibanja volkov
Jan Kramer 12. 09. 2023 ob 08:30 P-IV/9 Zasnova spletnega portala zbirke ponudnikov storitev za starejše
Matic Lalovič 12. 09. 2023 ob 08:30 P-IV/9 Fotogrametrična izmera geodetskih znamenj mariborske triangulacijske baze
Martin Gregorič 12. 09. 2023 ob 08:30 Svečana dvorana Mehanske lastnosti preprostih elementov izdelanih s 3D tiskom.
Žiga Krvina 12. 09. 2023 ob 08:30 Svečana dvorana Vpliv hrupa na meritev dinamičnega modula elastičnosti lesenih elementov
Žiga Hrovatin 12. 09. 2023 ob 11:00 Svečana dvorana Ukrepi za nadzor in umirjanje prometa na Sivi poti v Ljubljani
Karin Lisjak 12. 09. 2023 ob 08:30 P-IV/9 Prostorski potenciali za umeščanje sončnih elektrarn na primeru obalno-kraške regije
Žiga Ranzinger 12. 09. 2023 ob 11:00 P-IV/9 Določanje trase gozdne poti s pomočjo GNSS v različnih obdobjih vegetacije
Žiga Mori 12. 09. 2023 ob 08:30 Svečana dvorana Primerjalna analiza cen zemljišč na različnih razvojnih stopnjah v Mestni občini Velenje
Simon Savić 11. 09. 2023 ob 11:00 P-II/5 Identifikacija varnostnega stanja zemeljske pregrade
Simon Jeraj 11. 09. 2023 ob 12:00 Svečana dvorana Geodetske meritve za spremljanje stabilnosti območja ob gradbeni jami ob železniški progi Ljubljana - Divača
Urška Žonta 04. 09. 2023 ob 09:00 P-III/3 Tehnologija izvedbe vidnih betonov na primeru izgradnje Muzeja sodobne umetnosti
Urh Starina 04. 09. 2023 ob 09:00 P-III/3 Tehnologija vgradnje in finalna obdelava konstrukcijskih betonov na primeru izgradnje Muzeja sodobne umetnosti Bled »Lah contemporary«
Andrej Bizjak 01. 09. 2023 ob 10:00 H-10 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda območja naselij Predjama, Bukovje, Gorenje in Belsko v občini Postojna
Luka Prezelj 29. 08. 2023 ob 11:00 H-10 Modeliranje transporta plavin na porečju Save Dolinke
Kristina Unger 29. 08. 2023 ob 09:00 H-10 Vrednotenje protipoplavnih ukrepov z upoštevanjem podnebnih sprememb
Livia Beatriz Machado de Almeida 29. 08. 2023 ob 09:00 H-10 Analiza poplavne ogroženosti in škode za objekte kulturne dediščine na območju mesta Piran
Danijel Kirn 24. 08. 2023 ob 10:00 Svečana dvorana Optimizacija kakovosti gradbenih projektov z uporabo modela trikotnika vodenja projekta
Marija Rakita 24. 08. 2023 ob 13:00 Svečana dvorana Vpliv dodatka bentonita na geomehanske lastnosti zemljin
Nina Maksimović 23. 08. 2023 ob 10:00 Svečana dvorana Analiza vpliva manjkajočih meritev na kakovost geodetske mreže na HE Solkan
Đorđe Đukić 17. 08. 2023 ob 11:00 Svečana dvorana Eksperimentalna in numerična ocena modalnih parametrov enostavne jeklene konstrukcije
Ana Likovič 17. 07. 2023 ob 09:00 preko spleta Projektiranje konstrukcij s steklenimi nosilnimi elementi s primerom zimskega vrta
Ožbej Vene 14. 07. 2023 ob 11:00 Svečana dvorana Analiza učinkovitosti prezračevanja stavb na osnovi meritev in simulacij koncentracij ogljikovega dioksida in radona
Lara Vrtačnik 13. 07. 2023 ob 11:30 Svečana dvorana Snežišča Slovenije na prosto dostopnih fotogrametričnih, lidarskih in satelitskih posnetkih
Aljaž Hvala 13. 07. 2023 ob 11:30 Svečana dvorana Analiza pokritosti zahodne Slovenije s polnilnimi postajami za električne avtomobile
Lana Radulović 13. 07. 2023 ob 13:00 Svečana dvorana Vpliv prestrezanja padavin na mikrostrukturo padavin
Marko Trajkovski 26. 06. 2023 ob 12:00 Svečana dvorana Idejna zasnova odvodnje odpadnih in padavinskih voda naselja Klisa v Bosni in Hercegovini
Jan Hatić 22. 06. 2023 ob 15:30 Sejna soba Izdelava in kontrola kakovosti predizdelanih betonskih elementov
Nina Knez 13. 06. 2023 ob 09:00 Sejna soba Izdelava karte kolesarske steze Zagorje – Orehovica
Avdo Jusufbegović 31. 05. 2023 ob 09:00 H-40 Tehnične rešitve odvodnje tramvajske proge
Miha Kitek 26. 05. 2023 ob 11:00 Svečana dvorana Sile in napetosti v tirnici zaradi temperature
Tajda Božič 26. 05. 2023 ob 11:00 Svečana dvorana Analiza vplivov tesnosti stavbnega ovoja in naravnega prezračevanja na koncentracijo delcev v notranjem zraku stavb
Zala Ferlic 18. 05. 2023 ob 14:00 Svečana dvorana Združevanje oblakov točk mobilnega in aerolaserskega skeniranja za izdelavo 3D-modela uličnega niza stavb
Nataša Gantar 18. 05. 2023 ob 14:00 Svečana dvorana Razširjenost uporabe instrumenta lokacijske preveritve v slovenskih občinah
Jan Mustavar 08. 05. 2023 ob 08:00 Svečana dvorana Geodetska dela pri gradnji predora Vogršček
Tina Pavlin 08. 05. 2023 ob 08:00 Svečana dvorana Stanovanjska problematika na razvitih turističnih območjih alpskega prostora
Jernej Vipavec 08. 05. 2023 ob 08:00 Svečana dvorana Ocena kakovosti laserskega skenerja v tabličnem računalniku Apple
Maša Zorjan 25. 04. 2023 ob 14:15 Svečana dvorana Pregled stanja točk državnih trigonometričnih mrež na izbranem območju v okolici Ormoža
Simona Jovanova 24. 04. 2023 ob 14:30 Svečana dvorana Uporaba pristopa BIM pri projektiranju mestnih prometnih površin s primerom Industrijske cone Cikava
Lea Dragan 24. 04. 2023 ob 14:30 Svečana dvorana Priprava tal za temeljenje na barju
Jernej Granda 24. 04. 2023 ob 14:30 Svečana dvorana Primer projektiranja infrastrukture gospodarske cone s pristopom BIM
Matijaž Hrabrić 19. 04. 2023 ob 13:30 P-III/5 Inšpekcijski pregled križišča na državni cesti Selo – Nova Gorica in predlogi za izboljšanje prometne varnosti
Katerina Manev 19. 04. 2023 ob 13:30 P-III/5 Projekt jeklene hale s podrobno analizo izbočnih sil
Luka Braz 30. 03. 2023 ob 13:30 Svečana dvorana Preizkušanje betona za sanacijo objektov Rupnikove linije
Jan Cvelfer Domadenik 23. 03. 2023 ob 14:30 H-10 Analiza presušitve rek v Sloveniji
Patricija Barbo 21. 03. 2023 ob 12:00 Svečana dvorana Analiza višinskega prirastka iglavcev iz veččasovnih podatkov laserskega skeniranja
Polona Zorinić 21. 03. 2023 ob 12:00 Svečana dvorana Zaznavanje premikajočih se tovornih vozil na satelitskih posnetkih Sentinel-2
Urška Ošep 09. 03. 2023 ob 13:00 Svečana dvorana Vpliv elementov zgornjega ustroja na degradacijo tira
Mateja Zobarič 28. 02. 2023 ob 10:30 Svečana dvorana Dokazovanje učinkovitosti požarnih zaščit armiranobetonskih konstrukcij
Tim Poglajen 28. 02. 2023 ob 10:30 Svečana dvorana Dimenzioniranje gladkih armiranobetonskih plošč na stebrih
Dušan Kašič 24. 02. 2023 ob 11:00 Svečana dvorana Analiza stroškov in koristi posameznih ukrepov pri projektiranju nizkoenergijske enodružinske hiše
Žiga Poltrini 24. 02. 2023 ob 11:00 Svečana dvorana Potresna analiza in načrtovanje utrditvenih ukrepov za objekt kulturne dediščine ob upoštevanju zahtev druge generacije Evrokodov
Luka Matovina 23. 02. 2023 ob 09:00 Svečana dvorana Vzpostavitev nivelmanske mreže v naselju Prevoje pri Šentvidu
Danijel Jelušić 24. 01. 2023 ob 11:00 Svečana dvorana Požarna odpornost zaščitenih in nezaščitenih jeklenih stebrov, izpostavljenih lokaliziranemu požaru
Samida Ferizović 24. 01. 2023 ob 11:00 Svečana dvorana Analiza podpornega zidu na južnem portalu predora Vodriž v programu Sofistik
Maruša Cestnik 24. 01. 2023 ob 13:00 Svečana dvorana Napovedovanje debeljenja in taljenja snega s Triglavskega ledenika
Ivana Bojchovska 21. 12. 2022 ob 09:00 Svečana dvorana Primerjalna analiza varovanja gradbene jame z jeklenimi zagatnicami in mikropiloti z uporabo tehnologije BIM
Gregor Klobčar 21. 12. 2022 ob 09:00 Svečana dvorana Primerjava optimizacije krmilnih parametrov križišč na Dunajski cesti v Ljubljani v programih Sidra in Vistro
Milena Božić 21. 12. 2022 ob 12:30 Svečana dvorana Vpliv trajnostne mobilnosti na odprti javni prostor v Bohinjski Bistrici
Luka Bolčič 19. 12. 2022 ob 10:00 H-40 Analiza obsega razlivanja poplavnih voda zaradi naraščajoče gladine morja na območju mesta Izola
Jernej Koretič 18. 11. 2022 ob 09:00 Svečana dvorana Analiza eksperimentov in modeliranje opečnega zidovja v osnovnem in utrjenem stanju
Filip Barat 27. 10. 2022 ob 09:00 P-IV/2 Geodetska dela pri izgradnji predora
Martina Rojko 26. 10. 2022 ob 12:00 Svečana dvorana Projektiranje lesenega razglednega stolpa na Javorniku nad Črnim Vrhom
Luka Naumovski 26. 10. 2022 ob 12:00 Svečana dvorana Nelinearna statična analiza večetažne stavbe iz križno lepljenega lesa
Urša Drvarič 25. 10. 2022 ob 13:15 Svečana dvorana Presoja vplivov na območja kulturne dediščine – primer mariborskega južnega roba
Matej Gorenjc 21. 10. 2022 ob 12:00 P-IV/2 Uporaba IKT pri organizaciji, upravljanju in nadzoru gradbišča
Tilen Gorza 21. 10. 2022 ob 12:00 P-IV/2 Inšpekcijski pregled križišča na državni cesti Petrovci - Martjanci in predlogi za izboljšanje prometne varnosti
Matjaž Pukšič 21. 10. 2022 ob 12:00 Svečana dvorana Fotogrametrični inšpekcijski pregled konstrukcijskih elementov premostitvenih objektov
Simona Prinčič 21. 10. 2022 ob 12:00 Svečana dvorana Prostorska umestitev državne kolesarske povezave med Sežano in Ilirsko Bistrico
Maruša Strmec 06. 10. 2022 ob 09:00 Svečana dvorana Predlog smernic za umirjanje prometa
Miha Remec 06. 10. 2022 ob 09:00 Svečana dvorana Potresni odziv pravokotnih armiranobetonskih sten povezanih s ploščami
Veronika Pučnik 28. 09. 2022 ob 10:00 P-II/5 Eksperimentalno podprto modeliranje potresnega odziva zidane stavbe v obstoječem in utrjenem stanju
Tilen Kuzman 28. 09. 2022 ob 09:00 H-10 Zasnova sanacije zaplavnih pregrad na potoku Presušnik
Tilen Barut 28. 09. 2022 ob 12:00 Sejna soba Poenostavljena ocena potisne krivulje zidane stavbe
Gašper Čufar 28. 09. 2022 ob 12:00 Sejna soba Izdelava terminskega plana za projekt izgradnje skladiščnega objekta
Denis Pirnat 28. 09. 2022 ob 10:00 P-II/5 Vpliv hrupa ozadja na govorno razumljivost v visokošolskih predavalnicah
Tshewang Dorji 27. 09. 2022 ob 14:00 preko spleta Theoretical application of framework for Digital twin for operation and maintenance phase
Samir Mohamed Abdelmoneim Ahme Anbar 27. 09. 2022 ob 10:00 Konferenčna soba (II/1) Avtomatizacija BIM za projektiranje gradbenih storitev
VERONICA LORENA ANDRADE SIERRA 27. 09. 2022 ob 14:00 Konferenčna soba (II/1) SIMULACIJA UPRAVLJANJA TOKA OBISKOVALCEV V OBALNEM PASU SLOVENIJE S TEHNOLOGIJO URBANEGA DIGITALNEGA DVOJČKA
ZAMA AMBE AZINWIE 27. 09. 2022 ob 14:00 Konferenčna soba (II/1) Študija uporabe interoperabilnosti BIM z implementacijo delotokov za modeliranje
SARRA HADJI 27. 09. 2022 ob 10:00 Konferenčna soba (II/1) Integracija BIM in energijskega modeliranja stavb - priložnosti, omejitve in vpliv na načrtovalski proces
Haris Rafiq 27. 09. 2022 ob 12:00 Konferenčna soba (II/1) Uporaba okolja metaverzum za izboljšanje procesa informacijskega modeliranja zgradb
Iuri Rodrigues 27. 09. 2022 ob 10:00 Konferenčna soba (II/1) Napredno upravljanje spremljave napredka del z okoljem Bexel Manager
Julio Joaquin Salaberri Martin 27. 09. 2022 ob 14:00 Konferenčna soba (II/1) Avtomatizirane BIM QA/QC procedure s praktično uporabo
Dhanjit Singer 27. 09. 2022 ob 12:00 preko spleta Uporaba razširjene resničnosti za upravljanje in vzdrževanje hidroelektrarn
Dilan Durmus 27. 09. 2022 ob 12:00 Konferenčna soba (II/1) Sodelovanje pri BIM s pristopi socialnih omrežij
Katarina Gerič Škopac 23. 09. 2022 ob 09:00 P-IV/9 Mehanske lastnosti 3D natisnjenih elementov
Eva Filipčič 23. 09. 2022 ob 10:00 P-IV/9 Potresnoodporno projektiranje 5-etažne jeklene stavbe po novem standardu Evrokod 8
Miha Češarek 22. 09. 2022 ob 09:00 H-10 Analiza poslovnih procesov v gradbenem podjetju: študija primera
Aljaž Frank 22. 09. 2022 ob 09:00 H-10 Predlog sanacije odlagališča Globovnik
Akpezi Ikede 22. 09. 2022 ob 14:00 P-IV/9 sistem za nadzor napredovanja projektov BIM: primeri uporabe metod in prototip Revit vtičnika
Nadja Kmetič 21. 09. 2022 ob 12:00 P-IV/7 Analiza uradnega modela za množično ocenjevanje vrednosti hiš v Sloveniji
Katja Kovačič 21. 09. 2022 ob 12:00 P-IV/7 Uvajanje evropskega zelenega dogovora s pomočjo zelene infrastrukture na primeru občine Škofljica
Jan Magyar 21. 09. 2022 ob 13:30 P-IV/7 Določitev debeline ledu na lednem plezališču v Mlačci
Nikola Majkić 21. 09. 2022 ob 13:30 P-IV/7 Analiza možnosti uporabe UAV fotogrametrije za zajem katastrskih podatkov o stavbah in cestah
Uroš Bevk 20. 09. 2022 ob 09:00 P-IV/9 Numerična analiza sidranih zagatnih sten s polnili
Katja Hrobat 20. 09. 2022 ob 11:00 P-IV/9 Materialni modeli sodobnih geopolimernih betonov za računske analize gradbenih konstrukcij
Jernej Glavič 20. 09. 2022 ob 09:00 P-IV/6 Analiza elaborata katastrskega preurejanja zemljišč na primeru naselja Tomačevo
Tajda Lovšin 20. 09. 2022 ob 13:00 P-IV/9 Projektiranje armirano betonske plošče
Gjoko Bojadjievski 20. 09. 2022 ob 09:00 P-IV/6 Opazovanje sprememb zelenih in pozidanih površin v mestih z analizo časovnih vrst satelitskih posnetkov
Fran Brkopec 20. 09. 2022 ob 13:00 P-IV/9 Analiza bioklimatskih danosti izbranih lokacij v Sloveniji kot izhodišče za načrtovanje energijsko učinkovitih stavb
Bernard Jakaj 20. 09. 2022 ob 13:00 P-IV/9 3D tisk modela jeklene hale
Neja Katič 20. 09. 2022 ob 09:00 P-IV/9 Umestitev in projekt novega avtobusnega postajališča v Šentjerneju
Kristjan Škerjanc 20. 09. 2022 ob 15:00 P-IV/9 Potresna analiza stavb po metodi s horizontalnimi silami v skladu z obstoječim standardom in osnutkom novega Evrokoda 8
Vita Škodič 20. 09. 2022 ob 11:00 P-IV/9 Predlog za izboljšanje prometne varnosti na prehodih za pešce
Martin Kocjančič 20. 09. 2022 ob 09:00 P-IV/6 Izdelava geodetskega načrta iz podatkov UAV fotogrametrije
Marta Gelebeshova 20. 09. 2022 ob 09:00 P-IV/6 Zakoličba enostavnega objekta
Andraž Šenica Pavletič 20. 09. 2022 ob 15:00 P-IV/9 Tehnološki pristopi utrditve nosilne konstrukcije pri obnovi kamnite zidane zgradbe
Dijamandi Korneti 20. 09. 2022 ob 11:00 P-IV/9 Določanje mehanskih lastnosti lesa bukve
Žiga Vehovec 20. 09. 2022 ob 15:00 P-IV/9 METODOLOGIJA IZRAČUNAVANJA INDEKSOV ZA OBRAČUN RAZLIKE V CENI GRADBENIH STORITEV
Matic Krištofelc 20. 09. 2022 ob 09:00 P-IV/9 Analiza cen odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Mestni občini Kranj
Monika Kurbus 16. 09. 2022 ob 09:00 preko spleta Analiza razlik med posplošenimi tržnimi vrednostmi in prodajnimi cenami stanovanjskih nepremičnin v Pomurski statistični regiji
Laura Rant 15. 09. 2022 ob 10:30 H-10 Ureditve vodovarstvenega območja na primeru Slugove doline
Deja Mavri 15. 09. 2022 ob 10:30 H-10 Predlog razvoja enačbe za določitev sintetičnega hidrograma enote na podlagi podatkov z območja Slovenije
Lea Šturbej 15. 09. 2022 ob 10:30 H-10 Ureditev odvajanja in čiščenja odpadnih voda območja naselja Dobovec
Miha Dolinšek 15. 09. 2022 ob 16:00 Svečana dvorana Uporaba zagatnic pri začasnih in trajnih geotehničnih konstrukcijah
Ana Konkolič 15. 09. 2022 ob 16:00 Svečana dvorana Pomen zgoščenosti in vlage na trdnost in vodoprepustnost zemljin
Martina Stopar 15. 09. 2022 ob 16:00 Svečana dvorana Analize stabilnosti vkopov v tanko plastovitih skladih zemljin
Tilen Boštjančič 15. 09. 2022 ob 10:00 Sejna soba Program zmanjševanja vodnih izgub pri oskrbi s pitno vodo v izbrani občini
Leonora Adjova 13. 09. 2022 ob 08:30 P-IV/7 Preučevanje snežišča v Skednju pod Prisojnikom z interaktivno metodo orientacije posameznih fotografij
Katja Braniselj 13. 09. 2022 ob 12:00 P-II/5 prometno varnostna ureditev ceste med cerknico in dolenjim jezerom
Catherine Desiree Počkaj 13. 09. 2022 ob 08:30 P-IV/7 Primerjava popolnosti OpenStreetMap, Wikimapia in OpenTopoMap za testna območja v Sloveniji
Urban Zemljič 13. 09. 2022 ob 12:00 P-II/5 Časovna analiza poteka sanacije OŠ Trnovo
Lucija Balant 13. 09. 2022 ob 10:00 P-II/5 Vpliv zasnove stavbnega ovoja in obnašanja uporabnikov na rast in razvoj gliv na primeru enodružinske hiše
Lara Novak 13. 09. 2022 ob 08:30 P-IV/7 Analiza instrumenta izravnave meje v funkciji katastrskega preurejanja
Sara Šopar 13. 09. 2022 ob 08:30 P-IV/7 Spremembe namenske rabe prostora v občinah Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi v izbranem časovnem obdobju
Klemen Kužnik 13. 09. 2022 ob 10:00 P-II/5 Informacijske podlage za ocenjevanje tržne vrednosti stanovanjskih nepremičnin v mestni občini Novo mesto
Filmon Ghebremichael 12. 09. 2022 ob 13:00 H-10 vpliv podnebno povzročenih sprememb značilnosti poplav na škodo zaradi poplav
Anže Rojec 08. 09. 2022 ob 08:00 Svečana dvorana Vrednotenje enodružinske hiše po shemi Active House s poudarkom na kazalnikih kakovosti notranjega okolja
Primož Skledar 08. 09. 2022 ob 14:30 Svečana dvorana Prepoznava poplavnih območij iz satelitskih posnetkov Sentinel-2 z modeli konvolucijskih nevronskih mrež
Nick Bratina 08. 09. 2022 ob 11:00 Svečana dvorana Numerično modeliranje jet-grouting (JG) slopov za zaščito gradbenih jam
Aleš Božijak 08. 09. 2022 ob 11:00 P-IV/6 Vpliv števila oslonilnih točk na točnost fotogrametričnega bloka
Matija Brezavšček 08. 09. 2022 ob 08:00 Svečana dvorana Možnost uporabe orodja ArcGIS Pro 3D Analyst pri projektiranju cest
Jaka Majnik 08. 09. 2022 ob 11:00 Svečana dvorana Geotehnična analiza pokritega vkopa pod nivojem podzemne vode
Sara Joveska 08. 09. 2022 ob 14:30 Svečana dvorana Testiranje geodetskih sprejemnikov GNSS: kinematična izmera v oteženih pogojih
Karin Rkman Pečavar 08. 09. 2022 ob 14:30 Svečana dvorana Vpliv avtoceste na cene stanovanj v jugovzhodni Sloveniji
Neža Gošte 08. 09. 2022 ob 11:00 Svečana dvorana Ocena strižne nosilnosti preklad obstoječih krajših armiranobetonskih mostov
Žiga Obrstar 06. 09. 2022 ob 10:00 Sejna soba Ocena odboja signala GNSS z uporabo kovinskih podlag za anteno sprejemnika u-blox
Vasja Holc 06. 09. 2022 ob 11:00 Svečana dvorana Vrste in uporaba koordinatnih merilnih strojev v industriji
Iris Vračar 06. 09. 2022 ob 11:00 Svečana dvorana Skeniranje arheoloških ostankov in 3D modeliranje nekdanjih objektov
Martin Jakovina 06. 09. 2022 ob 09:00 Svečana dvorana Prometna analiza križišča Postojnske in Kolodvorske ceste v Pivki
Maša Pavlič 06. 09. 2022 ob 09:00 Svečana dvorana Vpliv steklenih vlaken na krčenje betonov visoke trdnosti
Tanja Grabrijan 05. 09. 2022 ob 12:00 Svečana dvorana Uporaba tehnologije terestričnega laserskega skeniranja za določitev geometrije primarne podgradnje v predoru
Jasna Donevska 05. 09. 2022 ob 13:00 H-10 Ocena negotovosti pri izdelavi kart poplavne nevarnosti
Agata Serwinska 05. 09. 2022 ob 14:00 H-10 Uporaba analiz sočasnosti pojava padavin pri določanju projektnih pretokov v Sloveniji
Samo Podpečan 05. 09. 2022 ob 12:00 Svečana dvorana Ponovna vzpostavitev poligonske mreže ob železniški progi Lesce–Jesenice
Žan Pleterski 30. 08. 2022 ob 13:30 Svečana dvorana Določitev geodetskega datuma geodetske mreže plaza Urbas
Andraž Dimc 26. 08. 2022 ob 10:00 Svečana dvorana Analiza ravnosti betonskih tal parkirne hiše
Žiga Zupančič 23. 08. 2022 ob 09:00 Svečana dvorana Poenostavljena ocena potresne zmogljivosti stavbe
Aleksander Stojanović 23. 08. 2022 ob 09:00 Svečana dvorana Primerjalna analiza materialov za cestne talne označbe
Ana Poglajen 14. 07. 2022 ob 09:00 H-10 Določanje zrnavostne sestave rečnih plavin na naravnih prodiščih
Tomaž Durcik 14. 07. 2022 ob 09:00 Svečana dvorana Projektiranje armiranobetonske etažne plošče
Teja Maučec 14. 07. 2022 ob 09:00 Svečana dvorana Elastični spektri pospeškov glede na osnutek novega Evrokoda 8
Nika Brulc 06. 07. 2022 ob 10:00 Sejna soba Izdelava pomorske karte Marine Portorož
Matic Godnič 05. 07. 2022 ob 08:30 Svečana dvorana Navidezni prelet odseka kolesarske poti Mojstrana - Kranjska Gora
Špela Gorišek 30. 06. 2022 ob 12:00 Svečana dvorana Analiza arhivskih gradiv franciscejskega katastra v katastrski občini Babni vrt
Josip Štimac 30. 06. 2022 ob 12:00 Svečana dvorana Vpis stavbe v nepremičninske evidence za namene vpisa etažne lastnine – primerjalna analiza med Slovenijo in Hrvaško
Tim Kastrevc 30. 06. 2022 ob 12:00 Svečana dvorana Predlog prostorske ureditve podeželskega naselja na primeru Šentvid pri Stični
Jani Cerar 28. 06. 2022 ob 11:00 Svečana dvorana Vpliv temperature vgrajenih vroče valjanih asfaltnih plasti na zgoščenost
Neja Fazarinc 28. 06. 2022 ob 10:00 Svečana dvorana Spletna aplikacija za učenje dinamičnega odziva enostavne konstrukcije
Lenart Hostnik 28. 06. 2022 ob 11:00 Svečana dvorana Optimizacija koncesijskih območij vzdrževanja državnih cest
Mirjana Anđelić 23. 06. 2022 ob 08:00 Svečana dvorana Razvoj spletne aplikacije za izračun optimalne poti v 3D
Tina Glasnović 22. 06. 2022 ob 11:00 Svečana dvorana Sprejemljivost posameznih ukrepov energijske prenove večstanovanjske stavbe med stanovalci
Matic Možina 22. 06. 2022 ob 11:00 Svečana dvorana Podnebne spremembe in nevarnost pregrevanja v brunarici: primerjava pasivnih ukrepov hlajenja z umerjenim modelom
Martin Ferjan 22. 06. 2022 ob 09:00 Svečana dvorana Izdelava interaktivnega pripomočka za razumevanje bioklimatskih ukrepov za pasivno solarno ogrevanje
Tjaša Volčjak 22. 06. 2022 ob 09:00 Svečana dvorana Vpliv zasnove odprtin v stavbnem ovoju na osvetljenost prostorov in pojav bleščanja
Mitja Zupančič 20. 06. 2022 ob 15:00 Svečana dvorana Analiza določitve položaja z metodo GNSS-RTK v oteženih pogojih
Urška Maček 15. 06. 2022 ob 09:00 H-40 Ocena uporabnosti metod neposrednih padavin za določanje območij poplavljanja
Borut Mavc 15. 06. 2022 ob 09:00 H-40 Ureditev odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju Velike planine
Magdalena Tasevska 09. 06. 2022 ob 09:00 preko spleta Vpliv potresnih in valovnih obremenitev na likvifakcijo – študija primera Amantea (Kalabrija, Italija)
Matevž Jenko 26. 05. 2022 ob 12:00 H-10 Meritve transporta plavin na Kamniški Bistrici in Pšati
Barbara Šket 25. 05. 2022 ob 12:00 Svečana dvorana Fotogrametrična izdelava 3D modela čebeljega panja
Neža Govekar 20. 05. 2022 ob 09:00 Svečana dvorana Katalog v skladu s slovenskimi pravilniki izdelanih gradnikov modela cestnega telesa
Žan Žak Hribar 06. 05. 2022 ob 10:00 Svečana dvorana Stroškovno optimalni pristop k energijski sanaciji tipične poševne strehe.
Vasja Hodnik 22. 04. 2022 ob 11:00 H-10 Analiza možnosti optimizacije energetske proizvodnje HE Moste na Savi
Blaž Košorok 22. 04. 2022 ob 11:00 H-10 Analiza možnosti optimizacije energetske proizvodnje HE Medvode na Savi
Savin Kotnik 21. 04. 2022 ob 11:15 Svečana dvorana Idejni načrt cest in ulic novega naselja v Šempetru v Savinjski dolini
Vera Brezovar 19. 04. 2022 ob 14:30 Svečana dvorana Določitev dnevnih pomikov droga točke KOPE na mareografski postaji Koper
Lucijan Troha 19. 04. 2022 ob 14:30 Svečana dvorana Spletna GIS aplikacija za dostop do baze satelitskih posnetkov
Nejc Mandelj 28. 03. 2022 ob 09:00 H-10 Idejna zasnova vodovodnega omrežja za naselja Brezovica pri Borovnici, Niževec, Zabočevo, Dražica in Ohonica
Luka Končan 28. 03. 2022 ob 09:00 H-10 Variantne rešitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter gradnje kanalizacijskega sistema naselij krajevne skupnosti Blagovna občine Šentjur pri Celju
Peter Vidmar 23. 03. 2022 ob 09:00 Svečana dvorana uporaba skupnega podatkovnega okolja v fazi izgradnje objekta
Simon Arčan 23. 03. 2022 ob 09:00 Svečana dvorana Hitra primerjalna analiza idejnih zasnov odseka 3. razvojne osi z BIM-orodji
Teodora Mishevska 17. 03. 2022 ob 13:00 Svečana dvorana funkcionalna območja in regije visokošolskega izobraževanja v Sloveniji
Lucija Stanić 17. 03. 2022 ob 13:00 Svečana dvorana Določitev spremembe geometrije zvonika na Črnem Kalu
Lea Kostevc 18. 02. 2022 ob 09:00 H-10 Analiza specifičnih značilnih pretokov slovenskih rek
David Mihelič 17. 02. 2022 ob 09:00 Svečana dvorana Izhodišča za parametrizacijo standardiziranih postavk za krovska dela
Tomaž Škrlep 17. 02. 2022 ob 13:00 Svečana dvorana Vsebine prostorskega načrtovanja v delokrogu diplomantov geodezije
Samir Hozanović 17. 02. 2022 ob 09:00 Svečana dvorana Uporaba metode zmanjšanega prečnega prereza za določitev mehanske odpornosti lesenega nosilca v pogojih naravnega požara
Mario Farič 28. 01. 2022 ob 10:00 Svečana dvorana Potresni odziv enostransko utrjenih prekladnih delov kamnitih zidov
Stefan Kordić 28. 01. 2022 ob 10:00 Svečana dvorana preliminarni načrt podpiranja predora
Peter Hrovat 20. 01. 2022 ob 10:00 Svečana dvorana Izdelava izvedbenega načrta BIM, 3D modela in simulacije gradnje galerije Jelični vrh
Jaka Potočnik 12. 01. 2022 ob 14:15 Svečana dvorana Vpliv optičnih lastnosti površin notranjega okolja stavb na cirkadiani potencial dnevne svetlobe
Marcos Alexopoulos 23. 12. 2021 ob 09:00 preko spleta Uporaba produktov reanaliz za namen hidrološkega modeliranja: izbrani primeri v Sloveniji
Simon Brdar 16. 12. 2021 ob 13:15 Svečana dvorana Potresnoodporno projektiranje 22-nadstropne armiranobetonske stavbe
Aleksander Felc 16. 12. 2021 ob 13:15 Svečana dvorana Harmonična analiza visoke lesene stavbe
Jure Stamač 16. 12. 2021 ob 10:00 Svečana dvorana Hrup v vzgojno-varstvenih ustanovah in predlogi rešitev z vidika varovanja zdravja
Filip Gruden 16. 12. 2021 ob 10:00 Svečana dvorana higrotermalni odziv stavbnega ovoja na pojav plesni v dvostanovanjskem objektu
Žan Gregorc 15. 12. 2021 ob 12:30 Svečana dvorana 3D modeliranje kapele samostana Jurklošter iz oblaka točk terestričnega laserskega skeniranja
Aleks Mahmutović 15. 12. 2021 ob 10:00 Svečana dvorana Posebnosti BIM načrtovanja za uporabo razširjene resničnosti v procesu gradnje
Loris Strain 15. 12. 2021 ob 11:00 Svečana dvorana Kapacitetna in prometno varnostna analiza dveh križišč na cesti Strada Nuova per Opicina (SR 58) občina Trst, Opčine
Katja Jenko 15. 12. 2021 ob 11:00 Svečana dvorana Kapacitetna analiza priključevanja obrtne cone Vaše na obstoječe cestno omrežje
Sabina Jerič 15. 12. 2021 ob 11:00 P-IV/6 Opredelitev kakovosti stalno delujoče GNSS-postaje FGGH v Ljubljani
Jure Črček 15. 12. 2021 ob 12:30 Svečana dvorana Primerjava BLK360 in Riegl VZ-400 za skeniranje jam
Aleksandar Nikolovski 15. 12. 2021 ob 11:00 Svečana dvorana Kapacitetna in prometno varnostna analiza izbranega obstoječega križišča v mestu Kumanovo (Severna Makedonija)
Jernej Prevolnik 21. 10. 2021 ob 09:00 Svečana dvorana Idejna zasnova železniške povezave med Ljubljano in Celjem skozi Tuhinjsko dolino
Žan Belšak 20. 10. 2021 ob 14:00 Svečana dvorana Primerjalna analiza vrednotenja stavbnih zemljišč po zakonih o množičnem vrednotenju nepremičnin iz leta 2006 in leta 2017
Žiga Maroh 20. 10. 2021 ob 16:00 Svečana dvorana Metode vizualizacije digitalnega modela reliefa z uporabo ArcGIS Pro rastrskih funkcij
Zvonimir Bano 20. 10. 2021 ob 14:00 Svečana dvorana Sanacija geodetske mreže v Luki Koper
Luka Pretnar 20. 10. 2021 ob 14:00 Svečana dvorana Lasersko skeniranje industrijskega objekta
Sena Srna 05. 10. 2021 ob 10:00 Svečana dvorana Sonaravne rešitve za?upravljanje s padavinsko?vodo v mestih
Marta Lipoglavšek 30. 09. 2021 ob 10:00 P-IV/6 Izdelava kart igrišča Golf Grad Otočec
Petra Tihole 30. 09. 2021 ob 10:00 Svečana dvorana Projektiranje klasičnih in krožnih križišč ter odcepov s pristopom BIM
Nastasja Šater 30. 09. 2021 ob 09:00 Svečana dvorana Gradnja novih kopnih površin v Koprskem zalivu s postopkom hidravličnega transporta v luči novih EN standardov za zemeljska dela
Luka Drole 27. 09. 2021 ob 14:00 H-10 Idejna zasnova renaturalizacije odseka reke Ljubljanice
Marko Žarov 27. 09. 2021 ob 14:00 H-10 Analiza možne energetske izrabe vodotokov z malimi hidroelektrarnami
Matej Mešl 27. 09. 2021 ob 14:00 H-10 Vpliv sonaravnih ukrepov za zmanjšanje erozijske nevarnosti na poplavnih območjih
Youssef Almezeraani 27. 09. 2021 ob 10:00 Konferenčna soba (II/1) Vključevanje ocene življenjskega cikla stavb v načrtovalski proces s pomočjo integracije BIM
Taiane Barichello Bohrer 27. 09. 2021 ob 14:00 Konferenčna soba (II/1) Zagotavljanje kakovosti modelov BIM pri vodenju projektov
Angela Cristina de Hugo Silva 27. 09. 2021 ob 12:00 Konferenčna soba (II/1) Uporaba razširjene resničnosti v različnih delotokih BIM projektiranja
Ekaterina Moskvina 27. 09. 2021 ob 10:00 Konferenčna soba (II/1) Vpliv uporabe zmogljivostnega načrtovanja v povezavi z BIM metodologijo na postopek načrtovanja stavb
SAJEDEH NAGHAVI SENJANI 27. 09. 2021 ob 10:00 Konferenčna soba (II/1) Delotok BIM za pred-izvedbeno presojo izvedljivosti z uporabo aktivnosti 4D
Mahya Nazari 27. 09. 2021 ob 14:00 Konferenčna soba (II/1) Minimalni podatki za 4D simulacijo infrastrukturnih projektov in njihovega odtisa CO2
Gregory Onyibe 27. 09. 2021 ob 14:00 Konferenčna soba (II/1) BIM knjižnice in delovni postopek optimizacije načrtovanja opažev betonskih
José Luis Rodríguez Hernández 27. 09. 2021 ob 12:00 Konferenčna soba (II/1) Generativno projektiranje za izboljšanje izvedljivosti s pristopom BIM in vitko proizvodnjo
Andraž Starc 27. 09. 2021 ob 12:00 Konferenčna soba (II/1) Reinženiring poslovnih procesov z uporabo orodij BIM in aplikacijskih vmesnikov
Sanja Kodrin 24. 09. 2021 ob 13:00 P-IV/6 Predlog prostorskega razvoja podeželskega naselja
Selvedina Hušidić 24. 09. 2021 ob 13:00 P-IV/6 Uporaba Helmertove transformacije v ravnini v geodetski izmeri
Marko Modic 22. 09. 2021 ob 12:00 P-II/5 analiza cen oskrbe s pitno vodo v občini Vrhnika in sosednjih občinah
Marko Guštin 22. 09. 2021 ob 11:00 P-II/5 Prometno-tehnični vidik izvedljivosti cestnih povezav Šared?Markovec in Šared?Padna v občini Izola
Mejra Mešić 21. 09. 2021 ob 13:15 P-II/5 Prometno tehnična in prometno varnostna analiza območja ob OŠ Mozirje
Luka Kondić 21. 09. 2021 ob 11:30 P-II/5 Vpliv črne jeklarske žlindre na lastnosti masivnih betonov
Gašper Šenk 21. 09. 2021 ob 13:15 P-II/5 Prometno tehnična in prometno varnostna analiza odsekov R2-430/1079 in 1080 skozi Vodice
Jaka Krnc 21. 09. 2021 ob 09:00 P-II/5 Lastnosti betonov z žlindrinim cementom
Rok Maver 21. 09. 2021 ob 12:00 P-IV/6 Pregled stanja točk državnih trigonometričnih mrež na območju Žužemberka
Janez-Jani Kosec 21. 09. 2021 ob 11:30 P-II/5 Rekonstrukcija večkrakega križišča v Selu pri Vodicah
Nejc Vrhovec 21. 09. 2021 ob 09:00 P-II/5 Analiza vpliva različnih ravni zunanjega hrupa na ravni hrupa v stavbah pri različnih sestavah stavbnega ovoja
Sebastjan Bohinec 21. 09. 2021 ob 10:00 P-IV/6 Klasična izmera kontrolne mreže točk na ljubljanskem avtosejmu
Andraž Furlan 21. 09. 2021 ob 08:30 P-IV/6 Tehnični, pravni in finančni vidiki uporabe daljinsko vodenih letalnikov za namene geodetske dejavnosti
Tinkara Langus 21. 09. 2021 ob 08:30 P-IV/6 Vpliv sestave fotogrametričnega bloka na točnost aerotriangulacije.
Veljko Miljković 21. 09. 2021 ob 08:30 P-IV/6 Izmera veslaške proge na Bledu
Matej Vesel 21. 09. 2021 ob 10:00 P-IV/6 Uporaba satelitskih sistemov GPS, GLONASS, Galileo in Beidou v geodetski izmeri
Veronika Lavrič 21. 09. 2021 ob 12:00 P-IV/6 Upoštevanje starih katastrskih elaboratov ob katastrski izmeri
Tilen Pinter 21. 09. 2021 ob 10:00 H-25 Spremenljivost rečnih profilov vodomernih postaj porečja Savinje
Elia Riccobon 21. 09. 2021 ob 13:15 P-II/5 Izdelava pripomočkov za praktično dimenzioniranje armiranobetonskih prečnih prerezov v skladu z EC2
Lucija Klinc 21. 09. 2021 ob 09:00 P-II/5 Zasnova enodružinske hiše po načelih univerzalnega načrtovanja za vsa življenjska obdobja
Nataša Jožef 21. 09. 2021 ob 12:30 Svečana dvorana Študija možnosti evidentiranja služnostne pravice v katastru nepremičnin
Anja Šinkovec 21. 09. 2021 ob 12:30 Svečana dvorana Analiza kakovosti direktnega georeferenciranja daljinsko vodenega letalnika z metodama RTK in PPK
Jan Jež 21. 09. 2021 ob 12:30 Svečana dvorana Funkcionalne regije srednješolskega izobraževanja v Sloveniji
Gregor Ivnik Dujovič 16. 09. 2021 ob 11:00 H-10 Zasnova sanacije posledic hudourniške poplave Tržiške Bistrice na odseku Slap-Jelendol
Nik Požun 16. 09. 2021 ob 08:00 Konferenčna soba (II/1) Kapacitetna in prometno varnostna analiza AC priključka Kranj vzhod na G2-104/1136 v km 1,110
Nika Struna 16. 09. 2021 ob 09:00 P-IV/6 Izmera kretniške zveze kretnic številka 8 in 9 na železniški postaji Breg
Veronika Grabrovec 16. 09. 2021 ob 09:00 Svečana dvorana 3D modeliranje samostana Jurklošter iz fotogrametričnega oblaka točk
Ida Šelih 16. 09. 2021 ob 09:00 P-IV/6 Kontrola stabilnosti geodetske mreže na Letalnici bratov Gorišek
Anže Gracar 16. 09. 2021 ob 09:00 Svečana dvorana Določitev debeline snežne odeje letalnice v Planici na osnovi primerjave fotogrametričnih 3D modelov
Jan Kus 16. 09. 2021 ob 08:00 Konferenčna soba (II/1) Projektiranje armiranobetonske plošče v stanovanjski hiši
Žiga Kobale 16. 09. 2021 ob 09:00 P-IV/6 Določitev višinske transformacijske ploskve na izbranih območjih Slovenije
Andraž Erčulj 16. 09. 2021 ob 11:00 P-IV/6 Določanje nihanja gladine Bohinjskega jezera
Gašper Oder 16. 09. 2021 ob 11:00 P-IV/6 Pregled tehnologij in zasnova samovozečega avtomobila
Jakob Blatnik 16. 09. 2021 ob 11:00 H-10 Predlog vodne izkaznice za stavbe
Aljaž Peklaj 16. 09. 2021 ob 09:00 Svečana dvorana Celosten postopek izdelave georeferenciranega oblaka točk Velike dvorane Županove jame
Urška Šraj 15. 09. 2021 ob 10:00 Konferenčna soba (II/1) Vzpostavitev standardizacije gradbenih virov kot temelj e-poslovanja v sklopu Industrije 4.0
Lucija Dragovan 15. 09. 2021 ob 09:00 Svečana dvorana Analiza uporabnosti termografije v arheologiji
Simona Špehar 15. 09. 2021 ob 11:00 Konferenčna soba (II/1) Prenos toplote in vodne pare skozi steno iz slame in ilovnatih ometov
Anja Kržan 15. 09. 2021 ob 09:00 Svečana dvorana Analiza možnosti uvedbe 3D-katastra v Sloveniji z vidika 3D-modeliranja stavb
Adis Kožar 14. 09. 2021 ob 15:00 Svečana dvorana Vpliv priprave vzorca zemljine na rezultate Proctorjevega testa
Nina Črnigoj 14. 09. 2021 ob 09:00 Svečana dvorana Analiza višin planinsko zanimivih vrhov in drugih značilnih točk v Sloveniji
Adna Vukalić 14. 09. 2021 ob 09:00 Svečana dvorana Izdelava turistične karte jezera Jasna in okolice
Martin Maglica 14. 09. 2021 ob 15:00 Svečana dvorana Požarna analiza armiranobetonske stavbe
Ema Kogovšek 14. 09. 2021 ob 15:00 Svečana dvorana Nosilnost tal - primerjava rezultatov analitične enačbe in numeričnih analiz
Blaž Petovar 10. 09. 2021 ob 08:30 Svečana dvorana Primerjava različnih modelov geoida na območju Slovenije
David Purić 10. 09. 2021 ob 08:30 Svečana dvorana Kontrola vodil sedežnice v NC Planica
Mark Bryan Alivio 03. 09. 2021 ob 10:00 H-10 Ocena poplavne škode zaradi naraščanja gladine morja
Steven Brazda 03. 09. 2021 ob 10:00 H-10 Poplave zaradi taljenja snega in sočasnega delovanja več dejavnikov v Severni Ameriki in Evropi
Juš Gašparič 31. 08. 2021 ob 11:00 Svečana dvorana Projekt izdelave karte pohodniške poti po Kamniški Bistrici
Anamarija Plestenjak 30. 08. 2021 ob 12:00 H-25 Vzdrževanje in rekonstrukcija prečnih objektov na primeru Kamniške Bistrice
Katjuša Potočnik 24. 08. 2021 ob 09:00 P-IV/6 Vpliv epidemije covid-19 na trg stanovanjskih nepremičnin v Gorenjski statistični regiji
Filip Viler 24. 08. 2021 ob 09:30 Svečana dvorana Vzpostavitev sistema za neposredno georeferenciranje daljinsko vodenega letalnika
Miha Koplan 23. 08. 2021 ob 12:00 Svečana dvorana Parametrična analiza nosilnosti zidane vila blok stavbe
Nejc Slemenšek 20. 08. 2021 ob 11:00 Svečana dvorana Problem bočne refrakcije v predoru
Petar Jukić 19. 08. 2021 ob 10:00 Svečana dvorana Analiza razlik med prodajnimi cenami in posplošenimi (tržnimi) vrednostmi nepremičnin v občini Domžale
Tomaž Gnidovec 10. 08. 2021 ob 08:30 Svečana dvorana Vzvratno inženistvo na primeru tradicionalnega sloveskega plovila Batela
Žiga Roštohar 15. 07. 2021 ob 09:30 preko spleta Vpliv različnih pristopov k sanaciji toplotnega mostu pri balkonski konzoli
Matic Janko 15. 07. 2021 ob 09:30 preko spleta Integracija pogodbenega popisa del in terminskega plana s 3D modelom zgradbe v programskem okolju BEXEL Manager
Luka Prezelj 14. 07. 2021 ob 09:00 H-10 Vrednotenje premeščanja sedimentov na podlagi podatkov o zapolnjenosti hudourniških pregrad
David Krznar 14. 07. 2021 ob 09:00 H-10 Hidrološka analiza poplav za porečje Krke
Stefano Caprinozzi 12. 07. 2021 ob 14:00 Potresni odziv jeklenih rezervoarjev s plavajočimi strehami
Luka Alič 30. 06. 2021 ob 13:00 preko spleta Analiza pristopov vzdrževanja katastrskega prikaza na območjih izboljšanega grafičnega katastra
Špela Kne 30. 06. 2021 ob 12:00 H-10 Idejne rešitve odvodnje in čiščenja odpadnih voda naselij na levem bregu reke Save med Dvorsko vasjo in Posavcem
Mojca Sevšek 29. 06. 2021 ob 12:00 Svečana dvorana Forenzične preiskave poplavnih dogodkov kot osnova za sanacijo njihovih posledic
Luka Mehle 29. 06. 2021 ob 11:00 Svečana dvorana Primerjava metod za izračun hrupa železniškega prometa CNOSSOS-EU in RMR
Kaja Moličnik Turk 24. 06. 2021 ob 10:00 Svečana dvorana Analiza vpliva obnašanja uporabnikov na kakovost notranjega okolja in rabe energije v stavbah
Jerneja Čehovin 24. 06. 2021 ob 12:00 Svečana dvorana Uporaba generatorja valov za določanje lastnosti in dosega valov na nagnjeni obali
Kristina Potočnik 16. 06. 2021 ob 10:00 Svečana dvorana Geodetske meritve v kamnolomu Calcit Stahovica
Sašo Weixler 16. 06. 2021 ob 10:00 Svečana dvorana Izdelava tematske karte razširjenosti boksa v Sloveniji
Tomo Trepal 09. 06. 2021 ob 08:15 preko spleta Sanacija geodetske mreže okrog Osnovne šole Polhov Gradec
Jernej Gortnar 28. 05. 2021 ob 09:00 preko spleta Reinženiring procesov terminske in stroškovne spremljave gradnje z BIM
Andrej Turk 27. 05. 2021 ob 13:30 preko spleta Predlog tehničnih smernic za načrtovanje skupnih prometnih prostorov
Eva Marič 27. 05. 2021 ob 14:30 preko spleta Analiza uspešnosti energijske sanacije večstanovanjskih stavb v Turjaškem naselju v Kočevju s pomočjo IR kamere
Anita Kaplan 21. 05. 2021 ob 11:00 preko spleta Smernice za načrtovanje avtomatskih parkirnih naprav
Matija Majhen 21. 05. 2021 ob 12:00 preko spleta Numerična analiza velike zračno podprte konstrukcije nepravilne oblike
Ivo Pertot 20. 05. 2021 ob 09:00 preko spleta Analiza delovanja Centralne čistilne naprave Nova Gorica s programom BioWin
Vesna Dimc 20. 05. 2021 ob 15:00 preko spleta REKONSTRUKCIJA CESTNE MREŽE V OBMOČJU NASELJA ŠENTJERNEJ
Jernej Pejanović 20. 05. 2021 ob 13:00 preko spleta Zelene površine za potrebe starejših občanov na podeželju
Tim Primožič 20. 05. 2021 ob 10:30 preko spleta idejna zasnova odvodnje odpadnih in padavinskih voda naselja Kulen Vakuf v Bosni in Hercegovini
Sara Bećirević 19. 05. 2021 ob 17:30 preko spleta Intenzivno naravno prezračevanje kot strategija za zmanjšanje potrebe po ohlajevanju stavbe
Uroš Jotanović 19. 05. 2021 ob 16:30 preko spleta Tehnologije za zajem podatkov snovnega sveta v informacijska okolja za gradbeništvo
Nik Poglajen 26. 04. 2021 ob 15:00 preko spleta Jeklen trietažni poslovni objekt
Andraž Starič 26. 04. 2021 ob 16:00 preko spleta Spremljava investicijskega projekta s strani naročnika
Muniru Nyei 23. 04. 2021 ob 09:00 preko spleta BIM v konstrukcijskem inženirstvu: študija interoperabilnosti BIM orodij pri modeliranju, analizi in projektiranju
Jakob Lipičar 22. 04. 2021 ob 09:00 preko spleta Analiza neposrednih poplavnih škod
Tadej Prevec 22. 04. 2021 ob 14:30 preko spleta Določitev osnovnih lastnosti porečij v Sloveniji
Matic Klun 25. 03. 2021 ob 11:15 preko spleta Predlog alternativnih rešitev za razbremenitev prometne infrastrukture na območju Ljubljanske urbane regije
Katja Novak 24. 03. 2021 ob 14:15 preko spleta Ocena mehanskih lastnosti betona predhodno izpostavljenega visokim temperaturam z uporabo neporušnih metod
Matej Matos 24. 03. 2021 ob 14:15 preko spleta Določitev verjetnostnih porazdelitev časovnih razmakov med vozili za prometno modeliranje nesemaforiziranih in krožnih križišč v slovenskem prostoru
Ines Arh 08. 03. 2021 ob 12:15 preko spleta Analiza izvajanja komasacij stavbnih zemljišč v Sloveniji po letu 2010
Valentina Rutar Polanec 25. 02. 2021 ob 11:00 preko spleta Razvoj zelene stene za čiščenje sive vode in prenos toplote
Sara Sečnik 25. 02. 2021 ob 10:00 preko spleta Predlog postopka čiščenja odpadne vode papirne in tekstilne industrije za doseganje zakonskih kriterijev za izpuste v kanalizacijo
Jan Kopač 19. 02. 2021 ob 09:00 preko spleta Statična in požarna analiza lesenega večetažnega objekta v Novem mestu
Matej Durcik 18. 02. 2021 ob 09:00 preko spleta Rekonstrukcija križišča na regionalni cesti R2-444 v naselju Ozeljan
Amir Karadžić 18. 02. 2021 ob 08:00 preko spleta Laboratorijska analiza materialnih lastnosti mineralnih agregatov
Anže Kovačič 29. 01. 2021 ob 09:00 preko spleta Določitev geometričnih lastnosti nedokončanega železniškega predora v Godoviču
Sandra Humar 29. 01. 2021 ob 09:00 preko spleta Primerjava postopkov nove izmere na izbranih območjih
Jana Breznik 27. 01. 2021 ob 13:00 preko spleta Analiza dinamike voda z uporabo časovne vrste satelitskih posnetkov Sentinel-1
Jernej Nejc Lombar 20. 01. 2021 ob 11:00 preko spleta Celostni pristop utrjevanja javnih stavb zgrajenih pred uvedbo predpisov za potresno odporno gradnjo v Sloveniji
Tilen Leban 20. 01. 2021 ob 10:00 preko spleta Analiza potrebnih ukrepov za doseganje skoraj nič-energijske stavbe na poslovnem objektu Šampionka
Manca Hrovat 23. 12. 2020 ob 11:00 preko spleta Potencial uporabe butane zemljine v sodobnem stavbarstvu
Amel Emkić 23. 12. 2020 ob 11:00 preko spleta Razvoj sodobnega zidaka za polnilna zidovja primernega za jadransko regijo
Sabina Glavič 18. 12. 2020 ob 09:00 preko spleta Navidezni prelet izbranega odseka kolesarske poti
Matija Mugerli 18. 12. 2020 ob 14:30 preko spleta Analiza daljnovodnih stebrov po EN 50341-1:2012
Aleš Šoster 18. 12. 2020 ob 10:00 Nastanek Zn-Pb-Ag rudišča Bašibos
Matej Toporiš 17. 12. 2020 ob 09:00 preko spleta Vihanje pločevin pri obremenitvi z bočnim pritiskom.
Anita Zore 17. 12. 2020 ob 10:00 preko spleta Vpliv prestrezanja padavin na erozijo
Matevž Piry 17. 12. 2020 ob 10:00 preko spleta Analiza projektnih pretokov z upoštevanjem negotovosti
Marko Stermecki 16. 12. 2020 ob 14:00 preko spleta Globalna analiza in dimenzioniranje montažnih elementov industrijskih prostorov Iskra mehanizmi
Anže Setnikar 16. 12. 2020 ob 13:00 preko spleta Infrastrukturni ukrepi za višji nivo prometne varnosti na AC
Andrej Hlača 27. 11. 2020 ob 08:00 preko spleta Geodetska izmera triangulacijsko-trilateracijske mikromreže HE Brežice
Natali Komadina 27. 11. 2020 ob 08:00 preko spleta Analiza postopkov in geodetskih elaboratov v Republiki Hrvaški za evidentiranje stavb
Lara Letnar 10. 11. 2020 ob 14:15 preko spleta Geodetsko spremljanje stabilnosti pregrade Drtijščica na Gradiškem jezeru
Jure Mlekuž 09. 11. 2020 ob 11:00 preko spleta Načrtovanje merilnih kampanj za odkrivanje vodnih izgub na vodovodnih sistemih
Anja Judež 21. 10. 2020 ob 13:30 preko spleta Predlog postopka izdelave ureditvenega območja podeželskih naselij
Ana Frankovič 15. 10. 2020 ob 10:00 Svečana dvorana Vrednotenje inovativnih fasadnih panelov z zaključnim slojem iz alkalijsko aktiviranih industrijskih in gradbenih odpadkov
Meta Katarina Tavčar 15. 10. 2020 ob 11:15 Svečana dvorana Analiza sanacije plazu in možnost rabe izkopanih zemljin za preoblikovanje terena na lokaciji
Benjamin Cerar 08. 10. 2020 ob 16:00 preko spleta Kalibracija enačb mejnega stanja za armiranobetonske konstrukcije na osnovi zanesljivosti konstrukcij
Lidija Dugon 30. 09. 2020 ob 09:00 Svečana dvorana UPORABA FOTOGRAMETRIČNIH PODATKOV ZA ODKRIVANJE IN SPREMLJANJE DEPONIJ
Simon Lesjak 29. 09. 2020 ob 13:30 Svečana dvorana Ureditev ribjega prehoda na Demšarjevem jezu na Poljanski Sori
Rok Indihar 29. 09. 2020 ob 13:30 Svečana dvorana Klasifikacija hudourniških pregrad s primerom uporabe
Nabih Msharbash 29. 09. 2020 ob 11:00 Konferenčna soba (II/1) Razvoj seznama gradiv na osnovi BIM s študijami primerov
Vanesa Antonela Valentina Bertero 29. 09. 2020 ob 09:00 Konferenčna soba (II/1) Uporaba BIM za zgradbe tipa načrtaj-izgradi-preseli
Matteo Mandrile 29. 09. 2020 ob 13:00 Konferenčna soba (II/1) BIM kot pospoševalec analiz grajenega okolja na več merilih
Filipe Mateus Moraes Finco 29. 09. 2020 ob 13:00 Konferenčna soba (II/1) Zahteve in knjižnice pri prenovi hidro-elektrarn z BIM
Roger Peicho 29. 09. 2020 ob 09:00 Konferenčna soba (II/1) BIM za raziskovanje in predstavljanje arhitekturnega oblikovanja
Md Tousif Rahman 29. 09. 2020 ob 15:00 Konferenčna soba (II/1) Upravljanje geotehničnih podatkov v okolju BIM
Cristian David Rincón Pinzon 29. 09. 2020 ob 15:00 Konferenčna soba (II/1) Izmere gradbenih količin predorskih konstrukcij na osnovi geotehničnega BIM modela
Camila Andrea Sandoval Bustos 29. 09. 2020 ob 15:00 Konferenčna soba (II/1) Integrirani delotoki projektiranja BIM nad in pod površjem tehnoloških objektov
Fernando Silva 29. 09. 2020 ob 11:00 Konferenčna soba (II/1) Projektno Nacrtovanje In-situ Preiskav in Utrditvenih Ukrepov Z Orodjem BIM
Ana Gloria De Luna Guajardo 29. 09. 2020 ob 09:00 Konferenčna soba (II/1) BIM-procedure zagotavljanja in nadzora kakovosti na osnovi izkušenj s težavami pri izvedljivosti
Matic Kuhar 24. 09. 2020 ob 10:00 Svečana dvorana Načrtovanje površin za mirujoči promet
Jernej Radakovič 24. 09. 2020 ob 10:00 Svečana dvorana Analiza uporabe pristopa BIM pri projektiranju obvoznice Brežice
Paulo Šolić 22. 09. 2020 ob 12:00 Svečana dvorana Izračun trase veslaške proge med Debelim Rtičem in Ankaranom
Kristina Cerar 22. 09. 2020 ob 14:00 Svečana dvorana Opazovanje mestnega toplotnega otoka
David Sevšek 22. 09. 2020 ob 14:00 Svečana dvorana Opazovanje koncentracij plinov v ozračju s satelitom Sentinel-5P
Lucija Bastarda 22. 09. 2020 ob 12:00 Svečana dvorana Analiza kakovosti zakoličevanja z uporabo GNSS
Matjaž Krebs 22. 09. 2020 ob 12:00 Svečana dvorana Izboljševanje ločljivosti podatkov Sentinel-2
Robert Brglez 22. 09. 2020 ob 08:30 Svečana dvorana Višinska referenčna ploskev (SLO_VRP2016/Koper) na območju Ljubljane
Jakob Tavčar 22. 09. 2020 ob 09:30 P-III/3 Izdelava priročnika za uporabo sistemskih opažev
Nejc Pev 22. 09. 2020 ob 08:30 P-II/6 Variantni rešitvi odvodnje padavinskih voda s ceste v naselju Rogoznica
Nina Kranjec 22. 09. 2020 ob 08:30 Svečana dvorana Preučevanje gozdnih sestojev in posameznih drevesnih vrst iz normalizirane intenzitete laserskih točk
Luka Žižmond 22. 09. 2020 ob 09:30 P-III/3 Analiza poteka izvedbe del projekta rekonstrukcije cestnega odseka
Simon Šanca 21. 09. 2020 ob 12:00 Svečana dvorana Samodejna klasifikacija stavb z globokim učenjem
Helena Žužel 21. 09. 2020 ob 12:00 Svečana dvorana Katastrski postopek razdružitve solastnine in skupne lastnine agrarne skupnosti
Miha Pajnič 21. 09. 2020 ob 14:00 Svečana dvorana Izmera soteske Mlačca in določitev debeline ledene stene z laserskim skeniranjem
Nina Stajnko 21. 09. 2020 ob 14:00 Svečana dvorana Izdelava oblaka točk cerkve sv. Janeza Krstnika v Bohinju
Špela Osolin 21. 09. 2020 ob 11:00 Svečana dvorana Varstvo naselbinske dediščine v Sloveniji - primer Črna vas, Ljubljana
Domen Kunič 17. 09. 2020 ob 12:00 Svečana dvorana Analiza potresne odpornosti zidane stavbe s poenostavljeno nelinearno analizo
Uroš Tolar 17. 09. 2020 ob 12:00 Svečana dvorana Uporaba metode KarstALEA za napovedovanje kraških pojavov na trasi proge 2TDK
David Hovnik 17. 09. 2020 ob 13:30 P-IV/7 Analiza pomena atmosferskih popravkov satelitskih posnetkov
Ožbej Vene 17. 09. 2020 ob 13:30 preko spleta Prenova Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani z namenom dosega kakovostnega notranjega okolja in minimalne možne rabe energije
Blaž Šušteršič 17. 09. 2020 ob 13:30 P-IV/7 Projekt izdelave karte dostopov na Martuljške gore
Luka Janežič 15. 09. 2020 ob 09:00 P-IV/7 Izmera geodetske mreže za izračun premikov točk plazu Obešnik
Anja Purnat 15. 09. 2020 ob 09:00 P-IV/7 Analiza izbranih katastrskih postopkov – posebni primeri
Đorđe Đukić 15. 09. 2020 ob 11:30 Svečana dvorana Potresnoodporno projektiranje montažne armiranobetonske stavbe z upoštevanjem osnutka novega Evrokoda 8
Simon Savić 15. 09. 2020 ob 11:30 Svečana dvorana Prenova ovoja stavbe enodružinske hiše za učinkovitejšo rabo energije in kakovostno notranje okolje
Domen Štihec 14. 09. 2020 ob 12:00 Svečana dvorana Interoperabilnost orodij BIM pri parametričnem projektiranju infrastrukturnih objektov
Darjan Grudnik 14. 09. 2020 ob 11:00 P-III/3 Eksperimentalno podprta numerična analiza vijačenih spojev iz armirane plastike
Jure Starc 14. 09. 2020 ob 12:00 Svečana dvorana Seizmični stresni test stavbnega fonda Univerze v Ljubljani
Andraž Kovačič 14. 09. 2020 ob 12:00 Svečana dvorana Predlog prenove negovalne bolnišnice na Vrazovem trgu v smeri kakovostnega notranjega okolja in učinkovite rabe energije
Lazar Cerović 10. 09. 2020 ob 11:00 P-III/3 Primerjava izračunov srednje dnevne vrednosti temperature zraka po različnih metodah
Neža Ema Komel 10. 09. 2020 ob 14:30 Svečana dvorana Nadgradnja obstoječih algoritmov za tvorjenje plastnic topografskih kart kraškega površja
Klemen Stoporko 10. 09. 2020 ob 14:30 Svečana dvorana Analiza prečnih profilov na reki Dravi iz podatkov pridobljenimi z različnimi metodami izmere
Špela Zorko 10. 09. 2020 ob 13:30 Svečana dvorana Vpliv urbanih zelenih površin na vrednost stanovanj
Blaž Dolgan 08. 09. 2020 ob 10:00 P-II/2 Dimenzioniranje armiranobetonskih stebrov v skladu z Evrokodom 2
Tanja Grabrijan 08. 09. 2020 ob 10:00 Svečana dvorana Izmera in izračun geodetske mreže Potoška planina
Gaja Medved 08. 09. 2020 ob 10:00 Svečana dvorana Izdelava taktilne karte izbranega območja v Litvi
Igor Mlakar 08. 09. 2020 ob 11:00 P-III/2 enačbe valovanja morja
Filip Baumgartner 08. 09. 2020 ob 10:00 P-II/2 Analiza razlik med prodajnimi cenami in posplošenimi (tržnimi) vrednostmi v občini Radovljica in v okoliških občinah
Dani Gabršček 07. 09. 2020 ob 11:00 Svečana dvorana Uporaba informacijskega in geološkega modela predora v orodju za mehansko analizo po MKE
Timotej Jurček 07. 09. 2020 ob 11:00 Svečana dvorana Laboratorijske meritve reologije naravnega drobirskega materiala
Boštjan Furman 25. 08. 2020 ob 10:00 P-IV/7 Izdelava projekta organizacije gradnje za objekt večnamenske športne dvorane in dvonivojskega parkirišča v občini Lukovica
Marijo Miličević 25. 08. 2020 ob 10:00 P-IV/7 Uporaba navidezne resničnosti za izboljšanje izobraževanja na področju varnosti in zdravja pri delu v gradbenem sektorju
Tine Hren 25. 08. 2020 ob 09:30 Svečana dvorana Določitev položaja cerkvenega zvonika v D96/TM z uporabo terestričnega laserskega skeniranja
Petra Podržaj 25. 08. 2020 ob 09:30 Svečana dvorana 3D lasersko skeniranje Županove jame
Matija Gerčer 20. 08. 2020 ob 09:00 Svečana dvorana Predlog uporabniškega vmesnika za kataster GJI v okolju QGIS
Ema Kovič 20. 08. 2020 ob 09:00 Svečana dvorana Analiza izbranih katastrskih postopkov izravnave meje
Ajda Lučovnik 20. 08. 2020 ob 09:00 P-II/5 Prispevek leseno-steklenih stenskih elementov k potresni odpornosti lesene enostavne stavbe
Ehab Attia 31. 07. 2020 ob 14:00 Konferenčna soba (II/1) POSTOPKI AVTOMATIZIRANE IZDELAVE 4D IN 5D BIM MODELO
Arlind Dervishaj 31. 07. 2020 ob 14:00 Konferenčna soba (II/1) Pristop BIM za metode trajnostnega načrtovanja: od bioklimatskega do regenerativnega načrtovanja
Vítor Ferronato De Lira 31. 07. 2020 ob 12:00 Konferenčna soba (II/1) kibernetska varnost skupnih podatkovnih okolj občutljivih nepremičnin
Mewail Gidey 31. 07. 2020 ob 12:00 Konferenčna soba (II/1) Priložnosti platformskih poslovnih modelov v gradbeništvu
Greta Rossi 31. 07. 2020 ob 14:00 Konferenčna soba (II/1) Vloga računsko podprtega načrtovanja BIM
Muammer Semih Sonkor 31. 07. 2020 ob 12:00 Konferenčna soba (II/1) Sodelovalna okolja BIM: Blaženje kibernetskih varnostnih groženj v fazi načrtovanja
Joao Vieira 31. 07. 2020 ob 14:00 Konferenčna soba (II/1) Podatkovni center za poslovno inteligenco v gradbeništvu
Žan Pleterski 28. 07. 2020 ob 08:30 Svečana dvorana Izmera geodetske mreže za izračun premikov točk plazu Čikla
Jure Krušič 28. 07. 2020 ob 09:00 P-III/2 Projektiranje naknadno vgrajene armature po Evrokodu 2
Anja Novak 14. 07. 2020 ob 10:00 Svečana dvorana Projekt karte za tekmovanja v planinski orientaciji
David Arnuš 07. 07. 2020 ob 09:30 Svečana dvorana Analiza funkcionalnih regij v Sloveniji po spolu delovno aktivnega prebivalstva
Marko Jalovec 07. 07. 2020 ob 09:30 Svečana dvorana Analiza umestitve središč za oskrbo starostnikov v Sloveniji
Aleksandar Šašić Kežul 06. 07. 2020 ob 11:00 Svečana dvorana Primerjava klasičnega in popolnega ortofota z vidika kakovosti in ekonomičnosti izdelave
Patricija Vrhovšek 06. 07. 2020 ob 11:00 Svečana dvorana Prepoznavanje japonskega dresnika iz posnetkov multispektralnega fotoaparata
Ana Mestnik 06. 07. 2020 ob 13:15 Svečana dvorana Sonaravni ukrepi v načrtovanju rabe prostora za zmanjšanje erozijske nevarnosti na poplavnih območjih
Klemen Beličič 06. 07. 2020 ob 13:15 Svečana dvorana Predlog regionalne zasnove prostorskega razvoja turizma na primeru Bele krajine
Enej Truden 24. 06. 2020 ob 14:00 Svečana dvorana Pristop BIM za železniško infrastrukturo s primerom projekta odseka Brezovica–Preserje
Andraž Starc 24. 06. 2020 ob 14:00 Svečana dvorana Vodenje in uporaba tehnologij BIM na primeru energetskega objekta
Aleš Križanič 19. 06. 2020 ob 11:30 Svečana dvorana Analiza in korekcija terminskega plana ter njegovo posodabljanje
Urban Bračko 19. 06. 2020 ob 10:00 preko spleta Mestna prometna infrastruktura v dobi avtonomnih vozil
Jaka Majnik 19. 06. 2020 ob 09:00 preko spleta Primerjava variantnih rešitev rekonstrukcije križišča glavne ceste Kranj – Sp. Brnik in ceste na avtocestnem priključku Sp. Brnik
Marko Mauhar 11. 06. 2020 ob 10:00 preko spleta Izdelava karte zgornje doline Kolpe iz podatkov OpenStreetMap
Matej Lenarčič 11. 06. 2020 ob 15:00 preko spleta Primerjava potresne odpornosti armiranobetonske stavbe projektirane po obstoječi in novi različici standarda Evrokod 8
Gašper Mauko 29. 05. 2020 ob 08:00 preko spleta Simulacija vodnega udara v dograjeni hidroelektrarni Tonstad na Norveškem
Rok Rošer 28. 05. 2020 ob 11:00 preko spleta Temperaturna segregacija pri vgradnji asfaltnih zmesi
Luka Kočevar 28. 05. 2020 ob 10:00 preko spleta Uporaba programa SCIA za analizo in projektiranje sovprežnih plošč
Gaj Rak 28. 05. 2020 ob 08:30 preko spleta Ocena dnevne osvetljenosti stanovanjskega stavbnega fonda v Sloveniji po drugi svetovni vojni
Jan Kalar 22. 05. 2020 ob 14:00 preko spleta Eksperimentalne meritve toplotnega toka in določevanje toplotne prehodnosti toplotnega ovoja stavbe
Andraž Zalar 22. 05. 2020 ob 13:00 preko spleta Preiskave akustičnih lastnosti protihrupnih ograj
Žiga Plevel 21. 05. 2020 ob 10:00 preko spleta Projektiranje armirano-betonske AB diafragme za zaščito gradbene jame ob upoštevanju potresne obtežbe
Tamara Šoronda 21. 05. 2020 ob 09:00 preko spleta Projektiranje tipičnih armiranobetonskih nosilnih elementov več etažne poslovne stavbe
Leja Špiler 14. 05. 2020 ob 10:30 preko spleta Opazovanje obsega ledu na Grenlandiji z daljinskim zaznavanjem
Matic Klančišar 11. 05. 2020 ob 12:30 preko spleta Obdelava kinematičnih terestričnih meritev s Kalmanovim filtrom
Klara Kovač 07. 05. 2020 ob 11:00 preko spleta Projektiranje mestnih prometnih površin za hendikepirane udeležence prometa
Anja Dolšak 07. 05. 2020 ob 10:00 preko spleta Presoja vidikov energijske prenove v smeri zdrave in okolju prijazne gradnje na primeru večstanovanjske stavbe
Matic Planinšek 29. 04. 2020 ob 10:30 preko spleta Geodetski monitoring pomikov kontrolnih točk na pregradi zadrževalnika Vogršček
Bojan Fajdiga 23. 04. 2020 ob 09:00 preko spleta Načrtovanje časovnega poteka obnove poslovne stavbe
Ajla Begulić 16. 04. 2020 ob 12:00 preko spleta Analiza konstrukcijskih sklopov toplotnega ovoja večstanovanjske stavbe v Vižmarjih
Rok Fabjan 09. 04. 2020 ob 10:00 preko spleta Analiza stroškov in koristi pridobivanja agregata iz naravnih in sekundarnih virov
Martina Rakuša 01. 04. 2020 ob 13:00 preko spleta Razvoj metode povezovanja grafičnih in opisnih podatkov o zemljiščih za vzpostavitev večnamenskega katastra
Ratko Švraka 20. 03. 2020 ob 11:00 . Spremembe predpisov za projektiranje mostov in njihov vpliv na lastnosti tipičnega armiranobetonskega nadvoza
Ana Lončarić 19. 03. 2020 ob 17:00 . Izdelava realistične upodobitve gradu Mokrice in okolice
Barbara Virant 13. 03. 2020 ob 11:00 Svečana dvorana Vpliv stopnje prezračevanja na koncentracijo radona v notranjem okolju
Rok Jelenovič 27. 02. 2020 ob 12:00 Svečana dvorana Analiza kakovosti zakoličevanja z uporabo GNSS
Robi Dolenc 27. 02. 2020 ob 12:00 Svečana dvorana Vzpostavitev nivelmanske mreže za spremljanje pomikov pri izgradnji objekta Šumi
Sanes Mehić 20. 02. 2020 ob 09:00 Svečana dvorana Načrtovanje sodobnih konstrukcijskih sklopov iz pretežno naravnih materialov v pogledu prehoda toplote in vlage
Vid Pristavec 20. 02. 2020 ob 09:00 Svečana dvorana Spremljanje vlažnosti v kompozitih z mineralnim vezivom
Polona Jeretina 19. 02. 2020 ob 13:00 Svečana dvorana Obnova toplotnega ovoja enostanovanjske hiše na Izlakah
Jaka Cerar 19. 02. 2020 ob 13:00 Svečana dvorana Skupno podatkovno okolje za načrtovanje v gradbeništvu
Nives Šelekar 19. 02. 2020 ob 09:30 Svečana dvorana Vpliv stopnje prezračevanja na kakovost notranjega zraka v izobraževalnih ustanovah in pisarnah
Gašper Šmid 19. 02. 2020 ob 09:30 Svečana dvorana Analiza karakterističnih nosilnih elementov stavbe za zdravstveno oskrbo v različnih projektnih stanjih
Blaž Jeraj 18. 02. 2020 ob 10:00 Svečana dvorana Eksperimentalna analiza vplivov soli na učinkovitost izboljšanja morskih glin z apnom za gradnjo nasipov
Blaž Hribar 18. 02. 2020 ob 10:00 Svečana dvorana Vpliv zasnove transparentnega stavbnega ovoja na energijsko bilanco stavbe ter kvaliteto notranjega toplotnega in svetlobnega okolja
Tim Mikuletič 18. 02. 2020 ob 10:00 Svečana dvorana Filtracijske lastnosti morskega mulja z in brez kemijskih dodatkov
Aleksander Brenko 30. 01. 2020 ob 10:00 Svečana dvorana Primerjalna analiza vpliva posameznih meril na višino nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v mestnih občinah v Sloveniji
Andraž Kete 28. 01. 2020 ob 10:00 H-10 Račun vala zaradi morebitne porušitve jezu Melje in dela nasipa na dovodnem kanalu hidroelektrarne Zlatoličje
Eva Jazbec 28. 01. 2020 ob 10:00 H-10 Prenos zasebnih vodovodnih sistemov v javno upravljanje
Žiga Ščukovt 28. 01. 2020 ob 10:00 H-10 Povezava sušnih kazalnikov z meritvami vodne bilance v tleh
Lara Humar 20. 12. 2019 ob 10:15 Svečana dvorana Računske metode za določitev nosilnosti tlačno obremenjenih pilotov
Mitja Vavtar 20. 12. 2019 ob 09:30 Svečana dvorana Kritična analiza predlogov celostne prometne strategije Sevnice
Amar Ajdinović 17. 12. 2019 ob 11:00 Svečana dvorana Analiza razmerij med najemninami in prodajnimi cenami stanovanj v Mestni občini Ljubljana
Valentin Hegediš 17. 12. 2019 ob 10:15 Svečana dvorana Izdelava in analiza časovne vrste satelitskih posnetkov različnih virov
Nejc Povšič 11. 12. 2019 ob 08:30 Svečana dvorana Projektiranje prednapetega mostu na lokalni cesti, izdelanega iz betonov visoke trdnosti
Matevž Vertot 22. 11. 2019 ob 11:00 Svečana dvorana Mehanizem kontrole dostopa na avtocestnih priključkih in preveritev z mikrosimulacijskim modelom za izbran primer
Rok Igličar 22. 11. 2019 ob 11:00 Svečana dvorana Nadgradnja na B strani železniške postaje Postojna
Andraž Blaznik 21. 11. 2019 ob 09:00 Svečana dvorana Geodetski monitoring v kraški jami Ulica pečina
Katarina Černe 28. 10. 2019 ob 14:30 Svečana dvorana Difuzija vodne pare skozi zunanjo steno s toplotno izolacijo na notranji strani
Maksi Podobnik 25. 10. 2019 ob 13:00 Svečana dvorana Obnašanje lameliranega konstrukcijskega stekla pri povišanih temperaturah
Leon Mačak 25. 10. 2019 ob 13:00 Svečana dvorana Vpliv notranje nege na tlačno trdnost betona visoke trdnosti
Stevan Gajić 23. 10. 2019 ob 08:30 H-10 Analiza delovanja CČN Domžale-Kamnik s pomočjo programskega orodja Aqua Designer
Tadej Dolenc 23. 10. 2019 ob 08:30 H-10 Vpliv posodobitve kanalizacijskega sistema in čistilne naprave Škofja Loka na kakovost izpusta v času padavin
Nejc Novak 22. 10. 2019 ob 08:30 P-III/3 Analiza točnosti fotogrametričnih izdelkov iz fotografij z daljinsko vodenega letalnika
Rok Jesenšek 22. 10. 2019 ob 08:30 P-III/3 Kontrola koordinat in prikaza ARSO vzorčevalnikov za padavine
Jošt Rakovec 22. 10. 2019 ob 14:15 Svečana dvorana Izmera geodetskih mikromrež Plaz in Vrtine za ugotavljanje premikov odlagališča Boršt Rudnika Žirovski vrh
Blaž Mikl 22. 10. 2019 ob 14:15 Svečana dvorana Analiza urbanega odtisa
Dean Melihen 30. 09. 2019 ob 12:00 H-10 Lastnosti mlekarskih odpadnih voda za pridobivanje bioplina
Nejc Tancek 30. 09. 2019 ob 09:00 P-IV/3 Analiza vplivov na opazovanja GNSS
Miha Vičar 30. 09. 2019 ob 09:00 P-IV/3 Določitev primernih območij za postavitev sončnih elektrarn v Sloveniji
Klemen Penca 26. 09. 2019 ob 10:00 Svečana dvorana vpliv parametrov na ceno parametriziranih standardnih postavk za gradbeno obrtniška dela
Katja Kovačič 26. 09. 2019 ob 12:00 Svečana dvorana Pregled evropskih finančnih instrumentov za namen prostorskega razvoja
Luka Naumovski 26. 09. 2019 ob 10:00 Svečana dvorana Vlažnost v času gradnje večetažnih lesenih konstrukcij z uporabo križno lepljenih plošč
Luka Končan 26. 09. 2019 ob 10:00 Svečana dvorana Vpliv gradnje cevovodov pod prometno infrastrukturo na promet in okolje
Nina Vidic 25. 09. 2019 ob 08:15 Svečana dvorana Analiza oblikovanja in razumevanja tematskih kartografskih znakov na slovenskih, poljskih in španskih turističnih kartah
Valentina Lesjak 19. 09. 2019 ob 10:00 Svečana dvorana Določitev vpliva nekontaktne fasadne ozelenitve na toplotni odziv stavbe s pomočjo eksperimentalnih meritev
Urša Mrhar 19. 09. 2019 ob 10:00 Svečana dvorana Analiza in predlog prenove obstoječe stavbe s stališča potresne odpornosti in energijske učinkovitosti
Doron Hekič 19. 09. 2019 ob 08:30 Svečana dvorana Eksperimentalna analiza koeficienta sunka pri prometni obremenitvi
Rok Morgan 19. 09. 2019 ob 08:30 Svečana dvorana Pregled požarov v Sloveniji v obdobju od 2005 do 2018
Doron Hekič 19. 09. 2019 ob 08:30 Svečana dvorana Eksperimentalna analiza koeficienta sunka pri prometni obremenitvi
Polona Hrovat 19. 09. 2019 ob 09:00 P-I/1 Objektna klasifikacija s programom QGIS
Jernej Vipavec 19. 09. 2019 ob 09:00 P-I/1 Določitev prostornine vrtače v vasi Tribuče
Neža Gošte 19. 09. 2019 ob 12:00 Svečana dvorana Vpliv vira dolomitnega agregata na lastnosti samozgoščevalnega betona
Gjorgjija Pandev 19. 09. 2019 ob 12:00 Svečana dvorana Potencial uporabe koruznega stržena kot toplotno izolacijskega materiala
Miha Remec 19. 09. 2019 ob 12:00 Svečana dvorana Analiza nosilnosti stavbe Stare tehnike
Aljaž Frank 19. 09. 2019 ob 14:00 Svečana dvorana Primerjava natezne trdnosti in sprijemnosti z betonom med jekleno in bazaltno armaturo
Jernej Koretič 19. 09. 2019 ob 14:00 Svečana dvorana Analiza pogodbenega terminskega plana, njegova korekcija in prikaz dejanskega poteka izvedbe
Matjaž Kravanja 19. 09. 2019 ob 14:00 Svečana dvorana Celovita prenova večstanovanjske stavbe v Tolminu
Iris Vračar 19. 09. 2019 ob 09:00 P-I/1 Preizkus instrumenta Leica Nova MS50 po standardiziranemu postopku ISO 17123-5
Jani Partikov 19. 09. 2019 ob 16:00 Svečana dvorana Primerjava metod za dimenzioniranje tlačno in upogibno obremenjenih jeklenih elementov
Denis Pirnat 19. 09. 2019 ob 16:00 Svečana dvorana Prenova ovoja enodružinske hiše v Podgorju pri Slovenj Gradcu
Luka Braz 19. 09. 2019 ob 16:00 Svečana dvorana Toplotna izolacija iz netkanega odpadnega tekstila
Nina Brgant 19. 09. 2019 ob 18:00 Svečana dvorana Tehnologija gradnje proizvodno-skladiščnega objekta v Novem mestu
Tilen Kuzman 19. 09. 2019 ob 18:00 Svečana dvorana izvedba protipoplavnih ukrepov v savinjski dolini
Samo Podpečan 19. 09. 2019 ob 10:30 P-I/1 Test sistema IMU v instrumentu Javad Triumph-LSA
Maruša Pucelj 19. 09. 2019 ob 10:30 P-I/1 Vzpostavitev geodetske mreže na Ljubljanskem gradu
Jernej Jensterle 19. 09. 2019 ob 18:00 Svečana dvorana Redčenje slanice z razsoljevalnih naprav z očiščeno vodo s komunalnih čistilnih naprav
Maša Arnež 17. 09. 2019 ob 08:30 Svečana dvorana Oblikovanje spletnih kart na osnovi podatkovne baze Planinske Zveze Slovenije
Špela Bratina 17. 09. 2019 ob 08:30 Svečana dvorana Obdelava in interpretacija gravimetričnih meritev nad kraško jamo: primer Županove jame
Klemen Lovenjak 17. 09. 2019 ob 11:00 Svečana dvorana Uporabnost fotogrametričnega enoslikovnega postopka na primeru zajema podatkov o cestah
Dominik Mlakar 17. 09. 2019 ob 11:00 Svečana dvorana Zgodovina in razvoj geodetske merske tehnike
Matej Lahne 17. 09. 2019 ob 09:00 H-10 Primerjava popisnih količin večstanovanjske stavbe s pomočjo informacijskega modela
Urban Repič 17. 09. 2019 ob 09:00 H-10 Meritve temperatur v betonih z uporabo optičnih kablov
Tajda Božič 17. 09. 2019 ob 09:00 P-II/2 Učinkovitost parcialnih energijskih ukrepov prenove starejše meščanske stavbe in njihovi vplivi na notranje okolje
Gregor Klobčar 17. 09. 2019 ob 09:00 P-II/2 Prometna analiza območja Novi trg v Kamniku
Lea Tori 17. 09. 2019 ob 09:00 P-II/2 Analiza cestnega odseka R1 - 215/1162 Slovenska vas - Puščava
Klemen Lovenjak 17. 09. 2019 ob 09:45 Svečana dvorana Uporabnost fotogrametričnega enoslikovnega postopka na primeru zajema podatkov o cestah
Dominik Mlakar 17. 09. 2019 ob 09:45 Svečana dvorana Zgodovina in razvoj geodetske merske tehnike
Katja Arh 17. 09. 2019 ob 12:00 P-II/2 Dimenzioniranje sestavljenih lesenih stebrov
Veronika Pučnik 17. 09. 2019 ob 12:00 P-II/2 Posebnosti projektiranja konstrukcijskih elementov iz nerjavnih jekel
Tara Subotić 17. 09. 2019 ob 12:00 P-II/2 Strokovne podlage za izvajanje zemljiške politike v občini Sežana
Zala Ferlic 17. 09. 2019 ob 11:00 P-I/1 Analiza uporabnosti nizkocenovnih sprejemnikov GNSS v navigaciji
Filip Viler 17. 09. 2019 ob 11:00 P-I/1 Vpliv ločljivosti fotografij z letalnika na položajno točnost oblaka točk in ortofota
Sara Joveska 17. 09. 2019 ob 12:00 P-I/1 Uporabnost in ustreznost kartografskih prikazov spletnih kartografskih strežnikov
Jan Mustavar 17. 09. 2019 ob 12:00 P-I/1 Primerjava obdelave opazovanj GNSS v različnih programskih paketih
Primož Skledar 17. 09. 2019 ob 12:00 P-I/1 Analiza uporabnosti odprtokodnega programa Sentinel Application Platform za obdelavo satelitskih posnetkov
Matej Kosi 17. 09. 2019 ob 13:30 P-I/1 Arhiviranje listov temeljnega topografskega načrta (TTN)
Demi Mohorčič 17. 09. 2019 ob 13:30 P-I/1 Vzpostavitev koordinatne osnove za izmero Županove jame
Kaja Kolednik 12. 09. 2019 ob 10:00 Svečana dvorana Analiza vplivov okoljsko občutljivih trajnih travinj na komasacije kmetijskih zemljišč
Marko Novak 12. 09. 2019 ob 10:00 Svečana dvorana GIS-orodja v podporo odločanju pri izvajanju komasacij
Marko Novak 12. 09. 2019 ob 10:00 Svečana dvorana GIS-orodja v podporo odločanju pri izvajanju komasacij
Alen Šraj 12. 09. 2019 ob 10:00 Svečana dvorana Študija možnosti uporabe koncepta GeoBIM v Sloveniji
Eva Filipčič 12. 09. 2019 ob 09:30 Sejna soba Analiza strižne nosilnosti sodobne zidovine ob upoštevanju predlaganih sprememb za Evrokod 6
Lucija Konda 12. 09. 2019 ob 10:00 P-II/2 Prenos in obdelava radarske slike padavin za Slovenijo
Lucija Stanić 12. 09. 2019 ob 10:00 P-II/2 Izmera geodetske mreže Vrtine-2 odlagališča Boršt Rudnika Žirovski Vrh
Rok Vodopivec 12. 09. 2019 ob 10:00 P-II/2 Analiza razlik med prodajnimi cenami in posplošenimi tržnimi vrednostmi v Mestni občini Nova Gorica
Katarina Lavtar 11. 09. 2019 ob 09:00 H-10 Vrednotenje ustreznosti enovitih hidroloških modelov za primer porečja Save
Maja Matič 11. 09. 2019 ob 09:00 H-10 Primerjava dveh metod za analizo slik za določitev zrnavosti grobih agregatov in sedimentov
Maja Jelen 11. 09. 2019 ob 12:00 H-10 Hidrološka analiza kraških izvirov v Sloveniji
Klemen Zimic 11. 09. 2019 ob 12:00 H-10 Analiza dinamike premeščanja plavin na odseku akumulacije HE Doblar
Blaž Lipuš 11. 09. 2019 ob 10:15 Svečana dvorana Analiza časovnih vrst satelitskih posnetkov Sentinel-2 na vektorskih podatkih
Tadeja Vok 11. 09. 2019 ob 10:15 Svečana dvorana Določanje vidnosti satelitov na obzorju z dvovrstičnimi elementi NORAD
David Klepej 11. 09. 2019 ob 11:30 Svečana dvorana Ukrepi za spodbujanje trajnostne, pametne in aktivne osebne mobilnosti
Luka Gradišar 11. 09. 2019 ob 13:00 Svečana dvorana Priložnosti generativnega pristopa k načrtovanju stavb
Andrej Veškovo 11. 09. 2019 ob 13:00 Svečana dvorana Potresna analiza in projektiranje izbranih konstrukcijskih elementov armiranobetonske stavbe s povezanimi stenami
Agata Pivk 10. 09. 2019 ob 11:00 H-10 Strižne obremenitve poplavnih območij ob Selški Sori pri visokovodnih dogodkih
Ivo Ušaj 10. 09. 2019 ob 11:00 H-10 Vpliv valov zaradi plovbe na obremenitve in stabilnost brežin
Tomaž Gnidovec 10. 09. 2019 ob 09:00 Svečana dvorana Določitev obsega ledenikov iz kart 2. in 3. avstrijske vojaške izmere
Urška Ošep 10. 09. 2019 ob 10:00 Svečana dvorana Prometna ureditev Ljubnega ob Savinji po načelu skupnega prometnega prostora
Martin Boncelj 06. 09. 2019 ob 09:00 Svečana dvorana Analiza integracij 5D BIM: primer Osnovne šole Litija
Antonio Janevski 06. 09. 2019 ob 09:00 Svečana dvorana Potresni odziv armiranobetonskih mostov s pomanjkljivo prečno armaturo stebrov
Katja Malc 03. 09. 2019 ob 09:00 Svečana dvorana Vzpostavitev mreže točk za preizkus instrumentov RTK-GNSS na višji nadmorski višini
Barbara Kralj 29. 08. 2019 ob 08:30 Svečana dvorana Vpliv požara v načrtovanem jeklenem prizidku na nosilnost obstoječega armiranobetonskega objekta
Matjaž Zupan 29. 08. 2019 ob 08:30 Svečana dvorana Optimizacija morfologije stavbe in soseske glede na osončenost stavbnega ovoja
Valentina Ambrožič 28. 08. 2019 ob 09:00 Svečana dvorana Analiza kakovosti podatkov in produktov v državnem omrežju GNSS SIGNAL
Lenart Hostnik 22. 08. 2019 ob 09:00 Svečana dvorana Variante priključka lokalne ceste v Črnem Potoku na državno cesto v občini Šmartno pri Litiji
Maruša Strmec 22. 08. 2019 ob 09:00 Svečana dvorana Nova prometna ureditev Črnomlja
Andraž Dimc 20. 08. 2019 ob 09:00 Svečana dvorana Umestitev Antonijevega rova v Idriji v državni koordinatni sistem
Matic Godnič 20. 08. 2019 ob 09:00 Svečana dvorana Določitev primernih območij za postavitev vetrnih elektrarn v Sloveniji
Gorazd Prašnikar 16. 07. 2019 ob 09:00 Svečana dvorana geodetski monitoring cerkve svetega Benedikta v Kančevcih
Uroš Sojer 16. 07. 2019 ob 09:00 Svečana dvorana Določitev spremembe geometrije deformabilne cevi iz oblaka točk terestričnega laserskega skeniranja
Urban Kastelic 09. 07. 2019 ob 09:00 Svečana dvorana Analiza jeklenega paličnega nosilca z razponom 40 metrov
Neža Čepon 08. 07. 2019 ob 11:00 H-10 Strižne obremenite poplavnih območij pri visokovodnih dogodkih
Matic Šušteršič 04. 07. 2019 ob 09:00 Svečana dvorana Dimenzioniranje nosilne konstrukcije prednapetega betonskega mostu čez reko Sotlo
Gregor Udovč 04. 07. 2019 ob 09:00 Svečana dvorana Statična in požarna analiza proizvodno-poslovnega objekta v Slovenj Gradcu
Jani Cerar 20. 06. 2019 ob 10:00 P-III/3 Izdelava proizvodnega modela gradnje na osnovi IFC modela zgradbe
David Bišić 19. 06. 2019 ob 08:30 P-III/4 Izmera trase kolesarske steze na otoku Rabu in njen prikaz na turistični karti
Jan Kokalj 19. 06. 2019 ob 08:30 P-III/4 Vzpostavitev geodetske mreže in izmera višine slapa Peričnik
Metka Mesojedec 19. 06. 2019 ob 08:30 P-III/4 Ocena upadanja delovne mobilnosti z razdaljo na ravni občin in statističnih regij po Newton-Raphsonovi metodi
Staš Brzin 19. 06. 2019 ob 09:00 P-III/3 Projektiranje izletnih con med kraki avtocestnih priključkov z uporabo informacijskega modela
Urban Kavka 19. 06. 2019 ob 09:00 P-III/3 Povezava med svetlobnim in toplotnim udobjem na primeru generičnega poslovnega prostora
Rok Krevs 19. 06. 2019 ob 09:00 P-III/3 Uporaba IKT orodij za pripravo dokumentacije LEED
Klemen Kastelic 19. 06. 2019 ob 11:00 P-III/4 Izmera mestne nivelmanske mreže Piran
Tomislav Trepal 19. 06. 2019 ob 11:00 P-III/4 Izmera položajne in višinske mreže pri Osnovni šoli Polhov Gradec
Marko Ograjenšek 12. 06. 2019 ob 09:00 P-III/4 Zagotavljanje interoperabilnosti v železniškem prometu
Dušan Rajlić 12. 06. 2019 ob 09:00 P-III/4 Primerjava poteka projektiranja izbranega odseka ceste v programih Plateia, Civil 3D in ProVI
Jernej Vozelj 12. 06. 2019 ob 09:00 P-III/4 Mobilnost kot storitev
Jernej Vozelj 12. 06. 2019 ob 09:00 P-III/4 Mobilnost kot storitev
Tim Primožič 31. 05. 2019 ob 09:00 Svečana dvorana Ocenjevanje trajnosti na primeru projektne dokumentacije doma za starejše
Luka Trček 31. 05. 2019 ob 11:30 Svečana dvorana Razvoj metode za analizo prepustnosti delovnih zapor na avtocestnem omrežju
Matic Zgonc 31. 05. 2019 ob 11:30 Svečana dvorana Analiza izvajanja zimske službe na avtocestnih počivališčih
Viktorija Stojcheska 30. 05. 2019 ob 10:00 Svečana dvorana Določanje višine oblakov iz enega satelitskega posnetka
Uroš Šeme 30. 05. 2019 ob 12:00 Svečana dvorana Določitev položajev cerkvenih zvonikov v D96/TM na območju JZ dela Ljubljane
Tamara Žnidaršič 30. 05. 2019 ob 12:00 Svečana dvorana Določanje meje zaznavanja sprememb parametrov ravnine pri skeniranju s TLS
David Cirman 23. 05. 2019 ob 08:15 Svečana dvorana Projektiranje večstanovanjske armiranobetonske stavbe v Izoli
Samo Peterka 22. 05. 2019 ob 10:00 Svečana dvorana Avtomatizacija izrisa prostorskih interakcij v ArcGIS
Jovana Grubač 25. 04. 2019 ob 12:30 H-10 Čiščenje odpadnih voda v manjšem poslovnem objektu s pomočjo tehnologije MBR
Nejc Mandelj 25. 04. 2019 ob 12:30 H-10 Idejna zasnova vodooskrbnega sistema za naselje Tihaboj
Andraž Dežman 24. 04. 2019 ob 08:15 Svečana dvorana Projektiranje večetažne armiranobetonske stavbe v Ljubljani
Katja Ogris 24. 04. 2019 ob 08:15 Svečana dvorana Potencial uporabe navidezne resničnosti za izboljšanje komunikacije v gradbenih projektih
Mitja Gregorčič 24. 04. 2019 ob 08:15 Svečana dvorana Računalniški pripomoček za določanje upogibnega momenta po TDR v osno obremenjenih AB elementih
Luka Jurko 24. 04. 2019 ob 08:15 Svečana dvorana Vpliv ozelenjenih konstrukcijskih sklopov in vlažnosti substrata na toplotni odziv stavbe
Aljaž Škrabar 23. 04. 2019 ob 13:30 Svečana dvorana Analiza kakovosti zemljiškokatastrskega prikaza na mejah katastrskih občin
Alja Puš 28. 03. 2019 ob 08:30 Svečana dvorana Dimenzioniranje letaliških ploščadi in projektiranje betonov visokih zgodnjih trdnosti
Aljoša Umek 28. 03. 2019 ob 08:30 Svečana dvorana Vrednotenje okoljskega vpliva enodružinske stavbe
Rok Krek 26. 03. 2019 ob 15:00 Svečana dvorana Analiza in dimenzioniranje armiranobetonske nosilne konstrukcije več-stanovanjske zgradbe
Gašper Maček 26. 03. 2019 ob 15:00 Svečana dvorana Neporušne metode merjenja lastnosti cementnih kompozitov
Tanja Elsner 21. 03. 2019 ob 10:00 Svečana dvorana Predlog ukrepov za reaktivacijo industrijskih degradiranih območij na primeru Zasavske statistične regije
Klemen Oset 21. 03. 2019 ob 10:00 Svečana dvorana Kartiranje prometnih nesreč iz fotografij z daljinsko vodenega zrakoplova
Marko Zaviršek 19. 03. 2019 ob 10:00 Svečana dvorana Ocena višinske točnosti DMR iz posnetkov iz letalnika
Romina Korenika 19. 03. 2019 ob 10:00 H-40 Simulacija izpustov slanice z razsoljevalne naprave z modelom Cormix
Gašper Antolin 28. 02. 2019 ob 09:00 Svečana dvorana Analiza geometrije doskočišč smučarskih skakalnic in fotogrametrično pridobivanje podatkov o letu skakalca
Tomaž Fekonja 22. 02. 2019 ob 10:00 Svečana dvorana Reševanje zemljiških sporov s primeri iz prakse
Jan Cunja 29. 01. 2019 ob 09:00 H-28 Časovna in prostorska analiza največjih hidroloških suš v Sloveniji
Kaja Cipot 24. 01. 2019 ob 09:00 Svečana dvorana Analiza izbranega krožnega križišča v Murski Soboti in predlog za izboljšanje stanja
Tadeja Intihar 24. 01. 2019 ob 09:00 Svečana dvorana Ocena arhitekturnih rešitev stavb Savina Severja z gledišča dnevnega osvetljevanja
Mateja Uršič 24. 01. 2019 ob 09:00 Svečana dvorana Vpliv strešnih oken na energijsko bilanco in dnevno osvetljevanje mansardnega stanovanja na treh različnih lokacijah
Sandi Kaltak 20. 12. 2018 ob 12:15 H-40 Matematično modeliranje drobirskih tokov in oblikovanja hudourniških vršajev
Caterina Leonardi 20. 12. 2018 ob 12:15 H-40 Vpliv sončnega sevanja na odmiranje Escherichie coli v morskem okolju
Maša Vöröš 17. 12. 2018 ob 11:00 Svečana dvorana Povečanje varnosti na površinah za pešce
Neven Verdnik 14. 12. 2018 ob 13:00 H-10 Ureditev suhega zadrževalnika ob reki Muri na območju Gaberja v občini Lendava
Maja Jordan 30. 11. 2018 ob 10:00 Svečana dvorana Analiza vplivov na gradnjo stanovanj po lokalnih skupnostih v Republiki Sloveniji v obdobju 2007–2016
Žiga Domadenik 23. 11. 2018 ob 08:45 Svečana dvorana Projektiranje delno prefabriciranih armiranobetonskih stropnih plošč s polnili
Dominik Klemenčič 23. 11. 2018 ob 08:45 Svečana dvorana Projektiranje mostu z nosilnim sistemom nateznega traku preko Savinje pri Mozirju
Jure Mlinar 22. 11. 2018 ob 15:30 Svečana dvorana Energijska analiza občinske stavbe kulturno zaščitene dediščine v Cerknici
Demian Salom 22. 11. 2018 ob 15:30 Svečana dvorana Vpliv mirovanja nasipnih plasti na dinamične merilne vrednosti
Gregor Kotar 22. 11. 2018 ob 15:30 Svečana dvorana Asfaltne baze in asfaltne zmesi v Sloveniji
Petra Franko 22. 11. 2018 ob 10:00 Svečana dvorana Izmere projektnih količin s pomočjo modela BIM in analiza na izvedenih večstanovanjskih blokih
Peter Kürbus 22. 11. 2018 ob 10:00 Svečana dvorana Sistemizacija in parametrizacija standardiziranih postavk za področje hidroizolacijskih sistemov
Lucijana Radošević 22. 11. 2018 ob 10:00 Svečana dvorana Uporaba BIM za integralno zasnovo proizvodno - poslovnih objektov s primerom
Jana Gomboši 15. 11. 2018 ob 09:00 Svečana dvorana Vpliv zaostalih napetosti na obnašanje ojačanih ukrivljenih pločevin
Eva Primožič 26. 10. 2018 ob 08:30 Svečana dvorana Metode za določevanje urbanega toplotnega otoka
Marjeta Korošec 26. 10. 2018 ob 09:15 Svečana dvorana Gravimetrične meritve ob različnih vodostajih Cerkniškega jezera
Sabina Bastelj 26. 10. 2018 ob 11:00 Svečana dvorana Strokovne podlage za urejanje zemljiške politike v Mestni občini Celje
Sara Poglajen 26. 10. 2018 ob 09:00 P-IV/6 Analiza kakovosti notranjega okolja v izbrani vzgojno-varstveni ustanovi s predlogi izboljšav
Sara Poglajen 26. 10. 2018 ob 09:00 P-IV/6 Analiza kakovosti notranjega okolja v izbrani vzgojno-varstveni ustanovi s predlogi izboljšav
Tina Robida 23. 10. 2018 ob 12:00 H-17 Vpliv starosti in načina hranjenja vzorca na njegovo motnost
Filip Andolšek 18. 10. 2018 ob 14:00 P-III/2 Seizmični stresni test stavbe Fakultete za gradbeništvo in geodezijo
Urban Kralj 18. 10. 2018 ob 14:00 P-III/2 Nastanek in širjenje razpok pri natezno obremenjenem armiranobetonskem elementu
Alja Planinc 28. 09. 2018 ob 10:30 Svečana dvorana Primerjava postopkov priprave prostorskih aktov v zakonodaji sprejeti po osamosvojitvi Slovenije
Mario Farič 26. 09. 2018 ob 13:00 P-III/2 Prometno tehnična in prometno varnostna analiza odseka regionalne ceste R1 232/1315 s predlogi za izboljšanje
Žiga Roškar 25. 09. 2018 ob 08:30 Svečana dvorana Analiza prostorninskih in ravninskih tarč za združevanje aero in terestričnih oblakov točk
Ana Čampa 24. 09. 2018 ob 14:00 Svečana dvorana Možnosti parcelnega preurejanja zemljišč v okviru katastrskih postopkov
Gorazd Furlanič 24. 09. 2018 ob 14:00 Svečana dvorana Prostorske analize za preučevanje nepremičninskega trga
Sabina Magyar 24. 09. 2018 ob 12:00 Svečana dvorana Optimizacija rabe energije enodružinske hiše z upoštevanjem globalnega segrevanja
Aljaž Petrič 24. 09. 2018 ob 12:00 Svečana dvorana Celostna energijska sanacija stavbe Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina
Katarina Čirič 24. 09. 2018 ob 10:30 Svečana dvorana Analiza in določitev izhodišč za organizacijo vrtičkarske dejavnosti v Mestni občini Kranj
Jasna Munda 24. 09. 2018 ob 10:30 Svečana dvorana Priprava prostorskih podatkov, primernih za simulacijo širjenja požarov na prostem
Urban Kristan 24. 09. 2018 ob 11:00 H-10 Modeliranje večnamenskega vtoka iz stranskega kanala za Enajstmlinski potok
Miha Tallarini 24. 09. 2018 ob 11:00 H-10 Ocenjevanje tehničnega stanja cevovodov v vodovodnem sistemu
Domen Logar 21. 09. 2018 ob 10:00 Svečana dvorana Predlog rekonstrukcije dvopasovnega krožišča s kapacitetno in prometno-varnostno analizo
Tilen Lovše 21. 09. 2018 ob 10:00 Svečana dvorana Analiza uporabe sheme IFC za izmenjavo informacijskih modelov zgradb pri pristopu Open BIM
Špela Kne 20. 09. 2018 ob 09:00 H-10 Izvedba vodovoda in odvodnje v naselju Stočje v Kropi
David Krznar 20. 09. 2018 ob 09:00 H-10 Analiza poplavnih dogodkov v Sloveniji 2005-2017
Ana Marija Ločan 20. 09. 2018 ob 09:00 H-10 Hidravlične razmere na prečni zgradbi na Dreti
Matic Možina 20. 09. 2018 ob 08:00 Svečana dvorana Analiza bioklimatskih danosti izbranih lokacij v Srednji Evropi ter njihov vpliv na načrtovanje energijsko učinkovitih stavb
Anja Opara 20. 09. 2018 ob 08:00 Svečana dvorana Bazaltna armatura za ojačenje betonskih konstrukcij
Husein Silić 20. 09. 2018 ob 08:00 Svečana dvorana Primerjava lastnosti samozgoščevalnih betonov iz dolomitnega in apnenčastega agregata
Filipo Damjanov 20. 09. 2018 ob 10:00 Svečana dvorana Pritrjevanje jeklenih konstrukcij na AB podlago z naknadno vgrajenimi sidri
Tilen Erjavec 20. 09. 2018 ob 10:00 Svečana dvorana Potresna analiza armiranobetonskega okvira s polnili in vpliv opečnih polnil na prečno armaturo
Simon Krnc 20. 09. 2018 ob 10:00 Svečana dvorana Projekt organizacije gradnje enodružinske hiše v Trnovem
Matej Mešl 20. 09. 2018 ob 11:00 H-10 Izračun površinskega odtoka z zgornjega dela porečja Dravinje
Gal Perhaj 20. 09. 2018 ob 11:00 H-10 Pomen selektorjev pri SBR reaktorjih
Matevž Strbad 20. 09. 2018 ob 11:00 H-10 Preučevanje površinskega odtoka s fizičnim hidrološkim modelom
Ana Jarc 20. 09. 2018 ob 13:00 H-10 Termovizijska analiza Kulturno prosvetnega doma Savlje – Kleče pred sanacijo
Gabrijel Jelinić 20. 09. 2018 ob 13:00 H-10 Račun vala vsled morebitne porušitve jezovne zgradbe načrtovane hidroelektrarne Mokrice
Nina Poglič 20. 09. 2018 ob 13:00 Svečana dvorana Statistična analiza padavin
Jernej Prevolnik 20. 09. 2018 ob 13:00 Svečana dvorana Analiza cestnega omrežja znotraj Nakupovalnega središča Rudnik
Špela Kne 20. 09. 2018 ob 09:00 H-10 Izvedba vodovoda in odvodnje v naselju Stočje v Kropi
Aljana Cvetko 20. 09. 2018 ob 08:30 P-III/2 Primerjava vsebine in oblike občinskih prostorskih aktov v zakonodaji sprejeti po osamosvojitvi Slovenije
Lucijan Troha 20. 09. 2018 ob 08:30 P-III/2 Analiza uporabnosti inercialnih navigacijskih sistemov v geodeziji
Žan Gregorc 20. 09. 2018 ob 10:00 P-III/2 Izmera mreže Plaz jalovišča Boršt rudnika Žirovski vrh
Lara Letnar 20. 09. 2018 ob 10:00 P-III/2 Sanacija geodetske mreže pregrade Drtijščica na Gradiškem jezeru
Barbara Dominović 19. 09. 2018 ob 10:00 H-10 komunalna ureditev rekracijske cone gramoznice pleterje
Jelko Gomboc 19. 09. 2018 ob 10:00 H-10 Idejna rešitev odvajanja in čiščenja odpadne vode naselij Fikšinci in Gerlinci
Sabina Koplan 19. 09. 2018 ob 10:00 H-10 Idejna rešitev odvajanja in čiščenja odpadne vode naselij v bližini vodnega vira Dobličica
Mateja Ribnikar 19. 09. 2018 ob 10:00 H-10 Uporaba modela Brook90 za ugotavljanje vodne bilance urbanih gozdov
Andreja Medved 18. 09. 2018 ob 08:30 Svečana dvorana Opazovanje suše s satelitskimi posnetki – uporabnost indeksov stanja vegetacije in standardiziranega padavinskega indeksa
Klemen Stropnik 18. 09. 2018 ob 08:30 Svečana dvorana Uporaba programa FME za sistematično spremljanje vegetacije s satelitskimi posnetki
Ajda Kafol Stojanović 18. 09. 2018 ob 09:45 Svečana dvorana Ocena kapacitete vodovodnega sistema kot strokovna podlaga v procesu prostorskega načrtovanja
Nick Bratina 18. 09. 2018 ob 08:00 P-III/2 Vpliv mejnega stanja uporabnosti na projektiranje jeklenih konstrukcij
Marko Guštin 18. 09. 2018 ob 08:00 P-III/2 Tehnologije priprave pitne vode z razsoljevanjem kot dopolnilni vodni vir za vodooskrbo na Obali
Neža Ema Komel 18. 09. 2018 ob 08:00 Sejna soba Pridobivanje podatkov o objektih soške fronte iz podatkov aerolaserskega skeniranja
David Zajec 18. 09. 2018 ob 08:00 P-III/2 Analiza zrnavosti pobočnih odkladnin s pomočjo analize slik
Tomaž Rodica 18. 09. 2018 ob 11:00 P-III/3 Upravljanje večstanovanjskih stavb v slovenskih obalnih občinah
Polona Zorinić 18. 09. 2018 ob 11:00 P-III/3 Določitev nadmorske višine navezovalne točke v Strunjanu
Urška Brišar 18. 09. 2018 ob 10:30 P-III/2 Vpliv različnih vrst cementa na lastnosti apneno-cementnih injekcijskih mešanic
Amel Emkić 18. 09. 2018 ob 10:30 P-III/2 Preiskave strižne nosilnosti zidovine iz sodobnih opečnih votlakov
Anamarija Plestenjak 18. 09. 2018 ob 09:00 H-10 Načrtovanje zadrževalnih sistemov na objektih za hranjenje nevarnih odpadkov s poudarkom na obvladovanju požarnih voda
Anja Pšeničnik 18. 09. 2018 ob 09:00 H-10 Rastlinska čistilna naprava za enodružinsko hišo
Jerneja Čehovin 18. 09. 2018 ob 13:00 P-III/2 Dimenzioniranje skalometov v obalnem inženirstvu
Marko Justin 18. 09. 2018 ob 13:00 P-III/2 Analiza prehoda toplote skozi konstrukcijske sklope na primeru vakuumsko izolacijskih panelov
Maša Rebernik 18. 09. 2018 ob 13:00 P-III/2 Okoljsko vrednotenje ravnih in poševnih streh
Ana Hekič 18. 09. 2018 ob 13:00 P-III/4 Razvoj obstojnih materialov za mozaike
Egzona Kabashi 18. 09. 2018 ob 13:00 P-III/4 Razvoj obstojnih materialov za mozaike
Žiga Poltrini 18. 09. 2018 ob 16:00 P-III/2 Ocena potresne odpornosti zidane stavbe z uporabo poenostavljene nelinearne analize
Jožica Škraba 18. 09. 2018 ob 16:00 P-III/2 Energijska prenova stavbe Plečnikove kulturne dediščine
Filip Gruden 18. 09. 2018 ob 16:00 P-III/2 Analize izračunanih energetskih izkaznic različnih stavb
Andreja Švab Lenarčič 14. 09. 2018 ob 12:00 Svečana dvorana
Leon Kogelnik 14. 09. 2018 ob 08:30 Svečana dvorana Različni vidiki izračuna vpliva troposfere na opazovanja GNSS
Natalija Novak 14. 09. 2018 ob 08:30 Svečana dvorana Primerjava višin določenih z mobilnim kartirnim sistemom in iz lidarskih podatkov
Ana Vendramin 14. 09. 2018 ob 08:30 Svečana dvorana Vpliv natančnosti koordinat oslonilnih točk na fotogrametrične izdelke
Patricija Barbo 13. 09. 2018 ob 09:30 Svečana dvorana Uporaba interaktivne metode fotogrametrične orientacije posnetkov na primeru Ledenika pod Skuto
Nina Kržan 13. 09. 2018 ob 09:30 Svečana dvorana Izračun in vizualizacija gibanja objekta po ortodromi in loksodromi
Matjaž Pukšič 13. 09. 2018 ob 09:30 Svečana dvorana Izdelava spletne turistične karte občine Trnovska vas
Tine Hren 13. 09. 2018 ob 11:00 Svečana dvorana Kontrola geometrije tirnic žerjavne proge na pregradi HE Zlatoličje
Žiga Maroh 13. 09. 2018 ob 11:00 Svečana dvorana Analiza kakovosti določitve položaja z uporabo eno-frekvenčnih opazovanj GNSS
Anja Šinkovec 13. 09. 2018 ob 11:00 Svečana dvorana Ocena vpliva megle na kakovost relativne določitve položaja z GNSS
Maruša Cestnik 13. 09. 2018 ob 12:30 Sejna soba Kako zelena so slovenska mesta
Lidija Dugon 13. 09. 2018 ob 12:30 Sejna soba TESTIRANJE SISTEMA AVTOMATSKEGA PREPOZNAVANJA TARČ (APT) NA REFLEKTIVNIH NALEPKAH
Pia Gornik 13. 09. 2018 ob 12:30 Sejna soba Klasifikacija pokrovnosti z uporabo več časovnih satelitskih posnetkov Sentinel-2
Blaž Kuhar 13. 09. 2018 ob 12:30 Sejna soba Opazovanje razvoje mest s časovno vrsto satelitskih posnetkov
Špela Žagar 13. 09. 2018 ob 16:00 Svečana dvorana Morfologija kot izhodišče za energijsko učinkovito gradnjo
Jernej Gortnar 13. 09. 2018 ob 16:00 Svečana dvorana Planiranje gradnje v okolju BIM
Samo Rajković 13. 09. 2018 ob 16:00 Svečana dvorana Določitev velikosti vpliva toplotnih mostov na ogrevanje tipične enodružinske hiše
Urška Bačar 11. 09. 2018 ob 08:00 Svečana dvorana Vpliv faktorja zazidanosti zemljišča na ceno enostanovanjske hiše
Dejan Bolarič 11. 09. 2018 ob 08:00 Svečana dvorana Dimenzioniranje cevnega ščita pri projektiranju predorov
Vasja Hodnik 11. 09. 2018 ob 09:00 H-28 Analiza hidravličnih razmer na suhem zadrževalniku Logatec
Nandino Koščak 11. 09. 2018 ob 11:00 Svečana dvorana Stroškovna in časovna analiza poteka rušenja poslovnega objekta
Polona Gortnar 11. 09. 2018 ob 08:30 Sejna soba Geodetska dela pri rekonstrukciji ceste
Veronika Grabrovec 11. 09. 2018 ob 08:30 Sejna soba Kontrola višinskih pomikov cerkve sv. Benedikta v Kančevcih
Anže Gracar 11. 09. 2018 ob 08:30 Sejna soba Vpliv pomičnega zaklopa na geometrično distorzijo fotografije
Darja Otrin 11. 09. 2018 ob 10:00 Sejna soba Primerjalna analiza prodaj nepremičnin v lokalnih skupnostih ob Mestni občini Ljubljana
Žan Pavlin 06. 09. 2018 ob 08:30 Svečana dvorana Vrednotenje funkcionalnih regij s pristopom mehke logike
David Merlin 06. 09. 2018 ob 09:15 Svečana dvorana Določevanje prostornin zemeljskih mas z uporabo inštrumenta Leica Nova MS50
Teja Mikelj 06. 09. 2018 ob 09:15 Svečana dvorana Izmera vodil freze na zaletišču Letalnice bratov Gorišek
Meta Uršič 06. 09. 2018 ob 09:15 Svečana dvorana Uporaba podatkov daljinskega zaznavanja za opazovanje onesnaženosti zraka
Andraž Vožič 06. 09. 2018 ob 08:00 Sejna soba Integriran model rabe tal in prometa Tranus
Mihael Blaž 02. 08. 2018 ob 10:00 Svečana dvorana Generacija prometa glede na dejavnost
Vesna Bertoncelj 19. 07. 2018 ob 11:00 H-10 Nizkofrekvenčna nihanja morske gladine v Sredozemskem morju
Tanja Jordan 11. 07. 2018 ob 09:00 Svečana dvorana Ergonomsko oblikovanje pisarniškega delovnega okolja
Vera Brezovar 10. 07. 2018 ob 08:30 P-IV/6 Sanacija sistema reflektivnih nalepk na kaštnih zidovih HE Moste
Miha Blatnik 10. 07. 2018 ob 09:00 Sejna soba Kontrola značilnih spojev jeklenih konstrukcij s programom Idea Statica
Luka Malerič 10. 07. 2018 ob 09:00 Sejna soba Energijska prenova ovoja stavbe v smeri zagotavljanja kakovostnega notranjega okolja in učinkovite rabe energije enodružinske hiše v Ljubljani
Rok Klančnik 10. 07. 2018 ob 10:30 Sejna soba Analiza in dimenzioniranje nosilnih elementov večstanovanjske stavbe A4 v soseski Gaj Preserje
Jure Zupančič 10. 07. 2018 ob 10:30 Sejna soba Različni prečni okvirji enoladijske hale
Nejc Kneževič 27. 06. 2018 ob 16:00 Svečana dvorana Analiza pogodbenih pogojev v gradbenih pogodbah pri javnih naročilih
Martin Kolar 27. 06. 2018 ob 16:00 Svečana dvorana Primerjava klasične gradnje infrastrukturnih vodov s tehnologijo gradnje mikropredorov
Alen Mangafić 26. 06. 2018 ob 09:00 Svečana dvorana uporaba večspektralnih posnetkov z daljinsko vodenega zrakoplova za analizo površja arheološkega parka
Alen Mangafić 26. 06. 2018 ob 09:00 Svečana dvorana Uporaba večspektralnih posnetkov z daljinsko vodenega zrakoplova za analizo površja arheološkega parka
Isak Alijagić 21. 06. 2018 ob 12:00 Svečana dvorana Učinkovitost dvojne fasade z vidika kakovosti notranjega okolja in rabe energije: primer SOP Krško
Gašper Rus 21. 06. 2018 ob 12:00 Svečana dvorana Potresna analiza obstoječe stavbe za izobraževanje s študijo utrditvenih ukrepov
Klemen Vidonja 21. 06. 2018 ob 12:00 Svečana dvorana Primerjava variant in idejna zasnova rekonstrukcije glavne ceste Postojna–Jelšane
Gašper Flajs 21. 06. 2018 ob 14:00 Svečana dvorana Matematična in fizikalna obravnava idealne vzletne krivulje smučarskega skakalca
Jernej Leban 21. 06. 2018 ob 14:00 Svečana dvorana Vpliv protikorozijske zaščite na sprijemnost med betonom in armaturo
Urša Bajec 20. 06. 2018 ob 08:45 Svečana dvorana Modeliranje funkcionalnih območij po pristopu dostopnosti
Urška Ivančič 20. 06. 2018 ob 08:45 Svečana dvorana Primerjanje kategoričnih in numeričnih rastrskih kart s programskim orodjem MCK
Špela Blatnik 20. 06. 2018 ob 08:45 Svečana dvorana
Špela Blatnik 20. 06. 2018 ob 08:45 Svečana dvorana Predlog ureditev za obiskovalce v Krajinskem parku Ljubljansko barje
Blaž Košorok 20. 06. 2018 ob 10:00 H-40 Analiza hidravličnih razmer v odprtem vodonosniku
Anže Srebovt 20. 06. 2018 ob 10:00 H-40 Idejna rešitev odvajanja in čiščenja odpadne vode naselij v južnem delu občine Pivka
Anita Anželak 01. 06. 2018 ob 08:30 Svečana dvorana Primerjava makete Triglava ob Bohinjskem jezeru z dejansko obliko gore
Maja Kozole 01. 06. 2018 ob 08:30 Svečana dvorana Izdelava in upodobitve modela gradu Brestanica
Deanira Polanec 01. 06. 2018 ob 08:30 Svečana dvorana Izboljšava položajne in geometrične kakovosti zemljiškokatastrskega prikaza v izbrani katastrski občini
Davor Grabar 31. 05. 2018 ob 08:00 Svečana dvorana Degradirana območja kot potencial za razvoj alternativnih kulturnih dejavnosti
Martina Kuščer 31. 05. 2018 ob 08:00 Svečana dvorana Predlog nove prometne povezave med Tolminom in naselji v njegovi okolici
Andraž Muhič 31. 05. 2018 ob 08:00 Svečana dvorana Analiza geometrije doskočišča letalnice bratov Gorišek
Matevž Ledinek 31. 05. 2018 ob 13:00 Svečana dvorana Načrtovanje fotogrametričnega snemanja z daljinsko vodenim zrakoplovnim sistemom
David Purić 31. 05. 2018 ob 13:00 Svečana dvorana Vzpostavitev oslonilnih točk za potrebe terestričnega laserskega skeniranja na Letalnici bratov Gorišek
Nika Gerbec 30. 05. 2018 ob 09:00 Svečana dvorana Integracija tehnologij fazno spremenljivih materialov v grajeno okolje z namenom doseganja kakovosti notranjega okolja in varčne rabe energije
Blaž Prosen 30. 05. 2018 ob 09:00 Svečana dvorana Optimizacija dimenzij in vrste slojev voziščne konstrukcije
Klemen Simončič 30. 05. 2018 ob 09:00 Svečana dvorana Gradnja armirano betonskih vodohranov po tehnologiji bele kadi
Jonatan Golja 28. 05. 2018 ob 13:00 Svečana dvorana Strokovne podlage za oblikovanje zemljiške politike v občinah Bovec, Kobarid in Tolmin
Gregor Zupančič 28. 05. 2018 ob 13:00 Svečana dvorana Armirane asfaltne voziščne konstrukcije
Sara Mikec 25. 05. 2018 ob 15:00 H-28 Prehodnost vodnih turbin tipa Kaplan za dolvodne ribje migracije
Jure Zevnik 25. 05. 2018 ob 15:00 H-28 Učinkovita metoda za avtomatsko vzpostavitev merilnih območij v vodovodnih omrežjih
Rok Razinger 25. 05. 2018 ob 09:00 Svečana dvorana Univerzalno načrtovanje turističnega objekta Glamping Ribno
Filip Franc 21. 05. 2018 ob 13:00 Svečana dvorana Projektiranje armiranobetonske konstrukcije večstanovanjske stavbe v Bitoli
Anja Štrus 21. 05. 2018 ob 13:00 Svečana dvorana Analiza požarne varnosti Osnovne šole Zagradec
Miha Tomažič 21. 05. 2018 ob 13:00 Svečana dvorana Statična analiza lesenega mostu preko reke Save v kraju Sava.
Matija Koželj 14. 05. 2018 ob 13:15 Svečana dvorana VIM.NET 2.0: Povečanje stopnje avtomatizacije obdelave podatkov izmere nivelmanskih mrež
Nejc Krašovec 14. 05. 2018 ob 13:15 Svečana dvorana Izravnava geodetskih opazovanj v geodetskem referenčnem sistemu
Domen Ovčar 14. 05. 2018 ob 13:15 Svečana dvorana Analiza funkcionalnih urbanih območij regionalnih središč Slovenije v obdobju 2000–2015
Viktorija Brković 08. 05. 2018 ob 09:00 Svečana dvorana Ureditve, nujne za potrebe turizma v zadrževalnikih hidroelektrarn na Savi
Anja Kitić 08. 05. 2018 ob 09:00 Svečana dvorana Predlog ureditve preskrbe s pitno vodo in odvod odpadnih voda v naselju Strmec na Predelu
Mateja Trnovec 08. 05. 2018 ob 09:00 Svečana dvorana Obravnava poplavne problematike hudournika Suha v Preddvoru s predlogom protipoplavnih ureditev
Ana Potočnik Buhvald 25. 04. 2018 ob 10:15 Svečana dvorana Regeneracija gozdov v Zgornji Mežiški dolini – zaznavanje sprememb z daljinskim zaznavanjem
Timotej Lestan 24. 04. 2018 ob 09:00 H-10 Optimizacije delovanja biološkega dela Centralne čistilne naprave Nova Gorica
Anja Lešek 24. 04. 2018 ob 09:00 H-10 Uporaba metode sledenja delcev za modeliranje transporta in odmiranja Escherichie coli v morju
Lenka Zalokar 24. 04. 2018 ob 09:00 H-10 Izbira sušnega indeksa za razglasitev hidrološke suše površinskih voda v Sloveniji
Anja Forte 24. 04. 2018 ob 09:00 Svečana dvorana Pregled izvedenih preiskav z Ménardovim presiometrom
Enej Skuk 24. 04. 2018 ob 09:00 Svečana dvorana Analiza potenciala BIM za gradbene projekte in primer uporabe modelnih izmer
Katarina Jamnik 18. 04. 2018 ob 09:00 Svečana dvorana Izdelava spletne karte prikaza podzemnih komunalnih vodov
Sašo Šantl 13. 04. 2018 ob 14:00 Svečana dvorana Kriteriji in indikatorji za analizo primernosti gospodarske rabe vode
Jasmina Markovič 29. 03. 2018 ob 12:00 Svečana dvorana Izdelava modela površja iz letalskih posnetkov – uporaba novih fotogrametričnih metod in primerjava z lidarskimi podatki
Pavel Janko 28. 03. 2018 ob 09:00 H-40 Variantna analiza možnosti izrabe energetskega potenciala na mejni Muri
Vito Križman 27. 03. 2018 ob 14:00 Svečana dvorana Študija kakovosti določevanja površin v zemljiškem katastru
Andraž Miculinič 27. 03. 2018 ob 14:00 Svečana dvorana Prostorska ureditev obalnega pasu med Koprom in Izolo na osnovi analize potreb lokalnega prebivalstva
Denis Bojanc 27. 03. 2018 ob 09:00 Svečana dvorana Parametrizacija elementov bivalnih kontejnerjev za projektiranje v BIM
Duje Čajo 27. 03. 2018 ob 09:00 Svečana dvorana Predlog varovalnih ukrepov pred padajočim kamenjem in skalnimi podori za zahodni del mesta Omiš, Hrvaška
Nejc Filipič 27. 03. 2018 ob 09:00 Svečana dvorana Avtomatizirano preverjanje skladnosti stavb s predpisi na osnovi modelov BIM
Mija Sušnik 26. 03. 2018 ob 12:30 Svečana dvorana Predelava vremenskih podatkov za program TCD
Mojca Jarc Simonič 21. 03. 2018 ob 14:00 Svečana dvorana Učinki utrditve opečnih zidov s plastikami, armiranimi z vlakni
Mojca Jarc Simonič 21. 03. 2018 ob 14:00 Svečana dvorana Učinki utrditve opečnih zidov s plastikami, armiranimi z vlakni
Dora Kovač 13. 03. 2018 ob 14:30 Svečana dvorana Analiza toplotnega odziva stavbnega pohištva Vile Zlatica in predlog prenove
Maja Klenovšek 27. 02. 2018 ob 14:00 H-28 Ureditev odvodnje padavinskih voda s površin FGG na Hajdrihovi ulici
Jernej Benčan 23. 02. 2018 ob 12:00 Svečana dvorana Vpis stanovanjsko poslovnega objekta v kataster stavb
Petra Cetin 23. 02. 2018 ob 12:00 Svečana dvorana Modeliranje funkcionalnih urbanih območij Slovenije v obdobju 2000–2015
Ajda Njegovec 23. 02. 2018 ob 13:15 Svečana dvorana Principi inercialne navigacije
Jerica Sanković 23. 02. 2018 ob 13:15 Svečana dvorana Urejanje zemljiškokatastrskih in zemljiškoknjižnih podatkov na območju akumulacijskega jezera Klivnik
Karin Tomažič 23. 02. 2018 ob 12:00 P-III/3 Uporaba naprednih računskih metod za dopolnitev metode efektivnega prečnega prereza v naravnih požarih
Katja Benčina 22. 02. 2018 ob 10:00 Svečana dvorana Vzpostavitev testne baze za spremljanje konvergenčnih profilov
Lavra Borovnik 22. 02. 2018 ob 10:00 Svečana dvorana Modeliranje območij delovne mobilnosti v programskem jeziku R
Timotej Čižek 21. 02. 2018 ob 14:30 Svečana dvorana Problematika izbire metodologije izračuna rabe energije na določitev korekturnih faktorjev v večstanovanjskih stavbah
Tina Muhič 21. 02. 2018 ob 14:30 Svečana dvorana Analiza sistemov socialnih stanovanj v evropskih državah
Matic Gošte 16. 02. 2018 ob 11:30 Svečana dvorana Zagotavljanja mobilnosti s kolesom in vlakom
Alja Koštomaj 16. 02. 2018 ob 11:30 Svečana dvorana In-situ meritve energijskih kazalnikov in kazalnikov kakovosti notranjega okolja na primeru pasivne hiše
Marko Ograjenšek 16. 02. 2018 ob 11:30 Svečana dvorana Vloga nadzora in priglašenega organa v železniškem prometu
Marko Jaćimović 25. 01. 2018 ob 14:00 P-III/3 Optimizacija večstanovanjske skoraj nič-energijske stavbe z orodjem za nestacionarno toplotno analizo
Nejc Presterl 19. 01. 2018 ob 08:30 Svečana dvorana Vzpostavitev geodetske mreže za izgradnjo obvoznice mimo letališča Jožeta Pučnika
Anže Kumar 18. 01. 2018 ob 10:00 Svečana dvorana Praktična uporabnost nekaterih nedestruktivnih preiskovalnih metod pri načrtovanju pregledov premostitvenih objektov
Gregor Svetina 18. 01. 2018 ob 10:00 Svečana dvorana Uporaba BIM pri projektiranju cestne infrastrukture
Samo Pergarec 16. 01. 2018 ob 14:30 Svečana dvorana Fasadna konstrukcija iz mreže kablov za jekleni stolp za shranjevanje energije v Heidelbergu
Karin Ponikvar 16. 01. 2018 ob 14:30 Svečana dvorana Geotehnična analiza nasipa za izvlečni tir iz Luke Koper
Gregor Zadnikar 16. 01. 2018 ob 16:00 Svečana dvorana Celovita prenova enodružinske hiše, zgrajene in dograjene v treh različnih obdobjih
Valerija Lamprečnik 21. 12. 2017 ob 09:30 Svečana dvorana Strokovne podlage za razvoj komunalne infrastrukture v občini Žalec
Miha Bevcer 21. 12. 2017 ob 10:15 Svečana dvorana Pregled in analiza podatkov o kolesarskih poteh v Sloveniji
Matic Zakotnik 19. 12. 2017 ob 09:00 H-10 Zapadli in plavni les v vodotokih
Edo Đuvelek 19. 12. 2017 ob 14:00 H-28 Meritve v realnem času za učinkovito upravljanje sistemov oskrbe s pitno vodo
URŠKA MIŽIGOJ 19. 12. 2017 ob 14:00 H-28 Predlog protipoplavnega sistema na potoku Potočnica za zaščito naselja Stara vas pri Krškem
URŠKA MIŽIGOJ 19. 12. 2017 ob 14:00 H-28 Predlog protipoplavnega sistema na potoku Potočnica za zaščito naselja Stara vas pri Krškem
Teja Fajfar 19. 12. 2017 ob 16:00 Svečana dvorana Informacijske podlage za ocenjevanje tržne vrednosti nepremičnin – primer Mestne občine Kranj
Tomaž Šabec 19. 12. 2017 ob 16:00 Svečana dvorana Projektiranje nosilne konstrukcije poslovne stavbe v Novem mestu
Rok Vogrinčič 19. 12. 2017 ob 16:00 Svečana dvorana Vpliv koeficienta razbremenitve na napoved konvergenčnih pomikov v predorih
Daša Božić 18. 12. 2017 ob 10:30 Svečana dvorana Vpliv požara in razpona na nosilnost lesenih elementov gospodarskega poslopja
Martin Rus 18. 12. 2017 ob 10:30 Svečana dvorana Zasnova visoko učinkovitega stavbnega ovoja trgovskega centra Kovinar v Ribnici z gledišča osvetljenosti in energijske učinkovitosti
Iztok Šušteršič 12. 12. 2017 ob 10:00 Svečana dvorana Utrjevanje stavb s križno lepljenimi lesenimi ploščami
Jošt Sodnik 11. 12. 2017 ob 12:00 Svečana dvorana Ocenjevanje nevarnosti zaradi delovanja drobirskih tokov na hudourniških vršajih
Simon Starček 08. 12. 2017 ob 12:00 Svečana dvorana Uporabnost zbirk prostorskih podatkov in njihove kartografske upodobitve za potrebe obdavčitve nepremičnin
Andjelka Stanić 07. 12. 2017 ob 09:30 Svečana dvorana Metode za porušno analizo masivnih konstrukcijskih elementov
Simon Čuk 28. 11. 2017 ob 12:30 Svečana dvorana Analiza višinskih odstopanj pri bližnjeslikovnem aerofotografiranju in aerolaserskem skeniranju ter terestrični metodi izmere
Alen Avdić 27. 11. 2017 ob 15:30 Svečana dvorana Analiza vzrokov za nastanek plesni v enodružinski hiši in predlog sanacij
Martin Moličnik 27. 11. 2017 ob 15:30 Svečana dvorana Določitev sistema protikorozijske zaščite jeklene konstrukcije
Nina Predovnik 27. 11. 2017 ob 15:30 Svečana dvorana Preverjanje lastnosti injekcijskih mešanic pripravljenih z različnimi mešalniki
Blaž Vrbnjak 27. 11. 2017 ob 15:30 Svečana dvorana Študija variant rekonstrukcije križišča cest R1-221 in LC 12023 v Hrastniku
Ines Ahmić 24. 11. 2017 ob 09:00 Svečana dvorana Primerjava metod dimenzioniranja novih asfaltnih voziščnih konstrukcij v Sloveniji, Nemčiji in ZDA
Rok Kurinčič 24. 11. 2017 ob 09:00 Svečana dvorana Račun požarne odpornosti AB okvirne konstrukcije
Rok Vodopivec 24. 11. 2017 ob 09:00 Svečana dvorana Primerjava programske opreme Synchro in Vistro za analizo uspešnosti servisiranja prometnih zahtev na primeru križišč vzdolž Tržaške ceste v Ljubljani
Rok Kurinčič 24. 11. 2017 ob 09:00 Svečana dvorana Račun požarne odpornosti armiranobetonske okvirne konstrukcije
Tilen Urbančič 24. 11. 2017 ob 12:00 Svečana dvorana Ocenjevanje geometrične podobnosti oblakov točk aerolaserskega skeniranja
Matej Čehovin 03. 11. 2017 ob 11:59 Svečana dvorana Optimizacija naprednih oksidacijskih postopkov pri oksidaciji organskih spojin v postopkih priprave pitne in bazenske vode
Matej Čehovin 03. 11. 2017 ob 12:01 Svečana dvorana Optimizacija naprednih oksidacijskih postopkov pri oksidaciji organskih spojin v postopkih priprave pitne in bazenske vode
Blaž Blatnik 30. 10. 2017 ob 12:30 Svečana dvorana Zagotavljanje kakovosti dimniških tuljav med uporabo s poudarkom na dimniških požarih
Miha Mandelj 30. 10. 2017 ob 12:30 Svečana dvorana Analiza poteka gradnje prizidka poslovno-skladiščnega objekta Uprom
Alen Šuštaršič 30. 10. 2017 ob 12:30 Svečana dvorana Projekt enoetažne industrijske hale
Marko Grabljevec 26. 10. 2017 ob 08:00 Svečana dvorana Vzpostavitev geodetske višinske mreže in analiza geoidnih višin na območju Krvavca
Mateo Turčić 26. 10. 2017 ob 08:00 Svečana dvorana Izdelava 3D modela gradu Smlednik iz posnetkov brezpilotnega letalnika
Sebastjan Kravanja 24. 10. 2017 ob 17:00 Svečana dvorana Raziskava odpornosti visoko zmogljivega vlaknastega betona na udarno obtežbo projektila
Sebastjan Kravanja 24. 10. 2017 ob 17:00 Svečana dvorana Raziskava odpornosti visoko zmogljivega vlaknastega betona proti udarni obtežbi projektila
Klemen Bajc 23. 10. 2017 ob 14:30 Svečana dvorana Projekt hiše z leseno okvirno nosilno konstrukcijo
Žiga Maček 23. 10. 2017 ob 14:30 Svečana dvorana Nelinearna dinamična analiza jeklenih okvirjev na primeru parkirne hiše
Peter Pekolj 23. 10. 2017 ob 14:30 Svečana dvorana Potresna analiza stolpnice v sovprežni izvedbi
Sanja Kvrgić 23. 10. 2017 ob 17:00 Svečana dvorana Obstojnost betonov različnih sestav s kontroliranim razvojem lastnosti
Jure Zabret 23. 10. 2017 ob 17:00 Svečana dvorana Zasnova železniške proge Domžale – Brnik – Kranj
Klemen Bajc 23. 10. 2017 ob 14:30 Svečana dvorana Projekt hiše z leseno okvirno nosilno konstrukcijo
Anita Ogrin 20. 10. 2017 ob 11:00 Svečana dvorana Dinamična analiza prostorskih jeklenih okvirjev v požaru
Teodora Mishevska 29. 09. 2017 ob 15:00 Sejna soba Vpliv notranjih selitev na porazdelitev prebivalstva
Lucija Strmšek 28. 09. 2017 ob 10:00 Svečana dvorana Primerjava standardnih in naprednih metod preiskav cementnih kompozitov pri zgodnjih starostih
Nika Šubic 28. 09. 2017 ob 10:00 Svečana dvorana Izboljšanje akustične klime prostorov v vzgojno varstvenih ustanovah z upoštevanjem psihofizičnega odziva uporabnikov
Martin Hostnik 28. 09. 2017 ob 10:00 Svečana dvorana Numerično modeliranje brizganega betona z uporabo naprednih konstitutivnih modelov
Manca Petek 28. 09. 2017 ob 12:00 H-10 analiza erozivnosti padavin v sloveniji
Dejan Jenko 28. 09. 2017 ob 11:00 P-IV/7 Objektna klasifikacija podatkov ortofota in laserskega skeniranja za aplikacijo v prostorskem načrtovanju
Petra Levičar 28. 09. 2017 ob 11:00 P-IV/7 Možnosti katastrskega preurejanja zemljišč pri obstoječih linijskih infrastrukturnih objektih
Samo Saje 22. 09. 2017 ob 15:30 Svečana dvorana Globalna parametrizacija modelov BIM za infrastrukturne objekte
Adis Sinanović 22. 09. 2017 ob 15:30 Svečana dvorana Projekt 30 etažne jeklene stavbe
Uroš Jamnik 22. 09. 2017 ob 09:00 P-III/3 Klasifikacija pokrovnosti z uporabo podatkov OpenStreetMap in satelitskih posnetkov Sentinel-2
Ksenija Kotar 22. 09. 2017 ob 09:00 P-III/3 Geografsko obtežena regresijska analiza selitev in delovne mobilnosti v Sloveniji v obdobju 2000–2013
Matej Hauptman 22. 09. 2017 ob 10:30 P-III/3 Študija možnosti homogenizacije položajne in geometrijske kakovosti zemljiškokatastrskega prikaza
Borut Žula 22. 09. 2017 ob 10:30 P-III/3 Ocena položajne kakovosti zemljiškokatastrskih točk
Grega Šoič 22. 09. 2017 ob 10:30 P-III/3 Analiza kakovosti določitve položaja v realnem času z uporabo različnih sistemov GNSS
Aleksander Felc 21. 09. 2017 ob 09:00 P-III/2 Projektna rešitev detajla stika medetažne plošče z monolitnim opečnim zidom
Polona Ivančič 21. 09. 2017 ob 09:00 P-III/2 Projektiranje jeklenih nosilcev z odprtinami
Matija Mugerli 21. 09. 2017 ob 09:00 P-III/2 Statična analiza večetažne zidane stavbe v Hrpeljah
Ivan Ribežl 21. 09. 2017 ob 09:00 P-III/2 Projekt jeklene hale s preprostim konstrukcijskim sistemom
Luka Gradišar 21. 09. 2017 ob 15:00 P-III/2 Uporaba BIM za aplikacije virtualne resničnosti v gradbeništvu
Luka Mehle 21. 09. 2017 ob 15:00 P-III/2 Analiza cestnega omrežja v občini Grosuplje
Jernej Radakovič 21. 09. 2017 ob 15:00 P-III/2 Izbira optimalne rešitve za priključitev OPPN za obrtno cono Trebnje na R1-215/1162
Dejan Bizjak 21. 09. 2017 ob 08:30 P-III/3 2D-toplotna analiza stavbnega ovoja na podlagi 3D-modela
Nataša Jožef 21. 09. 2017 ob 08:30 P-IV/7 Analiza uporabnosti programskega paketa FME
Andraž Kovačič 21. 09. 2017 ob 08:30 P-III/3 Račun požarne odpornosti aluminijastih konstrukcij
Helena Pavlin 21. 09. 2017 ob 08:30 P-III/3 Vpliv obdobja gradnje na energetsko učinkovitost stavb
Dejan Savanović 21. 09. 2017 ob 08:30 P-III/3 Preverba že izračunane energetske izkaznice večstanovanjske stavbe s predlogi izboljšanja izolativnosti stavbnega ovoja
Barbara Šket 21. 09. 2017 ob 08:30 P-IV/7 GNSS-izmera za oceno višinske točnosti digitalnega modela reliefa na območju nadvoza Dolgi most
Miha Došler 21. 09. 2017 ob 09:00 H-10 Simulacija toka v Slivniškem jezeru z dvodimenzionalnim matematičnim modelom
Urška Maček 21. 09. 2017 ob 09:00 H-10 Analiza trendov evapotranspiracije v Sloveniji
Borut Mavc 21. 09. 2017 ob 09:00 H-10 Račun vala vsled morebitne porušitve pregrade Loče
Urban Perme 21. 09. 2017 ob 09:00 H-10 Makroekonomski učinki poplav
Sara Bećirević 21. 09. 2017 ob 10:30 P-III/3 Vpliv oblikovanja stavbnega volumna na energetsko bilanco in osončenost ovoja
Miha Božič 21. 09. 2017 ob 10:30 P-III/3 Prenova vzgojnovarstvene ustanove z vidika kakovosti notranjega okolja in rabe energije
Gašper Mauko 21. 09. 2017 ob 10:30 P-III/3 Predlog ureditve sanitarij in informacijske poti na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani po načelih univerzalnega načrtovanja
Gašper Zupanc 21. 09. 2017 ob 10:30 P-III/3 Reševanje toplotnega udobja v lahkih montažnih objektih z uporabo PCM snovi v gradbenih materialih
Meta Krivic 21. 09. 2017 ob 11:30 P-IV/7 Razvoj naselij Smokuč in Rodine v občini Žirovnica
Anja Papež 21. 09. 2017 ob 10:00 P-IV/7 Statična izmera zavarovalne mreže v okolici stalne postaje GNSS v Kočevju
Špela Zorko 21. 09. 2017 ob 10:00 P-IV/7 Analiza trga stavbnih zemljišč in komunalni prispevek v občini Grosuplje
Helena Žužel 21. 09. 2017 ob 10:00 P-IV/7 Analiza sistema zemljiške administracije na Norveškem
Marko Jagodić 20. 09. 2017 ob 10:00 P-III/3 Analiza odseka Viške ceste v Ljubljani z namenom izboljšanja prometne varnosti
Jaka Jerala 20. 09. 2017 ob 10:00 P-III/3 Normativi za kanalizacijska dela
Uroš Jotanović 20. 09. 2017 ob 10:00 P-III/3 Ureditev umiritve prometa na območju Zelene jame
Petra Tihole 20. 09. 2017 ob 10:00 P-III/3 Prometna ureditev območja med Hermanovo in Kvedrovo cesto v Sevnici
Janez Breznikar 19. 09. 2017 ob 09:00 P-III/3 Ocena potresne odpornosti montažne armiranobetonske hale
Nejc Podjed 19. 09. 2017 ob 09:00 P-III/3 Energetska obnova kulturno zaščitene stavbe na Spodnjem Brniku
Jan Magyar 19. 09. 2017 ob 09:00 P-IV/7 Izdelava metričnega prikaza dna Blejskega jezera na osnovi podatkov snemanja s sonarjem Lowrance Elite-5 HDI
Simon Šanca 19. 09. 2017 ob 09:00 P-IV/7 Kinematična metoda PPP (Precise Point Positioning) določitve položaja v GNSS
Patricija Vrhovšek 19. 09. 2017 ob 09:00 P-IV/7 Analiza podatkov Landsat daljšega časovnega obdobja
Janez Breznikar 19. 09. 2017 ob 09:00 P-III/3 Ocena potresne odpornosti montažne armiranobetonske hale
Blaž Božič 19. 09. 2017 ob 09:00 P-III/4 Pregled porušnih mehanizmov natezno obremenjenih bukovih desk
Ana Likovič 19. 09. 2017 ob 09:00 P-III/4 Nosilnost hladno oblikovanih jeklenih upogibnih nosilcev
Matija Majhen 19. 09. 2017 ob 09:00 P-III/4 Nedestruktivno razvrščanje lesa v trdnostne razrede.
Benjamin Cerar 19. 09. 2017 ob 09:00 P-III/2 Razpokanost natezno obremenjenega armiranobetonskega elementa
Jure Starc 19. 09. 2017 ob 09:00 P-III/2 Izdelava računalniškega programa za dimenzioniranje naknadno prednapetih betonskih nosilcev
Tina Hostinger 19. 09. 2017 ob 12:00 H-10 Pristopi k decentraliziranemu gospodarjenju z vodo: primer objekta AMASIKO, Uganda
Rok Indihar 19. 09. 2017 ob 12:00 H-10 Sanacija odtočnih razmer na jezu na Tržiški Bistrici
Mirko Krsmanović 19. 09. 2017 ob 12:00 H-10 Uporaba metode sledenja delcev za širjenje mikroplastike v Severnem Jadranu
Rebeka Rošer 19. 09. 2017 ob 12:00 H-10 Analiza sestave in vrednosti gospodinjske porabe vode in njihove prognoze
Lenart Ugovšek 15. 09. 2017 ob 09:00 Svečana dvorana Umestitev in analiza delovanja poplavnih zadrževalnikov na reki Dreti
Gregor Žvab 15. 09. 2017 ob 09:00 Svečana dvorana Hidravlična analiza vtočnih razmer črpalk za hladilne stolpe
Tilen Koranter 14. 09. 2017 ob 13:00 H-28 Načrtovanje ukrepov za zagotovitev prehodnosti za vodne organizme na Savi Bohinjki pri jezu HE Soteska
Miha Kračun 14. 09. 2017 ob 13:00 H-28 Modeliranje transporta sedimentov v plitvi akumulaciji za oceno vpliva sedimentov na njeno sposobnost zadrževanja visokih voda
Petra Šinkovec 14. 09. 2017 ob 13:00 H-28 Izdelava detajlnega hidravličnega modela Ljubljanice na odseku ob Špici
Jan Pribošek 14. 09. 2017 ob 12:00 P-II/2 Račun energetskih parametrov hidroelektrarne
Klavdija Golja 14. 09. 2017 ob 10:00 H-28 Obvladovanje onesnaževanja voda z območij izvajanja gradbenih del
Katarina Vodeb 14. 09. 2017 ob 10:00 H-28 Primerjava obstoječe mehansko-biološke čistilne naprave z rastlinsko čistilno napravo
Anže Babič 13. 09. 2017 ob 12:00 Svečana dvorana Potresni obremenitveni test za montažne armiranobetonske hale
Urban Bračko 12. 09. 2017 ob 10:00 P-III/3 Ureditev prometa ob skakalnici v Šiški
Petra Podržaj 07. 09. 2017 ob 07:30 P-III/3 Navezava vodomernih lat ob slovenski obali na nivelmansko mrežo Slovenije
Nina Stajnko 07. 09. 2017 ob 07:30 P-III/3 Analiza kart slovenskega ozemlja 18. in 19. stoletja
Simon Arčan 07. 09. 2017 ob 13:00 P-III/3 Mehansko obnašanje toplotno izoliranih temeljev
Jure Mlekuž 07. 09. 2017 ob 13:00 P-III/3 Določanje stabilnosti valobrana po metodi Sainflou
David Pukšič 06. 09. 2017 ob 09:00 P-III/3 Požarna varnost industrijskih objektov
Matic Skalja 06. 09. 2017 ob 09:00 P-III/3 Sistemi za odvzem električne energije v napravah za izkoriščanje energije morskih valov
Gašper Rak 04. 09. 2017 ob 12:00 Svečana dvorana Topološka struktura vodne gladine na sotočju pri deročem toku
Martin Klun 29. 08. 2017 ob 12:00 Svečana dvorana Utrditev upogibno obremenjenega armiranobetonskega nosilca s kompozitnimi CFRP lamelami
Miha Pajnič 24. 08. 2017 ob 09:00 Svečana dvorana Vzpostavitev mreže točk za preizkus instrumentov RTK-GNSS
Jošt Rakovec 24. 08. 2017 ob 09:00 Svečana dvorana Ničelna izmera geodetske mreže HE Brežice
Tim Marovt 24. 08. 2017 ob 09:00 Svečana dvorana Geodetska dela pri gradnji vodovoda naselja Orle
Marko Nusdorfer 24. 08. 2017 ob 09:00 P-III/2 TOPLOTNA PREVODNOST GRADBENIH MATERIALOV
Klemen Strle 24. 08. 2017 ob 09:00 P-III/2 Analiza in izboljšanje prometne varnosti na cestah in križiščih v vasi Matena
Samir Hozanović 10. 08. 2017 ob 08:30 Svečana dvorana Vpliv požarne zaščite na standardno požarno odpornost jeklenih elementov
Marko Berus 04. 08. 2017 ob 10:00 Svečana dvorana Kartografska podpora študiji potresa v Brežicah 1917
Špela Tomažič 18. 07. 2017 ob 09:00 H-10 Modeliranje izmenjave živega srebra med morjem in zrakom na območju Jadranskega morja
Katarina Lavtar 13. 07. 2017 ob 09:00 H-10 Gradbene plošče iz odpadne embalaže kot sekundarni energent v cementarni
Ana Plavčak 13. 07. 2017 ob 11:00 Svečana dvorana Zelena infrastruktura - koncept in načrtovalski preizkus na primeru Savinjske statistične regije
Dijana Maleš 13. 07. 2017 ob 10:00 Sejna soba Analiza nosilne konstrukcije poslovno-stanovanjske večetažne stavbe
Tina Pirnat 13. 07. 2017 ob 09:00 Svečana dvorana Izdelava 3D-modela poslovne stavbe za kataster nepremičnin
Klemen Ritlop 13. 07. 2017 ob 09:00 Svečana dvorana Analiza vpliva različnih modelov troposferske refrakcije na kakovost položaja v GNSS
Bojan Jakše 11. 07. 2017 ob 09:00 Svečana dvorana Različni pristopi k naprednemu numeričnemu modeliranju pritiska vijaka na pločevino
Grega Rodman 11. 07. 2017 ob 09:00 Svečana dvorana Analiza požarne varnosti trgovskega objekta
Pavel Žvanut 11. 07. 2017 ob 12:00 Svečana dvorana Toplotna analiza velikih ločno-težnostnih betonskih pregrad
Jaka Brezočnik 04. 07. 2017 ob 11:00 Svečana dvorana Analiza porušnih mehanizmov križno lepljenih rebrastih plošč
Teja Logar 04. 07. 2017 ob 11:00 Svečana dvorana Preverba optimalnosti zasnove vrtca Mlinček z gledišča učinkovite rabe energije
Nuša Pintar Grebenc 04. 07. 2017 ob 11:00 Svečana dvorana Merjena in izračunana toplotna prehodnost toplotnih ovojev izbranih stavb Univerze v Ljubljani
Urban Jakop 03. 07. 2017 ob 11:00 H-28 Hidrološka analiza poplav za porečje Savinje
Janij Oblak 03. 07. 2017 ob 11:00 H-28 Analiza sezonske spremenljivosti pretokov rek v Sloveniji
Anže Matko 30. 06. 2017 ob 13:00 Svečana dvorana Primerjalna potresna analiza zidanega objekta kulturne dediščine v Radovljici
Luka Miklavčič 30. 06. 2017 ob 13:00 Svečana dvorana Napredne elektronske izmere projektnih količin iz BIM, CAD in PDF s primerom
Maruša Gregorič 29. 06. 2017 ob 10:00 P-III/2 Ureditev območja na cestnem odseku Kronovo-Otočec
Jan Kočila 27. 06. 2017 ob 10:00 Svečana dvorana GNSS in klasične meritve na komparatorski bazi Logatec
Jasmina Šantl 27. 06. 2017 ob 10:00 Svečana dvorana Analiza vpliva prostorske ločljivosti oblakov točk na izračun prostornin
Aleksander Šašo 27. 06. 2017 ob 10:00 Svečana dvorana Pregled in ocena metod zajema geometričnih podatkov zunanjosti stavb za program epiqr® in 3D prikaz
Aleš Žnidarič 26. 06. 2017 ob 12:00 Svečana dvorana Vpliv števila in kvalitete podatkov tehtanja vozil med vožnjo na določitev obremenitve mostov
Anja Judež 23. 06. 2017 ob 10:00 Sejna soba Nivelmanska izmera HE Formin in jezovne zgradbe Markovci
Katja Mestnik 23. 06. 2017 ob 10:00 Sejna soba Analiza postopkov registriranja novega stanja pri komasaciji po Zakonu o kmetijskih zemljiščih
Matjaž Novak 23. 06. 2017 ob 10:00 Sejna soba Kolesarske poti in prostorski razvoj na Ptuju
Damjan Lisec 23. 06. 2017 ob 09:00 Svečana dvorana Numerično modeliranje polno nosilnih vijačenih momentnih spojev
Alenka Pirc 23. 06. 2017 ob 09:00 Svečana dvorana Analiza vpliva lokacije na vrednost stanovanj v Mestni občini Ljubljana
Petra Vresk 23. 06. 2017 ob 09:00 Svečana dvorana Projekt jeklene hale s podrobno analizo vpliva snežne obtežbe
Nik Janeš 22. 06. 2017 ob 09:00 H-28 Možne rešitve ureditve kanalizacijskega omrežja naselji Kočevska Reka, Novi Lazi, Štalcerji in Morava
Matevž Menih 22. 06. 2017 ob 09:00 H-28 Primerjava različnih tehnoloških postopkov čiščenja komunalnih odpadnih voda za KČN
Grega Lajkovič 21. 06. 2017 ob 09:00 Svečana dvorana Ciklični odziv armiranobetonskih stebrov s pomanjkljivimi konstrukcijskimi detajli
Gašper Polak 21. 06. 2017 ob 09:00 Svečana dvorana Optimizacija zadrževalnikov na Savinji
Jera Ivančič 21. 06. 2017 ob 11:00 Svečana dvorana Ocena potresne odpornosti zidane stavbe iz porobetona
Antonio Janevski 21. 06. 2017 ob 11:00 Svečana dvorana Vrednotenje potenciala likvifakcije z uporabo rezultatov CPT preiskave
Urban Ločan 05. 06. 2017 ob 13:00 Svečana dvorana Analiza proizvodnje montažne lesene hiše
Živa Pavšič 05. 06. 2017 ob 13:00 Svečana dvorana Račun standardne požarne odpornosti nosilcev iz lepljenega lameliranega lesa
Žiga Frantar 05. 06. 2017 ob 11:00 Svečana dvorana Račun požarne odpornosti jeklene okvirne konstrukcije
Ana Kragelj 05. 06. 2017 ob 11:00 Svečana dvorana Potresno odporno projektiranje armiranobetonske-lesene stavbe
Aleš Oblak 05. 06. 2017 ob 11:00 Svečana dvorana Primerjava metod za oceno potenciala likvifakcije na podlagi terenskih raziskav tal
Domen Štihec 25. 05. 2017 ob 08:00 Svečana dvorana Analiza energetskih izkaznic pred in po prenovi eno in večstanovanjskih stavb v Pomurski regiji
Katja Ogrin 25. 05. 2017 ob 09:00 Svečana dvorana Eksperimentalno vrednotenje delovanja IR ogrevalnih panelov z vidika toplotnega udobja
Irena Strnad 23. 05. 2017 ob 12:00 Svečana dvorana Uporaba kontinuitetnih makroskopskih modelov za optimalno vodenje prometa
Kaja Hrvacki 22. 05. 2017 ob 13:30 Svečana dvorana Deformacijska analiza s kinematičnim deformacijskim modelom
Andrej Anžlin 18. 05. 2017 ob 13:30 Svečana dvorana Vpliv uklona vzdolžne armature stebrov na potresni odziv obstoječih armiranobetonskih mostov
Rožle Lavrač 15. 05. 2017 ob 13:00 Svečana dvorana Načrtovanje drče na reki Savinji pri Šempetru
Jure Stamač 26. 04. 2017 ob 14:00 Svečana dvorana Obnova toplotnega stavbnega ovoja večstanovanjske stavbe z vrednotenjem ekonomske upravičenosti
Dejan Bojanec 26. 04. 2017 ob 12:00 Svečana dvorana Vpliv deleža finih zrn na strižno trdnost peska
Matic Kotnik 26. 04. 2017 ob 08:30 Svečana dvorana Uporaba BIM pri projektiranju prenove in vzdržljivosti
Sabina Saje 26. 04. 2017 ob 08:30 Svečana dvorana Parametrični model zaletišča in doskočišča smučarske skakalnice
Staš Dobrila 25. 04. 2017 ob 12:30 Svečana dvorana Primerjava programskih orodij pri izdelavi 3D-upodobitve površja
Nina Kepic 25. 04. 2017 ob 15:00 Svečana dvorana Analiza trga nezazidanih stavbnih zemljišč v Republiki Sloveniji v obdobju od januarja 2007 do decembra 2014
Maja Marić 25. 04. 2017 ob 15:00 Svečana dvorana Vpliv dodatkov na razporeditev vode in trdnostne karakteristike 3D tiskanih preizkušancev z uporabo metode selektivne aktivacije vezanja cementa
Nina Kranjec 21. 04. 2017 ob 09:30 Sejna soba Ocena kakovosti GNSS-koordinat izven pokritosti omrežja SIGNAL
Barbara Novak 18. 04. 2017 ob 16:00 H-10 Vpliv mikrostrukture padavin in indeksa listne površine na prestrezanje padavin
Matej Radinja 18. 04. 2017 ob 16:00 H-10 Modeliranje in ocena vplivov razpršenih ukrepov zadrževanja in ponikanja meteorne vode na odtok iz urbanega povodja
Matjaž Cigoj 31. 03. 2017 ob 11:00 Svečana dvorana Plan montaže jeklene konstrukcije
Žan Simčič 31. 03. 2017 ob 11:00 Svečana dvorana Analiza poteka izvedbe projekta enostanovanjske hiše
Barbara Fröhlich 24. 03. 2017 ob 14:00 Svečana dvorana Kartografski prikaz ocenjene potresne ranljivosti in pričakovane poškodovanosti stavb v slovenskih občinah
Tanja Petrin 24. 03. 2017 ob 14:00 Svečana dvorana Analiza odklonov navpičnice na območju testnega poligona Krvavec
Maja Mohorič Taler 21. 03. 2017 ob 16:00 Svečana dvorana Analiza žerjavne proge
Uroš Gantar 07. 03. 2017 ob 10:30 Svečana dvorana Študija vpliva geometrijskih parametrov na odziv lesenih brvi
Anita Kaplan 27. 02. 2017 ob 09:00 Svečana dvorana Ukrepi za izboljšanje prometne varnosti ceste R2 419-1204 in v križišču z LC 394011
Gregor Grbec 23. 02. 2017 ob 13:00 H-28 Optimizacija obratovanja mHE Ceršak na Muri
David Arnuš 23. 02. 2017 ob 12:00 P-IV/4 Analiza vpliva razdalje na notranje selitve v Sloveniji z orodjem IMAGE Studio
Tanja Kodele 23. 02. 2017 ob 12:00 P-IV/4 Predlog idejne zasnove OPPN v Občini Ajdovščina
Jure Stramec 21. 02. 2017 ob 08:30 Svečana dvorana Proučevanje širjenja poselitve na poplavno ogroženih območjih ob Mislinji v letu 2012
Petra Zajšek 20. 02. 2017 ob 15:30 Svečana dvorana Kartografski prikaz razvoja naselja Mengeš
Jure Berkopec 17. 02. 2017 ob 11:00 Svečana dvorana Vpliv vremena in izkušenosti pregledovalcev na objektivnost določanja stanja premostitvenih objektov tekom periodičnih pregledov
Nataša Štupar 17. 02. 2017 ob 11:00 Svečana dvorana Bioklimatsko načrtovanje trajnostnih in podnebno pogojenih sodobnih stavb
Luka Novak 06. 02. 2017 ob 14:00 Svečana dvorana Identifikacija poškodb armirano betonskih konstrukcij z neporušno ultrazvočno metodo
Luka Novak 06. 02. 2017 ob 14:00 Svečana dvorana Identifikacija poškodb armirano betonskih konstrukcij z neporušno ultrazvočno metodo
Miha Češarek 03. 02. 2017 ob 11:00 Svečana dvorana Primerjava postopkov meritev nedrenirane strižne trdnosti
Ema Kovač 03. 02. 2017 ob 11:00 Svečana dvorana Problematična križišča v Občini Vrhnika – analiza izbranega križišča
Gašper Plestenjak 26. 01. 2017 ob 09:00 P-III/2 Analiza odseka regionalne ceste R1 210/1109 in predlog ukrepov za izboljšanje prometne varnosti odseka
Luka Žitnik 26. 01. 2017 ob 09:00 P-III/2 Ocena potresne odpornosti družinske hiše v Grosuplju
Filip Pavelić 23. 01. 2017 ob 10:30 Svečana dvorana Kartografska in geodetska dela pri izdelavi »Navodil o uporabi letališča Otočac«
Zvonimir Bano 23. 01. 2017 ob 11:30 Svečana dvorana Vzpostavitev geodetske mreže za potrebe zakoličbe objekta
Karmen Zupančič 23. 01. 2017 ob 11:30 Svečana dvorana Izdelava spletne karte občine Žužemberk
Matjaž Skvarča 27. 12. 2016 ob 09:00 Svečana dvorana Izdelava modela 5D BIM za projekt trgovsko-parkirne hiše
Blaž Rupnik 16. 12. 2016 ob 09:00 Svečana dvorana Programsko orodje za račun nosilnosti in togosti spojev steber-prečka po komponentni metodi
Blaž Štupar 16. 12. 2016 ob 09:00 Svečana dvorana Jeklen most s poševnimi zategami čez reko Krko v Irči vasi
David Božiček 16. 12. 2016 ob 13:00 Svečana dvorana Zasnova visoko učinkovitega fasadnega ovoja obstoječega poslovnega nebotičnika
Gašper Gosar 16. 12. 2016 ob 13:00 Svečana dvorana Energetska sanacija stavbnega ovoja s prefabriciranimi lesenimi moduli na primeru doma starejših občanov Petra Uzarja
Žana Flander 15. 12. 2016 ob 10:00 Svečana dvorana Primerjava oblikovanja državnih topografskih kart merila 1 : 25 000 v Sloveniji, Španiji in na Poljskem
Maja Lavrič 15. 12. 2016 ob 10:00 Svečana dvorana Določevanje vrst drevja v različnih valovnih dolžinah aerolaserskih podatkov
Matej Mihelič 14. 12. 2016 ob 12:00 P-II/3A Rekonstrukcija križišča v naselju Jurjevica in predlog obvozne tovorne poti na odseku Jurjevica - kamnoloma Kot pri Ribnici
Marko Veškovo 14. 12. 2016 ob 12:00 P-II/3A Problem zastojev na Šmarski cesti v Kopru v času prometnih konic
Jan Ratej 30. 11. 2016 ob 12:15 Svečana dvorana Požarna odpornost lesenih elementov iz križno lepljenih plošč
Nina Vogrič 23. 11. 2016 ob 12:30 Svečana dvorana Korelacija med ultrazvočnimi meritvami in meritvami električne prevodnosti cementnih past v zgodnjem hidratacijskem obdobju
Ožbe Trušnovec 21. 11. 2016 ob 11:00 Svečana dvorana Izračun vodne bilance z modelom SIMPEL
Špela Šega 17. 11. 2016 ob 10:00 P-IV/6 Analiza in primerjava navigacijskih programov in naprav
Klemen Kregar 11. 11. 2016 ob 13:00 Svečana dvorana Optimizacija postopkov terestričnega laserskega skeniranja za meritve visoke natančnosti
Petra Lovšin 28. 10. 2016 ob 10:30 Svečana dvorana Standardizacija popisov del za področje zgornjega ustroja cest po konceptu parametrizacije
Špela Marđetko 28. 10. 2016 ob 10:30 Svečana dvorana Optimizacija izbire ukrepov vzdrževanja za obstoječo stanovanjsko stavbo
Matej Müller 28. 10. 2016 ob 13:00 Svečana dvorana Analiza hidrodinamičnih razmer ob zaklopnih zapornicah na bočnem prelivu
Lucija Cigelšek 28. 10. 2016 ob 08:30 Svečana dvorana Kontrola položajne točnosti državnega ortofota s tehnologijo GNSS
Marko Spreicer 28. 10. 2016 ob 08:30 Svečana dvorana Optimizacija opazovanj v geodetski izmeri
Tjaša Balek 27. 10. 2016 ob 13:30 P-III/5 Stroškovna in časovna analiza izgradnje hleva
Miha Poglajen 27. 10. 2016 ob 14:00 P-III/5 Uporaba toplih asfaltnih zmesi in ponovna uporaba asfalta
Grega Prelovšek 27. 10. 2016 ob 14:00 P-III/5 Dopolnjevanje in testiranje programa Vodu za račun vodnega udara v ceveh enotnega prereza
Lidija Avsenik 27. 10. 2016 ob 15:30 Svečana dvorana Alternativni pomlajevalec kot dodatek za povečanje deleža recikliranega asfalta v asfaltni mešanici
Nuša Brolih 26. 10. 2016 ob 09:00 H-17 Nepremičninski posredniki kot udeleženci na trgu nepremičnin
Jure Lovšin 24. 10. 2016 ob 10:30 Svečana dvorana Pretvorba modela BIM v energijski model stavbe (BEM)
Dejan Semič 24. 10. 2016 ob 10:30 Svečana dvorana Analiza požarne varnosti Kristalne palače na podlagi optimiziranega modela BIM
Marijan Gorjup 11. 10. 2016 ob 14:00 H-28 Uporaba teorije grafov za zasnovo merilnih območij v vodovodnih omrežjih
Lidija Junc 05. 06. 2015 ob 12:00 Svečana dvorana Tveganja in stroški izvedbe projekta z vidika gradbenega inženiring podjetja
Maja Kobetič 05. 06. 2015 ob 12:00 Svečana dvorana Uporabnost podatkov registra nepremičnin za analizo stanovanjskega fonda na primeru občine Črnomelj
Grega Lap 05. 06. 2015 ob 12:00 Svečana dvorana Izdelava delavniških načrtov v programu Dietrichs in prenos podatkov na CNC
Neža Rus 29. 05. 2015 ob 09:00 P-II/2 Preveritev zasnove prizidku Plezalnega centra Ljubljana z vidika osončenosti in osvetljenosti
Andrej Senekovič 28. 05. 2015 ob 09:00 Svečana dvorana Vpliv novega višinskega datuma na obstoječe geodetske načrte
Jure Eržen 28. 05. 2015 ob 12:00 Svečana dvorana Parametrična študija optimizacije zastekljenih površin ovoja stavbe
Špela Prevodnik 28. 05. 2015 ob 12:00 Svečana dvorana Vpliv senčil na osvetljenost prostora
Tanja Srednik 28. 05. 2015 ob 12:00 Svečana dvorana Projekt konstrukcije iz prednapete membrane
Primož Megušar 27. 05. 2015 ob 08:30 Svečana dvorana Vpliv toplotnih mostov na porabo energije za ogrevanje na primeru osnovne šole
Sara Resnik 27. 05. 2015 ob 08:30 Svečana dvorana Davek na zemljišče kot alternativni predlog obdavčitve nepremičnin
Matej Knez 27. 05. 2015 ob 12:00 Svečana dvorana Uporaba virtualnega referenčnega stojišča pri statični in kinematični metodi izmere GNSS
Andrej Pogačnik 27. 05. 2015 ob 12:00 Svečana dvorana Primerjava komasacijskega postopka med Slovenijo in Dansko
Samo Rebernik 27. 05. 2015 ob 12:00 Svečana dvorana Geodetske meritve pri gradnji mikropredorov
Leja Plesničar 27. 05. 2015 ob 12:30 H-40 Meritve in izračun izhlapevanja
Klavdija Mohorič 26. 05. 2015 ob 08:00 Svečana dvorana Predlog ureditve naselja Okroglo v občini Naklo
Samo Remic 26. 05. 2015 ob 08:00 Svečana dvorana Cene zemljišč na različnih razvojnih stopnjah v Gorenjski statistični regiji
Dani Žorž 26. 05. 2015 ob 08:00 Svečana dvorana Izdelava ortofota iz bližnjeslikovnih aeroposnetkov na območju krajinskega parka Sečoveljske soline
Skip to content

Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

Nastavitve piškotkov na tem spletnem mestu so nastavljene na "dovolite piškotke", da vam omogočijo najboljšo možno izkušnjo brskanja. Če še naprej uporabljate to spletno mesto, ne da bi spremenili nastavitve piškotkov, ali če spodaj kliknete "Sprejmi", se s tem strinjate.

Zapri